Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0166

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 33, 4.2.2006, p. 1–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 212 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 212 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj

4.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 166/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 stycznia 2006 r.

w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego przyjęty decyzją nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3). wzywa do wspierania dostarczania obywatelom dostępnych informacji na temat stanu i trendów dotyczących środowiska naturalnego w stosunku do zmian społecznych, gospodarczych i zdrowotnych, a także do ogólnego podnoszenia świadomości środowiskowej.

(2)

Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (zwana dalej „konwencją z Aarhus”), podpisana przez Wspólnotę Europejską w dniu 25 czerwca 1998 r., uznaje, że zwiększony publiczny dostęp do informacji o środowisku naturalnym i rozpowszechnianie takich informacji przyczyniają się do wzrostu świadomości w odniesieniu do środowiska naturalnego, swobodnej wymiany poglądów, bardziej efektywnego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach środowiska naturalnego i w końcowym efekcie do poprawy stanu środowiska naturalnego.

(3)

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwane dalej „PRTR”) są opłacalnym narzędziem wspierającym poprawę działalności środowiskowej, umożliwiającym publiczny dostęp do informacji na temat uwolnień zanieczyszczeń i transferu zanieczyszczeń i odpadów poza miejsce powstania oraz służącym do śledzenia tendencji, wykazywania postępów w ograniczaniu zanieczyszczenia, monitorowania zgodności z niektórymi porozumieniami międzynarodowymi, ustalania priorytetów i oceniania osiągniętego postępu poprzez wspólnotowe i krajowe polityki i programy w zakresie środowiska naturalnego.

(4)

Zintegrowany i spójny PRTR daje społeczeństwu, przemysłowi, naukowcom, zakładom ubezpieczeniowym, władzom lokalnym, organizacjom pozarządowym oraz innym decydentom solidną bazę danych dla porównań i przyszłych decyzji w sprawach dotyczących środowiska naturalnego.

(5)

W dniu 21 maja 2003 r. Wspólnota Europejska podpisała Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (dalej zwany Protokołem). Przepisy prawa wspólnotowego muszą być zgodne z tym Protokołem, mając na uwadze jego zawarcie przez Wspólnotę.

(6)

Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń (zwany dalej „EPER”) został ustanowiony decyzją Komisji 2000/479/WE (4). Protokół jest oparty na tych samych zasadach co EPER, lecz wykracza poza niego, ujmując sprawozdawczość w zakresie większej ilości rodzajów zanieczyszczeń, większej ilości działalności, uwolnień do gleby, uwolnień ze źródeł rozproszonych oraz transferów zanieczyszczeń poza miejsca powstania.

(7)

Cele i zamierzenia, do których dąży europejski PRTR, mogą być osiągnięte tylko wówczas, jeżeli dane są wiarygodne i porównywalne. Dla zapewnienia jakości i porównywalności danych potrzebna jest więc należyta harmonizacja systemu gromadzenia i przesyłania danych. Zgodnie z Protokołem europejski PRTR powinien być tak zaprojektowany, aby w sposób maksymalny ułatwiał publiczny dostęp za pośrednictwem Internetu. Uwolnienia i transfery powinny być łatwo identyfikowane w różnych zagregowanych i niezagregowanych postaciach w celu uzyskania dostępu do maksymalnej ilości informacji w rozsądnym czasie.

(8)

Dla dalszego promowania celu, jakim jest wspieranie dostarczania obywatelom dostępnych informacji na temat stanu i trendów dotyczących środowiska naturalnego, a także ogólne podnoszenie świadomości środowiskowej, europejski PRTR powinien być połączony z innymi podobnymi bazami danych w Państwach Członkowskich, państwach niebędących członkami UE oraz organizacjach międzynarodowych.

(9)

Zgodnie z Protokołem, europejski PRTR powinien również zawierać informacje na temat określonych działań w zakresie unieszkodliwiania odpadów, które należy zgłaszać jako uwolnienia do gleby; nie zgłasza się w związku z tym informacji o operacjach odzyskiwania, takich jak rozprowadzanie po powierzchni ziemi osadów ściekowych lub gnojowicy.

(10)

Aby osiągnąć cel europejskiego PRTR, jakim jest dostarczanie społeczeństwu wiarygodnych informacji oraz umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę, należy przewidzieć racjonalne, choć ścisłe ramy czasowe dla gromadzenia i sprawozdawczości danych; dotyczy to szczególnie sprawozdawczości do Komisji przez Państwa Członkowskie.

(11)

Sprawozdawczość w zakresie uwolnień z zakładów przemysłowych, choć jeszcze nie zawsze spójna, kompletna i porównywalna, jest w wielu Państwach Członkowskich dobrze ustaloną procedurą. W stosownych przypadkach sprawozdawczość w zakresie uwolnień ze źródeł rozproszonych wymaga ulepszenia w celu umożliwienia decydentom ich lepszego zlokalizowania oraz wyboru najskuteczniejszego rozwiązania dla ograniczenia zanieczyszczenia.

(12)

Dane przekazywane przez Państwa Członkowskie powinny odznaczać się wysoką jakością, w szczególności w odniesieniu do ich kompletności, spójności i wiarygodności. Bardzo istotne jest skoordynowanie przyszłych wysiłków, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i Państw Członkowskich, w celu poprawy jakości przekazywanych danych. Dlatego Komisja wspólnie z Państwami Członkowskimi zainicjuje prace nad zapewnieniem jakości.

