EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1821

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

OJ L 293, 9.11.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 131–131 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 379 - 379
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 379 - 379
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 191 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1821/oj

9.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1821/2005

z dnia 8 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 określające status agencji wykonawczych odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (1), w szczególności jego art. 15,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Rady,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (2) stanowi, że komitet kierownictwa mianuje księgowego agencji wykonawczej, który jest urzędnikiem podlegającym statutowi.

(2)

Obowiązki księgowego agencji wykonawczej, określone we wspomnianym art. 30, ograniczają się do budżetu administracyjnego agencji, natomiast księgowy Komisji jest odpowiedzialny za wszelkie zadania związane z wykonywanym przez agencje wykonawcze budżetem operacyjnym.

(3)

Komisja napotkała trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata do oddelegowania na stanowisko księgowego agencji wykonawczej.

(4)

Funkcję księgowego agencji wykonawczej można by powierzyć członkowi personelu czasowego w znaczeniu art. 2 lit. a) „Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich” ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (3).

(5)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004 w pierwszym ustępie zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Komitet kierownictwa mianuje księgowego, który jest oddelegowanym urzędnikiem bądź zatrudnionym bezpośrednio przez agencję członkiem personelu czasowego i który jest odpowiedzialny za:”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 6.

(3)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1).


Top