Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0320

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG, 2001/618/WE i 2003/467/WE w odniesieniu do statusu państw przystępujących w odniesieniu do brucelozy (B. melitensis), choroby Aujeszky'ego u świń, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i gruźlicy oraz do Francji w odniesieniu do choroby Aujeszky'ego u świń (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1094)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 102, 7.4.2004, p. 75–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/320/oj

32004D0320Dziennik Urzędowy L 102 , 07/04/2004 P. 0075 - 0080


Decyzja Komisji

z dnia 31 marca 2004 r.

zmieniająca decyzje 93/52/EWG, 2001/618/WE i 2003/467/WE w odniesieniu do statusu państw przystępujących w odniesieniu do brucelozy (B. melitensis), choroby Aujeszky'ego u świń, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i gruźlicy oraz do Francji w odniesieniu do choroby Aujeszky'ego u świń

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1094)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/320/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 21 i 57,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną [1], w szczególności jej art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2, załącznik A(I)(4), załącznik A(II)(7) i załącznik D(I)(E),

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami [2], w szczególności jej załącznika A rozdział 1(II),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z przystąpieniem powinien zostać ustanowiony status państw przystępujących w odniesieniu do brucelozy (B. melitensis), choroby Aujeszky'ego u świń i enzootycznej białaczki bydła, brucelozy oraz gruźlicy.

(2) Decyzja Komisji 93/52/EWG [3] przedstawia stosowanie się Państw Członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznaje im status urzędowo wolnych od choroby.

(3) Decyzja Komisji 2001/618/WE [4] ustanawia dodatkowe gwarancje odnoszące się do wdrożenia programów zwalczania choroba Aujeszky'ego u świń, mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym trzodą chlewną i wykazy terytoriów w Państwach Członkowskich, w których obowiązują zatwierdzone programy opanowania choroby.

(4) Decyzja Komisji 2003/467/WE [5] ustanawia status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych Państwach Członkowskich i regionach Państw Członkowskich.

(5) Republika Czeska, Węgry i Słowacja dostarczyły Komisji, w odniesieniu do ich odpowiednich terytoriów, dokumentację poświadczającą zgodność ze wszystkimi wymogami ustanowionymi w załączniku A(1)(II)(1)b) do dyrektywy 91/68/EWG w celu oficjalnego uznania terytoriów Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji za wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do stad owiec i kóz.

(6) Francja przedłożyła Komisji dokumentację pomocniczą w odniesieniu do przyznania departamentowi Pas-de-Calais statusu wolnego od choroby Aujeszky'ego u świń, potwierdzającą eliminację choroby z tego departamentu.

(7) Republika Czeska i Cypr, w odniesieniu do swoich terytoriów, przedłożyły Komisji dokumentację potwierdzającą brak występowania na nich choroby Aujeszky'ego u świń oraz wykazującą, że szczepienie przeciwko tej chorobie jest zabronione w celu uznania całych terytoriów Republiki Czeskiej i Cypru za wolne od choroby Aujeszky'ego u świń w odniesieniu do stad trzody chlewnej.

(8) Republika Czeska, w odniesieniu do swojego terytorium, przedłożyła Komisji dokumentację poświadczającą zgodność ze wszystkimi wymogami ustanowionymi w załączniku A(I)(4) do dyrektywy 64/432/EWG, w celu oficjalnego uznania całego terytorium Republiki Czeskiej za wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

(9) Republika Czeska, w odniesieniu do swojego terytorium, przedłożyła Komisji dokumentację poświadczającą zgodność ze wszystkimi wymogami ustanowionymi w załączniku A(II)(7) do dyrektywa 64/432/EWG w celu oficjalnego uznania całego terytorium Republiki Czeskiej za wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(10) Republika Czeska i Cypr, w odniesieniu do swoich terytoriów, przedłożyły Komisji dokumentację poświadczającą zgodność ze wszystkimi wymogami ustanowionymi w rozdziale I sekcje E, F i G załącznika D do dyrektywy 64/432/EWG, w celu oficjalnego uznania całych terytoriów Republiki Czeskiej i Cypru za wolne od enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła.

(11) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Republikę Czeską, Węgry i Słowację całe terytoria tych krajów powinny zostać oficjalnie uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do stad owiec i kóz.