(13)

Zgodnie z konwencją z Aarhus społeczeństwo powinno mieć dostęp do informacji zawartych w europejskim PRTR bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu, przede wszystkim poprzez zapewnienie internetowego dostępu elektronicznego do europejskiego PRTR.

(14)

Dostęp do informacji dostarczanych przez europejski PRTR powinien być nieograniczony, a wyjątki od tej zasady powinny być możliwe tylko wówczas, jeżeli są wyraźnie określone w obowiązującym ustawodawstwie wspólnotowym.

(15)

Zgodnie z konwencją z Aarhus należy zapewnić udział społeczeństwa w dalszym rozwoju europejskiego PRTR poprzez umożliwienie wczesnego i skutecznego przekazywania uwag, informacji, analiz lub odpowiednich opinii dla procesu podejmowania decyzji. Wnioskodawcy powinni mieć możliwość ubiegania się o administracyjną lub sądową rewizję czynności lub zaniechań dokonanych przez władze publiczne w stosunku do wniosku.

(16)

Aby zwiększyć przydatność i oddziaływanie europejskiego PRTR, Komisja i Państwa Członkowskie powinny współpracować w opracowywaniu wskazówek wspierających wdrażanie europejskiego PRTR, w promowaniu świadomości społecznej oraz w dostarczaniu odpowiedniej i udzielanej w porę pomocy technicznej.

(17)

Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(18)

W związku z tym, że cel podejmowanego działania, a mianowicie zwiększenie publicznego dostępu do informacji o środowisku poprzez ustanowienie zintegrowanej, spójnej, ogólnowspólnotowej elektronicznej bazy danych nie może być skutecznie osiągnięty przez Państwa Członkowskie, ponieważ potrzeba porównywalności danych pomiędzy Państwami Członkowskimi przemawia za wysokim stopniem harmonizacji, i dlatego może być osiągnięty w lepszy sposób na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podejmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(19)

W celu uproszczenia i dostosowania wymagań dotyczących sprawozdawczości dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (6) oraz dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (7) powinny zostać zmienione.

(20)

Europejski PRTR ma na celu, między innymi, informowanie opinii publicznej o znaczących emisjach zanieczyszczeń spowodowanych w szczególności działalnością, o której mowa w dyrektywie 96/61/WE. Oznacza to, że na mocy niniejszego rozporządzenia powinno się informować opinię publiczną o emisjach spowodowanych przez instalacje, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy.

(21)

W celu ograniczenia podwójnej sprawozdawczości rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń mogą, zgodnie z Protokołem, zostać połączone w możliwie największym stopniu z istniejącymi źródłami informacji, takimi jak mechanizmy sprawozdawczości wynikające z licencji lub bieżących pozwoleń. Zgodnie z Protokołem, przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają prawa Państwa Członkowskiego do prowadzenia lub wprowadzenia szerszego lub powszechniej dostępnego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń, niż ten, który wymagany jest na mocy Protokołu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych i określa zasady jego funkcjonowania w celu wdrożenia Protokołu EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwanego dalej „Protokołem”) i ułatwienia udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczyniania się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„społeczeństwo” oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką krajową, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;

2)

„właściwy organ” oznacza organ lub organy krajowe, lub jakikolwiek inny podmiot lub podmioty właściwe wyznaczone przez Państwa Członkowskie;

3)

„instalacja” oznacza stacjonarną jednostkę techniczną, w której prowadzona jest jedna lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku I oraz wszelka inna bezpośrednio związana działalność, która ma techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu, a która może mieć wpływ na emisje i zanieczyszczenie;

4)

„zakład” oznacza jedną lub więcej instalacji znajdujących się w tym samym miejscu, obsługiwanych przez tę samą osobę fizyczną lub prawną;

5)

„miejsce” oznacza geograficzne położenie zakładu;

6)

„operator” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi lub kontroluje zakład lub, jeżeli przewiduje to ustawodawstwo krajowe, której zostały przekazane gospodarcze uprawnienia decyzyjne nad technicznym funkcjonowaniem instalacji;

7)

„rok sprawozdawczy” oznacza rok kalendarzowy, za który muszą zostać zebrane dane dotyczące uwolnień zanieczyszczeń i ich transferu poza miejsce powstania;

8)

„substancja” oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych;

9)

„zanieczyszczenie” oznacza substancję lub grupę substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzkiego ze względu na ich własności i ich wprowadzenie do środowiska naturalnego;

10)

„uwolnienie” oznacza każde wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska w wyniku dowolnej działalności ludzkiej, zamierzonej lub przypadkowej, rutynowej lub nierutynowej, w tym wycieki, emisje, odprowadzenia, wprowadzenia, unieszkodliwianie lub składowanie, lub odprowadzenia poprzez układy kanalizacyjne bez końcowego oczyszczania ścieków;

11)

„transfer poza miejsce powstania” oznacza przemieszczenie poza granice zakładu odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia oraz zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia;

12)

„źródła rozproszone” oznacza wiele mniejszych lub rozrzuconych źródeł, z których zanieczyszczenia mogą być uwalniane do gleby, powietrza lub wody, których łączne oddziaływanie na te ośrodki może być znaczące i w wypadku których niepraktyczne jest zbieranie sprawozdań z każdego z nich z osobna;

13)

„odpady” oznaczają każdą substancję lub przedmiot zdefiniowane w art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (8);

14)

„odpady niebezpieczne” oznaczają każdą substancję lub przedmiot zdefiniowane w art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG;

15)

„ściek” oznacza ściek komunalny, bytowy lub przemysłowy zdefiniowany w art. 2 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (9) oraz wszelkie inne zużyte wody podlegające przepisom prawa wspólnotowego z powodu zawartych w nich substancji lub przedmiotów;

16)

„unieszkodliwianie” oznacza dowolne działanie przewidziane w załączniku IIA do dyrektywy 75/442/EWG;

17)

„odzysk” oznacza którekolwiek z działań przewidzianych w załączniku IIB do dyrektywy 75/442/EWG.

