EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0026

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty

OJ L 5, 9.1.2004, p. 25–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 5 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2017; Uchylony i zastąpiony przez 32017R0218 : This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/26/oj

32004R0026Dziennik Urzędowy L 005 , 09/01/2004 P. 0025 - 0035


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004

z dnia 30 grudnia 2003 r.

dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa [1], w szczególności art. 15 ust. 3 i 4 tamże,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dla celów stosowania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, każde Państwo Członkowskie prowadzi rejestr statków rybackich pływających pod jego banderą, a Komisja tworzy rejestr wspólnotowej floty rybackiej na podstawie rejestrów krajowych;

(2) Jeżeli ma to być skuteczne i kompleksowe narzędzie dla celów wdrażania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, rejestr wspólnotowej floty rybackiej powinien obejmować wszystkie wspólnotowe statki rybackie, włącznie z tymi, które są wykorzystywane wyłącznie w akwakulturze;

(3) Celem posiadania danych niezbędnych do zarządzania wydajnością flot rybackich oraz ich działaniami, należy określić informacje dotyczące parametrów statku, które muszą się pojawić w rejestrze dla każdego Państwa Członkowskiego, zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

(4) Zdefiniowanie procedur dotyczących przekazywania Komisji danych pojawiających się w rejestrze każdego Państwa Członkowskiego jest niezbędne w celu zagwarantowania systematycznej aktualizacji rejestru wspólnotowej floty rybackiej;

(5) Parametry oraz oznaki rybackie zapisane w rejestrze prowadzonym przez każde Państwo Członkowskie należy określić zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich [2], zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 3259/94 [3], oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich [4];

(6) Państwa Członkowskie powinny stale monitorować jakość informacji zawartych w swoich rejestrach krajowych oraz zagwarantować ich zweryfikowanie przez Komisję natychmiast po otrzymaniu;

(7) W celu monitorowania przenoszenia statków pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz w celu zagwarantowania jednoznacznego powiązania pomiędzy informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej a danymi pochodzącymi z innych systemów informacji związanych z działalnością rybacką, należy przyporządkować niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdemu wspólnotowemu statkowi rybackiemu, którego w żadnym wypadku nie można przydzielić ponownie, ani zmienić;

(8) Aby zagwarantować skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia oraz aby ułatwić zarządzanie danymi, należy zdefiniować narzędzia komunikacji do stosowania pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją;

(9) Należy zastrzec, że Komisja zagwarantuje dostęp Państwom Członkowskim do wszystkich informacji w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady [5];

(10) W świetle zmian wprowadzonych przez art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 odnośnie do sposobu zarządzania rejestrami statków rybackich, należy uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/98 z dnia 30 września 1998 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty [6], zmienione rozporządzeniem (WE) nr 839/2002 [7];

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1. Niniejsze rozporządzenie:

a) określa minimum informacji dotyczących parametrów i działalności statku, które muszą się znaleźć w rejestrze prowadzonym przez każde Państwo Członkowskie dla statków rybackich pływających pod jego banderą (zwanym dalej "rejestrem krajowym");

b) określa obowiązki Państw Członkowskich w zakresie gromadzenia, zatwierdzania i przekazywania danych ze swoich rejestrów krajowych do Komisji;

c) określa obowiązki Komisji w zakresie zarządzania wspólnotowym rejestrem floty rybackiej (zwanym dalej "rejestrem wspólnotowym").

2. Dane z rejestru wspólnotowego służą jako punkt odniesienia do stosowania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich wspólnotowych statków rybackich, łącznie z tymi, które są wykorzystywane wyłącznie w akwakulturze, jak określono w punkcie 2.2 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 [8].

Artykuł 3

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) "zdarzenie": każde wejście do flot, bądź wycofanie statku z floty, lub rejestracja, bądź zmiana jednego z jego parametrów, jak określono w załączniku I;

2) "przekazanie": cyfrowy przekaz jednego lub kilku zdarzeń za pomocą sieci telekomunikacyjnych utworzonych pomiędzy administracjami krajowymi a Komisją;

3) "raport": wszystkie zdarzenia zarejestrowane dla statków tworzących flotę danego Państwa Członkowskiego pomiędzy datą spisu, o którym mowa w załączniku I, a datą przekazania;

4) "dane osobowe": nazwiska i adresy armatorów i właścicieli statków rybackich.

Artykuł 4

Gromadzenie danych

Każde Państwo Członkowskie niezwłocznie gromadzi dane, o których mowa w załączniku II, dotyczące wspólnotowych statków rybackich pływających pod jego banderą.

Artykuł 5

Rejestrowanie w rejestrze krajowym

Każde Państwo Członkowskie zatwierdza dane zgromadzone zgodnie z art. 4 i rejestruje je w swoim rejestrze krajowym.

