Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0340

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 107, 17.4.2008, p. 6–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 283 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/oj

17.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 340/2008

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 74 ust. 1 i art. 132,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy określić strukturę i wysokość opłat i należności pobieranych przez Europejską Agencję Chemikaliów, zwaną dalej „Agencją”, jak również zasady dokonywania płatności.

(2)

Struktura i wysokość opłat powinna uwzględniać prace, które mają być wykonywane przez Agencję i właściwe organy na podstawie wymogów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, oraz powinna zostać ustalona na poziomie zapewniającym, że przychód z nich w połączeniu z innymi źródłami przychodów Agencji zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 jest wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług. Opłaty za rejestrację powinny również uwzględniać pracę, która może zostać wykonana na mocy tytułu VI rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(3)

Należy ustanowić opłaty z tytułu rejestracji substancji, których wysokość powinna być uzależniona od zakresu wielkości obrotu tymi substancjami. Jednakże nie należy pobierać opłat z tytułu rejestracji substancji objętych art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(4)

Należy pobierać opłaty specjalne z tytułu rejestracji półproduktów wyodrębnianych przedkładanych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(5)

Wnioski złożone zgodnie z art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 również powinny pociągać za sobą konieczność uiszczenia odpowiedniej opłaty.

(6)

Opłatę należy pobierać z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych. W szczególności opłata powinna być pobierana z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu, zmiany danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągającej za sobą zmianę jego osobowości prawnej oraz niektórych zmian w statusie informacji zawartych w dokumentach rejestracyjnych.

(7)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 należy pobierać opłatę z tytułu zgłoszenia informacji dotyczących działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji (PPORD). Należność należy również pobierać z tytułu każdego wniosku o przedłużenie okresu zwolnienia PPORD.

(8)

Opłatę należy pobierać z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Opłata powinna składać się z opłaty podstawowej obejmującej jedną substancję, jedno zastosowanie i jednego wnioskodawcę, oraz opłat dodatkowych za włączenie do wniosku każdej dodatkowej substancji, zastosowania lub wnioskodawcy. Należność należy pobierać również z tytułu przedłożenia sprawozdania z przeglądu.

(9)

Opłaty i należności ulgowe należy stosować w odniesieniu do niektórych przypadków wspólnego przedkładania informacji. Opłaty i należności ulgowe należy również pobierać od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (2).

(10)

W przypadku wyłącznych przedstawicieli ustalenie, czy ma zastosowanie ulga dla MŚP, odbywa się na podstawie informacji dotyczących liczby pracowników, obrotu i bilansu producenta, producenta preparatu lub wytwórcy wyrobu spoza Wspólnoty, reprezentowanego przez danego wyłącznego przedstawiciela w związku z daną transakcją, w tym na podstawie odpowiednich informacji od przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw partnerskich producenta, producenta preparatu lub wytwórcy wyrobu spoza Wspólnoty, zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE.

(11)

Ulgi przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy stosować na podstawie oświadczenia podmiotu, który twierdzi, iż jest uprawniony do ulgi. Należy zniechęcać do przedkładania fałszywych informacji poprzez nakładanie należności administracyjnych przez Agencję oraz, w stosownych przypadkach, odstraszającej grzywny przez państwa członkowskie.

(12)

Należy pobierać opłatę z tytułu jakichkolwiek odwołań wniesionych zgodnie z art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Wysokość opłaty powinna uwzględniać złożoność związanej z tym pracy.

(13)

Opłaty i należności należy pobierać wyłącznie w euro.

(14)

Część opłat i należności pobieranych przez Agencję należy przekazywać właściwym organom państw członkowskich, aby wynagrodzić je za pracę wykonaną przez sprawozdawców komitetów Agencji i, w stosownych przypadkach, za inne zadania przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006. Maksymalna część opłat i należności, jaka może zostać przekazana właściwym władzom państw członkowskich, powinna zostać określona przez Zarząd Agencji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję.

(15)

Podczas określania wysokości kwot, jakie zostaną przekazane właściwym organom państw członkowskich, oraz ustalania koniecznych wynagrodzeń za wszelką inną pracę wykonaną dla Agencji Zarząd Agencji powinien przestrzegać zasady należytego zarządzania finansami określonej w art. 27 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3). Zarząd powinien również zapewnić, aby Agencja stale dysponowała zasobami finansowymi pozwalającymi na wykonywanie powierzonych jej zadań, przy uwzględnieniu istniejących i wieloletnich szacunkowych środków budżetowych, oraz powinien wziąć pod uwagę nakład pracy do wykonania przez właściwe organy państw członkowskich.