Artykuł 3

Treść europejskiego PRTR

Europejski PRTR zawiera informacje dotyczące:

a)

uwolnień zanieczyszczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), które muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących rodzaje działalności wymienione w załączniku I;

b)

transferów poza miejsce powstania odpadów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), oraz zanieczyszczeń w ściekach, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), które muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących rodzaje działalności wymienione w załączniku I;

c)

uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, o których mowa w art. 8 ust. 1, gdy informacje takie są dostępne.

Artykuł 4

Projekt i struktura

1.   Komisja publikuje europejski PRTR przedstawiający dane w postaci zagregowanej i niezagregowanej, tak aby uwolnienia i transfery mogły być wyszukane i określone według:

a)

zakładu, w tym w stosownych przypadkach spółki-matki zakładu, i jego położenia geograficznego, w tym zlewni;

b)

działalności;

c)

zaistnienia na poziomie Państwa Członkowskiego lub Wspólnoty;

d)

odpowiednio, zanieczyszczenia lub odpadu;

e)

każdego elementu środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), do którego zanieczyszczenie jest uwalniane;

f)

odpowiednio, transferu odpadów poza miejsce ich powstania oraz miejsce ich przeznaczenia;

g)

transferu zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce ich powstania;

h)

źródeł rozproszonych;

i)

właściciela lub operatora zakładu.

2.   Europejski PRTR zostanie zaprojektowany tak, aby w maksymalnym stopniu ułatwiał publiczny dostęp, pozwalając, w normalnych warunkach użytkowania, na ciągły i łatwy dostęp do informacji w Internecie lub poprzez inne środki elektroniczne. Jego struktura uwzględnia możliwość jego rozszerzenia w przyszłości i obejmuje wszystkie dane zgłaszane w poprzednich latach sprawozdawczych do co najmniej dziesięciu lat sprawozdawczych wstecz.

3.   Europejski PRTR zawiera odsyłacze do:

a)

krajowych PRTR Państw Członkowskich;

b)

innych stosownych istniejących, publicznie dostępnych baz danych dotyczących spraw związanych z PRTR, w tym również krajowych PRTR innych Stron Protokołu oraz, gdy to możliwe, innych państw;

c)

stron internetowych zakładów, jeżeli istnieją, i odsyłaczy udostępnionych dobrowolnie przez zakłady.

Artykuł 5

Sprawozdawczość operatorów

1.   Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim określonych zgłasza co roku właściwemu organowi dane ilościowe wraz z podaniem, czy dane te są oparte na pomiarze, obliczeniu czy oszacowaniu, w odniesieniu do:

a)

uwolnień do powietrza, wody i gleby jakiegokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku II, dla którego obowiązująca wartość progowa określona w załączniku II jest przekroczona;

b)

transferów poza miejsce powstania, przekraczających rocznie 2 tony dla odpadów niebezpiecznych lub 2 000 ton dla odpadów innych niż niebezpieczne, dla dowolnej spośród operacji odzysku („R”) albo unieszkodliwiania („D”), z wyjątkiem operacji unieszkodliwiania typu „obróbka w glebie” oraz „głębokie wtryskiwanie”, o których mowa w art. 6, z podaniem odpowiednio „R” lub „D”, w zależności od tego, czy odpad jest przeznaczony do odzysku, czy też do unieszkodliwienia oraz, dla transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, nazwy i adresu firmy dokonującej odzysku lub unieszkodliwienia odpadu oraz rzeczywistego miejsca odzysku lub unieszkodliwienia;

c)

transferów poza miejsce powstania któregokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku II zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, dla którego wartość progowa określona w załączniku II kolumna 1b jest przekroczona.

Operator każdego zakładu, w którym prowadzona jest jedna lub więcej z rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem progów wydajności w nim określonych, zgłasza właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z załącznikiem III, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.

W wypadku danych określonych jako dane oparte na pomiarze lub obliczeniu podaje się metodę, przy pomocy której dokonano analizy, lub metodę obliczeniową.

Uwolnienia, o których mowa w załączniku II, przekazywane zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu, obejmują wszystkie uwolnienia ze wszystkich źródeł określonych w załączniku I znajdujących się na terenie zakładu.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje dotyczące uwolnień i transferów powstających ogółem w wyniku działań zamierzonych, przypadkowych, rutynowych i nierutynowych.

Dostarczając te informacje, operatorzy wyszczególniają, jeżeli to możliwe, wszelkie dane związane z niezamierzonym uwolnieniem do środowiska.

3.   Operator każdego zakładu zbiera z odpowiednią częstotliwością informacje potrzebne do określenia, które z dokonywanych przez zakład uwolnień oraz transferów zanieczyszczeń poza miejsce powstania podlegają wymaganiom sprawozdawczości na mocy ust. 1.

4.   Przygotowując sprawozdanie, dany operator wykorzystuje najlepsze dostępne informacje, które mogą obejmować dane z monitorowania, wskaźniki emisji, równania bilansu masy, pośrednie monitorowanie lub inne obliczenia, oceny techniczne oraz inne metody zgodne z art. 9 ust. 1 oraz zgodne z metodykami uznanymi na poziomie międzynarodowym, jeśli są one dostępne.