Artykuł 6

Okresowe przekazywanie

Każde Państwo Członkowskie przekazuje opis do Komisji w pierwszym dniu roboczym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.

Artykuł 7

Rejestrowanie w rejestrze wspólnotowym

1. Po otrzymaniu opisu Komisja weryfikuje dane, które on zawiera, i wprowadza je do rejestru wspólnotowego. W przypadku niewykrycia błędów taki opis zastępuje poprzedni.

W przypadku wykrycia błędów Komisja przesyła swoje uwagi do danego Państwa Członkowskiego, które wprowadza niezbędne poprawki w swoim rejestrze krajowym i przesyła Komisji nowy opis w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez Komisję.

2. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu nowego opisu, Komisja rejestruje go, bądź odrzuca, jeżeli taki opis zawiera błędy sprzeczne z prawidłowym wykonaniem Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

W przypadku gdy zaakceptowany opis wciąż zawiera błędy, informowane jest o nich Państwo Członkowskie, które zobowiązuje się do ich niezwłocznego poprawienia zgodnie z procedurą określoną w art. 8.

3. Rejestr wspólnotowy jest udostępniany Państwom Członkowskim zgodnie z przepisami ustanowionymi przez art. 11, około 20 dni roboczych po terminie okresowego przekazania opisu.

Artykuł 8

Przekazanie dodatkowe

1. W przypadkach, gdzie wymaga tego wykonanie szczególnych środków zgodnie z Wspólną Polityką Rybołówstwa, dane Państwo Członkowskie, czy to z własnej inicjatywy, czy na żądanie Komisji, niezwłocznie przekazuje uaktualnione dane ze swojego rejestru krajowego odnośnie do konkretnych statków.

2. Przekazane dane muszą zawierać dla każdego statku szczegółowe informacje na temat wszelkich zdarzeń od momentu jego wprowadzenia do floty do chwili przekazania informacji.

3. Po otrzymaniu opisu Komisja weryfikuje dane i zastępuje je w rejestrze wspólnotowym.

Artykuł 9

Narzędzia komunikacji pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi

1. Przekazywanie danych pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi zarządzane jest za pomocą programu komputerowego opracowanego przez Komisję.

2. Rejestr wspólnotowy oraz dane dotyczące weryfikacji i monitorowania przekazywania danych będą udostępnione Państwom Członkowskim za pośrednictwem Internetu.

Artykuł 10

Numer identyfikacyjny "CFR"

Numer CFR, o którym mowa w załączniku I, identyfikuje statki rybackie w sposób niepowtarzalny. Należy umieszczać go każdorazowo przy przekazywaniu danych dotyczących parametrów i działalności statków rybackich pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją

Powyższy numer nadaje się definitywnie w momencie pierwszej rejestracji statku w krajowym rejestrze. Nie może on zostać ani zmieniony, ani nadany innemu statkowi.

Artykuł 11

Dostęp

1. Państwa Członkowskie mają dostęp do wszystkich informacji zawartych w rejestrze wspólnotowym z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w szczególności jego art. 8.

2. Dane w rejestrze są jawne, z wyjątkiem danych osobowych.

3. Komisja zajmuje się wnioskami o udostępnienie danych osobowych zawartych w rejestrze wspólnotowym, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Artykuł 12

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2090/98.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 358, z 31.12.2002, str. 59.

[2] Dz.U. L 274, z 25.9.1986, str. 1.

[3] Dz.U. L 339, z 29.12.1994, str. 11.

[4] Dz.U. L 132, z 21.5.1984, str. 9.

[5] Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

[6] Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 27.

[7] Dz.U. L 134 z 22.5.2002, str. 5.

[8] Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

DEFINICJA DANYCH I OPIS WPISU W REJESTRZE

Nazwa zakresu | Maks. ilość znaków | Wyrównanie L(ewa)/ P(rawa) | Określenie i uwagi |

Państwo rejestracji | 3 | - | Państwo Członkowskie (kod Alpha-3 ISO), w którym statek jest zarejestrowany do prowadzenia połowów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002. Zawsze kraj zgłaszający. |

CFR | 12 | - | (numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej). Niepowtarzalny numer identyfikacyjny statku rybackiego. Państwo Członkowskie (kod Alpha-3 ISO), następnie szereg identyfikujący (dziewięć znaków). W przypadku, gdy szereg identyfikujący ma mniej niż dziewięć znaków, po lewej stronie należy dopisać dodatkowe zera. |

Kod zdarzenia | 3 | - | Kod identyfikujący rodzaj zgłaszanego zdarzenia. (patrz tabela 1) |

Data zdarzenia | 8 | - | Data (RRRRMMDD), kiedy zdarzenie miało miejsce. |

Wskaźnik licencji | 1 | - | Statek posiadający licencję połowową zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3690/93: Y(tak) / N(nie) |