(16)

Terminy uiszczania opłat i należności pobieranych na mocy niniejszego rozporządzenia należy ustalać przy należytym uwzględnieniu terminów procedur przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006. W szczególności pierwszy termin wniesienia opłaty związanej z przedłożeniem dokumentacji rejestracyjnej lub z przedłożeniem aktualizacji powinien być ustalony przy uwzględnieniu terminów, w których Agencja musi przeprowadzić weryfikację kompletności. Podobnie, pierwszy termin wniesienia opłat związanych ze zgłoszeniem zwolnienia z obowiązku rejestracji działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji powinien być ustalany przy uwzględnieniu terminu przewidzianego w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Jednakże Agencja powinna ustalić drugi rozsądny termin dla płatności nieuiszczonych przed wygaśnięciem pierwszego terminu.

(17)

Opłaty i należności przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy dostosować w celu uwzględnienia inflacji i w tym celu należy korzystać z Europejskiego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych opublikowanego przez Eurostat na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (4).

(18)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wysokość i zasady uiszczania opłat i należności pobieranych przez Europejską Agencję Chemikaliów, zwaną dalej „Agencją”, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

1)

„MŚP” oznacza mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

2)

„średnie przedsiębiorstwo” oznacza średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

3)

„małe przedsiębiorstwo” oznacza małe przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

4)

„mikroprzedsiębiorstwo” oznacza mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.

ROZDZIAŁ II

OPŁATY I NALEŻNOŚCI

Artykuł 3

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu każdej rejestracji substancji na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jednakże nie pobiera się opłaty za rejestrację substancji w ilości od 1 do 10 ton, w przypadku gdy przedłożone dokumenty rejestracyjne zawierają wszystkie informacje wymagane w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak przewidziano w art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia.

2.   Jeżeli przedłożone dokumenty rejestracyjne substancji w ilości od 1 do 10 ton nie zawierają wszystkich informacji wymaganych w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Agencja pobiera każdorazowo opłatę z tytułu rejestracji substancji w ilości 10 ton lub większej, jak określono w załączniku I.

3.   W przypadku wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową od każdego rejestrującego, jak określono w załączniku I.

Jednakże jeśli rejestrujący przedkłada osobno część wymaganych informacji, o których mowa w art. 10 lit. a) ppkt (iv), (vi), (vii) i (ix) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera od tego rejestrującego opłatę z tytułu indywidualnego przedłożenia informacji, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

4.   Jeżeli rejestrującym jest MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku I tabela 2.

5.   Opłaty wymagane na mocy ust. 1 do 4 są uiszczane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

Jednakże faktury związane z rejestracją wstępnie zarejestrowanej substancji, przedkładane Agencji w ciągu dwóch miesięcy przed odpowiednim terminem rejestracji określonym w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, opłacane są w ciągu 30 dni od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

6.   Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 5, Agencja ustala drugi termin płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, wówczas rejestracja zostaje odrzucona.

7.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rejestracja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą rejestracją nie są zwracane lub w inny sposób przekazywane rejestrującemu.

Artykuł 4

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu każdej rejestracji półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych półproduktów wyodrębnianych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jednakże nie pobiera się opłaty za rejestrację półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych produktów wyodrębnianych w ilości od 1 do 10 ton, w przypadku gdy przedłożone dokumenty rejestracyjne zawierają wszystkie informacje wymagane w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak przewidziano w art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia.

Opłaty określone w niniejszym artykule mają zastosowanie wyłącznie do rejestracji półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych produktów wyodrębnianych, przedkładanych do rejestracji na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W przypadku rejestracji półproduktów wymagających informacji określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zastosowanie mają opłaty określone w art. 3 do niniejszego rozporządzenia.

2.   Jeżeli przedłożone dokumenty rejestracyjne półproduktu wyodrębnianego w miejscu wytwarzania lub transportowanego produktu wyodrębnianego w ilości od 1 do 10 ton nie zawierają wszystkich informacji wymaganych w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Agencja pobiera każdorazowo opłatę z tytułu rejestracji półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych półproduktów wyodrębnianych w ilości 10 ton lub większej, jak określono w załączniku II.

