Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0601

Rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (WE) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999

OJ L 97, 1.4.2004, p. 16–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 23 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj

32004R0601Dziennik Urzędowy L 097 , 01/04/2004 P. 0016 - 0029


Rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004

z dnia 22 marca 2004 r.

ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (WE) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając propozycję Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki ("Konwencja") została przyjęta przez Wspólnotę na mocy decyzji Rady 81/691/EWG [2] i weszła w życie we Wspólnocie z dniem 21 maja 1982 r.

(2) Konwencja tworzy ramy dla współpracy regionalnej w zakresie zachowania i gospodarowania żywymi zasobami morskimi Antarktyki poprzez utworzenie Komisji ds. zachowania żywych zasobów morskich Antarktyki, dalej zwanej "CCAMLR" i przyjęcie środków ochronnych przez CCAMLR, które stają się wiążące dla Umawiających się Stron.

(3) Wspólnota, jako Umawiająca się Strona Konwencji, ma obowiązek zapewnić stosowanie środków przyjętych przez CCAMLR w odniesieniu do statków rybackich Wspólnoty.

(4) Przedmiotowe środki obejmują liczne zasady i przepisy dotyczące kontroli działalności połowowej na terenie objętym Konwencją, które muszą zostać włączone do prawodawstwa wspólnotowego jako postanowienia specjalne w rozumieniu art. 1 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej politykirybołówstwa [3] i uzupełniającego postanowienia tej polityki.

(5) Niektóre z powyższych postanowień specjalnych zostały przeniesione do prawodawstwa wspólnotowego na mocy rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3943/90 z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie stosowania systemu obserwacji oraz inspekcji ustanowionego na mocy art. XXIV Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki [4], rozporządzenia Rady (WE) Nr 66/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającego pewne środki ochrony i kontroli stosowane do działalności połowowej na Antarktyce [5] oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1721/1999 z dnia 29 lipca 1999 r. ustanawiającego niektóre środki kontrolne w odniesieniu do statków pływających pod banderą państw niebędących Umawiającymi się Stronami Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki [6].

(6) W celu wdrożenia nowych środków ochronnych przyjętych przez CCAMLR, powyższe rozporządzenia powinny zostać uchylone i zastąpione jednym rozporządzeniem zawierającym wszystkie specjalne postanowienia dotyczące kontroli działalności połowowej wynikające z zobowiązań Wspólnoty jako Umawiającej Się Strony Konwencji.

(7) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [7],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady i warunki stosowania przez Wspólnotę:

a) środków kontroli stosowanych wobec statków rybackich pływających pod banderą Umawiającej Się Strony Konwencji w sprawie zachowania żywych zasobów morskich Antarktyki (Konwencji) zajmujących się działalnością połowową na terenie objętym Konwencją na wodach położonych poza granicami jurysdykcji krajowej;

b) systemu promowania zgodności przestrzegania środków kontrolnych ustanowionych przez Komisję do spraw zachowania żywych zasobów morskich Antarktyki (CCAMLR) przez statki pływające pod banderą państw niebędących Stroną Konwencji.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla postanowień Konwencji i funkcjonuje na rzecz wspierania jej celów i zasad oraz postanowień końcowego aktu konferencji, na której została przyjęta.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

a) "obszar Konwencji": oznacza obszar stosowania Konwencji zgodnie z definicją określoną w jej art. 1;

b) "zbieżność antarktyczna": oznacza linię łączącą następujące punkty wzdłuż równoleżników szerokości geograficznej i południków długości geograficznej: 50 oS, 0o - 50 oS, 30 oE - 45 oS, 30 oE - 45 oS, 80 oE - 55 oS, 80 oE - 55 oS, 150 oE - 60 oS, 150 oE - 60 oS, 50 oW - 50 oS, 50 oW - 50 oS, 0o.

c) "wspólnotowy statek rybacki": oznacza statek rybacki pływający pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty zarejestrowany we Wspólnocie, który zbiera i przechowuje na pokładzie organizmy morskie poławiane z żywych zasobów morskich na obszarze Konwencji.

d) "system VMS": oznacza satelitarny system monitorowania statków zainstalowany na pokładzie wspólnotowych statków rybackich zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) Nr 2847/93;

e) "nowe rybołówstwo": oznacza połowy gatunków pozyskiwanych przy użyciu szczególnej metody połowowej na statystycznym podobszarze antarktycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w odniesieniu do których:

i) nigdy nie przekazano do CCAMLR informacji o rozmieszczeniu, obfitości, populacji i potencjalnej wydajności oraz rodzaju zasobów ze szczegółowych badań lub połowów w celach naukowo-badawczych; lub

ii) nigdy nie przekazano do CCAMLR informacji o połowie i nakładzie; lub

iii) nigdy nie przekazano do CCAMLR informacji o połowie i nakładzie z dwóch ostatnich sezonów, podczas których połowy miały miejsce.

f) "Połów w celach naukowo-badawczych" jest zdefiniowany jako rybołówstwo, które zostało wcześniej sklasyfikowane jako "nowe rybołówstwo", jak określono w ust. e). Połów w celach naukowo - badawczych pozostaje tak zaklasyfikowany do czasu uzyskania wystarczających informacji:

i) w celu dokonania oceny rozmieszczenia, obfitości, populacji gatunków docelowych, umożliwiającej oszacowanie potencjalnego uzysku;

ii) w celu zweryfikowania potencjalnych oddziaływań na gatunki zależne lub towarzyszące;

iii) w celu umożliwienia Komitetowi Naukowemu CCAMLR sformułowania i udzielania rady na temat odpowiednich poziomów połowów, a także poziomów nakładu i narzędzi połowowych, o ile jest to właściwe;

g) "inspektor CCAMLR": oznacza inspektora wyznaczonego przez Umawiającą się Stronę Konwencji w celu wdrożenia systemu kontroli określonego określonego w art. 1 ust. 1;

h) "system inspekcji CCAMLR": oznacza dokument noszący nazwę, przyjęty przez CCAMLR, dotyczący kontroli i inspekcji na morzu statków pływających pod banderą Umawiającej się Strony Konwencji;

i) "statek państwa niebędącego Umawiającą się Stroną": oznacza statek, który pływa pod banderą państwa niebędącego Stroną Konwencji CCAMLR i który został zaobserwowany w trakcie wykonywania przez niego działalności połowowej na obszarze Konwencji;

j) "Umawiająca się Strona": oznacza umawiającą się stronę Konwencji;

k) "statek Umawiającej się Strony Konwencji": oznacza statek rybacki, który pływa pod banderą Umawiającej się Strony Konwencji;

l) "obserwowanie": każda obserwacja statku państwa niebędącego Umawiającą się Stroną przeprowadzona przez statek pływający pod banderą Umawiającej się Strony Konwencji CCAMLR i działający na obszarze Konwencji lub przez samolot zarejestrowany w Umawiającej się Stronie Konwencji CCAMLR i przelatujący nad obszarem Konwencji lub przez inspektora służb kontroli rybołówstwa Umawiających się Stron wyznaczonego do systemu kontroli CCAMLR;

m) "działania IUU": oznacza nielegalną, nieuregulowaną i nie objętą sprawozdawczością działalność połowową na obszarze Konwencji;

n) "statek IUU": oznacza jakikolwiek statek zaangażowany w nielegalną, nieuregulowaną i nie objętą sprawozdawczością działalność połowową na obszarze Konwencji.

