Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0179

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

OJ L 29, 2.2.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Uchylony przez 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/179/oj

2.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 179/2006

z dnia 1 lutego 2006 r.

wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Producenci jabłek we Wspólnocie znaleźli się niedawno w trudnej sytuacji z powodu, między innymi, znaczącego zwiększenia przywozu jabłek z niektórych państw trzecich półkuli południowej.

(2)

W związku z tym należy usprawnić monitorowanie przywozu jabłek. Odpowiednim instrumentem do osiągnięcia tego celu jest mechanizm oparty na wydawaniu pozwoleń na przywóz uzależnionym od złożenia zabezpieczenia zapewniającego realizację działań, w odniesieniu do których wystąpiono o przyznanie pozwoleń.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2) oraz rozporządzenie (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (3) powinny mieć zastosowanie.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Świeżych Owoców i Warzyw nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu jabłek objętych kodem CN 0808 10 80 zależne jest od okazania pozwolenia na przywóz.

2.   Rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Importerzy mogą przedstawiać wnioski o pozwolenia na przywóz właściwym organom każdego państwa członkowskiego.

Wpisują oni nazwę kraju pochodzenia w rubryce 8 wniosku o przywóz i zaznaczają słowo „tak” krzyżykiem.

2.   Wraz z wnioskiem importerzy składają zabezpieczenie zgodnie z tytułem III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 gwarantujące dotrzymanie zobowiązania do przywozu w okresie ważności pozwolenia na przywóz. Zabezpieczenie to wynosi 15 EUR na tonę.

Z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, zabezpieczenie ulega przepadkowi w całości lub w części, jeżeli przywóz nie jest prowadzony lub jest prowadzony jedynie częściowo w okresie ważności pozwolenia na przywóz.

Artykuł 3

1.   Pozwolenia na przywóz są wydawane bezzwłocznie każdemu wnioskodawcy bez względu na miejsce jego siedziby we Wspólnocie.

Kraj pochodzenia wpisuje się w rubryce 8 wniosku o przywóz, a słowo „tak” zaznacza się krzyżykiem.

2.   Okres ważności pozwolenia na przywóz wynosi trzy miesiące.

Pozwolenia na przywóz są ważne wyłącznie dla przywozów pochodzących z krajów w nich wskazanych.

Artykuł 4

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, nie później niż o godz. 12:00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli), w każdą środę tygodnia, o ilościach jabłek, dla których pozwolenia na przywóz zostały wydane w poprzednim tygodniu, w podziale według państwa trzeciego będącego krajem pochodzenia.

Takie powiadomienie przekazywane jest za pośrednictwem systemu elektronicznego wskazanego przez Komisję.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1856/2005 (Dz.U. L 297 z 15.11.2005, str. 7).

(3)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 673/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 17).


Top