3.   W przypadku wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową od każdego rejestrującego, jak określono w załączniku II.

Jednakże w sytuacji, gdy rejestrujący przedkłada osobno część wymaganych informacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. c) i d) lub w art. 18 ust. 2 lit. c) i d) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera od tego rejestrującego opłatę z tytułu indywidualnego przedłożenia informacji, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

4.   Jeżeli rejestrującym jest MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku II tabela 2.

5.   Opłaty wymagane na mocy ust. 1 do 4 są uiszczane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

Jednakże faktury związane z rejestracją wstępnie zarejestrowanej substancji, przedkładane Agencji w ciągu dwóch miesięcy przed odpowiednim terminem rejestracji określonym w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, opłacane są w ciągu 30 dni od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

6.   Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 5, Agencja ustala drugi termin płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, rejestracja zostaje odrzucona.

7.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rejestracja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą rejestracją nie są zwracane lub w inny sposób przekazywane rejestrującemu.

Artykuł 5

Opłaty z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jednakże Agencja nie pobiera opłaty z tytułu następujących aktualizacji dokumentów rejestracyjnych:

a)

zmniejszenia zakresu wielkości obrotu;

b)

zwiększenia zakresu wielkości obrotu, jeżeli rejestrujący uiścił już opłatę za większy zakres wielkości obrotu;

c)

zmiany statusu rejestrującego lub jego danych identyfikacyjnych, pod warunkiem że nie jest ona związana ze zmianą osobowości prawnej;

d)

zmiany składu substancji;

e)

informacji o nowych zastosowaniach, w tym o zastosowaniach odradzanych;

f)

informacji o nowych zagrożeniach stwarzanych przez substancję;

g)

zmiany w klasyfikacji lub oznakowaniu substancji;

h)

zmiany raportu bezpieczeństwa chemicznego;

i)

zmiany wytycznych dotyczących bezpiecznego stosowania;

j)

powiadomienia o potrzebie przeprowadzenia badania wymienionego w załączniku IX lub załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

k)

wniosku o udostępnienie uprzednio utajnionych informacji.

2.   Agencja pobiera opłatę z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu, jak określono w załączniku III tabele 1 i 2.

Agencja pobiera opłatę z tytułu innych aktualizacji, jak określono w załączniku III tabele 3 i 4.

3.   W przypadku aktualizacji wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową od każdego rejestrującego przedkładającego aktualizację, jak określono w załączniku III.

Jednakże jeśli część wymaganych informacji, o których mowa w art. 10 lit. a) ppkt (iv), (vi), (vii) i (ix), art. 17 ust. 2 lit. c) i d) lub art. 18 ust. 2 lit. c) i d) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jest składana osobno, Agencja pobiera opłatę z tytułu indywidualnego przedłożenia informacji, jak określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

4.   Jeżeli rejestrującym jest MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku III.

Jednakże w przypadku aktualizacji wymagających zmiany danych identyfikacyjnych rejestrującego ulgę dla MŚP stosuje się jedynie w przypadku gdy nowym rejestrującym jest MŚP.

5.   Opłaty wymagane na mocy ust. 1 do 4 są uiszczane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

6.   Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 5, Agencja ustala drugi termin płatności.

W przypadku aktualizacji zakresu wielkości obrotu przedłożonej zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, rejestracja zostaje odrzucona.

W przypadku innych aktualizacji, jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, aktualizacja zostaje odrzucona po udzieleniu przez Agencję formalnego ostrzeżenia rejestrującemu.

7.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie aktualizacja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą aktualizacją nie są zwracane lub w inny sposób przekazywane rejestrującemu.

Artykuł 6

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu każdego wniosku złożonego na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

2.   Agencja pobiera opłatę z tytułu każdej pozycji, w odniesieniu do której został złożony wniosek, jak określono w załączniku IV.

W przypadku wniosku dotyczącego podsumowań przebiegu badań lub szczegółowych podsumowań przebiegu badań Agencja pobiera opłatę za każde podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań będące przedmiotem złożonego wniosku.

3.   W przypadku wniosku odnoszącego się do wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową od każdego rejestrującego, jak określono w załączniku IV.

