EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0453

2007/453/WE: Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 119 - 121

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/oj

30.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/84


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 czerwca 2007 r.

ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/453/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. Zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia ma ono zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania na rynek żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. W tym celu status w odniesieniu do gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) państw członkowskich lub krajów trzecich i ich regionów („kraje lub regiony”) ma być określony poprzez klasyfikację w jednej z trzech kategorii w zależności od ryzyka BSE określonego w art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

Celem kategoryzacji krajów lub regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE jest ustalenie zasad handlowych dla każdej kategorii ryzyka wystąpienia BSE w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji dla ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

(3)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określa zasady handlu wewnątrzwspólnotowego, a załącznik IX do tego rozporządzenia ustanawia zasady odnoszące się do przywozu do Wspólnoty. Opierają się one na zasadach określonych w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

(4)

OIE odgrywa czołową role w kategoryzacji państw lub regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE.

(5)

Podczas Sesji Ogólnej OIE w maju 2007 r. przyjęta została rezolucja dotycząca statusu BSE różnych krajów. W oczekiwaniu na ostateczną decyzję dotyczącą statusu BSE państw członkowskich i biorąc pod uwagę ujednolicone surowe środki ochrony przed BSE stosowane we Wspólnocie, państwa członkowskie powinny być tymczasowo uznawane za państwa o kontrolowanym ryzyku BSE.

(6)

Ponadto w oczekiwaniu na ostateczną decyzję dotyczącą statusu BSE Norwegii i Islandii i biorąc pod uwagę wyniki ostatnich ocen ryzyka dotyczących tych krajów trzecich, powinny być one tymczasowo uznawane za państwa o kontrolowanym ryzyku BSE.

(7)

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w okresie kończącym się dnia 1 lipca 2007 r. podjęto środki przejściowe. Środki te mają przestać obowiązywać natychmiast po przyjęciu decyzji dotyczącej klasyfikacji zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia. Powinno się zatem przyjąć decyzję celem sklasyfikowania krajów lub regionów w odniesieniu do ich ryzyka BSE przed tym terminem.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Status BSE państw lub regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia w nich BSE określony jest w załączniku.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1923/2006 (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PAŃSTW LUB REGIONÓW

A.   Państwa lub regiony o znikomym ryzyku BSE

Argentyna

Australia

Nowa Zelandia

Singapur

Urugwaj

B.   Państwa lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE

Państwa członkowskie

Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Kraje EFTA

Islandia, Norwegia, Szwajcaria

Kraje trzecie

Brazylia

Kanada

Chile

Tajwan

Stany Zjednoczone Ameryki

C.   Państwa lub regiony o nieokreślonym ryzyku BSE

Państwa lub regiony niewymienione w pkt A lub B niniejszego załącznika.


Top