ROZDZIAŁ II

DOSTĘP DO DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ NA OBSZARZE KONWENCJI

Artykuł 3

Specjalne zezwolenie połowowe

1. Tylko wspólnotowe statki rybackie posiadające specjalne zezwolenie połowowe wydane przez Państwo Członkowskie, pod którego banderą pływają zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1627/94 [8] są upoważnione zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, do poławiania, przetrzymywania na pokładzie, przeładowywania na inny statek i wyładowywania na brzeg zasobów połowowych z obszaru Konwencji.

2. Państwa Członkowskie przesyłają Komisji drogą elektroniczną w ciągu trzech dni od daty wydania zezwolenia określonego ust. 1, następujące informacje dotyczącego statku objętego zezwoleniem:

a) nazwę danego statku;

b) okres, w czasie którego dany statek ma prawo dokonywania połowów na obszarze Konwencji wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia połowów;

c) obszar lub obszary połowów;

d) docelowe gatunki;

e) wykorzystywane narzędzia połowowe.

Komisja niezwłocznie przekazuje powyższe informacje Sekretariatowi CCAMLR.

3. Informacje przekazane Komisji przez Państwa Członkowskie zawierają wewnętrzny numer rejestru floty zgodnie z postanowieniami art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2090/98 z dnia 30 września 1998 r. w sprawie rejestru statków rybackich Wspólnoty [9] wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi portu macierzystego i nazwy armatora lub charakteru statku oraz zostanie do nich dołączone powiadomienie, że kapitan statku został poinformowany o środkach obowiązujących na obszarze lub obszarach, gdzie statek będzie dokonywał połowów na terenie Konwencji.

4. Ustępy 1, 2 i 3 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień specjalnych przewidzianych w art. 5, 6, 7 i 8.

5. Państwa Członkowskie nie wydają specjalnych zezwoleń połowowych statkom zamierzającym dokonywać połowów przy pomocy sznurów haczykowych na obszarze Konwencji, które nie stosują się do postanowień art. 8 ust. 3, drugi akapit rozporządzenia Rady (WE) Nr 600/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki [10].

6. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 4

Ogólne zasady postępowania

1. Specjalne zezwolenie połowowe określone w art. 3 lub jego uwierzytelniona kopia musi znajdować się na pokładzie statków rybackich i być przez cały czas dostępne do kontroli przez inspektora CCAMLR.

2. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że wszystkie wspólnotowe statki rybackie pływające pod jego banderą powiadomią je o wpłynięciu i wypłynięciu do/z wszystkich portów, wpłynięciu i opuszczeniu obszaru Konwencji i swoich ruchach pomiędzy statystycznymi podobszarami i regionami FAO.

3. Państwa Członkowskie weryfikują informacje określone w ust. 2 z danymi otrzymanymi z systemów VMS działających na pokładzie wspólnotowych statków rybackich. Państwa Członkowskie przekazują takie informacje Komisji drogą elektroniczną w ciągu dwóch dni od daty otrzymania takich informacji. Komisja bezzwłocznie przekazuje takie informacje do Sekretariatu CCAMLR.

4. W przypadku technicznej awarii systemu VMS na pokładzie wspólnotowego statku rybackiego, Państwo Członkowskie bandery powiadamia jak najszybciej CCAMLR i przesyła kopię tego powiadomienia do Komisji o nazwie statku, dacie i godzinie oraz pozycji statku w momencie zaprzestania pracy systemu VMS. Niezwłocznie po przywróceniu do pracy systemu VMS Państwo Członkowskie bandery powiadamia CCAMLR o tym fakcie.

Artykuł 5

Dostęp do połowów kraba

1. Państwo Członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze prowadzenia przez statek rybacki połowu kraba na podobszarze statystycznym FAO 48.3. Powiadomienia dokonuje się z czteromiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia połowów, przy czym zawiera ona wewnętrzny numer rejestru floty oraz plan operacji badań i połowów danego statku.

2. Komisja bada powiadomienie, sprawdza czy spełnia ono wymagania obowiązujących zasad i informuje Państwo Członkowskie o wynikach. Po otrzymaniu wyników Komisji lub po upływie 10 dni roboczych od powiadomienia o wynikach, Państwo Członkowskie może wydać specjalne zezwolenie połowowe. Komisja odpowiednio powiadamia CCAMLR najpóźniej na trzy miesiące przed datą określoną jako początek połowów.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 6

Dostęp do nowego rodzaju rybołówstwa

1. Wykonywanie nowego rodzaju rybołówstwa na obszarze konwencji CCAMLR jest zabronione, o ile nie zostało zatwierdzone zgodnie z ust. 2–5.

2. Tylko te statki, które są wyposażone i skonfigurowane tak, aby były zgodne z odpowiednimi środkami ochronnymi przyjętymi przez CCAMLR są uprawnione do uczestniczenia w nowym rodzaju rybołówstwa. Statki, które znajdują się na liście CCAMLR statków IUU, określonej w art. 29 nie są uprawnione do uczestniczenia w nowym rodzaju rybołówstwa.

3. Państwo Członkowskie bandery powiadamia Komisję nie później niż na cztery miesiące przed corocznym zebraniem CCAMLR o zamiarze podjęcia przez wspólnotowy statek rybacki nowego rodzaju rybołówstwa na obszarze Konwencji.

Do powiadomienia dołącza się jak najwięcej wymienionych poniżej informacji, które Państwo Członkowskie jest w stanie przedstawić, dotyczących:

a) charakteru proponowanego rybołówstwa, w tym gatunków docelowych, metod połowu, proponowanego regionu i minimalnych poziomów połowów, które są wymagane do trwałego rozwoju rybołówstwa;

b) informacji dotyczących życia biologicznego pozyskanych dzięki rejsom badawczym, takich jak rozmieszczenie, obfitość, dane dotyczące populacji oraz rodzaju zasobu;

c) danych szczegółowych na temat zależnych i związanych gatunków oraz prawdopodobieństwa negatywnego wpływu proponowanego rybołówstwa na te gatunki;

d) informacji z innych rodzajów rybołówstwa w regionie lub podobnego rybołówstwa w innym miejscu, które mogą pomóc w ocenie potencjalnego uzysku.

4. Komisja przesyła do CCAMLR w celu rozpatrzenia informacje dostarczone zgodnie z ust. 3 wraz z innymi istotnymi informacjami, którymi dysponuje.

5. Z chwila podjęcia decyzji przez CCAMLR nowy rodzaj rybołówstwa zostaje zatwierdzony

a) przez Komisję w przypadku gdy CCAMLR nie przyjęła żadnego środka ochrony w odniesieniu do nowego rodzaju rybołówstwa, lub

b) przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji we wszystkich pozostałych przypadkach.

6. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 7

Dostęp do połowów w celach naukowo-badawczych

1. Połowy w celach naukowo-badawczych na obszarze Konwencji są zabronione, chyba że zostanie uzyskane zezwolenie zgodnie z ust. 2–7.

2. Tylko statki wyposażone i skonfigurowane tak, aby były zgodne z odpowiednimi środkami ochronnymi przyjętymi przez CCAMLR są uprawnione do uczestniczenia w połowach w celach naukowo-badawczych.

Statki, które znajdują się na liście CCAMLR statków IUU, określonej w art. 29 nie są uprawnione do uczestniczenia w połowach w celach naukowo-badawczych.

3. Każde Państwo Członkowskie aktywnie uczestniczące w połowach w celach naukowo-badawczych lub zamierzające upoważnić statek do uczestniczenia w takich połowach, opracowuje i przekazuje plan działań badawczych i wykonywania rybołówstwa bezpośrednio do CCAMLR przed upływem terminu określonego przez CCAMLR, i przesyła jego kopię Komisji.

