Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0007

Dyrektywa Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny(Tekst mający znaczenie dla EOG).

OJ L 43, 15.2.2007, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 46–58 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/7/oj

15.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/19


DYREKTYWA KOMISJI 2007/7/WE

z dnia 14 lutego 2007 r.

zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie są odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń na środki ochrony roślin stosowane do określonych upraw. Takie zezwolenia muszą być udzielane na podstawie oceny wywoływanych przez nie skutków w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt oraz ich wpływu na środowisko. Elementy, które należy uwzględnić podczas przeprowadzania ocen, obejmują narażenie użytkowników i osób postronnych oraz wpływ na środowisko lądowe, wodne i powietrzne, jak również wpływ na ludzi i zwierzęta poprzez konsumpcję pozostałości zalegających w uprawach, wobec których je zastosowano.

(2)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) odzwierciedlają stosowanie minimalnych ilości pestycydów w celu uzyskania skutecznej ochrony roślin, zastosowanych w ten sposób, aby ilość pozostałości była możliwie najmniejsza i dopuszczalna pod względem toksyczności, szczególnie w odniesieniu do szacowanej ilości pobieranej w pożywieniu.

(3)

NDP dla pestycydów objętych dyrektywami 86/363/EWG i 90/642/EWG powinny być poddawane przeglądowi i mogą zostać zmienione w celu uwzględnienia nowych lub zmienionych zastosowań. Informacje na temat nowych lub zmienionych zastosowań zostały przekazane Komisji, co doprowadziło do zmian w poziomach pozostałości lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu i pimetrozyny.

(4)

Długotrwałe narażenie konsumentów na działanie tych pestycydów za pośrednictwem produktów spożywczych mogących zawierać pozostałości tych pestycydów zostało oszacowane i ocenione zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi we Wspólnocie, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (4). W niniejszej ocenie uwzględniono, że abamektyna jest też stosowana jako lek weterynaryjny przeznaczony dla zwierząt i najwyższe dopuszczalne poziomy dla tej substancji były ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającym wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (5). Na podstawie tych ocen NDP w odniesieniu do tych pestycydów należy ustalić w taki sposób, aby zapewnić nieprzekraczanie dopuszczalnego dziennego spożycia.

(5)

W przypadku lambda-cyhalotryny, metomylu, linuronu i pimetrozyny, dla których istnieje określona ostra dawka referencyjna, krótkoterminowe narażenie konsumentów na te pestycydy za pośrednictwem produktów spożywczych mogących zawierać pozostałości tych pestycydów zostało ocenione i obliczone zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi obecnie we Wspólnocie, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Uwzględnione zostały opinie Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności jego rady i zalecenia dotyczące ochrony konsumentów przed produktami spożywczymi, w przypadku których stosowane są pestycydy (6). Na podstawie oceny dziennego spożycia NDP w odniesieniu do tych pestycydów należy ustalić w taki sposób, aby zapewnić nieprzekraczanie ostrej dawki referencyjnej. W odniesieniu do innych substancji ocena dostępnych informacji wskazuje, że nie jest wymagana ostra dawka referencyjna, a zatem nie jest potrzebna ocena narażenia krótkoterminowego.

(6)

W odniesieniu do atrazyny w zbożach od czasu przyjęcia dyrektywy Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i triazofosu (7) pojawiły się nowe informacje, z których wynika, że wyższy NDP niż ten włączony przez tą dyrektywę do dyrektywy 86/362/EWG jest bezpieczny dla konsumenta. NDP włączony dyrektywą 2006/61/WE powinien zatem zostać zastąpiony wyższym NDP.

(7)

NDP powinny być ustalone na poziomie granicy oznaczalności, w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi.

(8)

Należy zatem ustalić nowe NDP w odniesieniu do tych pestycydów.

(9)

Ustalenie lub zmiana tymczasowych NDP na poziomie Wspólnoty nie wyklucza ustalania przez państwa członkowskie tymczasowych NDP dla fenmedifamu, linuronu, penkonazolu i pimetrozyny zgodnie z art. 4. ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG i załącznika VI do niej. Uznaje się, że okres czterech lat jest wystarczający na dopuszczenie dalszych zastosowań tych substancji. Po upływie tego okresu tymczasowy wspólnotowy NDP stanie się ostateczny.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 90/642/EWG.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

1.   W odniesieniu do art. 1 państwa członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 20 stycznia 2007 r. i niezwłocznie przekażą Komisji treść tych przepisów oraz tabelę korelacji tych przepisów z niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 21 stycznia 2007 r.

