Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1243

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 281, 25.10.2007, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 223 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1243/oj

25.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1243/2007

z dnia 24 października 2007 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmniejszanie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa w drodze obowiązujących przepisów wspólnotowych ma istotne znaczenie dla poprawy ich konkurencyjności oraz dla osiągnięcia celów agendy lizbońskiej.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z tym rozporządzeniem podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze muszą przestrzegać odpowiednich przepisów załącznika III do rozporządzenia.

(3)

Wymogi określone w sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 odnośnie do statków zajmujących się produkcją podstawową i wykonujących czynności towarzyszące tej produkcji uzupełniają wymogi załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2). W szczególności statki te muszą w odpowiedni sposób i przez odpowiedni okres rejestrować i archiwizować informacje dotyczące środków wprowadzanych w celu kontroli zagrożeń.

(4)

Doświadczenie pokazało, że wymóg ten może stwarzać dodatkowe obciążenia administracyjne dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze zajmujących się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (3). Należy zatem wprowadzić odstępstwo od tego wymogu dla takich podmiotów.

(5)

Sekcja XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określa wymogi dotyczące produkcji żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przepisy te przewidują, że w produkcji żelatyny z kości przeżuwaczy należy zastosować specyficzny proces produkcji zapewniający, że wszystkie kości poddano obróbce alkalicznej przy użyciu nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia (o pH > 12,5) przez co najmniej 20 dni, z obróbką termiczną w temperaturze minimum 138 °C przez co najmniej cztery sekundy, po rozdrobnieniu i odtłuszczeniu ich gorącą wodą oraz poddaniu działaniu rozcieńczonego kwasu solnego (o minimalnym stężeniu wynoszącym 4 % oraz o pH < 1,5) przez co najmniej dwa dni.

(6)

Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał w dniu 18 stycznia 2006 r. opinię w sprawie „Oceny ilościowej zagrożenia ludzi przez BSE stwarzanego przez żelatynę w odniesieniu do bieżącego zagrożenia BSE”. W dniu 18 maja 2006 r. Panel wydał inną opinię w sprawie „Oceny ilościowej zagrożenia ludzi przez BSE stwarzanego przez kręgosłup bydlęcy, łącznie ze zwojami korzonków tylnych, w odniesieniu do bieżącego zagrożenia BSE”. Zgodnie z obydwiema opiniami procesy produkcji obejmujące poddanie działaniu kwasu lub obróbkę termiczną i ciśnieniową zapewniają odpowiednio równoważne i wyższe obniżenie infekcyjności w porównaniu z poziomem bezpieczeństwa osiąganym przez zastosowanie procesu alkalicznego obecnie wymaganego przez sekcję XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić warunki produkcji żelatyny.

(7)

Wykładnia przepisów dotyczących innego możliwego zastosowania żelatyny i kolagenu wyprodukowanych zgodnie z przepisami załącznika III sekcja XIV i XV do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przysparzała trudności w niektórych państwach członkowskich. Wskazane jest zatem poprawienie czytelności tych przepisów w celu zharmonizowania ich wykonywania.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 853/2004.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 3 sekcji VIII dodaje się następujący akapit:

„W drodze odstępstwa od lit. a) można nie stosować pkt 7 części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 do podmiotów zajmujących się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę w rozumieniu art. 26 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 (1) i wykonujących swoją działalność tylko przez krótkie okresy poniżej 24 godzin.

2)

sekcja XIV rozdział III, IV i V otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ III:   WYMOGI DOTYCZĄCE WYTWARZANIA ŻELATYNY

1)

Proces produkcji żelatyny musi gwarantować, że:

a)

wszystkie kości przeżuwaczy pochodzące od zwierząt urodzonych, hodowanych lub poddanych ubojowi w kraju lub regionie o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku BSE zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym poddaje się procesom rozdrabniania i odtłuszczenia gorącą wodą oraz działaniu rozcieńczonego kwasu solnego (przy minimalnym stężeniu wynoszącym 4 % oraz o pH < 1,5) przez co najmniej dwa dni. Po tej obróbce następuje:

obróbka alkaliczna przy użyciu nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia (o pH > 12,5) przez co najmniej 20 dni, z obróbką termiczną w temperaturze minimum 138 °C przez co najmniej cztery sekundy, lub

poddanie działaniu kwasu (o pH < 3,5) przez minimum 10 godzin z obróbką termiczną w temperaturze minimum 138 °C przez co najmniej cztery sekundy, lub

obróbka termiczna i ciśnieniowa nasyconą parą wodną o temperaturze 133 °C o ciśnieniu większym niż 3 bary przez co najmniej 20 minut, lub

jakikolwiek zatwierdzony równoważny proces;

b)

inne surowce poddaje się działaniu kwasu lub zasady, po którym następuje jedno lub więcej płukań. Następnie konieczne jest wyregulowanie odczynu pH. Żelatynę uzyskuje się poprzez jednokrotne lub wielokrotne ogrzewanie surowca, a następnie jego oczyszczanie w drodze filtracji i obróbki termicznej.

2)

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze może produkować i składować żelatynę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i żelatynę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi w tym samym zakładzie, jeżeli surowce i proces produkcji spełniają wymogi mające zastosowanie do żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ROZDZIAŁ IV:   WYMOGI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW GOTOWYCH

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze muszą zagwarantować, że żelatyna spełnia wymogi dotyczące poziomów pozostałości określone w poniższej tabeli.

Pozostałość

Poziom

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Farmakopea Europejska 2005)

50 ppm

H2O2 (Farmakopea Europejska 2005)

10 ppm

ROZDZIAŁ V:   ETYKIETOWANIE

Jednostkowe i zbiorcze opakowania żelatyny muszą zawierać wyrażenie: »żelatyna zdatna do spożycia przez ludzi« i muszą wskazywać datę minimalnej trwałości.”;

3)

sekcja XV rozdział III pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3)

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze może produkować i składować kolagen przeznaczony do spożycia przez ludzi i kolagen nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi w tym samym zakładzie, jeżeli surowce i proces produkcji spełniają wymogi mające zastosowanie do kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi.”;

4)

dodatek otrzymuje brzmienie:

„Dodatek do ZAŁĄCZNIKA III

WZÓR DOKUMENTU ZAŁĄCZANEGO DO SUROWCA PRZEZNACZONEGO DO WYTWARZANIA ŻELATYNY LUB KOLAGENU, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Numer dokumentu handlowego: …

I.   Identyfikacja surowca

Rodzaj surowca: …

Gatunek zwierząt: …

Rodzaj opakowania: …

Liczba opakowań: …

Waga netto (w kg): …

II.   Pochodzenie surowca

Rodzaj, nazwa, adres i numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu pochodzenia lub numer specjalnej zgody udzielonej temu zakładowi:

Nazwa i adres wysyłającego (2): …

III.   Miejsce przeznaczenia surowca

Rodzaj, nazwa, adres i numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu produkcyjnego przeznaczenia lub numer specjalnej zgody udzielonej temu zakładowi:

Nazwa i adres odbiorcy (3): …

IV.   Środki transportu: …

Sporządzono w … dnia …

(Podpis kierownika zakładu pochodzenia lub jego przedstawicieli)


(1)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.”;

(2)  Tylko w przypadku gdy wysyłającym nie jest zakład pochodzenia

(3)  Tylko w przypadku gdy odbiorcą nie jest zakład przeznaczenia.”


Top