Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0851

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 158, 10.6.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 23–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 250 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 250 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 212 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/851/oj

10.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 851/2006

z dnia 9 czerwca 2006 r.

określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2598/70 z dnia 18 grudnia 1970 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno więc zostać skodyfikowane.

(2)

Komisja jest odpowiedzialna za koordynowanie prac wynikających z rozporządzenia (EWG) nr 1108/70. Komisja jest odpowiedzialna w szczególności za określenie pozycji, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont przedstawionych w załączniku I do tego rozporządzenia. Należy przyjąć odpowiednie przepisy, aby zapewnić jednakowe stosowanie planów kont przez poszczególne państwa członkowskie oraz w odniesieniu do poszczególnych form transportu.

(3)

Kolejne czynności, które należy podjąć, powinny obejmować zdefiniowanie terminu „infrastruktura” poprzez określenie dla każdej formy transportu urządzeń, budowli i sprzętu objętego tym terminem oraz wskazanie rodzajów wydatków, jakie należy zapisywać pod poszczególnymi nazwami w planach kont,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont przedstawionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 1108/70, zostaną ustalone zgodnie z załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (EWG) nr 2598/70 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 130 z 15.6.1970, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 278 z 23.12.1970, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 906/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 49).

(3)  Patrz: załącznik III.


ZAŁĄCZNIK I

Definicja i zakres terminu „infrastruktura transportowa”

Do celów art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 termin „infrastruktura transportowa” oznacza wszystkie drogi i stałe urządzenia dla trzech rodzajów transportu, które są konieczne do zapewnienia przepływu i bezpieczeństwa ruchu.

A.   TRANSPORT KOLEJOWY

W skład infrastruktury kolejowej wchodzą następujące pozycje, pod warunkiem że tworzą część nawierzchni kolejowej, łącznie z bocznicami serwisowymi , lecz bez linii znajdujących się w warsztatach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach i lokomotywowniach, oraz prywatne linie kolejowe miejscowe i bocznice:

powierzchnia gruntów,

tory i podłoże kolejowe, w szczególności nasypy, wykopy, systemy kanałów odwadniających i rowów, rowy murarskie, przepusty, ściany osłonowe, roślinność posadzona w celu ochrony zboczy itd.,

perony pasażerskie i towarowe,

drogi i przejścia o szerokości czterech stóp,

mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia,

pasy ochrony przeciwpożarowej,

aparatura do punktów grzewczych; skrzyżowania itd.,

osłony przeciwśniegowe,

konstrukcje budowlane:

mosty, przepusty i inne wiadukty, tunele, pokryte wykopy i inne przejścia podziemne,

mury oporowe i budowle służące ochronie przed lawinami oraz spadającymi skałami itd.,

przejazdy kolejowe, w tym urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

nadbudowy, w tym:

tory, szyny z rowkiem i szyny ochronne,

podkłady kolejowe i pręty wzdłużne, drobny osprzęt nawierzchni kolejowej, balasty, w tym odpryski skalne i piasek,

punkty, skrzyżowania itd.,

obrotnice i przesuwnice (z wyjątkiem zastrzeżonych wyłącznie dla lokomotyw),

drogi dojazdowe dla pasażerów i towarów, w tym drogi dostępu,

urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i łącznościowe na otwartych torach, w stacjach i stacjach rozrządowych, w tym urządzenia służące do wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji prądu elektrycznego do celów sygnalizacji i łączności,

budynki, w których takie urządzenia lub instalacje się znajdują,

hamulce torowe,

urządzenia świetlne do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa,

urządzenia do przetwarzania i doprowadzenia energii elektrycznej do holowania pociągów: podstacje, kable zasilające między podstacjami i przewodami jezdnymi, linami nośnymi i nośnikami; trzecia szyna z nośnikami,

budynki wykorzystywane przez dział infrastruktury, w tym ich część związana z urządzeniami do poboru opłat komunikacyjnych.