Plan zawiera tyle wymienionych poniżej informacji, ile Państwo Członkowskie jest w stanie dostarczyć:

a) opis, w jakim stopniu działalność Państwa Członkowskiego jest zgodna z planem gromadzenia danych opracowanym przez Komitet Naukowy CCAMLR;

b) charakter połowu w celach naukowo-badawczych, w tym gatunki docelowe, metody połowu, proponowane regiony i proponowane maksymalne wielkości połowu w nadchodzącym sezonie;

c) informacje dotyczące życia biologicznego pozyskane dzięki całościowym badaniom lub rejsom badawczym, jak np. dane o rozmieszczeniu, obfitości, populacji oraz informacje o rodzaju zasobów;

d) dane szczegółowe dotyczące zależnych i pokrewnych gatunków oraz prawdopodobieństwo negatywnego wpływu proponowanego rybołówstwa na takie gatunki; oraz

e) informacje z innych połowów w regionie lub podobnych połowów w innych miejscach, które mogą ułatwić określenie potencjalnego uzysku.

4. Każde Państwo Członkowskie uczestniczące w połowach w celach naukowo-badawczych opracowuje co roku i przekazuje CCAMLR wraz z kopią dla Komisji dane określone w planie gromadzenia danych opracowanym przez Komitet Naukowy dla danych połowów, przed upływem terminu uzgodnionego z CCAMLR.

Jeżeli dane za ostatni okres, w którym były dokonywane połowy, określone w planie gromadzenia danych, nie zostały przekazane CCAMLR, zakazuje się dalszego prowadzenia połowu w celach naukowo-badawczych przez Państwo Członkowskie, które nie dostarczyło danych, do czasu przekazania właściwych danych do CCAMLR wraz z kopią dla Komisji i stworzenia Komitetowi Naukowemu CCAMLR możliwości zapoznania się z takimi danymi.

5. Zanim Państwo Członkowskie upoważni swoje statki do przystąpienia do połowu w celach naukowo-badawczych, który już jest prowadzony, państwo takie powiadamia o powyższym CCAMLR, co najmniej na trzy miesiące przed corocznym posiedzeniem CCAMLR. Powiadamiające Państwo Członkowskie nie zezwala swoim statkom na uczestniczenie w połowach w celach naukowo-badawczych do momentu zakończenia tego posiedzenia.

6. O nazwie, rodzaju, wielkości, numerze rejestrowym i radiowym sygnale wywoławczym każdego statku uczestniczącego w połowach w celach badawczych Państwo Członkowskie powiadamia bezpośrednio Sekretariat CCAMLR i przesyła kopię Komisji, co najmniej na trzy miesiące przed datą rozpoczęcia każdego takiego rejsu połowowego.

7. Możliwości połowowe i nakład ograniczone są zabezpieczającym limitem połowu na poziomie, który nie przekracza w istotny sposób poziomu niezbędnego dla uzyskania informacji określonych w planie gromadzenia danych i potrzebnych dla dokonania ocen określonych w art. 2 lit. f).

8. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 8

Dostęp do badań naukowych

1. Państwa Członkowskie, których statki zamierzają przeprowadzać badania naukowe, w przypadku gdy należy spodziewać się szacunkowego połowu poniżej 50 ton ryb, włączając w to nie więcej niż 10 ton Disstosichus spp. i mniej niż 0.1 % danego limitu połowu dla kryla, kałamarnicy i kraba, przekazują bezpośrednio do CCAMLR, wraz z kopią dla Komisji, następujące dane:

- nazwę danego statku,

- zewnętrzny znak identyfikacyjny statku,

- rejon i podobszar, na którym prowadzone mają być badania,

- szacunkowe daty wpłynięcia na Obszar Konwencji CCAMLR i opuszczenia go,

- cel badań,

- sprzęt rybacki, który zostanie prawdopodobnie użyty.

2. Wspólnotowe statki określone w ust. 1 są zwolnione z przestrzegania środków ochrony dotyczących regulacji w zakresie rozmiaru oczek, zakazu stosowania różnych rodzajów narzędzi, zamkniętych obszarów, sezonów połowowych i wymiarów ochronnych oraz wymagań dotyczących systemów sprawozdawczych innych niż określone w art. 9 ust. 6 i art. 16 ust. 1.

3. Państwa Członkowskie, których statki zamierzają prowadzić badania naukowe dotyczące rybołówstwa, podczas których szacunkowy ogólny połów może wynieść więcej niż 50 ton lub więcej niż 10 ton Disstosichus spp. Lub więcej niż 0,1 % danego limitu połowu dla kryla, kałamarnicy i kraba, przekazują bezpośrednio do zbadania przez CCAMLR z kopią dla Komisji, plany badań zgodne z ujednoliconymi wytycznymi i formatami przyjętymi przez Komitet Naukowy CCAMLR na co najmniej sześć miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia badań. Dopóki CCAMLR nie zakończy procesu rozpatrywania i jego decyzja nie zostanie notyfikowana, nie rozpoczyna się planowanych połowów w celach badawczych.

4. Państwa Członkowskie dostarczają CCAMLR dane o połowie i nakładzie dla każdego zaciągu pochodzące ze wszelkich naukowych badań dotyczących rybołówstwa objętych przepisami ust. 1, 2 i 3, wraz z kopią dla Komisji. Państwa Członkowskie dostarczają CCAMLR podsumowanie wyników wraz z kopią dla Komisji w ciągu 180 dni po zakończeniu badań. Pełne sprawozdanie z wyników badań jest dostarczane CCAMLR przez państwo Członkowskie z kopią dla Komisji w ciągu dwunastu miesięcy od daty zakończenia badań.

5. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

ROZDZIAŁ III

SYSTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI DANYCH

SEKCJA I

SPRAWOZDANIA Z POŁOWÓW I NAKŁADU

Artykuł 9

Sprawozdanie z połowów i nakładu

1. Wspólnotowe statki są zobowiązane do stosowania trzech różnych systemów sprawozdawczości w odniesieniu do połowu i nakładu odpowiadających okresom sprawozdawczym, określonym w art. 10, 11 i 12 dla różnych danych gatunków i obszarów, podobszarów i rejonów statystycznych FAO.

2. System sprawozdawczości w odniesieniu do połowu i nakładu zawiera następujące informacje dotyczące danego okresu:

a) nazwę danego statku;

b) zewnętrzny znak identyfikacyjny danego statku;

c) ogólne połowy danych gatunków;

d) łączną liczba dni i godzin trwania połowów;

e) zatrzymany na pokładzie połów wszystkich gatunków i gatunków z przyłowu w trakcie trwania okresu sprawozdawczego;

f) w przypadku połowów przy użyciu sznurów haczykowych, liczbę haczyków.

3. Kapitanowie statków rybackich Wspólnoty przekazują sprawozdania dotyczące połowu i nakładu właściwym organom Państwa Członkowskiego bandery najpóźniej w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego, o określonego w art. 10, 11 i 12.

4. Najpóźniej w ciągu trzech dni każdego okresu sprawozdawczego Państwa Członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie drogą elektroniczną, dotyczące połowu i nakładu dostarczony przez każdy statek rybacki pływający pod ich banderą i zarejestrowany we Wspólnocie. Każde sprawozdanie w odniesieniu do połowu i nakładu określa okres sprawozdawczy dla danego połowu.

5. Najpóźniej w ciągu pięciu dni od zakończenia każdego okresu sprawozdawczego, Komisja przekazuje CCAMLR sprawozdania w odniesieniu do połowu i nakładu otrzymane zgodnie z ust. 3.