4.   Jeżeli wniosek został złożony przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku IV tabela 2.

5.   Dzień, w którym Agencja otrzyma opłatę uiszczoną z tytułu wniosku, jest uznawany za dzień przyjęcia wniosku.

Artykuł 7

Opłaty i należności z tytułu zgłoszeń przedłożonych na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera opłatę, jak określono w tabeli 1 załącznika V do niniejszego rozporządzenia, za każde zgłoszenie zwolnienia z ogólnego obowiązku rejestracji w zakresie działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, zwanych dalej „PPORD”, na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jeżeli zgłoszenie zostało złożone przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku V tabela 1.

2.   Agencja pobiera opłatę, jak określono w tabeli 2 załącznika V do niniejszego rozporządzenia, za każdy wniosek o przedłużenie zwolnienia z ogólnego obowiązku rejestracji w zakresie PPORD, na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jeżeli wniosek został złożony przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku V tabela 2.

3.   Opłaty wymagane na mocy ust. 1 są uiszczane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję producenta, importera lub wytwórcy wyrobu przedkładającego zgłoszenie o wystawieniu faktury.

Należności wymagane na mocy ust. 2 są uiszczane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję producenta, importera lub wytwórcy wyrobu wnioskującego o przedłużenie o wystawieniu faktury.

4.   Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 3, Agencja ustala drugi termin płatności.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, zgłoszenie lub wniosek o przedłużenie zostają odrzucone.

5.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty lub należności w określonym terminie, zgłoszenie lub wniosek o przedłużenie zostają odrzucone, opłaty lub należności uiszczone w związku z tym zgłoszeniem lub wnioskiem o przedłużenie nie są zwracane lub w inny sposób przekazywane osobie składającej zgłoszenie lub wniosek.

Artykuł 8

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, z tytułu każdego wniosku o udzielenie zezwolenia dla substancji na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

2.   Agencja pobiera opłatę podstawową z tytułu każdego wniosku o udzielenie zezwolenia dla substancji, jak określono w załączniku VI. Opłata podstawowa obejmuje wniosek o udzielenie zezwolenia dla jednej substancji, jednego zastosowania i jednego wnioskodawcy.

Agencja pobiera opłatę dodatkową, jak określono w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia, z tytułu każdego dodatkowego zastosowania, od każdej dodatkowej substancji, która odpowiada definicji grupy substancji określonej w sekcji 1.5 załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i która jest objęta wnioskiem, oraz od każdego dodatkowego wnioskodawcy, który jest stroną wniosku.

Do celów niniejszego ustępu, każdy scenariusz narażenia uznaje się za oddzielne zastosowanie.

3.   Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez średnie przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest średnie przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową opłatę podstawową oraz ulgowe opłaty dodatkowe, jak określono w załączniku VI tabela 2.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez małe przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest małe przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową opłatę podstawową oraz ulgowe opłaty dodatkowe, jak określono w załączniku VI tabela 3.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez jedno lub więcej mikroprzedsiębiorstw, Agencja pobiera ulgową opłatę podstawową oraz ulgowe opłaty dodatkowe, jak określono w załączniku VI tabela 4.

4.   Dzień, w którym Agencja otrzyma opłatę uiszczoną za wniosek o udzielenie zezwolenia, jest uznawany za dzień przyjęcia wniosku.

Artykuł 9

Należności z tytułu przeglądów zezwoleń na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera należność, jak przewidziano w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, z tytułu przedłożenia każdego sprawozdania z przeglądu na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

2.   Agencja pobiera należność podstawową z tytułu przedłożenia każdego sprawozdania z przeglądu, jak określono w załączniku VII. Należność podstawowa obejmuje przedłożenie sprawozdania z przeglądu dla jednej substancji, jednego zastosowania i jednego wnioskodawcy.

Agencja pobiera dodatkową należność, jak określono w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia, z tytułu każdego dodatkowego zastosowania, od każdej dodatkowej substancji, która odpowiada definicji grupy substancji określonej w sekcji 1.5 załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i która jest objęta sprawozdaniem z przeglądu, oraz od każdego dodatkowego podmiotu objętego sprawozdaniem z przeglądu.

Do celów niniejszego ustępu, każdy scenariusz narażenia uznaje się za oddzielne zastosowanie.

