Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1763

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

OJ L 315, 14.10.2004, p. 14–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 440–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 33 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 33 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; Uchylony przez 32011R1048

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1763/oj

14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/14


ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1763/2004

z dnia 11 października 2004 r.

nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) został ustanowiony na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 808 i 827 (1993), które oparte są na rozdziale VII Karty Narodów Zjednoczonych. MTKJ ma uprawnienia do ścigania osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego popełnione na terytorium byłej Jugosławii od roku 1991. Rada Bezpieczeństwa stwierdziła, że rozległe i poważne naruszenia prawa humanitarnego, mające miejsce na terytorium byłej Jugosławii, stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz że ustanowienie międzynarodowego trybunału jako środka ad hoc i ściganie osób odpowiedzialnych za poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego przyczyniłoby się do przywrócenia i utrzymania pokoju.

(2)

W dniu 28 sierpnia 2003 r. rezolucja 1503 (2003) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wezwała MTKJ do zakończenia wszelkich prac w roku 2010, a wszystkie państwa do zintensyfikowania współpracy z MTKJ oraz udzielania mu wszelkiej niezbędnej pomocy, szczególnie w doprowadzaniu wszystkich zbiegłych oskarżonych przed MTKJ.

(3)

Wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB stanowi, że niektóre fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone w celu wspierania skutecznego wykonywania mandatu MTKJ. Te dodatkowe środki restrykcyjne powinny być użyte w celu kontrolowania wszelkich operacji mających związek z funduszami i zasobami gospodarczymi będącymi w posiadaniu osób oskarżonych przez MTKJ, które pozostają nadal na wolności oraz w celu zakazania wszelkiego wsparcia, które mogłyby uzyskać w ramach Wspólnoty.

(4)

Środki te mieszczą się w zakresie zastosowania Traktatu, i w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji niezbędne są przepisy wspólnotowe w celu wykonania tych środków w zakresie w jakim dotyczy to Wspólnoty. Dla celów niniejszego Rozporządzenia, uważa się, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria Państw Członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie.

(5)

Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia.

(6)

W celu zapewnienia, że środki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu są skuteczne, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego publikacji,

(7)

Traktat, w art. 60 i 301 upoważnia Radę do podjęcia, na określonych warunkach, środków mających na celu przerwanie lub ograniczenie przepływu płatności lub kapitału oraz zerwanie lub ograniczenie stosunków gospodarczych z państwami trzecimi. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, skierowane do osób fizycznych niezwiązanych bezpośrednio z rządem państwa trzeciego są niezbędne dla osiągnięcia tego celu Wspólnoty, a art. 308 Traktatu upoważnia Radę do podjęcia takich środków, jeżeli żadne szczególne uprawnienia nie zostały przewidziane w Traktacie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1)

„fundusz” oznacza aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, ale nie wyłącznie, ograniczone do:

a)

gotówki, czeków, roszczeń pieniężnych, poleceń zapłaty i innych instrumentów płatniczych;

b)

depozytów złożonych w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, sald na kontach, długów i zobowiązań dłużnych;

c)

publicznych i prywatnych rynkowych papierów wartościowych i papierów dłużnych, w tym akcji i udziałów, świadectw udziałowych, obligacji, weksli, poręczeń, skryptów dłużnych lub kontraktów pochodnych;

d)

odsetek, dywidend i innych przychodów oraz wartości narosłych z aktywów lub spowodowanych przez te aktywa;

e)

kredytów, praw do potrącenia, gwarancji, gwarancji właściwego wykonania lub innych zobowiązań finansowych;

f)

akredytyw, listów przewozowych (konsonamentów), kwitów zastawnych;

g)

dokumentów poświadczających udział w funduszach lub środkach finansowych;

h)

wszelkich innych instrumentów finansowania wywozowego;

2)

„zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakiemukolwiek przeniesieniu, przekazaniu, zmianie, użyciu lub dostępowi oraz transakcjom dotyczącym funduszy w jakikolwiek sposób, który doprowadziłby do zmiany ich ilości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub innej zmiany, która umożliwiałaby użycie funduszy, w tym zarządzanie portfelem akcji;

3)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz które mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

4)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie.

