Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1505

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 280, 12.10.2006, p. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 262–265 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 32 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 32 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 171 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1505/oj

12.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1505/2006

z dnia 11 października 2006 r.

wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 przewiduje ustanowienie przez każde państwo członkowskie systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zgodnie z tym rozporządzeniem. W związku z powyższym należy zdefiniować minimalny poziom kontroli prowadzonych przez państwa członkowskie w celu zweryfikowania, czy wymogi dotyczące identyfikacji i rejestrowania tych zwierząt, określone w wymienionym rozporządzeniu, zostały odpowiednio spełnione („kontrole”).

(2)

Właściwy organ każdego państwa członkowskiego powinien przeprowadzać kontrole w oparciu o analizę ryzyka. Analiza ryzyka powinna uwzględniać wszystkie istotne elementy, a w szczególności czynniki dotyczące zdrowia zwierząt.

(3)

Należy określić odsetek gospodarstw i zwierząt, które powinny być poddane kontroli w państwach członkowskich. Przed dniem 31 grudnia 2009 r. proporcje te zostaną poddane przeglądowi w świetle wniosków z przedłożonych przez państwa członkowskie sprawozdań dotyczących przeprowadzonych przez nie kontroli.

(4)

Ogólną zasadą jest objęcie kontrolą wszystkich zwierząt w danym gospodarstwie. Jednak w przypadku gospodarstw, w których znajduje się więcej niż dwadzieścia sztuk zwierząt, właściwemu organowi należy zezwolić na ograniczenie kontroli do odpowiedniej reprezentatywnej próby zwierząt.

(5)

Państwa członkowskie powinny przedkładać Komisji roczne sprawozdanie zawierające informacje na temat dokonanych kontroli. W niniejszym rozporządzeniu należy określić wzór sprawozdania.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kontrole dotyczące przestrzegania wymogów rozporządzenia (WE) nr 21/2004 przez posiadaczy

Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu („kontrole”) w celu zweryfikowania, czy posiadacze przestrzegają wymogów w zakresie identyfikacji i rejestrowania zwierząt określonych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004.

Kontrole są zgodne co najmniej z minimalnymi poziomami określonymi w art. 2–5 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Liczba kontrolowanych gospodarstw

Właściwy organ przeprowadza co roku kontrole obejmujące co najmniej 3 % gospodarstw, w których trzymane zwierzęta stanowią co najmniej 5 % zwierząt w danym państwie członkowskim.

Jeżeli jednak kontrole te ujawnią znaczny stopień niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004, w następnym rocznym okresie kontroli proporcje te są zwiększane.

Artykuł 3

Wybór gospodarstw do kontroli

Właściwy organ wybiera gospodarstwa do kontroli w oparciu o analizę ryzyka, w której bierze się pod uwagę co najmniej następujące czynniki:

a)

liczbę zwierząt w gospodarstwie;

b)

czynniki dotyczące zdrowia zwierząt, a w szczególności wystąpienie w przeszłości ognisk chorób zwierząt;

c)

kwotę rocznej premii za owce i kozy, o którą gospodarstwo ubiegało się lub też która została mu wypłacona;

d)

znaczące zmiany w porównaniu z sytuacją we wcześniejszych okresach kontroli;

e)

wyniki kontroli przeprowadzonych we wcześniejszych okresach kontroli, w szczególności właściwe prowadzenie rejestru gospodarstwa i poprawność dokumentów przewozowych;

f)

poprawne przekazywanie informacji właściwemu organowi;

g)

inne kryteria określone przez państwo członkowskie.

Artykuł 4

Sposób przeprowadzania kontroli

1.   Właściwy organ z zasady przeprowadza kontrole bez uprzedzenia.

W razie konieczności uprzedzenie o kontroli jest jednak dopuszczalne. W przypadku uprzedzania o kontroli zawiadomienie o niej ogranicza się ściśle do niezbędnego minimum i z zasady jest przekazywane nie wcześniej niż na 48 godzin przed jej przeprowadzeniem, z wyjątkiem szczególnych przypadków.

2.   Kontrole mogą być przeprowadzane łącznie z wszelkimi innymi inspekcjami przewidzianymi w prawodawstwie wspólnotowym.