B.   TRANSPORT DROGOWY

Na infrastrukturę drogową składają się następujące pozycje:

grunt,

roboty drogowe przed ułożeniem nawierzchni:

wykopy, nasypy, odpływy itd.,

podsypywanie i zasypywanie wykopów,

roboty związane z nawierzchnią i pomocnicze:

warstwy nawierzchni wielowarstwowej, w tym impregnacja wodoodporna, krawędzie, pas zieleni, kanały ściekowe i inne urządzenia odwadniające, twarde pobocza i inne miejsca do nagłych postojów, zatoczki i parkingi na otwartej drodze (drogi dostępowe oraz znaki parkingowe i drogowe), miejsca do parkowania na obszarach zabudowanych na gruncie publicznym, roślinność i architektura zieleni, urządzenia zabezpieczające itd.,

konstrukcje budowlane:

mosty, przepusty, wiadukty, tunele, budowle chroniące przed lawinami i spadającymi skałami, osłony śniegowe itd.,

przejazdy kolejowe,

znaki drogowe i urządzenia sygnalizacyjne i łącznościowe,

urządzenia świetlne,

urządzenia do poboru opłat, parkometry,

budynki wykorzystywane przez dział infrastruktury.

C.   TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

Na infrastrukturę wodną śródlądową składają się następujące pozycje:

grunt,

kanały (roboty ziemne, baseny i osłony kanałów, podwaliny, falochrony, wały brzegowe, drogi holowania i drogi dojazdowe), ochrona brzegów, kanały doprowadzające do akweduktów, lewary i przewody, tunele kanałów, baseny obsługi służące wyłącznie do ochrony jednostek pływających,

roboty związane z odcięciem drogi wodnej i bezpieczeństwem, przelewy spływowe do odprowadzania siłą ciężkości wód retencyjnych, baseny i zbiorniki do przechowywania wody pitnej i regulowania poziomu wód, budowle do kontroli wód, narzędzia do pomiaru przepływu, rejestry poziomu i urządzenia ostrzegające,

zapory wodne i budowle piętrzące (konstrukcje w poprzek koryta rzeki służące utrzymaniu odpowiedniej głębokości wody do celów nawigacji oraz w celu ograniczenia przepływu poprzez przednie uderzenia fal lub za pomocą dorzeczy), związane z tym budowle (przepławki dla ryb, kanały przepustowe),

śluzy nawigacyjne, wypory i równie pochyłe, w tym baseny poczekalnie i baseny służące do celów gospodarki wodnej,

sprzęt cumowniczy i przystanie (boje cumownicze, dalby, pachołki cumownicze, polery, relingi i odbijacze),

przenośne mosty,

urządzenia do oznakowania kanałów, sygnalizacji, bezpieczeństwa, łączności i oświetlenia,

urządzenia do kontroli ruchu,

urządzenia do poboru opłat,

budynki wykorzystywane przez dział infrastruktury.


ZAŁĄCZNIK II

Definicja wydatków, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami planów kont, stanowiących załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 1108/70

A.   UWAGI OGÓLNE

1.

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia w planach kont uwzględnia się nakłady, które zostały poniesione bezpośrednio w związku z kosztami prac, usług i dostaw związanych z budową, utrzymaniem, eksploatacją i administracją infrastruktury. Przepisy te wykluczają zatem uwzględnianie w corocznych planach kont kwot przydzielanych na cele odnowy, kosztów ubezpieczenia oraz rezerw na poczet przyszłych wydatków.

2.

Dla każdego rodzaju infrastruktury wydatki, które uwzględniane są pod poszczególnymi nazwami planów kont, stanowią łączne wydatki poniesione w związku z daną infrastrukturą, bez względu na sposób ich finansowania.

W przypadku gdy nakłady na dane urządzenia ponoszą bezpośrednio lub pośrednio dwie lub więcej jednostek zarządzających infrastrukturą, wówczas w planach kont danej jednostki zarządzającej uwzględnia się tylko wydatki netto odpowiadające każdej z jednostek. Ponadto, jeżeli władze publiczne udzielą rekompensaty pewnym jednostkom zarządzającym infrastrukturą, kwotę takiej rekompensaty odejmuje się od poniesionych przez nie nakładów. W przypadku kolei kwoty do odliczenia są ujęte oddzielnie. Kwoty te mogą odnosić się w szczególności do otrzymanej kompensaty związanej z:

wydatkami na infrastrukturę (art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1107/70) (1),

płatnościami dotyczącymi odpraw pracowniczych oraz innych świadczeń emerytalnych (art. 4 ust. 1 lit. c), klasa III rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69) (2).

3.

Wartość rozmontowanych urządzeń lub sprzętu, sprzedanych lub przeznaczonych do ponownego użytku, odlicza się od nakładów zapisanych pod stosownymi nazwami w planie kont, z zastrzeżeniem, w przypadku komunikacji kolejowej, szczególnych przepisów w tym zakresie zawartych w umowach między przedsiębiorstwami kolejowymi i władzami publicznymi.

4.