Numer rejestrowy | 14 | L | |

Oznaczenie zewnętrzne | 14 | L | Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1381/87 |

Nazwa statku | 40 | L | |

Port rejestracji | 5 | L | Kod krajowy |

Wskaźnik IRCS | 1 | - | Statek z międzynarodowym radiem na pokładzie: Y(tak) / N(nie) / U(nieznany) |

IRCS | 7 | L | Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy: Y(tak) / N(nie) / U(nieznany) |

Wskaźnik VMS | 1 | - | (system monitorowania statku) Statek posiadający satelitarny system monitoringu zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002: Y(tak) / N(nie) |

Główne narzędzie połowowe | 3 | L | Kod głównych narzędzi (patrz tabela 3). |

Dodatkowych narzędzie połowowe | 3 | L | Kod narzędzi dodatkowych (patrz tabela 3). |

LOA | 6 | P | długość całkowita długość całkowita w metrach, jak określono w rozporządzeniu (EWG) nr 2930/86 |

LBP | 6 | P | długość między pionami długość między pionami w metrach, jak określono w rozporządzeniu (EWG) nr 2930/86 |

Pojemność GT | 8 | P | w gigatonach, jak określono w rozporządzeniu (EWG) nr 2930/86 |

Pojemność, inna norma | 8 | P | w tonach, według Konwencji z Oslo lub zgodnie z normą określoną przez Państwo Członkowskie |

GTs | 7 | P | w GT, zwiększenie tonażu dozwolone z powodów bezpieczeństwa, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, |

Moc silnika głównego | 8 | P | w kW - jak określono w rozporządzeniu (EWG) nr 2930/86 |

Moc silnika pomocniczego | 8 | P | w kW – obejmuje całą zainstalowaną moc nieobjętą pod pozycją "moc silnika głównego" |

Materiał kadłuba | 1 | - | kod (patrz Tabela 4) |

Rok wprowadzenia do eksploatacji | 4 | - | Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86 |

Miesiąc wprowadzenia do eksploatacji | 2 | - | Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86 |

Dzień wprowadzenia do eksploatacji | 2 | - | Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86 |

Segment | 3 | - | Kod (patrz tabela 5) |

Kraj przywozu /wywozu | 3 | - | kod Alpha -3 ISO kraju przywozu lub wywozu |

Rodzaj wywozu | 2 | - | Kod (patrz tabela 6) |

Kod pomocy publicznej | 2 | - | Kod (patrz tabela 7) |

Data wydania decyzji administracyjnej | 8 | - | Data (RRRRMMDD) wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2003, art. 6 |

Segment objęty decyzją administracyjną | 3 | - | Kod segmentu MAGP, który należy podać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1438/2003 |

Rok budowy | 4 | - | |

Miejsce budowy | 100 | L | Tekst dowolny. Nazwa stoczni, miasta i kraju, w którym zbudowano kadłub |

Nazwa (nazwisko) armatora | 100 | L | Armator: Osoba fizyczna: nazwisko, imięOsoba prawna: nazwa |

Adres armatora | 100 | L | Tekst dowolny. Adres musi być wystarczająco jasny, żeby możliwy był kontakt z przedstawicielem: ulica, numer domu, skrytka, kod pocztowy, miasto i kraj |

Wskaźnik właściciela | 1 | - | Statek, którego przedstawiciel jest jednocześnie właścicielem T(tak) / N(nie) |

Nazwa (nazwisko) właściciela | 100 | L | Właściciel statku: Osoba fizyczna: nazwisko, imięOsoba prawna: nazwa |

Adres właściciela | 100 | L | Tekst dowolny. Adres musi być wystarczająco jasny, żeby możliwy był kontakt z właścicielem: ulica, numer domu, skrytka, kod pocztowy, miasto i kraj |

Wejście do floty | Spis | CEN |

Nowy statek | CST |

Zmiana działalności | CHA |

Wewnątrzwspólnotowy przywóz, transfer | IMP |

W składzie floty | Modyfikacja | MOD |

Wycofanie się z floty | Zniszczenie statku, zatonięcie | DES |

Zmiana działalności | RET |

Wewnątrzwspólnotowy wywóz, transfer | EXP |

Tabela 2 Data spisu ustalona przez kraje

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT | 1.1.1989 |

NLD | 1.9.1989 |

DEU, ESP | 1.1.1990 |

IRL | 1.10.1990 |

ITA | 1.1.1991 |

GRC | 1.7.1991 |

SWE, FIN | 1.1.1995 |

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN | 1.5.2004 |

Tabela 3 Kody dla rodzaju narzędzi połowowych

Kategoria narzędzi | Narzędzie | Kod | Narzędzie bierne (S) czy ciągnione (T) | Pelagiczne (P) czy denne (D) |