Artykuł 2

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące lub pozostające w posiadaniu osób fizycznych oskarżonych przez MTKJ i wymienionych w załączniku I.

2.   Nie udostępnia się żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym wymienionym w załączniku I lub na ich rzecz.

3.   Zabrania się udziału, umyślnego i świadomego, w czynnościach, których celem lub efektem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 3

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w załączniku II mogą wyrazić zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym płatności za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów zawodowych oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę związaną z przechowywaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem, że właściwy organ poinformował o przyczynach, na podstawie których uważa, że specjalne zezwolenie może zostać przyznane wszystkim innym właściwym organom lub Komisji co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia.

Właściwy organ powiadomi właściwe organy innych Państw Członkowskich i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 4

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w załączniku II mogą wyrazić zgodę na zwolnienie pewnych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego zastawu ustanowionego przed 14 października 2004 r. lub sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego orzeczenia wydanego przed tą datą;

b)

fundusze lub zasoby gospodarcze będą używane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych przez taki zastaw lub uznanych za ważne na podstawie takiego orzeczenia, w ramach granic ustanowionych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, które stosują się do praw osób posiadających takie roszczenia;

c)

zastaw lub orzeczenie nie stanowi korzyści dla osoby, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I ;

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym w danym Państwie Członkowskim.

Właściwy organ powiadomi właściwe organy innych Państw Członkowskich i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 5

Artykuł 2 ust. 2 nie stosuje się do kwot dodatkowych od zamrożonych rachunków w postaci:

i)

odsetek lub innych dochodów należnych na tych rachunkach od; lub

ii)

płatności należnych z tytułu kontraktów, umów lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać niniejszemu rozporządzeniu,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności na rachunkach podlegają nadal art. 2 ust. 1.

Artykuł 6

Artykuł 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla kredytowania zamrożonych funduszy przez instytucje finansowe, które otrzymują fundusze przekazane przez osoby trzecie na rachunek wymienionych osób lub podmiotów, pod warunkiem, że wszelkie takie kwoty dodatkowe do takich rachunków zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa bezzwłocznie powiadamia właściwy organ o takich transakcjach.

Artykuł 7

1.   Bez uszczerbku dla zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, które mają zastosowanie oraz postanowień art. 284 Traktatu osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy

a)

przekazują bezzwłocznie wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia, takie jak dotyczące kont lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwym organom Państw Członkowskich, które są wymienione w załączniku II, gdzie zamieszkują lub mają siedzibę oraz przekazują Komisji takie informacje bezpośrednio lub poprzez te właściwe organy;

b)

współpracują z właściwymi organami wymienionymi w załączniku II w kwestiach sprawdzenia takich informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje bezpośrednio uzyskane przez Komisję są udostępniane właściwym organom zainteresowanych Państw Członkowskich.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 8

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych, dokonane w dobrej wierze, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie powoduje żadnego rodzaju odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu wykonującego to zamrożenie lub jego dyrektorów albo pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek niedbalstwa.

Artykuł 9

Komisja i Państwa Członkowskie bezzwłocznie informują się wzajemnie o środkach podjętych w ramach niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie odpowiednie informacje będące w ich posiadaniu, pozostające w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące problemów związanych z naruszeniami i ściganiem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 10

Komisja jest uprawniona do:

a)

zmiany załącznika I, uwzględniając decyzje Rady wprowadzające w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB, i

b)

zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 11

Państwa Członkowskie ustanawiają reguły w sprawie sankcji stosowanych wobec naruszeń niniejszego rozporządzenia i podejmują wszystkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, że są one wykonywane. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji te reguły bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i powiadamiają o wszelkich następnych zmianach.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną;

b)

na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego;

c)

wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego i przebywa na terytorium Wspólnoty lub poza nim;

d)

wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu utworzonego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego;

e)

wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą we Wspólnocie.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Patrz: str. 52 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, o których mowa w art. 2

1)

Ante GOTOVINA. Data urodzenia: 12 października 1955 r. Miejsce urodzenia: wyspa Pasman, Zadar, Republika Chorwacji.