3.   Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez średnie przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest średnie przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową należność podstawową oraz ulgowe należności dodatkowe, jak określono w załączniku VII tabela 2.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez małe przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest małe przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową należność podstawową oraz ulgowe należności dodatkowe, jak określono w załączniku VII tabela 3.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez jedno lub więcej mikroprzedsiębiorstw, Agencja pobiera ulgową należność podstawową oraz ulgowe należności dodatkowe, jak określono w załączniku VII tabela 4.

4.   Dzień, w którym Agencja otrzyma należność z tytułu przedłożenia sprawozdania z przeglądu, jest uznawany za dzień przyjęcia sprawozdania.

Artykuł 10

Opłaty z tytułu odwołań od decyzji Agencji na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.   Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, za każde wniesienie odwołania od decyzji Agencji na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

2.   Jeżeli odwołanie zostało wniesione przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku VIII tabela 2.

3.   Jeżeli odwołanie zostanie uznane przez Radę Odwoławczą za niedopuszczalne, opłata nie jest zwracana.

4.   Agencja zwraca opłatę pobraną zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli dyrektor wykonawczy Agencji skoryguje decyzję zgodnie z art. 93 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone na korzyść osoby odwołującej się.

5.   Odwołanie nie jest uznawane za przyjęte przez Komisję Odwoławczą do czasu otrzymania przez Agencję stosownej opłaty.

Artykuł 11

Pozostałe należności

1.   Można pobrać należność z tytułu usług o charakterze administracyjnym i technicznym, świadczonych przez Agencję na wniosek strony, które nie są objęte inną opłatą lub należnością przewidzianą w niniejszym rozporządzeniu. Wysokość należności uwzględnia nakład wykonanej pracy.

Jednakże należności nie są pobierane z tytułu pomocy udzielanej przez centrum informacyjne oraz z tytułu wsparcia dla państw członkowskich przewidzianego art. 77 ust. 2 lit. h) oraz i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Dyrektor wykonawczy Agencji może podjąć decyzję o niepobieraniu należności od organizacji międzynarodowych lub państw zgłaszających się do Agencji o pomoc.

2.   Należności z tytułu usług administracyjnych są uiszczane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję o wystawieniu faktury.

3.   W sytuacji gdy płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 2, Agencja ustala drugi termin płatności.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, Agencja odrzuca wniosek.

4.   Należności z tytułu usług technicznych są uiszczane przed skorzystaniem z tej usługi, wobec braku postanowień umownych zabraniających takiego postępowania.

5.   Zarząd Agencji sporządza klasyfikację usług i należności i przyjmuje ją po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję.

Artykuł 12

Wyłączni przedstawiciele

W przypadku wyłącznych przedstawicieli, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, ustalenia, czy ma zastosowanie ulga dla MŚP, dokonuje się na podstawie informacji dotyczących liczby pracowników, obrotu i bilansu producenta, producenta preparatu lub wytwórcy wyrobu spoza Wspólnoty, reprezentowanego przez danego wyłącznego przedstawiciela w związku z daną transakcją, w tym na podstawie odpowiednich informacji z przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw partnerskich producenta, producenta preparatu lub wytwórcy wyrobu spoza Wspólnoty, zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE.

Artykuł 13

Ulgi i zwolnienie z opłaty

1.   Osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, iż jest uprawniona do ulgowej opłaty lub należności na mocy art. 3 do 10, powiadamia o tym Agencję w chwili składania dokumentów rejestracyjnych, aktualizacji dokumentów rejestracyjnych, wniosku, zgłoszenia, wniosku o udzielenie zezwolenia, sprawozdania z przeglądu lub odwołania, którego złożenie pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty.

2.   Osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, iż jest zwolniona z opłaty na mocy art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, informuje o tym Agencję w chwili składania dokumentów rejestracyjnych.

3.   Agencja może w dowolnym czasie zażądać dowodów potwierdzających spełnienie wymogów dla zastosowania ulgowych opłat lub należności, lub dla zwolnienia z opłat.

4.   Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, że jest uprawniona do ulgi lub zwolnienia z opłaty, nie może udowodnić, że jest do takiej ulgi lub zwolnienia uprawniona, wówczas Agencja pobiera pełną opłatę lub należność oraz opłatę administracyjną.