5.   Operator każdego danego zakładu objętego obowiązkiem sprawozdawczości przechowuje do wglądu dla właściwych organów Państwa Członkowskiego zapisy danych, z których pochodziły informacje podane w sprawozdaniu, przez okres pięciu lat od końca danego roku sprawozdawczego. W zapisach tych opisana jest również metodyka użyta do zbierania danych.

Artykuł 6

Uwolnienia do gleby

Odpad podlegający operacjom unieszkodliwiania typu „obróbka w glebie” lub „głębokie wtryskiwanie”, opisanym w załączniku IIA do dyrektywy 75/442/EWG, jest zgłaszany jako uwolnienie do gleby jedynie przez operatora zakładu, na terenie którego odpad powstał.

Artykuł 7

Sprawozdawczość Państw Członkowskich

1.   Państwa Członkowskie, uwzględniając wymagania określone w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, określają termin, do którego operatorzy przekazują swojemu właściwemu organowi wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz informacje, o których mowa w art. 5 ust. 3, 4 i 5.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III oraz według następującego harmonogramu:

a)

za pierwszy rok sprawozdawczy, w terminie 18 miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego;

b)

dla wszystkich następnych lat sprawozdawczych, w terminie 15 miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.

Pierwszym rokiem sprawozdawczym jest rok 2007.

3.   Komisja, z pomocą Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, wprowadza informacje przekazane przez Państwa Członkowskie do europejskiego PRTR zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

za pierwszy rok sprawozdawczy, w terminie 21 miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego;

b)

dla wszystkich następnych lat sprawozdawczych, w terminie 16 miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.

Artykuł 8

Uwolnienia ze źródeł rozproszonych

1.   Komisja, wspierana przez Europejską Agencję Środowiska, włącza do europejskiego PRTR informacje dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych, jeżeli takie informacje istnieją i zostały już zgłoszone przez Państwa Członkowskie.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane tak, aby umożliwić użytkownikom wyszukiwanie i identyfikowanie uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych zgodnie z odpowiednim rozkładem przestrzennym, i zawierają informacje dotyczące metodyki użytej do pozyskania informacji.

3.   W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że nie istnieją dane dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych, podejmuje ona środki w celu zainicjowania sprawozdawczości w zakresie uwolnień istotnych zanieczyszczeń z jednego lub więcej źródeł rozproszonych, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2, przy wykorzystaniu, jeżeli to konieczne, metodyk uznanych na poziomie międzynarodowym.

Artykuł 9

Zapewnienie jakości i jej ocena

1.   Operator każdego zakładu podlegającego wymaganiom sprawozdawczości przedstawionym w art. 5 zapewnia jakość przekazywanych przez siebie informacji.

2.   Właściwe organy oceniają jakość danych dostarczanych przez operatorów zakładów, o których mowa w ust. 1, w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności.

3.   Komisja koordynuje prace nad zapewnieniem jakości i jej oceną w konsultacji z Komitetem, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

4.   Komisja może przyjąć wytyczne dla monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 2. Powyższe wytyczne są w odpowiednich przypadkach zgodne z metodykami uznanymi na poziomie międzynarodowym oraz spójne z innym prawodawstwem wspólnotowym.

Artykuł 10

Dostęp do informacji

1.   Komisja, z pomocą Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, zapewnia publiczną dostępność europejskiego PRTR bezpłatnie poprzez Internet, uwzględniając ramy czasowe określone w art. 7 ust. 3.

2.   W przypadku gdy informacje zawarte w europejskim PRTR nie są łatwo dostępne dla społeczeństwa drogą elektroniczną, dane Państwo Członkowskie oraz Komisja umożliwiają elektroniczny dostęp do europejskiego PRTR w publicznie dostępnych miejscach.

Artykuł 11

Poufność

W każdym przypadku, gdy informacje są traktowane przez Państwo Członkowskie jako poufne zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku (10), Państwo Członkowskie podaje w swoim sprawozdaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia dla każdego roku sprawozdawczego i oddzielnie dla każdego zakładu żądającego poufności, jakiego rodzaju informacje nie zostały ujawnione oraz powód nieujawnienia.

Artykuł 12

Udział społeczeństwa

1.   Komisja zapewnia społeczeństwu wczesną i skuteczną możliwość udziału w dalszym rozwoju europejskiego PRTR, w tym również w tworzeniu zdolności instytucjonalnej i przygotowywaniu zmian do niniejszego rozporządzenia.

2.   Społeczeństwo ma możliwość przedstawiania odpowiednich uwag, informacji, analiz lub opinii w rozsądnym terminie.

3.   Komisja należycie uwzględnia taki wkład i informuje społeczeństwo o wynikach jego udziału.

Artykuł 13

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości związany z publicznym dostępem do informacji o środowisku naturalnym jest zapewniony zgodnie z art. 6 dyrektywy 2003/4/WE, a w przypadku gdy zaangażowane są instytucje Wspólnoty – zgodnie z art. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (11).

Artykuł 14

Wytyczne

1.   Tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem pierwszego roku sprawozdawczego Komisja, w drodze konsultacji z Komitetem, o którym mowa w art. 19 ust. 1, opracuje wytyczne wspierające wdrażanie europejskiego PRTR.