2)

Radovan KARADŽIĆ. Data urodzenia: 19 czerwca 1945 r. Miejsce urodzenia: Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra.

3)

Ratko MLADIĆ. Data urodzenia: 12 marca 1942 r. Miejsce urodzenia: Kalinovik, Bośnia i Hercegowina.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych organów, o których mowa w art. 3 i 4

BELGIA

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19

B-1000 Bruxelles/Brussel

Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën

Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie

Avenue des Arts/Kunstlaan 30

B-1040 Bruxelles/Brussel

Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65

Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBLIKA CZESKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

DANIA

National Agency for Enterprise and Construction

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

NIEMCY

W sprawie zamrażania funduszy:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

W sprawie towarów:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 9 08-0

Fax: (49-6196) 9 08-800

ESTONIA

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 680 500

Faks: (372-6) 680 501

GRECJA

A.

Zamrażanie aktywów:

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30-210) 33 32 786

Fax (30-210) 33 32 810

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση: Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 33 32 786

Φαξ (30-210) 33 32 810

B.

Ograniczenia wwozu i wywozu:

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: 1 Kornaroy Str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 32 86 401-3

Fax (30-210) 32 86 404

B.

Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση: Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 32 86 401-3

Φαξ (30-210) 32 86 404

HISZPANIA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33-1) 44 74 48 93

Télécopieur (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Téléphone (33-1) 44 87 72 85

Télécopieur (33-1) 53 18 96 37

Ministère des affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Téléphone (33-1) 43 17 44 52

Télécopieur (33-1) 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Téléphone (33-1) 43 17 45 16

Télécopieur (33-1) 43 17 45 84

IRLANDIA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 6716666

Fax: 00353 1 6798882

Department of Foreign Affairs

United Nations Section

79-80 St Stephens Green

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 4780822

Fax: 00353 1 4082165

WŁOCHY

Ministero degli Affari esteri

Direzione generale per i paesi dell'Europa

Ufficio III

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

Tel. (39) 06 36 91 22 78

Fax (39) 06 323 58 33

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CYPR

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Tel. 357 22 889 115

Fax 357 22 667498

Address: Apelli Street 1

1403 Nicosia, Cyprus

ŁOTWA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 7016 201

Fakss (371) 7828 121

LITWA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593

Faks. (+370) 5 2313090

El. paštas: urm@urm.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Šermukšnių st. 3

LT-01106 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 271 74 47

Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05

Faks. (+370) 5 262 18 26

El. paštas: info@fntt.lt

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 46

Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 27 12

Télécopieur (352) 47 52 41

WĘGRY

Ministry of Interior

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Hungary

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

Belügyminisztérium

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Magyarország

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 245705

Fax: +356 21 25 15 20

NIDERLANDY

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel. 0031 703428997

Fax 0031 703427984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+43-1) 404 20-00

Fax (+43-1) 40420-73 99

POLSKA

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348

Fax (+48 22) 523 8329

Zamrażanie aktywów:

 

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87

Fax (+48 22) 694 54 50

Pomoc prawna:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Postępowania Przygotowawczego – Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661

Fax (+48 22) 621 70 06

Przepływ osób:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Straż Graniczna

02-514 Warszawa

Tel. (+48 22) 845 40 71

Fax (+48 22) 844 62 87

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SŁOWENIA

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 369 52 00

Telefaks + 386 1 369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 478 20 00

Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41

E-pošta: info.mzz@gov.si

SŁOWACJA

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Štefanovičova 5

P. O. Box 82

817 02 Bratislava

Slovenská republika

Tel: (421-2) 59 58 1111

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P. (358-9) 16 00 5

F. (358-9) 16 05 57 07

SZWECJA

Riksförsäkringsverket (RFV)

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44 20) 7270 5977/5323

Fax: (44 20) 7270 5430

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int


Top