Wydatki związane z zakupem, utrzymaniem i eksploatacją specjalistycznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych przez dział infrastruktury, jak również wydatki związane z transportem do celów obsługi tego działu, są uwzględniane pod odpowiednimi nazwami w planach kont, a jeśli to niemożliwe, pod nazwą „koszty ogólne”.

5.

Opłaty warsztatowe i magazynowe są uwzględniane w cenach określonych na fakturach za poszczególne artykuły i materiały dostarczane do działu infrastruktury. W przypadku gdy nie można ich w ten sposób bezpośrednio uwzględnić, są wpisywane pod nazwą „koszty ogólne”.

B.   OPIS POZYCJI UWZGLĘDNIANYCH POD POSZCZEGÓLNYMI NAZWAMI

1.   Nazwy wspólne dla wszystkich trzech rodzajów transportu

Wydatki inwestycyjne (nazwy A1, B1, C1)

Wydatki inwestycyjne obejmują łączne wydatki (związane z personelem oraz towarami i usługami świadczonymi przez osoby trzecie) w związku z budową, rozbudową, rekonstrukcją czy odnowieniem urządzeń infrastruktury, w tym koszty dodatkowe oraz koszty badań związanych z wymienionymi pracami. Definicja ta nie wyłącza zapisywania niektórych drobnych wydatków inwestycyjnych pod nazwą „wydatki bieżące”, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Wydatki bieżące (nazwy A2, B2, C2)

Wydatki bieżące obejmują łączne wydatki (związane z personelem oraz towarami i usługami dostarczanymi przez osoby trzecie) w związku z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury.

Koszty ogólne (nazwy A3, B4, C4)

Koszty ogólne obejmują łączne wydatki służb związanych z administracją, nadzorem i inspekcją, w szczególności odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie infrastrukturą, a także związana z infrastrukturą część nakładów ponoszonych przez bezpośrednio zaangażowane ogólne działy administracyjne. Koszty ogólne obejmują również inne wydatki, które nie zostały bezpośrednio uwzględnione pod inną nazwą w planach kont.

Koszty te obejmują w szczególności następujące grupy:

koszty wynagrodzeń dla pracowników oraz koszty działalności centralnych, regionalnych i lokalnych działów administracyjnych i technicznych, koszty związane z nadzorem i odbiorem robót,

płatności związane z emeryturami dla pracowników zatrudnionych na stałe oraz inne świadczenia pracodawcy (zasiłki rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenie od wypadków przy pracy, składki na systemy emerytalne dla personelu niezatrudnionego na stałe itd.),

wydatki dotyczące służbowych noclegów dla personelu zatrudnionego w dziale infrastruktury, pomniejszone o koszty czynszu,

wydatki dotyczące budynków służbowych działu napraw i konserwacji (w szczególności szop, narzędziowni), o ile nie zostały one uwzględnione bezpośrednio pod innymi nazwami w planach kont.

2.   Nazwy dotyczące transportu drogowego

Wydatki dotyczące utrzymania nawierzchni dróg (nazwa B20)

Obejmują one w szczególności wydatki związane z pracami dotyczącymi mechanicznej odporności dróg na obciążenia. Obejmują zarówno wydatki dotyczące napraw powierzchni przeznaczonych pod chodniki, jak i wydatki związane z utrzymaniem odcinków przeznaczonych na nawierzchnie utwardzone.

Policja drogowa (nazwa B3)

Wydatki na policję drogową stanowią łączne wydatki z tytułu czynności policji związanych z nadzorem i kontrolą ruchu drogowego, w tym wydatki na budynki, pojazdy i sprzęt przeznaczone specjalnie do takich usług.

3.   Nazwa dotycząca wyłącznie transportu śródlądowego

Policja wodna (nazwa C3)

Wydatki na policję wodną stanowią łączne wydatki dotyczące policji wodnej, w tym wydatki na budynki, nabrzeża oraz jednostki pływające przeznaczone specjalnie do wykonywania czynności przez policję.


(1)  Dz.U. L 130 z 15.6.1970, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 543/97 (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, str. 6).

(2)  Dz.U. L 156 z 28.6.1969, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.


ZAŁĄCZNIK III

Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2598/70

(Dz.U. L 278 z 23.12.1970, str. 1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2116/78

(Dz.U. L 246 z 8.9.1978, str. 7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2004

(Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 49)


ZAŁĄCZNIK IV

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 2598/70

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Załączniki I i II

Załączniki I i II

Załącznik III

Załącznik IV


Top