2.   Wytyczne dotyczące wdrażania europejskiego PRTR zajmują się w szczególności następującymi kwestiami szczegółowymi:

a)

procedurami sprawozdawczości;

b)

danymi objętymi sprawozdawczością;

c)

zapewnieniem jakości i jej oceną;

d)

w przypadku danych poufnych, wskazywaniem typu danych, które nie zostały ujawnione, oraz powodów odmowy ujawnienia;

e)

odwołaniem się do uznanych na poziomie międzynarodowym metod określania uwolnień i metod analitycznych oraz metodyk pobierania próbek;

f)

wskazywaniem spółek-matek;

g)

kodowaniem rodzajów działalności zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia i do dyrektywy 96/61/WE.

Artykuł 15

Podnoszenie świadomości

Komisja i Państwa Członkowskie promują świadomość społeczną w odniesieniu do europejskiego PRTR i zapewniają wsparcie w dostępie do europejskiego PRTR oraz w zrozumieniu i wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Artykuł 16

Dodatkowe informacje objęte sprawozdawczością Państw Członkowskich

1.   W jednym raporcie opartym o informacje z ostatnich trzech lat sprawozdawczych, przedstawianym co trzy lata wraz z danymi podawanymi zgodnie z art. 7, Państwa Członkowskie informują Komisję o praktyce i środkach podejmowanych w odniesieniu do:

a)

wymagań zgodnie z art. 5;

b)

zapewnienia jakości i jej oceny zgodnie z art. 9;

c)

dostępu do informacji zgodnie z art. 10 ust. 2;

d)

działań związanych z podnoszeniem świadomości zgodnie z art. 15;

e)

poufności informacji zgodnie z art. 11;

f)

sankcji przewidzianych zgodnie z art. 20 i doświadczeń związanych z ich stosowaniem.

2.   W celu ułatwienia sprawozdawczości Państw Członkowskich Komisja przedkłada projekt kwestionariusza, który przyjmowany jest zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2.

Artykuł 17

Przegląd informacji przez Komisję i wnioski w sprawie zmian

1.   Komisja dokonuje przeglądu informacji podanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 7 i po konsultacji z Państwami Członkowskimi publikuje co trzy lata sprawozdanie na podstawie informacji z trzech ostatnich dostępnych lat sprawozdawczych sześć miesięcy po przedstawieniu tych informacji w Internecie.

2.   Sprawozdanie to przedstawiane jest Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z oceną funkcjonowania europejskiego PRTR.

Artykuł 18

Zmiany w załącznikach

Wszelkie zmiany niezbędne do dostosowania:

a)

załączników II lub III do niniejszego rozporządzenia do postępu naukowego i technicznego;

lub

b)

załączników II lub III do niniejszego rozporządzenia w rezultacie przyjęcia przez Konferencję Stron Protokołu wszelkich zmian do załączników do Protokołu;

są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2.

Artykuł 19

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspomagana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE zostaje ustalony na trzy miesiące.

Artykuł 20

Sankcje

1.   Państwa Członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidywane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i powiadamiają ją niezwłocznie o każdej następnej zmianie mającej na nie wpływ.

Artykuł 21

Zmiany dyrektyw 91/689/EWG i 96/61/WE

1.   Skreśla się art. 8 ust. 3 dyrektywy 91/689/EWG.

2.   Skreśla się art. 15 ust. 3 dyrektywy 96/61/WE.

Artykuł 22

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 stycznia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

H. WINKLER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 6 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r.

(3)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 192 z 28.7.2000, str. 36.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(6)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/31/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28).

(7)  Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(8)  Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(9)  Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(10)  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.

(11)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.


ZAŁĄCZNIK I

Rodzaje działalności

Nr

Rodzaj działalności

Próg wydajności

1.

Przemysł energetyczny

 

a)

Rafinerie ropy naftowej i gazu

* (1)

b)

Instalacje do zgazowania i upłynniania węgla

*

c)

Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania paliw

Moc nominalna 50 megawatów (MW)

d)

Piece koksownicze

*

e)

Młyny węglowe

Zdolność produkcyjna 1 tona na godzinę

f)

Instalacje do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego

*

2.

Produkcja i obróbka metali

 

a)

Instalacje do prażenia lub spiekania rud metali (w tym rudy siarczkowej)

*

b)

Instalacje do produkcja surówki lub stali (wytop pierwotny lub wtórny), w tym do odlewania ciągłego

Zdolność produkcyjna 2,5 tony na godzinę

c)

Instalacje do obróbki metali żelaznych:

 

(i)

Walcownie gorące

Zdolność produkcyjna 20 ton surowej stali na godzinę

(ii)

Kuźnie z młotami

Energia młota 50 kilodżuli, stosowana moc cieplna 20 MW

(iii)

Nakładanie metalicznych powłok ochronnych

Wielkość wsadu 2 tony surowej stali na godzinę

d)

Odlewnie metali żelaznych

Zdolność produkcyjna 20 ton na dobę

e)

Instalacje:

 

(i)

Do produkcji metali nieżelaznych z rudy, koncentratów lub surowców wtórnych przy użyciu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych

*

(ii)

Do wytopu, w tym stapiania, metali nieżelaznych, łącznie z produktami z odzysku (rafinacja, odlewanie itp.)

Wydajność topienia 4 tony na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton na dobę dla pozostałych metali

f)

Instalacje do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych przy użyciu procesu elektrolitycznego lub chemicznego

Pojemność wanien procesowych 30 m3

3.