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdziła, że jest uprawniona do ulgi, uiściła ulgową opłatę lub należność, ale nie może udowodnić, że jest do takiej ulgi uprawniona, wówczas Agencja pobiera wyrównanie do pełnej opłaty lub należności oraz opłatę administracyjną.

Ustępy 2, 3 i 5 stosuje się mutatis mutandis.

ROZDZIAŁ III

WYPŁATA WYNAGRODZENIA PRZEZ AGENCJĘ

Artykuł 14

Przekazanie środków państwom członkowskim

1.   Część opłat i należności pobranych na mocy niniejszego rozporządzenia jest przekazywana właściwym organom państw członkowskich w następujących przypadkach:

a)

jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powiadamia Agencję o zakończeniu procedury oceny substancji zgodnie z art. 46 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b)

jeżeli właściwy organ powołał członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka na sprawozdawcę w kontekście procedury udzielenia zezwolenia, w tym również w kontekście przeglądu;

c)

jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powołał członka Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych na sprawozdawcę w kontekście procedury udzielenia zezwolenia, w tym również w kontekście przeglądu;

d)

jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powołał członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka na sprawozdawcę w kontekście procedury wprowadzania ograniczeń;

e)

jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powołał członka Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych na sprawozdawcę w kontekście procedury wprowadzania ograniczeń;

f)

w stosownych przypadkach, na inne zadania wykonywane przez właściwe organy na wniosek Agencji.

Jeżeli Komitety, o których mowa w niniejszym ustępie, postanawiają powołać współsprawozdawcę, przekazywane środki są dzielone między sprawozdawcę i współsprawozdawcę.

2.   Wysokość środków należnych za każde z zadań określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz maksymalna część opłat i należności, jaka może zostać przekazana właściwym organom państw członkowskich, a także jakiekolwiek inne uzgodnienia konieczne do przekazania środków, są ustalane przez Zarząd Agencji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję. Podczas ustalania wysokości środków, jakie zostaną przekazane, Zarząd Agencji postępuje zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności w rozumieniu art. 27 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Zarząd dokłada również starań, aby Agencja stale dysponowała zasobami finansowymi pozwalającymi na wykonywanie powierzonych jej zadań, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, mając na uwadze jej obecne środki budżetowe oraz wieloletnie szacunki dochodów, przy uwzględnieniu dotacji wspólnotowych, oraz bierze pod uwagę nakład pracy właściwych organów państw członkowskich.

3.   Przekazy środków przewidziane w ust. 1 są dokonywane wyłącznie po otrzymaniu przez Agencję odpowiedniego sprawozdania.

Jednakże Zarząd Agencji może zezwolić na płatność z góry lub płatności zaliczkowe zgodnie z art. 81 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

4.   Przekazy środków przewidziane w ust. 1 lit. b) do e) mają na celu wynagrodzenie właściwych organów państw członkowskich za pracę sprawozdawcy i współsprawozdawcy oraz za wszelkie inne wsparcie o charakterze naukowym i technicznym oraz pozostają one bez uszczerbku dla zobowiązania państw członkowskich do niewydawania jakichkolwiek instrukcji stojących w sprzeczności z niezależnością Agencji.

Artykuł 15

Inne wynagrodzenia

Ustalając wysokość płatności dokonywanych w celu wynagrodzenia ekspertów lub dokooptowanych członków Komitetów za pracę wykonaną na rzecz Agencji zgodnie z art. 87 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Zarząd Agencji uwzględnia nakład wykonanej pracy oraz postępuje zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności w rozumieniu art. 27 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Zarząd dokłada również starań, aby Agencja stale dysponowała zasobami finansowymi pozwalającymi na wykonywanie powierzonych jej zadań, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, mając na uwadze jej obecne środki budżetowe oraz wieloletnie szacunki dochodów, przy uwzględnieniu dotacji wspólnotowych.

ROZDZIAŁ IV

PŁATNOŚCI

Artykuł 16

Sposób dokonywania płatności

1.   Opłaty i należności są uiszczane w euro.

2.   Płatności są dokonywane wyłącznie po wystawieniu faktury przez Agencję, z wyjątkiem płatności należnych na mocy art. 10.

