Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0854R(06)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 139 z 30.4.2004 ) (Wersja poprawiona w  Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 45 s. 75)

OJ L 160, 12.6.2013, p. 24–27 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/854/corrigendum/2013-06-12/1/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/24


Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r. )

(Wersja poprawiona w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83 )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 45 s. 75)

Poniższe odniesienia dotyczą publikacji w Polskim Wydaniu Specjalnym 2004:

1.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„podmiot działający na rynku spożywczym”,

powinno być:

„podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze”.

2.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„łańcuch pokarmowy”,

powinno być:

„łańcuch żywnościowy”.

3.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„anomalia”,

powinno być:

„nieprawidłowość”.

4.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„płucnej”,

powinno być:

„opłucnej”.

5.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„układ trzewny”,

powinno być:

„przewód pokarmowy”.

6.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„ośrodek chłonny krezkowy”,

powinno być:

„krezka”.

7.

Strona 75, motyw 7 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) w regionach o specjalnych ograniczeniach geograficznych (…)”,

powinno być:

„(…) w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych (…)”.

8.

Strona 82, art. 12 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„Ponadto mięso świeże, mięso mielone, wyroby mięsne oraz (…)”,

powinno być:

„Ponadto mięso świeże, mięso mielone, surowe wyroby mięsne oraz (…)”.

9.

Strona 89, załącznik I sekcja I rozdział II lit. F pkt 1 lit. b):

zamiast:

„b)

specjalnego badania laboratoryjnego w kierunku diagnozy TSE (…)”,

powinno być:

„b)

specjalnego badania laboratoryjnego w celu rozpoznania TSE (…)”.

10.

Strona 89, załącznik I sekcja I rozdział III pkt 2 lit. a):

zamiast:

„(…) do uznania mięsa za nie nadające się do spożycia (…)”,

powinno być:

„(…) do uznania mięsa za niezdatne do spożycia (…)”.

11.

Strona 90, załącznik I sekcja I rozdział III pkt 8; strona 91, załącznik I sekcja II rozdział III pkt 2:

zamiast:

„(…) za nadające się do spożycia (…)”,

powinno być:

„(…) za zdatne do spożycia (…)”.

12.

Strona 91, załącznik I sekcja II rozdział II pkt 3; strona 91, załącznik I sekcja II rozdział II pkt 4 ostatni akapit; strona 91, załącznik I sekcja II rozdział III pkt 1; strona 104, załącznik I sekcja IV rozdział V lit. B pkt 1 lit. b) oraz lit. c); strona 107, załącznik I sekcja IV rozdział VIII lit. B; strona 115, załącznik III rozdział III zdanie wprowadzające:

zamiast:

„(…) za nienadające się do spożycia (…)”,

powinno być:

„(…) za niezdatne do spożycia (…)”.

13.

Strona 96, załącznik I sekcja III rozdział IV lit. A pkt 2 lit. q):

zamiast:

„q)

badanie ognisk chorób u ludzi, spowodowanych przez żywność;”,

powinno być:

„q)

badanie ognisk chorób u ludzi, przenoszonych przez żywność;”.

14.

Strona 97, załącznik I sekcja III rozdział IV lit. B pkt 5 lit. a) ppkt i) tiret piąte:

zamiast:

„—

kontrola higieniczna i sanitarna,”,

powinno być:

„—

kontrola dotycząca higieny i stanu zdrowia,”.

15.

Strona 98, załącznik I sekcja III rozdział IV lit. B pkt 5 lit. b) ppkt i) tiret drugie:

zamiast:

„(…), higieny uboju, rozbioru i składowania mięsa, (…)”,

powinno być:

„(…), higieny uboju, rozbioru i przechowywania mięsa, (…)”.

16.

Strona 98, załącznik I sekcja III rozdział IV lit. B pkt 5 lit. b) ppkt i) tiret jedenaste:

zamiast:

„—

badanie weterynaryjne przedubojowe,”,

powinno być:

„—

badanie przedubojowe,”.

17.

Strona 98, załącznik I sekcja III rozdział IV lit. B pkt 5 lit. b) ppkt i) tiret trzynaste:

zamiast:

„—

badanie weterynaryjne poubojowe,”,

powinno być:

„—

badanie poubojowe,”.

18.

Strona 102, załącznik I sekcja IV rozdział III pkt 13:

zamiast:

„13)

wszystkie konie siwe i białe należy zbadać w kierunku melanosis oraz melanomata poprzez zbadanie mięśni i węzłów chłonnych (Lnn. subrhomboidei) łopatki poniżej chrząstki łopatki po uwolnieniu przyczepu jednej łopatki. Nerki muszą zostać odsłonięte i zbadane przy pomocy nacięcia poprzez całą nerkę.”,

powinno być:

„13)

wszystkie konie siwe i białe należy zbadać w kierunku melanozyoraz czerniaka poprzez zbadanie mięśni i węzłów chłonnych (Lnn. subrhomboidei) łopatki poniżej chrząstki łopatki po uwolnieniu przyczepu jednej łopatki. Nerki muszą zostać odsłonięte i zbadane poprzez nacięcie przez całą nerkę.”.