Przemysł mineralny

 

a)

Górnictwo podziemne i działalności powiązane

*

b)

Górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy

Powierzchnia terenu objętego rzeczywistą działalnością wydobywczą 25 hektarów

c)

Instalacje do produkcji:

 

(i)

Klinkieru cementowego w piecach obrotowych

Zdolność produkcyjna 500 ton na dobę

(ii)

Wapna w piecach obrotowych

Zdolność produkcyjna 50 ton na dobę

(iii)

Klinkieru cementowego lub wapna w innych piecach

Zdolność produkcyjna 50 ton na dobę

d)

Instalacje do produkcji azbestu oraz wytwarzania produktów na bazie azbestu

*

e)

Instalacje do wytwarzania szkła, w tym włókna szklanego

Wydajność topienia 20 ton na dobę

f)

Instalacje do wytopu materiałów mineralnych, w tym produkcja włókien mineralnych

Wydajność topienia 20 ton na dobę

g)

Instalacje do wytwarzania produktów ceramicznych przez wypalanie, w tym dachówek, cegieł, cegieł ogniotrwałych, płytek, wyrobów kamionkowych lub porcelany

Zdolność produkcyjna 75 ton na dobę lub pojemność pieca 4 m3 i gęstość ustawienia produktu w piecu 300 kg/m3

4.

Przemysł chemiczny

 

a)

Instalacje chemiczne do wytwarzania na skalę przemysłową podstawowych związków organicznych, takich jak:

(i)

Węglowodory proste (łańcuchowe lub pierścieniowe, nasycone lub nienasycone, alifatyczne lub aromatyczne)

(ii)

Pochodne węglowodorów zawierające tlen, takie jak alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, octany, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe

(iii)

Pochodne węglowodorów zawierające siarkę

(iv)

Pochodne węglowodorów zawierające azot, takie jak aminy, amidy, azotyny, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjaniany

(v)

Pochodne węglowodorów zawierające fosfor

(vi)

Pochodne węglowodorów zawierające rtęć

(vii)

Związki metaloorganiczne

(viii)

Podstawowe tworzywa sztuczne (polimery, włókna syntetyczne, włókna celulozowe)

(ix)

Kauczuki syntetyczne

(x)

Barwniki i pigmenty

(xi)

Środki powierzchniowo czynne

*

b)

Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową podstawowych związków nieorganicznych, takich jak:

(i)

Gazy, takie jak amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, dwutlenek siarki, chlorek karbonylu

(ii)

Kwasy, takie jak kwas chromowy, kwas fluorowodorowy, kwas fosforowy, kwas azotowy, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy, oleum, kwasy siarkawe

(iii)

Zasady, takie jak wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu

(iv)

Sole, takie jak chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadboran, azotan srebra

(v)

Niemetale, tlenki metali lub inne związki nieorganiczne, takie jak węglik wapnia, krzem, węglik krzemu

*

c)

Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową nawozów fosforowych, azotowych lub potasowych (nawozów prostych lub złożonych)

*

d)

Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową podstawowych środków ochrony roślin i biocydów

*

e)

Instalacje wykorzystujące proces chemiczny lub biologiczny do produkcji na skalę przemysłową podstawowych produktów farmaceutycznych

*

f)

Instalacje do produkcji na skalę przemysłową materiałów wybuchowych i produktów pirotechnicznych

*

5.

Gospodarka odpadami i ściekami

 

a)

Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Przyjmujące 10 ton na dobę

b)

Instalacje do spalania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (2)

Zdolność produkcyjna 3 tony na godzinę

c)

Instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne

Zdolność przetwarzania 50 ton na dobę

d)

Składowiska (z wyłączeniem składowisk odpadów obojętnych oraz składowisk, które zostały ostatecznie zamknięte przed dniem16 lipca 2001 r. lub dla których upłynęła faza późniejszej ochrony wymagana przez właściwe organy zgodnie z art. 13 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (3))

Przyjmujące 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności 25 000 ton

e)

Instalacje do unieszkodliwiania lub recyklingu padliny zwierzęcej lub odpadów zwierzęcych

Zdolność produkcyjna10 ton na dobę

f)

Oczyszczalnie ścieków komunalnych

Wydajność odpowiadająca liczbie 100 000 mieszkańców

g)

Niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w niniejszym załączniku

Wydajność 10 000 m3  (4) na dobę

6.

Produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna

 

a)

Zakłady przemysłowe do produkcji pulpy drzewnej lub podobnych materiałów włóknistych

*

b)

Zakłady przemysłowe do produkcji papieru i tektury oraz innych podstawowych produktów drewnopochodnych (takich jak płyta wiórowa, płyta pilśniowa i sklejka)

Zdolność produkcyjna 20 ton na dobę

c)

Zakłady przemysłowe do konserwacji drewna i produktów drewnopochodnych za pomocą środków chemicznych

Zdolność produkcyjna 50 m3 na dobę

7.

Intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura

 

a)

Instalacje do intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń

(i)

40 000 miejsc dla drobiu

(ii)

2 000 miejsc dla świń (powyżej 30 kg)

(iii)

750 miejsc dla macior

b)

Intensywna akwakultura

Zdolność produkcyjna 1 000 ton ryb lub skorupiaków na rok

8.

Produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym

 

a)

Ubojnie

Zdolność produkcyjna 50 ton tusz na dobę

b)

Obróbka i przetwórstwo produktów spożywczych i napojów z:

 

(i)

Surowców zwierzęcych (innych niż mleko)

Zdolność produkcyjna 75 ton wyrobów gotowych na dobę

(ii)

Surowców roślinnych

Zdolność produkcyjna 300 ton wyrobów gotowych na dobę (średnia wartość kwartalna)

c)

Obróbka i przetwórstwo mleka

Zdolność przetwarzania 200 ton mleka na dobę (średnia wartość roczna)

9.