2.   W odniesieniu do art. 2 państwa członkowskie najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2007 r. przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie przekażą Komisji treść tych przepisów oraz tabelę korelacji tych przepisów z niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od 16 sierpnia 2007 r.

3.   Przepisy określone w ust. 1 i 2 przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

4.   Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/92/WE (Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 31).

(2)  Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/92/WE.

(3)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/136/WE (Dz.U. L 349 z 12.12.2006, str. 42).

(4)  Wytyczne dotyczące przewidywania spożycia w żywności pozostałości pestycydów (poprawione), opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSO/FOS/97.7).

(5)  Dz.U L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1831/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 5).

(6)  Opinia dotycząca kwestii zmian załączników do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG (Opinia wyrażona przez Komitet Naukowy ds. Roślin w dniu 14 lipca 1998 r.). Opinia na temat zmiennych pozostałości pestycydów w owocach i warzywach (Opinia wyrażona przez SCP w dniu 14 lipca 1998 r.), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

(7)  Dz.U. L 206 z 27.7.2006, str. 12.


ZAŁĄCZNIK I

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wiersz odnoszący się do atrazyny otrzymuje brzmienie:

Pozostałości pestycydów

Najwyższy dopuszczalny poziom w mg/kg

„Atrazyna

0,1 (1)

ZBOŻA


(1)  Oznacza, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości został tymczasowo ustalony do dnia 1 stycznia 2008 r. w oczekiwaniu na przedstawienie danych przez wnioskodawcę. Jeśli do tego dnia nie zostaną dostarczone dane, NDP będzie wycofany dyrektywą lub rozporządzeniem.”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się następujące zmiany:

W części A kolumny odnoszące się do lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny otrzymują brzmienie:

 

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom (w mg/kg)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się NDP

Lambda-cyhalotryna

Fenmedifam

Metomyl/tiodikarb

(suma wyrażona jako metomyl)

Linuron

Penkonazol

Pimetrozyna

Bifentryna

Abamektyna (suma

awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a)

„1.

Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez zamrażanie, niezawierające dodatku cukru; orzechy

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

i)

OWOCE CYTRUSOWE

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

0,3

0,1

0,01 (1)

Grejpfruty

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Cytryny

0,2

 

1

 

 

 

 

 

Limonki

0,2

 

1

 

 

 

 

 

Mandarynki (łącznie z klementynkami i podobnymi mieszańcami)

0,2

 

1

 

 

 

 

 

Pomarańcze

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Pomelo

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

ii)

ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH (w łupinach lub bez)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

Migdały

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy laskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy makadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki sosnowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacje

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

OWOCE ZIARNKOWE

0,1

0,05 (1)  (2)

0,2

 

0,2

0,02 (1)

0,3

0,01 (1)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigwy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

OWOCE PESTKOWE

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

0,2

0,01 (1)

Morele

0,2

 

0,2

 

0,1

0,05

 

 

Wiśnie i czereśnie

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami)

0,2

 

0,2

 

0,1

0,05

 

 

Śliwki

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,1

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

v)

JAGODY I DROBNE OWOCE

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

0,2

0,05 (1)  (2)

 

 

0,2

0,02 (1)

0,2

0,01 (1)

Winogrona stołowe

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Winogrona do produkcji wina

 

 

1

 

 

 

 

 

b)

Truskawki (inne niż dzikie)

0,5

0,1 (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5

0,5

0,1

c)

Owoce leśne (inne niż dzikie)

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Jeżyny

 

 

 

 

 

3

0,3

0,1

Jeżyna popielica

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżówka maliny z jeżyną

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliny

 

 

 

 

 

3

0,3

0,1

Pozostałe

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

d)

Inne drobne owoce i jagody (inne niż dzikie)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)

Borówki czarne

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

Żurawina

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

Porzeczka (czerwona, biała i czarna)

0,1

 

 

 

0,5

0,1

0,5

 

Agrest

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

e)

Dzikie jagody i dzikie owoce

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

vi)

OWOCE RÓŻNE

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

Awokado

 

 

 

 

 

 

 

 

Banany

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Daktyle

 

 

 

 

 

 

 

 

Figi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumkwat

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczi

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

0,3

 

Oliwki (stołowe)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Oliwki (do produkcji oliwy)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

 

0,5

0,05

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02  (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

2.   