6. Systemy sprawozdawcze dotyczące połowu i nakładu stosuje się wobec gatunków odławianych w celach naukowych ilekroć połowy w przeciągu danego okresu przekraczają pięć ton, z wyłączeniem sytuacji, kiedy bardziej szczegółowe postanowienia mają zastosowanie wobec określonych gatunków.

7. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 10

Miesięczny system sprawozdawczości połowu i nakładu

1. Do celów systemu sprawozdawczości w odniesieniu do miesięcznego połowu i nakładu za okres sprawozdawczy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.

2. Ten system sprawozdawczości stosuje się do:

a) połowu Electrona carlsbergi na statystycznym podobszarze FAO 48.3.

b) połowu Euphasia superba na statystycznym podobszarze FAO 48 i w statystycznych rejonach FAO 58.4.2 i 58.4.1;

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 11

Dziesięciodniowy system sprawozdawczości połowu i nakładu

1. Do celów systemu sprawozdawczości w odniesieniu do dziesięciodniowego połowu i nakładu, każdy miesiąc kalendarzowy jest podzielony na trzy okresy sprawozdawcze oznaczone literami A, B i C i biegnące odpowiednio od dnia 1 do dnia 10, od dnia 11 do dnia 20 i od dnia 21 do ostatniego dnia miesiąca.

2. Ten system sprawozdawczości stosuje się do:

a) połowów Champsocephalus gunnari i Dissostichus eleginoides oraz innych gatunków głębinowych w antarktycznym rejonie FAO 58.5.2;

b) połowów w celach badawczych kałamarnicy Martialia hyadesi w statystycznym podobszarze FAO 48.3;

c) połowu kraba, Paralomis spp. (rząd Decapoda, podrząd reptantia) na statystycznym podobszarze FAO 48.3, innych niż połowy w pierwszej fazie systemu połowów w celach badawczo-naukowych CCAMLR dla tych gatunków i podobszaru.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 12

Pięciodniowy system sprawozdawczości połowu i nakładu

1. Do celów systemu sprawozdawczości w odniesieniu do pięciodniowego połowu i nakładu, każdy miesiąc kalendarzowy jest podzielony na sześć okresów sprawozdawczych oznaczonych literami A, B, C, D, E i F i biegnących odpowiednio od dnia 1 do dnia 5, od dnia 6 do dnia 10, od dnia 11 do dnia 15, od dnia 16 do dnia 20, od dnia 21 do dnia 25 i od dnia 26 do ostatniego dnia miesiąca.

2. Ten system sprawozdawczości stosuje się dla każdego sezonu połowowego do:

a) połowów Champsocephalus gunnari w statystycznym podobszarze FAO 48.3;

b) połowów Dissostichus eleginoidesw statystycznym podobszarze FAO 48.3 i 48.4;

c) połowu w celach badawczych Dissostichus eleginoidesw na całym obszarze Konwencji według dokładnej skali zgodnie z określeniem art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) Nr 600/2004.

3. Po powiadomieniu przez CCAMLR o zamknięciu połowów w przypadku nieprzesłania raportu połowów i nakładu, o określonego w niniejszym artykule, dany statek lub statki natychmiast zaprzestają połowów na danym łowisku i będą mogły kontynuować połowy dopiero po przesłaniu raportu lub zależnie od okoliczności, wyjaśnienia dotyczącego trudności technicznych uzasadniających niewysłanie raportu.

4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmowane są zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

SEKCJA 2

MIESIĘCZNY SYSTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI WEDŁUG DOKŁADNEJ SKALI DLA POŁOWÓW PRZY POMOCY WŁÓKÓW, SZNURÓW HACZYKOWYCH I WIĘCIERZY

Artykuł 13

Miesięczny system sprawozdawczości połowu i nakładu według dokładnej skali

1. Najpóźniej do piętnastego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym prowadzone były połowy, wspólnotowe statki rybackie powiadamiają właściwe organy Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływają, dane dotyczące połowu i nakładu według dokładnej skali dla danego miesiąca, dotyczące zależnie od okoliczności poławiania przy pomocy włóków, sznurów haczykowych lub więcierzy dla następujących gatunków i obszarów:

a) Champsocephalus gunnari w statystycznym rejonie FAO 58.5.2 i podobszarze 48.3;

b) Dissostichus eleginoides w statystycznym rejonie FAO 48.3 i 48.4;

c) Dissostichus eleginoides w statystycznym rejonie FAO 58.5.2;

d) Electrona carlsbergi na statystycznym podobszarze FAO 48.3

e) Martialia hyadesi w statystycznym podobszarze FAO 48.3;

f) Paralomis spp. (rząd Decapoda, podrząd reptantia) na statystycznym podobszarze FAO 48.3., innych niż połowy w pierwszej fazie systemu połowów w celach badawczo-naukowych CCAMLR dla tych gatunków i podobszaru.

2. W przypadku połowów, o których mowa w ust. 1 punkt b) i f) dane będą sprawozdane dla każdego zrzucenia więcierzy i w pozostałych przypadkach dla każdego ciągnięcia.

3. Wszystkie połowy gatunków docelowych i przyławianych muszą być zgłaszane według poszczególnych gatunków. Dane obejmują liczbę złowionych, wypuszczonych lub zabitych ptaków lub ssaków morskich każdego gatunku.

4. Państwa Członkowskie przekazują Komisji dane określone w ust. 1, 2 i 3 na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Komisja bezzwłocznie przekazuje wskazane dane do CCAMLR.

5. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 14

Miesięczny system sprawozdawczości danych biologicznych według dokładnej skali

1. Wspólnotowe statki rybackie przekazują właściwym organom Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływają, na takich samych warunkach i dla tych samych łowisk co określone w art. 13, reprezentatywne próbki pomiarów składu długościowego gatunków docelowych i gatunków pozyskanych w wyniku połowu.

2. Pomiary długości ryb powinny przedstawiać ich całkowitą długość z dokładnością do ostatniego pełnego centymetra, a reprezentatywne próbki składu długościowego pobierane z pojedynczego prostokąta z siatką w małej skali (0,5o szerokości i 1o długości). W przypadku gdy na przestrzeni miesiąca statek przemieszcza się z jednego prostokąta z siatką w małej skali do drugiego, należy podać oddzielne składy długościowe dla każdego prostokąta z siatką w małej skali.

3. W przypadku danych dotyczących połowów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit d), reprezentatywna próbka składa się z co najmniej 500 ryb.

4. Na koniec każdego miesiąca Państwa Członkowskie przekażą Komisji otrzymane powiadomienia, która następnie przekazuje je niezwłocznie CCAMLR.

5. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 15

Zamknięcie połowów z tytułu nieprzesłania sprawozdania

W przypadku powiadomienia państwa członkowskiego przez CCAMLR o zamknięciu połowów z tytułu nieprzesłania sprawozdania przewidzianego w art. 13 i 14, dane Państwo Członkowskie zapewnia, że jego statki rybackie uczestniczące w takich połowach natychmiast zaprzestaną połowów.

SEKCJA 3

ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ODNIESIENUIU DO POŁOWÓW

Artykuł 16

Łączne dane na temat połowów

1. Bez uszczerbku dla art. 15 rozporządzenia (EWG) Nr 2847/93 Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję do dnia 31 lipca każdego roku o łącznych ilościach połowów za zeszły rok wspólnotowych statków rybackich pływających pod jego banderą w podziale na poszczególne statki.

2. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 17

Zagregowane dane na temat połowów kryla

1. Wspólnotowe statki rybackie, które uczestniczyły w połowach kryla na obszarze Konwencji przesyłają do dnia 1 stycznia każdego roku właściwym organom Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływają, dane na temat połowów i nakładów według dokładnej skali za poprzedni sezon połowowy.

2. Państwa Członkowskie agregują dane na temat połowów i nakładów według dokładnej skali w rozbiciu na prostokąty o wymiarach 10 x 10 mil morskich i dziesięciodniowe okresy oraz przesyłają te dane Komisji najpóźniej do dnia 1 marca każdego roku.

3. Do celów systemu sprawozdawczości w odniesieniu do danych na temat połowu i nakładu według dokładnej skali, każdy miesiąc kalendarzowy jest podzielony na trzy dziesięciodniowe okresy sprawozdawcze biegnące odpowiednio od dnia 1 do dnia 10, od dnia 11 do dnia 20 i od dnia 21 do ostatniego dnia miesiąca. Powyższe dziesięciodniowe okresy sprawozdawcze określa się jako okresy A, B i C.

4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 18

Dane na temat połowów kraba w podobszarze statystycznym FAO 48.3

1. Wspólnotowe statki rybackie poławiające kraba w podobszarze statystycznym FAO 48.3 przekazują Komisji do 25 września każdego roku dane dotyczące działalności połowowej oraz połowów kraba zrealizowanych przed 31 sierpnia tego roku. Komisja przekaże te dane CCAMLR do 30 września każdego roku.

2. Dane dotyczące połowów zrealizowanych przed 31 sierpnia każdego roku przekazuje się Komisji w przeciągu dwóch miesięcy od daty zamknięcia połowów. Komisja przekaże te dane CCAMLR najpóźniej w przeciągu trzech miesięcy od zamknięcia połowów.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 19

Dane na temat połowów i nakładu kałamarnicy według dokładnej skali dla celów naukowo-badawczych w podobszarze statystycznym FAO 48.3

1. Wspólnotowe statki rybackie poławiające kałamarnicę (Martialia hyadesi) w podobszarze statystycznym FAO 48.3 przekazują Komisji do dnia 25 września każdego roku dane dotyczące działalności połowowej oraz połowów kałamarnicy według dokładnej skali dla tych połowów. Dane będą obejmować ilość ptaków morskich i morskich ssaków według gatunków złapanych i uwolnionych lub zabitych. Komisja przekazuje te dane CCAMLR do dnia 30 września każdego roku.

2. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

ROZDZIAŁ IV

KONTROLA I INSPEKCJA

SEKCJA I

KONTROLA I INSPEKCJA NA MORZU

Artykuł 20

Zakres

Niniejszy rozdział stosuje się do wspólnotowych statków rybackich i statków rybackich pływających pod banderą innej Umawiającej się Strony Konwencji.

Artykuł 21

Inspektorzy CCAMLR wyznaczeni przez Państwa Członkowskie do przeprowadzania inspekcji na morzu

1. Państwa Członkowskie mogą wyznaczać inspektorów CCAMLR, którzy mogą zostać umieszczeni na pokładzie statku rybackiego każdego Państwa Członkowskiego, lub, w porozumieniu z inną Umawiającą się Stroną, na statek tej ostatniej, zaangażowany lub mający być zaangażowany w odławianie żywych zasobów morskich lub prowadzenie badań naukowych dotyczących zasobów połowowych na obszarze objętym Konwencją.

2. Inspektorzy CCAMLR przeprowadzają inspekcje statków pływających pod banderą Umawiającej się Strony innych niż wspólnotowe statki rybackie i statki Państw Członkowskich na obszarze Konwencji dotyczące zgodności z obowiązującymi środkami ochrony przyjętymi przez CCAMLR, a w przypadku wspólnotowych statków rybackich dotyczące zgodności z jakimikolwiek środkami ochrony lub kontroli dotyczącymi zasobów połowowych, mającymi zastosowanie w odniesieniu do tych statków.

3. Inspektorzy CCAMLR są zaznajomieni z działalnością dotyczącą połowów i badań naukowych podlegającą inspekcji, postanowieniami Konwencji i środkami ochronnymi przyjętymi na jej mocy. Państwa Członkowskie poświadczają kwalifikacje każdego wyznaczonego przez nich inspektora.

4. Inspektorzy są obywatelami Państwa Członkowskiego, które ich wyznaczyło i podczas prowadzenia inspekcji podlegają wyłącznej jurysdykcji tego Państwa Członkowskiego. Zostaje im przyznany status oficera statku w czasie przebywania na pokładzie statków i są oni w stanie porozumieć się w języku państwa bandery statków, na których wykonują swoją działalność.

5. Każdy inspektor posiada przy sobie dokument tożsamości, zatwierdzony lub zapewniony przez CCAMLR i wydany przez wyznaczające Państwo Członkowskie. Dokument stwierdza, że dany inspektor został wyznaczony do przeprowadzania inspekcji zgodnie z system obserwacji i inspekcji CCAMLR.

6. Państwa Członkowskie przekazują Sekretariatowi CCAMLR wraz z kopią dla Komisji nazwiska wyznaczonych przez nich inspektorów w przeciągu 14 dni od daty ich wyznaczenia.

7. Państwa Członkowskie współpracują ze sobą oraz z Komisją w zakresie stosowania systemu.

8. Szczegółowe zasady wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 22

Określenie działalności, które mogą podlegać inspekcji

Przedmiotem inspekcji mogą być badania naukowe i poławianie żywych zasobów morskich na obszarze objętym Konwencją. Takie działania podejmuje się, kiedy inspektor CCAMLR stwierdzi, że działalność statku rybackiego spełnia jeden lub więcej z poniższych czterech kryteriów i kiedy nie ma innych informacji świadczących przeciwnie:

a) wykorzystywany sprzęt połowowy był lub jest gotowy do wykorzystania, włączając w to fakt, że:

i) sieci, liny lub więcierze znajdują się w wodzie;

ii) sieci włokowe i drzwi są osadzone;

iii) zanęcone haczyki, zanęcone więcierze lub pułapki lub rozpuszczona przynęta są gotowe do wykorzystania;

iv) dziennik okrętowy wskazuje na dokonywanie w ostatnim czasie połowów lub na rozpoczynanie połowów.

b) ryby występujące na obszarze objętym Konwencją są przetwarzane lub były ostatnio przetwarzane, włączając w to fakt, że:

i) świeże ryby lub odpady rybne są składowane na pokładzie;

ii) ryby zostały zamrożone;

iii) są dostępne w tym zakresie informacje operacyjne lub produktowe;

c) sprzęt połowowy statku znajduje się w wodzie, w tym:

i) sprzęt połowowy nosi oznaczenia statku;

ii) sprzęt połowowy odpowiada znajdującemu się na pokładzie statku;

iii) dziennik okrętowy wskazuje na to, że wyposażenie znajduje się w wodzie;

d) ryby (lub ich produkty) występujące na obszarze objętym Konwencją są przechowywane na pokładzie.

Artykuł 23

Oznaczenie statków na których pokładzie znajdują się inspektorzy

1. Statki, na pokładzie których przebywają inspektorzy CCAMLR wywieszają specjalną flagę lub proporczyk, zatwierdzone przez CCAMLR, w celu powiadomienia o obecności na pokładzie inspektorów, którzy wykonują swoje obowiązki przeprowadzając inspekcję zgodnie z systemem inspekcji CCAMLR.