Inne rodzaje działalności

 

a)

Zakłady obróbki wstępnej (operacje, takie jak mycie, bielenie, merceryzacja) lub barwienie włókien lub materiałów włókienniczych

Zdolność przetwarzania 10 ton na dobę

b)

Zakłady garbowania skór

Zdolność produkcyjna 12 ton wyrobów gotowych na dobę

c)

Instalacje do obróbki powierzchniowej substancji, przedmiotów lub produktów przy użyciu rozpuszczalników organicznych, w szczególności do zdobienia, nadrukowywania, powlekania, odtłuszczania, impregnacji, gruntowania, malowania, czyszczenia lub nasączania

Zużycie rozpuszczalnika 150 kg na godzinę lub 200 ton na rok

d)

Instalacje do produkcji węgla (sadzy) lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację

*

e)

Instalacje do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków

Wydajność dla statków o długości 100 m


(1)  Gwiazdka (*) wskazuje, że nie został określony próg wydajności (wszystkie zakłady są objęte obowiązkiem sprawozdawczości).

(2)  Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.

(3)  Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(4)  Próg wydajności podlega rewizji najpóźniej w 2010 r. w świetle wyników pierwszego cyklu sprawozdawczego.


ZAŁĄCZNIK II

Zanieczyszczenia (1)

Nr

Numer CAS

Zanieczyszczenie (2)

Wartość progowa dla uwolnień

(kolumna 1)

do powietrza

(kolumna 1a)

kg/rok

do wody

(kolumna 1b)

kg/rok

do gleby

(kolumna 1c)

kg/rok

1

74-82-8

Metan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Tlenek węgla (CO)

500 000

3

124-38-9

Dwutlenek węgla (CO2)

100 000 000

4

 

Fluorowęglowodory (HFCs) (4)

100

5

10024-97-2

Podtlenek azotu (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniak (NH3)

10 000

7

 

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC)

100 000

8

 

Tlenki azotu (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorowęglowodory (PFCs) (5)

100

10

2551-62-4

Sześciofluorek siarki (SF6)

50

11

 

Tlenki siarki (SOx/SO2)

150 000

12

 

Całkowity azot

50 000

50 000

13

 

Całkowity fosfor

5 000

5 000

14

 

 (6)Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFCs) (5)

1

15

 

Chlorofluorowęglowodory (CFCs) (7)

1

16

 

Halony (8)

1

17

 

Arsen i jego związki (jako As) (9)

20

5

5

18

 

Kadm i jego związki (jako Cd) (9)

10

5

5

19

 

Chrom i jego związki (as Cr) (9)

100

50

50

20

 

Miedź i jej związki (jako Cu) (9)

100

50

50

21

 

Rtęć i jej związki (jako Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikiel i jego związki (jako Ni) (9)

50

20

20

23

 

Ołów i jego związki (jako Pb) (9)

200

20

20

24

 

Cynk i jego związki (jako Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldryna

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazyna

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordekon

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenwinfos

1

1

31

85535-84-8

Chloroalkany, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dwuchloroetan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dwuchlorometan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldryna

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endryna

1

1

1

40

 

Związki halogenoorganiczne (jako AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Sześciochlorobenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Sześciochlorobutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-sześciochlorocykloheksan (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD+PCDF (dioksyny + furany) (jako Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorobenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorofenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polichlorowane dwufenyle (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Symazyna

1

1

52

127-18-4

Czterochloroetylen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Czterochlorometan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorobenzeny (TCB) (wszystkie izomery)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichloroetan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloroetan

50

57

79-01-6

Trichloroetylen

2 000

10

58

67-66-3

Trichlorometan

500

10

59

8001-35-2

Toksafen

1

1

1

60

75-01-4

Chlorek winylu

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

63

 

Bromowane dwufenyloetery (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonylphenol/nonylphenoletoxylate i estry nonylofenolooksyetylowe (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etylobenzen

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

66

75-21-8

Tlenek etylenu

1 000

10

10

67

34123-59-6

Izoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalen

100

10

10

69

 

Związki organiczne cyny (jako całkowita Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etyloheksylo) ftalan (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenole (jako całkowity C) (14)

20

20

72

 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

74

 

Tributylocyna i jej związki (16)

1

1

75

 

Trifenylocyna i jej związki (17)

1

1

76

 

Całkowity węgiel organiczny (TOC) (jako całkowity C lub COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Ksyleny (18)

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

79

 

Chlorki (jako całkowity Cl)

2 miliony

2 miliony

80

 

Chlor i jego związki nieorganiczne (jako HCl)

10 000

81

1332-21-4

Azbest

1

1

1

82

 

Cyjanki (jako całkowity CN)

50

50

83

 

Fluorki (jako całkowity F)

2 000

2 000

84

 

Fluor i jego związki nieorganiczne (jako HF)

5 000

85

74-90-8

Cyjanowodór (HCN)

200

86

 

Pył zawieszony (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktylofenole i estry oktylofenolooksyetylowe

1

88

206-44-0

Fluoranten

1

89

465-73-6

Izodryna

1

90

36355-1-8

Heksabromobifenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g, h, i)perylen

 

1

 


(1)  Emitowanie zanieczyszczeń należących do poszczególnych kategorii zanieczyszczeń przewidzianych w załączniku II jest zgłaszane w każdej z tych kategorii.

