Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0106

Dyrektywa Rady 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

OJ L 359, 4.12.2004, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 266–271 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Uchylona w sposób domniemany przez 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/106/oj

4.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 359/30


DYREKTYWA RADY 2004/106/WE

z dnia 16 listopada 2004 r.

zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby skutecznie zwalczać nadużycia finansowe w dziedzinie podatków akcyzowych, potrzebna jest oparta na wspólnych zasadach bliższa współpraca pomiędzy wspólnotowymi władzami podatkowymi oraz między tymi władzami a Komisją.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2073/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (3) zawiera wszystkie przepisy, mające ułatwić współpracę administracyjną w dziedzinie podatków akcyzowych zawarte w dyrektywach 77/799/EWG (4) oraz 92/12/EWG (5), za wyjątkiem wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń odnoszących się do niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków (6).

(3)

Direktywa 2004/56/EG (7) zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania przed 1 stycznia 2005 r. Te przepisy mają zastosowanie w dziedzinie podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych. Z uwagi na to, że dyrektywa 77/799/EWG nie będzie miała zastosowania do podatków akcyzowych, od 1 lipca 2005 r., zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie jest właściwe nakładanie na Państwo Członkowskie obowiązku przyjęcia przepisów, które w krótkim czasie przestaną obowiązywać. Dlatego też konieczne jest zezwolenie Państwom Członkowskim na nieprzyjęcie przepisów dotyczących podatków akcyzowych koniecznych do osiągnięcia zgodności z dyrektywą 2004/56/WE dotyczącą podatków akcyzowych, bez uszczerbku dla obowiązku przyjęcia takich przepisów w w odniesieniu do innych podatków, do których ma zastosowanie dyrektywa 77/799/WE.

(4)

Dyrektywy 77/799/EWG oraz 92/12/EWG powinny zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 77/799/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

Tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

W art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, właściwe władze Państw Członkowskich udzielają sobie wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie prawidłowego naliczenia podatków od dochodu i kapitału oraz wszelkich informacji dotyczących ustanowienia podatków od składek ubezpieczeniowych określonych w art. 3 tiret szóste dyrektywy Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń odnoszących się do niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków (8).”.

Artykuł 2

W dyrektywie 92/12/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się art. 15a;

2)

skreśla się art. 15b;

3)

skreśla się art. 19 ust. 6.

Artykuł 3

Odniesienia do dyrektywy 77/799/EWG w zakresie podatków akcyzowych należy rozumieć jako odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 2073/2004.

Odniesienia do dyrektywy 92/12/EWG w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych należy rozumieć jako odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 2073/2004.

Artykuł 4

1.   Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowy, wykonawcze i administracyjne konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 30 czerwca 2005 r. Państwa Członkowskie bezzwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2005 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie poinformują Komisję o tekstach podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

3.   W drodze odstępstwa od art. 2 dyrektywy 2004/56/WE, Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do przyjęcia i stosowania przepisów potrzebnych do wykonania dyrektywy 2004/56/WE w odniesieniu do podatków akcyzowych.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2004 r.

W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 1 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia wydana dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Patrz: 1 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 336 z 27.12.1977, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/56/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 70).

(5)  Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(6)  Dz.U. L 73 z 19.3.1976, str. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(7)  Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 70.

(8)  Dz.U. L 73, z 19.3.1976, str. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.


Top