Sieci okrążające | Okrężnice | PS | T | P |

Lampary | LA | T | P |

Ciągnione | Niewody dobrzeżne | SB | T | D/P |

Niewody duńskie (zakotwiczone) | SDN | T | D/P |

Niewody szkockie (trałująco–pływające) | SSC | T | D/P |

Niewody tukowe | SPR | T | D/P |

Włóczone | Włoki rozprzowe | TBB | T | D |

Włoki denne | OTB | T | D |

Tuki denne | PTB | T | D |

Włoki pelagiczne | OTM | T | D/P |

Tuka pelagiczna | PTM | T | D/P |

Zestaw dwuwłokowy | OTT | T | D/P |

Dragi | Dragi łodziowe | DRB | T | D |

Ręczne dragi statkowe | DRH | T | D |

Dragi mechaniczne | HMD | T | D |

Podrywki | Podrywki łodziowe | LNB | S | P |

Stacjonarne podrywki brzegowe | LNS | S | P |

Sieci stawne | Sieci skrzelowe stawne | GNS | S | D |

Sieci skrzelowe dryfujące | GND | S | D/P |

Sieci skrzelowe okrążające | GNC | S | D/P |

Sieci oplątujące | GTR | S | D/P |

Sieci oplątująco-skrzelowe | GTN | S | D/P |

Pułapkowe | Narzędzia pułapkowe | FPO | S | D |

Haczykowe | Wędy ręczne | LHP | S | D/P |

Wędy zmechanizowane | LHM | S | D/P |

Sznury haczykowe (stawne) | LLS | S | D |

Takle dryfujące | LLD | S | P |

Troling | LTL | T | P |

Narzędzia nieznane | | NK | | |

Bez narzędzi | | NO | | |

Drewno | 1 |

Metal | 2 |

Włókno szklane / tworzywo sztuczne | 3 |

Inny | 4 |

Nieznany | 5 |

Data zdarzenia przed 31.12.2002 | Kody MAGP |

Data zdarzenia począwszy od 01.01.2003 | Flota kontynentalna | MFL |

Terytorium zamorskie | Francja | Kod MAGP IV |

Portugalia | Kod MAGP IV |

Hiszpania | CAN1 à CANn |

Akwakultura | AQU |

Wewnątrzwspólnotowy wywóz lub transfer | EX |

Wywóz w ramach joint venture | SM |

Tabela 7 Kody dla pomocy publicznej

Pomoc nie finansowana częściowo przez Wspólnotę | AE |

Pomoc częściowo finansowana przez Wspólnotę zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2792/1999 | AC |

Brak pomocy publicznej | PA |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

DANE, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZDARZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU I, TABELA I

| Wejście do floty | W składzie floty | Wycofanie się z floty |

| CEN | CST | CHA | IMP | MOD | DES | RET | EXP |

Państwo rejestracji | X | X | X | X | X | X | X | X |

CFR | X | X | X | X | X | X | X | X |

Kod zdarzenia | X | X | X | X | X | X | X | X |

Data zdarzenia | X | X | X | X | X | X | X | X |

Wskaźnik licencji | X | X | X | X | X | X | X | X |

Numer rejestrowy | X | X | X | X | X | X | X | X |

Oznaczenie zewnętrzne | X | X | X | X | X | X | X | X |

Nazwa statku | X | X | X | X | X | X | X | X |

Port rejestracji | X | X | X | X | X | X | X | X |

Wskaźnik IRCS | X | X | X | X | X | X | X | X |

IRCS | X | X | X | X | X | X | X | X |

Wskaźnik VMS | X | X | X | X | X | X | X | X |

Typ głównych narzędzi połowowych | X | X | X | X | X | X | X | X |

Typ dodatkowych narzędzi połowowych | X | X | X | X | X | X | X | X |

LOA | X | X | X | X | X | X | X | X |

LBP | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tonaż brutto GT | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tonaż, inna norma | X | X | X | X | X | X | X | X |

GT | X | X | X | X | X | X | X | X |

Moc silnika głównego | X | X | X | X | X | X | X | X |

Moc silnika pomocniczego | X | X | X | X | X | X | X | X |

Materiał kadłuba | X | X | X | X | X | X | X | X |

Rok wprowadzenia do eksploatacji | X | | | | X | X | X | X |

Miesiąc wprowadzenia do eksploatacji | X | | | | X | X | X | X |

Dzień wprowadzenia do eksploatacji | X | | | | X | X | X | X |

Segment | X | X | X | X | X | X | X | X |

Kraj przywozu/wywozu | — | — | — | X | — | — | — | X |

Rodzaj wywozu | — | — | — | — | — | — | — | X |

Kod pomocy publicznej | — | X | X | X | | X | X | X |

Data wydania decyzji administracyjnej | — | X | X | X | — | — | — | — |

Segment objęty decyzją administracyjną | — | X | X | X | — | — | — | — |

--------------------------------------------------

Top