(12) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Francję, Republikę Czeską oraz Cypr departament Pas-de-Calais we Francji oraz całe terytoria Republiki Czeskiej i Cypru powinny zostać oficjalnie uznane za wolne od choroby Aujeszky'ego u świń w odniesieniu do stad trzody chlewnej.

(13) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Republikę Czeską całe terytorium tego państwa powinno zostać oficjalnie uznane za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła.

(14) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Cypr całe terytorium tego państwa powinno zostać oficjalnie uznane za wolne od enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła.

(15) Decyzje 93/52/EWG, 2001/618/WE i 2003/467/WE powinny więc zostać odpowiednio zmienione.

(16) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 93/52/EWG zastępuje załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Załącznik I i II do decyzji 2001/618/WE zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

W decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany:

a) rozdział 1 załącznika I zastępuje się załącznikiem III do niniejszej decyzji;

b) rozdział 1 załącznika II zastępuje się załącznikiem IV do niniejszej decyzji;

c) rozdział 1 załącznika III zastępuje się załącznikiem V do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz od daty wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).

[2] Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

[3] Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/199/WE (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 41).

[4] Dz.U. L 215 z 9.8.2001, str. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/575/WE (Dz.U. L 196 z 2.8.2003, str. 41).

[5] Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 74. Decyzja zmieniona decyzją 2004/230/WE (Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 41).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

(o którym mowa w art. 1)

"

ZAŁĄCZNIK I

Państwo Członkowskie

Kod ISO | Państwo Członkowskie |

AT | Austria |

BE | Belgia |

CZ | Republika Czeska |

DE | Niemcy |

DK | Dania |

FI | Finlandia |

HU | Węgry |

IE | Irlandia |

LU | Luksemburg |

NL | Niderlandy |

SE | Szwecja |

SK | Słowacja |

UK | Zjednoczone Królestwo |

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Państwo Członkowskie

"

ZAŁĄCZNIK I

Państwa Członkowskie lub ich regiony wolne od choroby Aujeszky'ego, oraz w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO | Państwo Członkowskie | Regiony |

AT | Austria | Całe terytorium. |

CY | Cypr | Całe terytorium. |

CZ | Republika Czeska | Wszystkie regiony. |

DE: | Niemcy | Wszystkie regiony. |

DK | Dania | Wszystkie regiony. |

FI | Finlandia | Wszystkie regiony. |

FR | Francja | Departamenty Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines. |

LU | Luksemburg | Wszystkie regiony. |

SE | Szwecja | Wszystkie regiony. |

UK | Zjednoczone Królestwo | Wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii. |

ZAŁĄCZNIK II

Państwa Członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone są zatwierdzone programy zwalczania choroby Aujeszky'ego

Kod ISO | Państwo Członkowskie | Regiony |

BE | Belgia | Całe terytorium. |

FR | Francja | Departamenty Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord. |

IT | Włochy | Prowincja Bolzano. |

NL | Niderlandy | Całe terytorium. |

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

(o którym mowa w art. 3 lit. a))

"ROZDZIAŁ 1

Państwa Członkowskie oficjalnie uznane za wolne od gruźlicy

Kod ISO | Państwo Członkowskie |

AT | Austria |

BE | Belgia |

CZ | Republika Czeska |

DE | Niemcy |

DK | Dania |

FI | Finlandia |

FR | Francja |

LU | Luksemburg |

NL | Niderlandy |

SE | Szwecja" |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

(o którym mowa w art. 3 lit. b))

"ROZDZIAŁ 1

Państwa Członkowskie oficjalnie uznane za wolne od brucelozy

Kod ISO | Państwo Członkowskie |

AT | Austria |

BE | Belgia |

CZ | Republika Czeska |

DE | Niemcy |

DK | Dania |

FI | Finlandia |

LU | Luksemburg |

NL | Niderlandy |

SE | Szwecja" |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

(o którym mowa w art. 3 lit. c))

"ROZDZIAŁ 1

Państwa Członkowskie oficjalnie uznane za wolne od enzootycznej białaczki bydła

Kod ISO | Państwo Członkowskie |

AT | Austria |

BE | Belgia |

CY | Cypr |

CZ | Republika Czeska |

DE | Niemcy |

DK | Dania |

ES | Hiszpania |

FI | Finlandia |

FR | Francja |

IE | Irlandia |

LU | Luksemburg |

NL | Niderlandy |

SE | Szwecja |

UK | Zjednoczone Królestwo" |

--------------------------------------------------

Top