(2)  O ile nie wyszczególniono inaczej, każde zanieczyszczenie wyszczególnione w załączniku II zgłaszane jest jako masa całkowita tego zanieczyszczenia lub, jeżeli zanieczyszczenie jest grupą substancji, jako masa całkowita tej grupy.

(3)  Myślnik (-) oznacza, że dany parametr i element nie wymagają zgłaszania.

(4)  Masa całkowita fluorowęglowodorów: suma HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Masa całkowita perfluorowęglowodorów: suma CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupie VIII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1804/2003 (Dz.U. L 265 z 16.10.2003, str. 1).

(7)  Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupach I i II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000.

(8)  Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupach III i VI załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000.

(9)  Wszystkie metale zgłaszane są jako masa całkowita tego pierwiastka we wszystkich formach chemicznych obecnych w emisji.

(10)  Związki halogenoorganiczne, które mogą być adsorbowane przez węgiel aktywowany, wyrażone jako chlorek.

(11)  Wyrażone jako I-TEQ.

(12)  Pojedyncze zanieczyszczenia mają być zgłaszane, jeśli próg dla BTEX (sumaryczny parametr dla benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów) zostanie przekroczony.

(13)  Masa całkowita następujących bromowanych dwufenyloeterów: penta-BDE, okta-BDE oraz deka-BDE.

(14)  Masa całkowita fenolu i prostych pochodnych fenoli wyrażona jako węgiel całkowity.

(15)  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) mają być mierzone do celów zgłaszania uwolnień do powietrza jako benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)piren (193-39-5) (zaczerpnięto z rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 5)).

(16)  Masa całkowita związków tributylocyny, wyrażona jako masa tributylocyny.

(17)  Masa całkowita związków trifenylocyny, wyrażona jako masa trifenylocyny.

(18)  Masa całkowita ksylenów (o-ksyleny, m-ksyleny, paraksyleny).


ZAŁĄCZNIK III

Wzór sprawozdania Państw Członkowskich dla Komisji dla danych dotyczących uwolnień i transferów

Rok odniesienia

 

Identyfikacja zakładu

 

Nazwa spółki-matki

Nazwa zakładu

Numer identyfikacyjny zakładu

Ulica, numer

Miasto/miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Współrzędne położenia

Obszar zlewni (1)

Kod NACE (4 cyfry)

Główny rodzaj działalności gospodarczej

Wielkość produkcji (opcjonalnie)

Ilość instalacji (opcjonalnie)

Ilość godzin eksploatacji w roku (opcjonalnie)

Ilość pracowników (opcjonalnie)

Miejsce na informacje lub adres strony internetowej dostarczone przez zakład lub spółkę-matkę (opcjonalnie)

 

Wszystkie rodzaje działalności zakładu wymienione w załączniku I (zgodnie z systemem kodowania podanym w załączniku I oraz kodem IPPC, gdy jest dostępny)

 

Działalność 1 (główny rodzaj działalności z załącznika I)

Działalność 2

Działalność N

 

Dane dotyczące uwolnienia do powietrza spowodowanego przez zakład dla każdego zanieczyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Uwolnienia do powietrza

Zanieczyszczenie 1

Zanieczyszczenie 2

Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

T: Ogólne

w kg na rok

A: Przypadkowe

w kg na rok

Dane dotyczące uwolnienia do wody spowodowanego przez zakład dla każdego zanieczyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Uwolnienia do wody

Zanieczyszczenie 1

Zanieczyszczenie 2

Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

T: Ogólne

w kg na rok

A: Przypadkowe

w kg na rok

Dane dotyczące uwolnienia do gleby spowodowanego przez zakład dla każdego zanieczyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Uwolnienia do gleby

Zanieczyszczenie 1

Zanieczyszczenie 2

Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

T: Ogólne

w kg na rok

A: Przypadkowe

w kg na rok

Transfer każdego zanieczyszczenia ze ścieków przeznaczonych do oczyszczania poza miejsce powstania w ilościach przekraczających wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

 

Zanieczyszczenie 1

Zanieczyszczenie 2

Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

w kg na rok

Transfer niebezpiecznych odpadów poza miejsce powstania dla zakładu przekraczającego wartość progową (zgodnie z art. 5)

W obrębie kraju:

Do odzysku (R)

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

w tonach na rok

W obrębie kraju:

Do unieszkodliwienia (D)

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

w tonach na rok

Do innych krajów:

Do odzysku (R)

Nazwa firmy prowadzącej odzysk

Adres firmy prowadzącej odzysk

Adres faktycznego miejsca odzysku, gdzie przekazywany jest odpad

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

w tonach na rok

Do innych krajów:

Do unieszkodliwienia (D)

Nazwa firmy unieszkodliwiającej

Adres firmy unieszkodliwiającej

Adres faktycznego miejsca unieszkodliwiania, gdzie przekazywany jest odpad

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

w tonach na rok

Transfer odpadów innych niż niebezpieczne poza miejsce powstania dla zakładu przekraczającego wartość progową (zgodnie z art. 5)

Do odzysku (R)

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

w tonach na rok

Do unieszkodliwienia (D)

M: zmierzone; użyta metoda analityczna

C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa

E: oszacowane

w tonach na rok

Właściwy organ dla przyjmowania wniosków od społeczeństwa:

Nazwa

Ulica, numer

Miasto/miejscowość

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

 


(1)  Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1). Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2001, str. 1).


Top