19.

Strona 107, załącznik I sekcja IV rozdział VIII lit. A pkt 3 lit. e):

zamiast:

„(…) na zagrożenie dla zdrowia stwarzane przez mięso, w tym:”,

powinno być:

„(…) na zagrożenie dla zdrowia związane z mięsem, w tym:”.

20.

Strona 107, załącznik I sekcja IV rozdział VIII lit. A pkt 3 lit. e) ppkt ii):

zamiast:

„ii)

uogólnione występowanie guzów lub ropni na różnych narządach lub mięśniach;”,

powinno być:

„ii)

uogólnione występowanie guzów lub ropni w różnych narządach lub mięśniach;”.

21.

Strona 107, załącznik I sekcja IV rozdział VIII lit. A pkt 3 lit. e) ppkt iii):

zamiast:

„(…) lub śledziony, stan zapalny okolicy jelitowej lub pępkowej;”,

powinno być:

„(…) lub śledziony, stan zapalny jelit lub okolicy pępkowej;”.

22.

Strona 108, załącznik I sekcja IV rozdział IX lit. B pkt 2:

zamiast:

„2.

Mięso zakażone cysticercus należy uznać za nienadające się do spożycia przez ludzi. Jednakże w przypadku gdy zwierzę nie jest ogólnie zakażone cysticercus, części niezakażone można uznać za nadające się do spożycia (…)”,

powinno być:

„2.

Mięso zarażone wągrami należy uznać za niezdatne do spożycia przez ludzi. Jednakże w przypadku gdy zwierzę nie jest ogólnie zarażone wągrzycą, części niezarażone można uznać za zdatne do spożycia (…)”.

23.

Strona 108, załącznik I, sekcja IV rozdział IX lit. C pkt 2:

zamiast:

„2.

Mięso zwierząt zakażonych trichinae należy uznać za nienadające się do spożycia przez ludzi.”,

powinno być:

„2.

Mięso zwierząt zarażonych włośnicą należy uznać za niezdatne do spożycia przez ludzi.”.

24.

Strona 108, załącznik I sekcja IV rozdział IX lit. D pkt 2:

zamiast:

„2.

Mięso z koni, u których stwierdzono nosaciznę, należy uznać za nienadające się do spożycia przez ludzi.”,

powinno być:

„2.

Koninę pochodzącą od koni, u których stwierdzono nosaciznę, należy uznać za niezdatną do spożycia przez ludzi.”.

25.

Strona 108, załącznik I sekcja IV rozdział IX lit. E pkt 2:

zamiast:

„(…) zmiany gruźlicze w szeregu narządach lub w szeregu partiach tuszy, należy uznać za nienadające się do spożycia przez ludzi. (…) zaatakowany narząd lub część tuszy wraz z połączonym węzłami chłonnymi należy uznać za nienadające się do spożycia przez ludzi.”,

powinno być:

„(…) zmiany gruźlicze w szeregu narządów lub w szeregu partii tuszy, należy uznać za niezdatne do spożycia przez ludzi. (…) zaatakowany narząd lub część tuszy wraz z powiązanymi węzłami chłonnymi należy uznać za niezdatny do spożycia przez ludzi.”.

26.

Strona 108, załącznik I sekcja IV rozdział IX lit. F pkt 2:

zamiast:

„(…) zmiany wskazujące na ostre zarażenie brucelozą należy uznać za nienadające się do spożycia przez ludzi. (…) i krew należy uznać za nienadające się do spożycia przez ludzi, (…)”,

powinno być:

„(…) zmiany wskazujące na ostre zakażenie brucelozą należy uznać za niezdatne do spożycia przez ludzi. (…) i krew należy uznać za niezdatne do spożycia przez ludzi, (…)”.

27.

Strona 112, załącznik II rozdział II lit. B pkt 4 lit. b):

zamiast:

„b)

okresowe badania toksyczności, z wykorzystaniem tych mięczaków z najbardziej zaatakowanych obszarów, (…)”,

powinno być:

„b)

okresowe badania toksyczności, z wykorzystaniem tych mięczaków z najbardziej dotkniętych obszarów, (…)”.

28.

Strona 114, załącznik III rozdział I pkt 1 lit. c):

zamiast:

„c)

kontrolę warunków składowania i transportu.”,

powinno być:

„c)

kontrolę warunków przechowywania i transportu.”.

29.

Strona 118, załącznik V:

zamiast:

„Następujących zakładów nie dotyczy wymóg włączenia do wykazów znajdować się w wykazach sporządzonych i uaktualnionych zgodnie z art. 12 ust. 4:”,

powinno być:

„Wymóg włączenia do wykazów sporządzonych i uaktualnionych zgodnie z art. 12 ust. 4 nie dotyczy następujących zakładów:”.

30.

Strona 118, załącznik V pkt 4):

zamiast:

„4)

zakłady prowadzący tylko działalność w zakresie składowania produktów pochodzenia zwierzęcego niewymagających warunków składowania w określonej temperaturze.”,

powinno być:

„4)

zakłady prowadzące tylko działalność w zakresie przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego niewymagających warunków przechowywania w określonej temperaturze.”.


Top