2. Szczegółowe zasady wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 24

Procedury inspekcji na morzu

1. Każdy wspólnotowy statek przebywający na obszarze objętym Konwencją w celu dokonania połowów lub prowadzenia badań naukowych na żywych zasobach morskich, po odebraniu odpowiedniego sygnału w Międzynarodowym Kodzie Sygnałów, nadanego przez statek, na pokładzie którego znajduje się inspektor CCAMLR zgodnie z art. 23, zatrzymuje się lub podejmuje odpowiednie działania, żeby ułatwić bezpieczne i szybkie przetransportowanie inspektora na statek, chyba że w danej chwili na statku trwają operacje związane z połowem, w takim przypadku działania te zostają podjęte tak szybko jak tylko jest to możliwe do przeprowadzenia.

2. Kapitan statku udziela zezwolenia na wejście na pokład inspektorowi, któremu mogą towarzyszyć wyznaczeni asystenci. Po wejściu na statek inspektor przedstawia dokument określony w art. 21 ust. 5. Kapitan statku udziela właściwej pomocy inspektorom w wykonywaniu ich obowiązków, łącznie z udostępnieniem, w razie konieczności, sprzętu łącznościowego.

3. Inspekcje przeprowadzane są przy minimalnej ingerencji i jak najmniejszych niedogodnościach dla statku. Dochodzenia ograniczają się do ustalenia stanu faktycznego w odniesieniu do zgodności ze środkami ochronnymi CCAMLR obowiązującymi dla danego państwa bandery.

4. Inspektorzy mają uprawnienia do dokonania inspekcji połowu, sieci i innych narzędzi połowowych, jak również działań dotyczących odławiania i badań naukowych oraz mają dostęp do zapisów i sprawozdań dotyczących połowu oraz danych o położeniu statku w zakresie koniecznym do wykonania ich obowiązków. Inspektorzy mogą robić fotografie i/lub dokonywać zapisu na taśmie wideo jeśli jest to konieczne dla udokumentowania wszelkich zarzutów naruszeń obowiązujących środków ochronnych CCAMLR.

5. Inspektorzy mocują znak identyfikacyjny zatwierdzony przez CCAMLR na każdej sieci lub innych narzędziach połowowych, co do których zaistniało podejrzenie że były używane z naruszeniem środków ochronnych oraz odnotowują ten fakt w raporcie określonym w art. 25 ust. 3 i 4.

6. Jeśli statek nie zatrzymuje się na wezwanie lub w jakikolwiek sposób odmawia ułatwienia przetransportowania inspektora, lub jeśli kapitan lub załoga statku ingerują w uprawnione działania inspektora, zainteresowany inspektor sporządza szczegółowe sprawozdanie, zawierające pełen opis wszystkich okoliczności i dostarcza go państwu wyznaczającemu w celu przekazania go zgodnie ze stosownymi przepisami art. 25.

Ingerencja w działania inspektora, lub odmowa dostosowania się do uzasadnionych wymagań inspektora w trakcie wykonywania jego obowiązków, są traktowane przez Państwo Członkowskie bandery tak, jak gdyby inspektor był inspektorem tego Państwa Członkowskiego.

Państwo Członkowskie bandery statku przekazuje sprawozdanie o działaniach podjętych na mocy niniejszego ustępu zgodnie z art. 26.

7. Przed opuszczeniem statku, na którym dokonywano inspekcji, inspektor wystawia kapitanowi statku kopię raportu z zakończonej inspekcji, o określonego w art. 25.

8. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 25

Sprawozdanie z inspekcji

1. Inspekcje na morzu przeprowadzane zgodnie z art. 24 zostaną opisane w sprawozdaniu z inspekcji w formie zaakceptowanej przez CCAMLR, przygotowanym w następujący sposób:

a) inspektorzy CCAMLR przedstawiają sprawozdanie z wszelkich domniemanych naruszeń obowiązujących środków ochronnych. Inspektorzy umożliwiają kapitanowi badanego statku przedstawienie swoich uwag o wszelkich aspektach inspekcji w formularzu sprawozdania z inspekcji,

b) inspektorzy podpisują formularz sprawozdania z inspekcji. Kapitan statku poddanego inspekcji zostaje poproszony o podpisanie formularza sprawozdania z inspekcji w celu potwierdzenia otrzymania tego sprawozdania.

3. Inspektor CCAMLR przekazuje kopię formularza sprawozdania z inspekcji wraz z fotografiami i zapisem wideo wyznaczającemu Państwu Członkowskiemu nie później niż w przeciągu 15 dni od daty powrotu do portu.

4. Wyznaczające Państwo Członkowskie przekazuje CCAMLR kopię formularza inspekcji nie później niż w przeciągu 15 dni od daty jego otrzymania wraz z dwoma kopiami fotografii i zapisu video.

Ponadto Państwo Członkowskie przekazuje jedną kopię raportu wraz z kopią fotografii i zapisu wideo do Komisji nie później niż w przeciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania wraz z wszelkimi sprawozdaniami uzupełniającymi lub informacjami przekazanymi następnie do CCAMLR w odniesieniu do inspekcji.

5. Jakiekolwiek Państwo Członkowskie, które otrzyma raport z inspekcji lub jakiekolwiek raporty uzupełniające lub informacje, włączając w to raporty określone w art. 24 ust. 6 dotyczące statku pływającego pod jego banderą, przekazuje niezwłocznie ich kopię CCAMLR i Komisji, załączając do nich kopię wszelkich uwag i/lub obserwacji, jakie państwo takie mogło przekazać CAMLR w następstwie otrzymania takich raportów lub informacji.

6. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 26

Procedura w przypadku naruszenia

1. Kiedy w wyniku działań inspekcyjnych przeprowadzonych zgodnie z systemem inspekcji CCAMLR pojawią się dowody naruszenia środków przyjętych na mocy Konwencji, Państwo Członkowskie bandery zapewnia podjęcie odpowiednich kroków wobec osób prawnych lub fizycznych odpowiedzialnych za naruszenie środków przyjętych na mocy Konwencji zgodnie z art. 25 rozporządzenia rady (WE) Nr 2371/2001 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa [11].

2. Państwo Członkowskie w przeciągu 14 dni od dnia postawienia zarzutów lub rozpoczęcia procedury związanej ze ściganiem, informuje CCAMLR i Komisję oraz będzie je informować na bieżąco o stanie postępowania i jego wyniku.

3. Państwo Członkowskie bandery przygotowuje przynajmniej raz w roku pisemne sprawozdanie dla CCAMLR o wynikach postępowań określonych w ust. 1 i nałożonych karach. Jeśli postępowania nie zostaną zakończone, przygotowuje się raport z postępu prac. W przypadku kiedy postępowanie nie zostało rozpoczęte lub nie zakończyło się sukcesem, raport zawiera wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Państwo Członkowskie bandery przesyła kopię raportu Komisji.

4. Kary przewidziane przez Państwo Członkowskie bandery w odniesieniu do naruszenia środków ochronnych CCAMLR są odpowiednio surowe, aby skutecznie zapewnić przestrzeganie tych środków i zniechęcić do ich naruszania, oraz mają na celu pozbawienie sprawców wszelkich korzyści finansowych powstałych z takich nielegalnych działań.

5. Państwo Członkowskie bandery zapewnia, żeby jego wszystkie statki, które naruszyły środki ochronne CCAMLR nie prowadziły działalności połowowej na obszarze Konwencji do czasu uregulowania nałożonych kar.

6. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

SEKCJA 2

KONTROLA I INSPEKCJA W PORCIE

Artykuł 27

Kontrola i inspekcja w porcie

1. Państwa Członkowskie przeprowadzają inspekcje wszystkich statków rybackich przewożących Dissostichus spp., które wpłyną do ich portów.