3.   Płatności są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Agencji.

Artykuł 17

Identyfikacja płatności

1.   W przypadku każdej płatności w polu odniesienia musi być podany numer faktury, z wyjątkiem płatności należnych na mocy art. 10.

W przypadku płatności należnych na mocy art. 10 w polu odniesienia podaje się dane identyfikacyjne osoby (osób) odwołującej się (odwołujących się) oraz, jeśli jest dostępny, numer decyzji, od której wniesiono odwołanie.

2.   Jeżeli nie można ustalić celu płatności, Agencja określa termin, w którym płatnik musi powiadomić na piśmie, jaki jest cel płatności. Jeśli Agencja nie otrzyma przed upływem tego terminu pisemnego powiadomienia o celu płatności, wówczas płatność uznaje się za nieważną, a daną kwotę zwraca się płatnikowi.

Artykuł 18

Termin płatności

1.   Dzień, w którym pełna kwota płatności została wpłacona na rachunek bankowy należący do Agencji, jest uważany za dzień, w którym została dokonana płatność.

2.   Płatność jest uważana za dokonaną w terminie, jeżeli za pomocą wystarczających dowodów wykazano, że przed upływem odpowiedniego terminu płatnik zlecił przelew na rachunek bankowy podany na fakturze.

Wystarczającym dowodem jest wystawione przez instytucję finansową potwierdzenie wydania polecenia przelewu. Jednakże jeśli przelew musi zostać dokonany przy wykorzystaniu systemu elektronicznych rozliczeń bankowych SWIFT, potwierdzenie wydania polecenia przelewu ma formę kopii sprawozdania SWIFT, opieczętowanej i podpisanej przez odpowiednio upoważnionego urzędnika instytucji finansowej.

Artykuł 19

Niewystarczająca płatność

1.   Termin płatności uważa się za dotrzymany jedynie wtedy, jeżeli pełna kwota opłaty lub należności została uiszczona w terminie.

2.   Jeżeli faktura odnosi się do grupy transakcji, Agencja może przypisać dowolną niedopłatę do każdej z odpowiednich transakcji. Kryteria przypisywania płatności określa Zarząd Agencji.

Artykuł 20

Zwrot nadpłat

1.   Dyrektor wykonawczy Agencji określa i publikuje na stronie internetowej Agencji tryb dokonywania zwrotu nadpłaconej opłaty lub należności płatnikowi.

Jednakże jeżeli wysokość nadpłaty wynosi mniej niż 100 EUR, a zainteresowana strona nie zażądała wyraźnie zwrotu nadpłaty, kwota ta nie jest zwracana.

2.   Zaliczenie kwot nadpłat na poczet przyszłych płatności na rzecz Agencji nie jest możliwe.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 21

Preliminarz tymczasowy

Podczas sporządzania preliminarza łącznych wydatków i dochodów Agencji na kolejny rok finansowy, zgodnie z art. 96 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Zarząd uwzględnia specjalny preliminarz tymczasowy dochodów z opłat i należności, które nie łączą się z dochodami pochodzącymi z dotacji wspólnotowych.

Artykuł 22

Przegląd

1.   Opłaty i należności przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są przedmiotem corocznego przeglądu w oparciu o wskaźnik inflacji mierzony za pomocą Europejskiego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat na mocy rozporządzenia (WE) nr 2494/95. Pierwszy przegląd odbędzie się do dnia 1 czerwca 2009 r.

2.   Komisja poddaje również niniejsze rozporządzenie ciągłemu przeglądowi w świetle istotnych informacji udostępnianych w związku z założeniami, na podstawie których ustalane są przewidywane dochody i wydatki Agencji. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja przeprowadzi przegląd niniejszego rozporządzenia w celu jego zmiany, w stosownych przypadkach, uwzględniając w szczególności koszty Agencji i powiązane koszty usług świadczonych przez właściwe organy państw członkowskich.

Artykuł 23

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. Sprostowane w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1354/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 1).