Warzywa świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone

i)

WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

Buraki

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

Seler

0,1

 

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Chrzan

 

 

 

 

 

 

 

 

Karczoch jerozolimski

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasternak

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

Pietruszka – korzeń

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

Rzodkiewka

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Salsefia

 

 

 

 

 

 

 

 

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukiew

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzepa

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

ii)

WARZYWA CEBULOWE

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

Czosnek

 

 

 

 

 

 

 

 

Cebula

 

 

 

 

 

 

 

 

Szalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

Dymka

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

WARZYWA OWOCOWE

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Rośliny psiankowate

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Pomidory

0,1

 

0,2

 

0,1

0,5

 

0,02

Papryka

0,1

 

0,2

 

0,2

1

 

0,05

Bakłażan

0,5

 

0,2

 

0,1

0,5

 

0,02

Ketmia jadalna

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05  (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

b)

Dyniowate – z jadalną skórką

0,1

 

0,05 (1)

 

0,1

0,5

0,1

0,02

Ogórek

 

 

 

 

 

 

 

 

Korniszon

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukinia

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

0,05

 

0,05 (1)

 

0,1

0,2

0,05 (1)

0,01 (1)

Melony

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynie

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbuzy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kukurydza cukrowa

0,05

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

iv)

WARZYWA KAPUSTNE

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)

a)

Kapustne kwitnące

0,1

 

 

 

 

0,02 (1)

0,2

 

Brokuły

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Kalafior

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

b)

Kapustne głowiaste

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Brukselka

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta głowiasta

0,2

 

 

 

 

0,05

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

c)

Kapustne liściowe

1

 

0,05 (1)

 

 

0,2

0,05 (1)

 

Kapusta pekińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmuż

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kalarepa

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

v)

WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Sałata i podobne

1

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

2

2

0,1

Rzeżucha

 

 

 

 

 

 

 

 

Roszpunka warzywna

 

 

 

 

 

 

 

 

Sałata

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Endywia (cykoria endywia)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokietta siewna (rukola)

 

 

 

 

 

 

 

 

Liście i pędy kapustnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

b)

Szpinak i podobne

0,5

0,5 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

Szpinak

 

 

0,05

 

 

 

 

 

Boćwina

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

c)

Rukiew wodna

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

d)

Cykoria warzywna

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

e)

Zioła

1

7

0,3

1 (2)

 

1

0,05 (1)

1

Trybulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

 

 

 

Liście selera

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

1

 

0,01 (1)

Fasola (w strąkach)

0,2

 

 

 

 

 

0,50

 

Fasola (bez strąków)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Groch (w strąkach)

0,2

 

 

 

 

 

0,1

 

Groch (bez strąków)

0,2

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

 

vii)

WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)

 

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

Szparagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Karczochy

 

 

 

 

 

 

 

 

Seler

0,3

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Koper włoski

0,3

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Karczochy kuliste

 

0,2 (2)

 

 

0,2

 

 

 

Por

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Rabarbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

 

 

viii)

GRZYBY

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

a)

Grzyby uprawne

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

b)

Grzyby dziko rosnące

0,5

 

 

 

 

 

 

 

3.

Jadalne nasiona roślin strączkowych

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

Fasola

 

 

 

 

 

 

 

 

Soczewica

 

 

 

 

 

 

 

 

Groch

 

 

 

 

 

 

 

 

Łubin

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nasiona oleiste

0,02 (1)

0,1 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,1 (1)

0,02 (1)

Siemię lnu

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki ziemne

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Mak

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna sezamu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna słonecznika

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona rzepaku

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna soi

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Nasiona gorczycy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona bawełny

 

 

0,1

 

 

0,05

 

 

Nasiona konopi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

5.

Ziemniaki

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

Ziemniaki wczesne

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemniaki przechowalnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Herbata (liście i łodygi suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwarzane z Camellia sinensis)

1

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

5

0,02 (1)

7.

Chmiel (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

10

0,1 (1)  (2)

10

0,1 (1)  (2)

0,5

15

10

0,05


(1)  Oznacza granicę oznaczalności metody analitycznej.

(2)  Oznacza, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości został ustanowiony tymczasowo zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG; poziom ten staje się ostateczny od dnia 7 marca 2011 r., chyba że zostanie zmieniony.”


Top