Inspekcja ma na ceku ustalenie, czy:

a) połowy mające być wyładowane na ląd lub przeładowane na inny statek:

i) posiadają dokument połowu dla Dissostichus spp. wymagany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1035/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. [12], oraz

ii) odpowiadają informacjom zawartym w dokumencie.

b) statek zaangażowany w działalność połowową na obszarze Konwencji przestrzega środków ochronnych CCAMLR.

2. W celu ułatwienia inspekcji Państwa Członkowskie wymagają od zainteresowanych statków powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o wejściu statku do portu i oświadczenia na piśmie, że nie były zaangażowane lub nie pomagały w nielegalnej, nieuregulowanej i nie objętej sprawozdawczością działalności połowowej na obszarze podlegającym Konwencji. Statki, które nie złożą takiego oświadczenia o nieuczestniczeniu w nielegalnej, nieuregulowanej i nie objętej sprawozdawczością działalności połowowej nie uzyskają pozwolenia na wejście do portu z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

W przypadku statków, które uzyskały pozwolenie na wejście do portu, właściwe organy w porcie Państwa Członkowskiego przeprowadzają swoje inspekcje w jak najszybszym czasie i najpóźniej w przeciągu 48 godzin od wejścia do portu.

Inspekcje nie powodują niepotrzebnego obciążenia dla statków lub ich załogi i są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami systemu inspekcji CCAMLR.

3. Jeżeli istnieją dowody, że statek dokonywał połowów z naruszeniem środków ochronnych CCAMLR, właściwe organy portu Państwa Członkowskiego nie zezwalają na wyładunek połowów na ląd lub ich przeładowanie na inny statek.

Państwo Członkowskie portu powiadamia Państwo bandery o swoich wynikach i współpracuje z nim przy przeprowadzaniu śledztwa dotyczącego domniemanego naruszenia i we właściwych przypadkach w stosowaniu kar przewidzianych prawem krajowym.

4. Państwa Członkowskie powiadamiają CCAMLR w jak najwcześniejszym możliwym terminie o jakimkolwiek statku, określonym w ust. 1, któremu odmówiono wejścia do portu lub zezwolenia na wyładunek na ląd lub przeładunek na inny statek Dissostichus Spp. Jednocześnie Państwa Członkowskie prezesyłają kopię tej informacji do Komisji.

5. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 2.

ROZDZIAŁ V

STATKI ZAANGAŻOWANE W NIELEGALNĄ, NIEUREGULOWANĄ I NIE OBJĘTĄ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ (IUU) DZIAŁALNOŚĆ POŁOWOWĄ NA OBSZARZE KONWENCJI

SEKCJA I

STATKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

Artykuł 28

Działania IUU przeprowadzane przez statki Umawiających się Stron

1. Dla celów niniejszej sekcji zakłada się, ze statek Umawiającej się Strony przeprowadzał działania IUU, które podważały skuteczność środków ochronnych CCAMLR, kiedy:

a) był on zaangażowany w działalność połowową na obszarze Konwencji nie posiadając specjalnego zezwolenia połowowego, o określonego w art. 3 lub w przypadku statku nie będącego wspólnotowym statkiem rybackim nie posiadając licencji wydanej zgodnie z odpowiednimi środkami ochronnymi CCAMLR lub naruszając warunki takiego zezwolenia lub licencji;

b) nie zarejestrował lub nie zadeklarował swoich połowów dokonanych na obszarze Konwencji zgodnie z systemem sprawozdawczości stosowanym wobec połowów dokonywanych przez taki statek lub złożył nieprawdziwe oświadczenia;

c) dokonywał połowów poza okresami połowowymi lub na obszarach zamkniętych naruszając środki ochronne CCAMLR;

d) wykorzystywał zabroniony sprzęt połowowy naruszający środki ochronne CCAMLR;

e) przeładowywał na inny statek lub uczestniczył we wspólnych połowach ze statkami znajdującymi się na liście statków IUU CCAMLR;

f) był zaangażowany w działalność połowową niezgodną z wszelkimi innymi środkami ochronnymi CCAMLR w sposób podważający osiągnięcie celów Konwencji określonych w art. XXII Konwencji; lub

g) był zaangażowany w działalność połowową na wodach wokół wysp na obszarze Konwencji, wobec których wszystkie Umawiające się Strony uznają zwierzchność państwa, w sposób uniemożliwiający osiągnięcie celów środków ochronnych CCAMLR.

2. W przypadku wspólnotowych statków rybackich odniesienia do środków ochronnych CCAMLR w ust. 1 są rozumiane jako odniesienia do odpowiednich postanowień wdrażających takie środki, zawartych w rozporządzeniu (WE) Nr 600/2004, rozporządzeniu (WE) Nr 1035/2001 lub w rozporządzeniu ustanawiającym corocznie możliwości połowowe i związane z nimi warunki dotyczące pewnych zasobów ryb i grup zasobów ryb obowiązujących na wodach Wspólnoty i dla wspólnotowych statków na wodach, gdzie obowiązują kwoty połowowe.

Artykuł 29

Identyfikacja statków zaangażowanych w działalność IUU

1. Państwa Członkowskie, które otrzymają odpowiednio udokumentowane informacje dotyczące statków spełniających jedno z kryteriów określonych w art. 28 na podstawie m.in. stosowania art. 19 do 26, przekazują takie informacje Komisji najpóźniej do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku, w którym takie udokumentowane działania statków miały miejsce.

Komisja niezwłocznie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia, przesyła CCAMLR informacje otrzymane od Państw Członkowskich.

2. Komisja przekazuje Państwom Członkowskim wstępną listę statków Umawiających się Stron przypuszczalnie zaangażowanych w działania IUU, niezwłocznie po jej otrzymaniu od CCAMLR.

Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, których statki znajdują się na wstępnej liście przekazują Komisji najpóźniej do dnia 1 czerwca swoje uwagi, wraz z możliwymi do potwierdzenia danymi CMS i innymi informacjami wspierającymi wykazującymi, ze statki znajdujące się na liście nie były zaangażowane w działalność połowową niezgodną ze środkami ochronnymi CCAMLR ani nie miały możliwości uczestniczenia w działalności połowowej na obszarze Konwencji. Komisja przesyła takie uwagi i informacje wspierające do CCAMLR najpóźniej do dnia 30 czerwca.

3. Po otrzymaniu wstępnej listy określonej w ust. 2 Państwa Członkowskie ściśle monitorują statki znajdujące się na liście w celu śledzenia ich działalności i wykrycia wszelkich możliwych zmian ich nazwy, bandery lub własności.

4. Komisja przekazuje Państwom Członkowskim, niezwłocznie po otrzymaniu od CCAMLR, listę statków Umawiających się Stron znajdujących się na tymczasowej liście statków IUU. Państwa Członkowskie przesyłają do Komisji wszelkie dodatkowe uwagi lub informacje dotyczące statków znajdujących się na liście co najmniej dwa miesiące przed kolejnym corocznym zebraniem CCAMLR. Komisja niezwłocznie przesyła takie dodatkowe informacje i uwagi do CCAMLR.