(2)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

(4)  Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

(w EUR)

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 600

1 200

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

4 300

3 225

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

11 500

8 625

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

31 000

23 250


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

(w EUR)

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 120

840

640

480

160

120

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


ZAŁĄCZNIK II

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych/na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub art. 18 ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

(EUR)

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata

1 600

1 200


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

(EUR)

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikro przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikro przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata

1 120

840

640

480

160

120


ZAŁĄCZNIK III

Opłaty z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Standardowe opłaty z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

(EUR)

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 10–100 ton

2 700

2 025

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 100–1 000 ton

9 900

7 425

Od zakresu 1–10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

29 400

22 050

Od zakresu 10–100 ton do zakresu 100–1 000 ton

7 200

5 400

Od zakresu 10–100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

26 700

20 025

Od zakresu 100–1 000 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

19 500

14 625


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

(EUR)

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 10–100 ton

1 890

1 418

1 080

810

270

203

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 100–1 000 ton

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

Od zakresu 1–10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

Od zakresu 10–100 ton do zakresu 100–1 000 ton

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

Od zakresu 10–100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

Od zakresu 100–1 000 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Tabela 3

Opłaty z tytułu innych aktualizacji

(EUR)

Rodzaj aktualizacji

 

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 500

Rodzaj aktualizacji

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Zmiana udzielonego dostępu do informacji zawartych we wniosku (na jedną pozycję)

1 500

1 125


Tabela 4

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu innych aktualizacji

(EUR)

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Mikroprzedsiębiorstwo

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 050

600

150

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Zmiana udzielonego dostępu do informacji zawartych we wniosku (na jedną pozycję)

1 050

788

600

450

150

113


ZAŁĄCZNIK IV

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

(EUR)

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Stopień czystości substancji i/lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

4 500

3 375

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 500

1 125

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

4 500

3 375

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

3 000

2 250

Nazwa handlowa substancji

1 500

1 125

Nazwa IUPAC dla niebezpiecznych substancji niewprowadzonych

1 500

1 125

Nazwa IUPAC dla substancji niebezpiecznych wykorzystywanych jako półprodukty, w badaniach naukowych i rozwoju lub działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 500

1 125


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

(EUR)

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Stopień czystości substancji i/lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 050

788

600

450

150

113

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Nazwa handlowa substancji

1 050

788

600

450

150

113

Nazwa IUPAC dla niebezpiecznych substancji niewprowadzonych

1 050

788

600

450

150

113

Nazwa IUPAC dla substancji niebezpiecznych wykorzystywanych jako półprodukty, w badaniach naukowych i rozwoju lub działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 050

788

600

450

150

113


ZAŁĄCZNIK V

Opłaty i należności z tytułu zgłoszeń PPORD przedłożonych na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty z tytułu zgłoszeń PPORD

(EUR)

Opłata standardowa

500

Opłata ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

350

Opłata ulgowa dla małych przedsiębiorstw

200

Opłata ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

50


Tabela 2

Należności z tytułu przedłużenia okresu zwolnienia PPORD

(EUR)

Należność standardowa

1 000

Należność ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

700

Należność ulgowa dla małych przedsiębiorstw

400

Należność ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

100


ZAŁĄCZNIK VI

Opłaty z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Opłata podstawowa

50 000 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

10 000 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

10 000 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą nie jest MŚP:

37 500 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo:

30 000 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo:

18 750 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo:

5 625 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

40 000 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

8 000 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

8 000 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo:

30 000 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo:

18 750 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo:

5 625 EUR


Tabela 3

Opłaty ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

25 000 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

5 000 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

5 000 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo:

18 750 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo:

5 625 EUR


Tabela 4

Opłaty ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Opłata podstawowa

7 500 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

1 500 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

1 500 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowy wnioskodawca: 5 625 EUR


ZAŁĄCZNIK VII

Należności z tytułu przeglądu zezwolenia na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Należności standardowe

Należność podstawowa

50 000 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

10 000 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

10 000 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowy wnioskodawca nie jest MŚP:

37 500 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo:

30 000 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo:

18 750 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo:

5 625 EUR


Tabela 2

Należności ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Należność podstawowa

40 000 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

8 000 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

8 000 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo:

30 000 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo:

18 750 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo:

5 625 EUR


Tabela 3

Należności ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Należność podstawowa

25 000 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

5 000 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

5 000 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo:

18 750 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo:

5 625 EUR


Tabela 4

Należności ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Należność podstawowa

7 500 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

1 500 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

1 500 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo:

5 625 EUR


ZAŁĄCZNIK VIII

Opłaty z tytułu odwołań wniesionych na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

(EUR)

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

2 200

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

4 400

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

6 600


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

(EUR)

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 800

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

3 600

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

5 400


Top