Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0837

Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

OJ L 139, 2.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 234 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 234 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 144 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/837/oj

2.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 837/2005

z dnia 23 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją nr 210/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. przyjmującą program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2000) (2) wspólnotowy system tranzytowy został skomputeryzowany. System funkcjonuje w pełni w Państwach Członkowskich od 1 lipca 2003 r., okazał się on być pewny i spełniający oczekiwania zarówno organów administracji celnej, jak i podmiotów gospodarczych.

(2)

W tych okolicznościach ekonomicznie nieuzasadnione jest dalsze zezwalanie na dopełnienie formalności z wykorzystaniem sporządzonego ręcznie zgłoszenia tranzytowego, którego użycie powoduje, że organy celne są zmuszone do ręcznego wprowadzania danych zawartych w zgłoszeniu do systemu komputerowego. W związku z tym zasadniczo wszystkie zgłoszenia tranzytowe powinny być składane przy wykorzystaniu techniki elektronicznego przetwarzania danych.

(3)

Złożenie ręcznie sporządzonych zgłoszeń tranzytowych powinno być możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym przeprowadzenia operacji tranzytowych, gdy skomputeryzowany system tranzytowy organów celnych lub aplikacja głównego zobowiązanego nie działa.

(4)

W celu umożliwienia podróżnym przeprowadzenia operacji tranzytowych organy celne powinny zezwolić na użycie ręcznie sporządzonych zgłoszeń tranzytowych w przypadkach, gdy podróżni nie mają bezpośredniego dostępu do skomputeryzowanego systemu tranzytowego.

(5)

Ponieważ niektóre Państwa Członkowskie muszą opracować oraz wprowadzić niezbędne narzędzia i połączenia, aby umożliwić wszystkim podmiotom gospodarczym podłączenie się do skomputeryzowanego systemu tranzytowego, należy przewidzieć okres przejściowy, w którym możliwe będzie składanie sporządzanych ręcznie zgłoszeń tranzytowych.

(6)

Z wyjątkiem przypadków, gdy skomputeryzowany system tranzytowy organów celnych lub aplikacja głównego zobowiązanego nie działa, organy celne przyjmujące sporządzone ręcznie zgłoszenia tranzytowe powinny zagwarantować wymianę danych tranzytowych z organami celnymi stosującymi techniki informatyczne oraz sieci komputerowe.

(7)

Wobec braku opinii Komitetu Kodeksu Celnego, Rada decyduje o przyjęciu koniecznych środków.

(8)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 353 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 353

1.   Zgłoszenia tranzytowe są zgodne ze układem oraz szczegółowym wytycznymi zawartymi w załączniku 37a i są składane w urzędzie celnym wyjścia przy wykorzystaniu techniki przetwarzania danych.

2.   Organy celne w następujących przypadkach przyjmują zgłoszenie tranzytowe sporządzone ręcznie zgodnie z procedurą określoną w drodze porozumienia pomiędzy organami celnymi, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku 31:

a)

gdy nie działa skomputeryzowany system tranzytowy stosowany przez organy celne;

b)

gdy nie działa aplikacja głównego zobowiązanego.

3.   Złożenie sporządzonego ręcznie zgłoszenia tranzytowego zgodnie z ust. 2 lit b) wymaga zgody organu celnego.

4.   W przypadku gdy towary są przewożone przez podróżnych, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do systemu komputerowego organów celnych, a zatem nie mają możliwości złożenia w urzędzie celnym wyjścia zgłoszenia tranzytowego przy zastosowaniu techniki przetwarzania danych, organy celne zezwalają podróżnemu na złożenie zgłoszenia tranzytowego sporządzonego ręcznie na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku 31.

W takim przypadku organy celne zapewniają wymianę danych dotyczących tranzytu z organami celnymi wykorzystującymi technologie informatyczne i sieci komputerowe.”;

2)

skreśla się art. 354.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Organy celne mogą jednak przyjmować sporządzone ręcznie zgłoszenia tranzytowe nie dłużej niż do 31 grudnia 2006 r.

W przypadkach gdy organy celne zdecydują o przyjmowaniu sporządzanych ręcznie zgłoszeń tranzytowych po dniu 1 lipca 2005 r., powiadamiają o tej decyzji Komisję na piśmie przed 1 lipca 2005 r. W takim przypadku organy celne tych Państw Członkowskich zapewniają wymianę danych dotyczących tranzytu z organami celnymi wykorzystującymi technologie informatyczne i sieci komputerowe.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2005 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 33 z 4.2.1997, str. 24. Decyzja zmieniona decyzją nr 105/2000/WE (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 1).

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


Top