Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/15


DYREKTYWA RADY 2006/79/WE

z dnia 5 października 2006 r.

w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym

(Wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 78/1035/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

(2)

Należy zwolnić od podatków obrotowych i podatków akcyzowych przy przywozie towarów przesyłanych z państw trzecich w małych partiach o charakterze niehandlowym.

(3)

Ze względów praktycznych dla takich zwolnień od podatków powinny obowiązywać ograniczenia jak najbardziej zbliżone do tych przewidzianych dla wspólnotowego systemu zwolnień od opłat celnych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (5).

(4)

Poza tym konieczne jest wyznaczenie specjalnych ograniczeń dla określonych produktów, które w państwach członkowskich obecnie podlegają wysokiemu opodatkowaniu.

(5)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1.   Przywóz towarów w małych partiach o charakterze niehandlowym, pochodzących od osoby prywatnej z państwa trzeciego do innej osoby prywatnej w państwie członkowskim, jest zwolniony przy przywozie z podatku obrotowego oraz podatku akcyzowego.

2.   Do celów ust. 1, „małe partie o charakterze niehandlowym” to przesyłki, które:

a)

mają charakter okazjonalny;

b)

składają się jedynie z towarów przeznaczonych do osobistego użytku bądź spożycia w gospodarstwie adresata, przy czym ani ich jakość, ani ich ilość nie powinny budzić obaw, że ich przywóz następuje w celach handlowych;

c)

składają się jedynie z towarów, których łączna wartość nie przekracza 45 EUR;

d)

są przesłane przez nadawcę adresatowi bez żadnej opłaty.

Artykuł 2

1.   Artykuł 1 ma zastosowanie do towarów wymienionych poniżej, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń ilościowych:

a)

wyroby tytoniowe:

i)

50 papierosów;

lub

ii)

25 cygaretek (cygara o maksymalnej wadze trzech gramów każde);

lub

iii)

10 cygar;

lub

iv)

50 gramów tytoniu do fajek;

b)

alkohol i napoje alkoholowe:

i)

napoje destylowane i spirytusowe o zawartości alkoholu przekraczającej 22 % obj.; niedenaturowany alkohol etylowy 80 % obj. i więcej; jedna standardowa butelka (do pojemności 1 litra);

lub

ii)

napoje destylowane i spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o zawartości alkoholu 22 % obj. lub mniej; wina musujące, wina alkoholizowane: jedna standardowa butelka (do pojemności 1 litra);

lub

iii)

wina niemusujące: 2 litry;

c)

perfumy: 50 gramów;

lub

wody toaletowe: 0,25 litra lub 8 uncji;

d)

kawa: 500 gramów;

lub

ekstrakty i esencje kawy: 200 gramów;

e)

herbata: 100 gramów;

lub

ekstrakty i esencje herbaty: 40 gramów.

2.   Państwa członkowskie mogą ograniczyć liczbę produktów wymienionych w ust. 1 lub znieść dla wszystkich zwolnienie z podatku obrotowego i podatku akcyzowego.

Artykuł 3

Towary wymienione w art. 2 są całkowicie zwolnione z cła, jeżeli mała partia o charakterze niehandlowym przekracza ilość towaru w ilości, którą ustalono w wymienionym artykule.

Artykuł 4

1.   Ekwiwalent euro w walucie narodowej jest wyznaczany w celu zastosowania niniejszej dyrektywy raz w roku. Kursy w pierwszym dniu roboczym października są stosowane z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia następnego roku.

2.   Państwa członkowskie mogą zaokrąglić kwotę wymienioną w art. 1 ust. 2 w euro po jej przeliczeniu na walutę narodową, pod warunkiem że kwota ta nie przekroczy 2 EUR.

3.   Państwa członkowskie mogą utrzymać obowiązującą granicę sumy wolnej od podatku w czasie rocznego dostosowania przewidzianego w ust. 1, jeżeli przed zaokrągleniem przewidzianym w ust. 2 miałaby się zmienić o mniej niż 5 % wyrażona w walucie narodowej granica sumy wolnej od podatku, po ówczesnym przeliczeniu sumy niepodlegającej opodatkowaniu wyrażonej w euro.

Artykuł 5

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 6

Dyrektywa 78/1035/EWG zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 października 2006 r.

W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(3)  Dz.U. L 366 z 28.12.1978, str. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

(4)  Patrz: załącznik I część A.

(5)  Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany

Dyrektywa Rady 78/1035/EWG (1)

(Dz.U. L 366 z 28.12.1978, str. 34)

 

Dyrektywa Rady 81/933/EWG

(Dz.U. L 338 z 25.11.1981, str. 24)

Jedynie artykuł 2

Dyrektywa Rady 85/576/EWG

(Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str. 30)

 


CZĘŚĆ B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego

(określonych w art. 6)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

78/1035/EWG

1 stycznia 1979 r.

81/933/EWG

31 grudnia 1981 r.

85/576/EWG

30 czerwca 1986 r.


(1)  Dyrektywa 78/1035/EWG zmieniona, ponadto, Aktem Przystąpienia z 1994 r.


ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 78/1035/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2 tiret pierwsze

Artykuł 1 ust. 2 lit. a)

Artykuł 1 ust. 2 tiret drugie

Artykuł 1 ust. 2 lit. b)

Artykuł 1 ust. 2 tiret trzecie

Artykuł 1 ust. 2 lit. c)

Artykuł 1 ust. 2 tiret czwarte

Artykuł 1 ust. 2 lit. d)

Artykuł 2 ust. 1 lit. a) od wyrażenia „50 papierosów” do wyrażenia „50 gramów tytoniu do fajek”

Artykuł 2 ust. 1 lit. a) pkt i)–iv)

Artykuł 2 ust. 1 lit. b)

Artykuł 2 ust. 1 lit. b)

Artykuł 2 ust. 1 lit. b) tiret pierwsze

Artykuł 2 ust. 1 lit. b) pkt i)

Artykuł 2 ust. 1 lit. b) tiret drugie

Artykuł 2 ust. 1 lit. b) pkt ii)

Artykuł 2 ust. 1 lit. b) tiret trzecie

Artykuł 2 ust. 1 lit. b) pkt iii)

Artykuł 2 ust. 1 lit. c), d) i e)

Artykuł 2 ust. 1 lit. c), d) i e)

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Załącznik I

Załącznik II


Top