5. Komisja zawiadamia co roku Państwa Członkowskie o liście statków IUU przyjętej przez CCAMLR.

Artykuł 30

Środki w odniesieniu do statków Umawiających się Stron

1. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym, aby:

a) nie zostało wydane żadne specjalne zezwolenie połowowe, określone w art. 3, wspólnotowym statkom rybackim znajdującym się na liście statków IUU na dokonywanie połowów na obszarze Konwencji;

b) nie zostało wydane żadne specjalne zezwolenie połowowe lub licencja dla statków znajdujących się na liście statków IUU na dokonywanie połowów na wodach podlegających ich suwerenności lub jurysdykcji;

c) ich bandera nie jest udzielana statkom znajdującym się na liście statków IUU;

d) statki znajdujące się na liście statków IUU, które dobrowolnie wpływają do ich portów są poddawane inspekcji w porcie zgodnie z art. 27.

2. Zabrania się podejmowania następujących działań:

a) w drodze odstępstwa od art. 11 rozporządzenia (EWG) 2847/93, uczestniczenia wspólnotowych statków rybackich, statków pomocniczych, statków matek i statków towarowych w jakichkolwiek przeładunkach na inne statki lub wspólnej działalności połowowej ze statkami znajdującymi się na liście statków IUU;

b) wyładunek na ląd lub przeładunek na inny statek w porcie w odniesieniu do statków znajdujących się na liście IUU, które dobrowolnie wpłynęły do portu;

c) czarter statków znajdujących się na liście IUU;

d) przywóz Dissostichus spp. ze statków znajdujących się na liście statków IUU.

3. Państwa Członkowskie nie zatwierdzają dokumentów wywozowych lub dokumentów na powrotny wywóz towarzyszących przesyłce Dissostichus spp. na mocy odpowiednich postanowień rozporządzenia (WE) 1035/2001, kiedy dana przesyłka według deklaracji została złowiona przez jakikolwiek statek znajdujący się na liście statków IUU.

4. Komisja zbiera i wymienia z innymi Umawiającymi się Stronami lub współpracującymi państwami nie będącymi Umawiającymi się Stronami, podmiotami lub podmiotami rybackimi wszelkie odpowiednie należycie udokumentowane informacje w celu wykrycia, kontroli i zapobiegania wykorzystywaniu fałszywych świadectw przywozowych/wywozowych dotyczących ryb ze statków znajdujących się na liście statków IUU.

SEKCJA 2

STATKI PAŃSTW NIE BĘDĄCYCH UMAWIAJĄCYMI SIĘ STRONAMI

Artykuł 31

Środki wobec podmiotów Umawiających się Stron

Państwa Członkowskie współpracują ze sobą i podejmują wszelkie niezbędne środki zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym w celu:

a) zapewnienia, ze podmioty krajowe podlegające ich jurysdykcji nie wspierają ani nie są zaangażowane w połowy IUU, włączając w to zatrudnienie na pokładzie statków znajdujących się na liście statków IUU określonej w art. 29;

b) zidentyfikowania tych podmiotów krajowych, które są operatorami lub użytkownikami statków zaangażowanych w połowy IUU.

Państwa Członkowskie zapewniają, że kary nałożone za połowy IUU na podmioty krajowe podlegające ich jurysdykcji są odpowiednio surowe, aby skutecznie zapobiegać, odstraszać i eliminować połowy IUU i pozbawiać sprawców korzyści powstałych z takiej nielegalnej działalności.

Artykuł 32

Działania IUU przeprowadzane przez statki państw nie będących Umawiającymi się Stronami

1. Statek państwa nie będącego Umawiająca się Stroną, który został zaobserwowany jako zaangażowany w działalność połowową na obszarze Konwencji lub któremu odmówiono wstępu do portu, wyładunku na ląd lub przeładunku na inny statek zgodnie z art. 27, będzie uznany za statek przeprowadzający działania IUU, które osłabiały skuteczność środków ochronnych CCAMLR.

2. W przypadku przeładunku na inne statki na lub poza obszarem Konwencji obejmujące uczestnictwo zaobserwowanego statku państwa nie będącego Umawiającą się Stroną, założenie, że skuteczność środków ochronnych CCAMLR została podważona, będzie stosowane wobec wszelkich innych statków państwa nie będącego Umawiającą się Stroną, które były zaangażowane w takie działania razem z takim statkiem.

Artykuł 33

Inspekcja statków państw nie będących Umawiającymi się Stronami

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że wszystkie statki państwa nie będącego Umawiającą się Stroną określone w art. 32, które wpływają do ich portów są poddane inspekcji przez ich właściwe organy zgodnie z art. 37.

2. Statki poddane inspekcji zgodnie z ust. 1 nie otrzymują pozwolenia na wyładunek na ląd lub przeładunek na inny statek jakichkolwiek gatunków ryb podlegających środkom ochronnym CCAMLR, jakie mogą być składowane na pokładzie statku, z wyłączeniem sytuacji, kiedy statek udowodni, że ryby zostały złowione zgodnie z takimi środkami i wymaganiami na mocy Konwencji.

Artykuł 34

Informacje o statkach państw nie będących Umawiającymi się Stronami

1. Państwo Członkowskie, które zaobserwuje statek państwa nie będącego Umawiającą się Stroną lub odmówi mu wejścia do portu, wyładunku na ląd lub przeładunku na inny statek na mocy art. 32 i 33, podejmuje próbę powiadomienia statku, że uznano, iż podważa on cele Konwencji i że informacje te zostaną przesłane wszystkim Umawiającym się Stronom, CCAMLR i państwu bandery takiego statku.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji informacje dotyczące obserwacji odmowy wejścia do portu, wyładunku na ląd lub przeładunku na inny statek oraz wyniki wszystkich inspekcji przeprowadzonych w ich portach oraz informacje o wszelkich następujących działaniach podjętych przez te państwa w odniesieniu do danego statku. Komisja przesyła niezwłocznie takie informacje do CCAMLR.

3. Państwa Członkowskie mogą w każdej chwili przesłać Komisji wszelkie dodatkowe informacje w celu ich dalszego natychmiastowego przekazania do CCAMLR, które mogą być istotne dla zidentyfikowania statków państw nie będących Umawiającymi się Stronami, które mogą wykonywać działalność połowową IUU na obszarze Konwencji.

4. Komisja powiadamia corocznie Państwa Członkowskie o statkach państw nie będących Umawiającymi się Stronami znajdującymi się na liście statków IUU przyjętej przez CCAMLR.

Artykuł 35

Środki wobec statków państw nie będących Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 30 ust. 1, 2 i 3 stosuje się mutatis mutandis wobec statków państw nie będących Umawiającymi się Stronami znajdującymi się na liście statków IUU okreslonej w art. 34 ust. 4.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36

Wdrożenie

Środki niezbędne do wdrożenia art. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 przyjmuje się zgodnie z procedurą podaną w art. 37 ust. 2.

Artykuł 37

Procedura Komitetu

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet utworzony na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) Nr 2371/2002.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet przyjmie swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 38

Uchylenie

1. Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) Nr 3943/1990, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999.

2. Odniesienia do uchylonych rozporządzeń należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 39

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2004 r.

W imieniu Rady

J. Walsh

Przewodniczący

[1] Opinia wydana dnia 16.12.2003 r. (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. L 252 z 5.9.1981, str. 26.

[3] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

[4] Dz.U. L 379 z 31.12.1990, str. 45.

[5] Dz.U. L 6 z 10.1.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2742/1999 (Dz.U. L 342 z 31.12.1999, str. 1).

[6] Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 14.

[7] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[8] Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

[9] Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 27. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) Nr 26/2001 (Dz.U. L 5 z 9.1.2001, str. 25).

[10] Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 1.

[11] Dz.U. L 358, z 31.12.2002, str. 59.

[12] Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 669/2003 (Dz.U. L 97 z 15.4.2003 str. 1).

--------------------------------------------------

Top