Artykuł 5

Liczba kontrolowanych zwierząt

1.   Właściwy organ kontroluje identyfikację wszystkich zwierząt w gospodarstwie.

Jednak w przypadku gdy liczba zwierząt w gospodarstwie przekracza dwadzieścia sztuk, właściwy organ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli środków służących identyfikacji na reprezentatywnej próbie tych zwierząt zgodnie z normami międzynarodowymi, pod warunkiem że liczba kontrolowanych zwierząt jest wystarczająca, aby wykryć nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia (WE) nr 21/2004 przez posiadaczy takich zwierząt o wartości 5 % przy poziomie ufności równym 95 %.

2.   W przypadku wykrycia w wyniku kontroli reprezentatywnej próby zwierząt przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu, że posiadacz nie przestrzega wymogów dotyczących środków identyfikacji i rejestrowania przewidzianych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 21/2004, kontrolą należy objąć wszystkie zwierzęta w danym gospodarstwie.

Właściwy organ może jednak podjąć decyzję o kontroli środków identyfikacji reprezentatywnej próby tych zwierząt zgodnie z międzynarodowymi normami w sposób gwarantujący oszacowanie nieprzestrzegania o wartości wyższej niż 5 % przy dokładności około 2 % dla poziomu ufności wynoszącego 95 %.

Artykuł 6

Sprawozdania właściwego organu

Właściwy organ sporządza sprawozdanie z każdej kontroli w formacie ustalonym na poziomie krajowym przez państwo członkowskie, zawierającym co najmniej następujące informacje:

a)

przyczynę wyboru danego gospodarstwa do kontroli;

b)

osoby obecne w czasie kontroli;

c)

wyniki kontroli i wszelkie przypadki niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004.

Właściwy organ umożliwia posiadaczowi lub jego przedstawicielowi podpisanie sprawozdania oraz, w odpowiednich przypadkach, przedstawienie uwag dotyczących jego treści.

Artykuł 7

Roczne sprawozdania państw członkowskich

Państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 31 sierpnia 2008 r., a następnie do dnia 31 sierpnia każdego kolejnego roku roczne sprawozdanie zgodne ze wzorem określonym w Załączniku, dotyczące wyników kontroli przeprowadzonych w poprzednim rocznym okresie kontroli i zawierające przynajmniej następujące informacje:

a)

liczbę gospodarstw w danym państwie członkowskim;

b)

liczbę kontroli w gospodarstwach;

c)

łączną liczbę zwierząt zarejestrowanych na początku okresu sprawozdawczego;

d)

liczbę zwierząt, które poddano kontroli;

e)

wszelkie wyniki kontroli, które wykazały nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia (WE) nr 21/2004 przez posiadaczy;

f)

wszelkie kary nałożone zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 21/2004.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.


ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych w sektorze hodowli owiec i kóz dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestrowania tych zwierząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004

1.

Ogólne informacje o gospodarstwach, zwierzętach i kontrolach

Łączna liczba gospodarstw w państwie członkowskim zarejestrowanych na początku okresu sprawozdawczego (1)

 

Łączna liczba skontrolowanych gospodarstw

 

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli

 

Łączna liczba owiec i kóz w państwie członkowskim zarejestrowanych na początku okresu sprawozdawczego (1)

 

Łączna liczba owiec i kóz w gospodarstwach skontrolowanych w okresie sprawozdawczym (1)

 

2.

Niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 wg kategorii

 

Liczba zwierząt

Liczba gospodarstw

1a.

Stwierdzone niezgodności w zakresie identyfikacji owiec

 

 

1b.

Stwierdzone niezgodności w zakresie identyfikacji kóz

 

 

2.

Rozbieżności w rejestrze gospodarstwa

 

 

3.

Niezawiadomienie o przewozie (2)

 

 

4.

Nieprawidłowości w dokumentach przewozowych

 

 

5.

Zwierzęta/gospodarstwa, u/w których stwierdzono tylko jeden przypadek niezgodności wymienionych w pkt 1–4

 

 

6.

Zwierzęta/gospodarstwa u/w których stwierdzono więcej niż jeden przypadek niezgodności wymienionych w pkt 1–4

 

 

7.

Łączna liczba stwierdzonych niezgodności dotyczących zwierząt/gospodarstw (pkt 5 i 6)

 

 

3.

Nałożone kary

 

Liczba zwierząt, których dotyczy niezgodność

Liczba gospodarstw, których dotyczy niezgodność

Ogółem

 

 


(1)  Lub inna krajowa data referencyjna dla statystyk dotyczących zwierząt.

(2)  W stosownych przypadkach, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 21/2004.


Top