Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2287

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

OJ L 344, 31.12.2003, p. 1–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 109 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; Uchylony przez 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2287/oj

32003R2287Dziennik Urzędowy L 344 , 31/12/2003 P. 0001 - 0119


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003

z dnia 19 grudnia 2003 r.

ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r. [1], w szczególności jego art. 24, załączniki VI, VIII, IX i XII,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa [2], w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 66/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiające pewne środki ochrony i kontroli stosowane do działalności połowowej na Antarktyce [3], w szczególności jego art. 21,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zobowiązuje Radę do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu do wód oraz zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, biorąc pod uwagę dostępne opinie naukowe oraz, w szczególności, sprawozdanie przygotowane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Gospodarczy Rybołówstwa.

(2) Na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 obowiązkiem Rady jest ustanowienie ogólnego dopuszczalnego połowu (TAC) przez rybołówstwo lub grupę rybołówstwa. Możliwości połowowe powinny zostać rozdzielone Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 20 tego rozporządzenia.

(3) W celu zapewnienia skutecznego zarządzania TAC oraz kwotami powinny zostać ustalone specjalne warunki, na których podstawie dokonuje się czynności połowowych.

Niezbędne jest ustanowienie zasad i niektórych procedur gospodarki rybnej na poziomie wspólnotowym, aby Państwa Członkowskie mogły zapewnić zarządzanie statkami pływającymi pod ich banderą.

(5) Zgodnie z przepisami art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe warunki dla corocznego zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami [4] niezbędne jest zidentyfikowanie zasobów, które podlegają różnym środkom w nim ustanowionym.

(6) Zgodnie z procedurą przewidzianą w porozumieniach lub protokołach w sprawie stosunków w dziedzinie rybołówstwa Wspólnota utrzymuje konsultacje w sprawie praw połowowych z Norwegią [5], Wyspami Owczymi [6], Grenlandią [7], Islandią [8], Łotwą [9], Litwą [10] oraz Estonią [11].

(7) Na podstawie art. 124 Aktu Przystąpienia z 1994 r. umowy dotyczące rybołówstwa zawarte przez Szwecję i Finlandię z państwami trzecimi są zarządzane przez Wspólnotę. Zgodnie z takimi umowami Wspólnota odbyła konsultacje z Polską.

(8) Na mocy Akt Przystąpienia z 2003 r. przepisy w sprawie możliwości połowowych w odniesieniu do Estonii, Łotwy, Litwy oraz Polski mają być zgodne z Traktatem o Przystąpieniu od dnia przystąpienia. Jednakże powinna być stosowana ta sama podstawa w odniesieniu do rozdzielania możliwości połowowych od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia przystąpienia.

(9) Wspólnota jest Umawiającą się Stroną w wielu regionalnych organizacjach rybołówstwa. Te organizacje rybołówstwa zaleciły ustalenie ograniczeń połowowych oraz innych reguł dotyczących ochrony niektórych gatunków. Zalecenia te powinny z tego względu być wdrażane przez Wspólnotę.

(10) Podczas swojego dorocznego posiedzenia Międzynarodowa Komisja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) przyjęła tabele wskazujące niedostateczne wykorzystanie oraz nadmiernie wykorzystane możliwości połowowe Umawiających się Stron ICCAT. W tym kontekście ICCAT przyjęła decyzję stwierdzająca, że w roku 2002 Wspólnota Europejska niedostatecznie wykorzysta swoją kwotę w odniesieniu do niektórych zasobów.

(11) W celu przestrzegania dostosowań wspólnotowych kwot ustanowionych przez ICCAT niezbędne jest rozprowadzenie niedostatecznie wykorzystanych kwot na podstawie odpowiednich zobowiązań każdego z Państw Członkowskich w kierunku niedostatecznego wykorzystania bez zmieniania klucza podziału ustanowionego w tym rozporządzeniu dotyczącym rocznego rozdzielenia TAC.

(12) Realizacja możliwości połowowych powinna być zgodna z przedmiotowym prawodawstwem wspólnotowym, w szczególności z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającym szczególne zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich [12], rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie [13], rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [14], rozporządzeniem Rady (WE) nr 1626/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych na Morzu Śródziemnym [15], rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych [16], rozporządzeniem (WE) nr 66/98, rozporządzeniem Rady (WE) nr 88/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającym niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund [17], rozporządzeniem Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez techniczne środki dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich [18] oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 1434/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. określającym warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi [19].

(13) W celu przyczyniania się do zachowania zasobów rybnych powinny zostać wdrożone niektóre działania uzupełniające dotyczące warunków technicznych połowów w 2004 r.

(14) Niezbędne jest przyjęcie przepisów wspólnotowych dotyczących połowów w Zatoce Ryskiej zgodnie ze wskazaniami ustalonymi w Akcie Przystąpienia z 2003 r. Właściwe jest wprowadzenie zobowiązania do utrzymywania specjalnych zezwoleń połowowych w celu posiadania dostępu do tych wód.

(15) Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) przyjęła podczas swojego posiedzenia w październiku 2003 r. szczególne zamknięcie połowów w odniesieniu do floty sejnerów, razem ze środkami technicznymi dotyczącymi zatrzymania wszystkich przepisów dotyczących przyłowów oraz przepisów odnoszących się do żółwi morskich. Chociaż Wspólnota nie jest członkiem tej organizacji, niezbędne jest zrealizowanie tych ograniczeń połowowych w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi.

(16) TAC w odniesieniu do zasobów, dla których plany naprawcze mogą być realizowane już w 2004 r., powinny odpowiadać strategiom naprawczym ustanowionym w tych planach. W odniesieniu do zasobów, w przypadku gdy takie plany naprawcze nie mogą zostać wdrożone w 2004 r., powinno mieć zastosowanie bardziej rygorystyczne krótkookresowe zarządzanie.

(17) Do czasu przyjęcia planów naprawczych oraz zrealizowania nakładów w ramach planów zarządzania w nich zawartych niezbędne jest stosowanie przejściowych planów zarządzania nakładami przynajmniej w odniesieniu do najbardziej zagrożonych zasobów, w odniesieniu do których Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) zaleciła zerowy TAC w 2004 r.

(18) Niezbędne jest, po uzyskaniu porady od ICES, stosowanie tymczasowego systemu w celu zarządzania nakładem połowowym rybołówstwa przemysłowego w odniesieniu do dobijakowatych w podobszarze IV ICES (Skagerrak oraz Morze Północne).

(19) Podczas swojego 25. dorocznego posiedzenia w dniach 15–19 września 2003 r. Organizacja Rybacka Północno-Zachodniego Atlantyku przyjęła plan odbudowy w odniesieniu do halibuta niebieskiego na podobszarze 2 Organizacji Rybackiej Północno-Zachodniego Atlantyku oraz rejonach 3KLMNO. Plan przewiduje redukcję poziomu TAC do 2007 r., jak również dodatkowe środki w celu zapewnienia jego skuteczności. Z tego względu niezbędne jest zrealizowanie tych środków, począwszy już od 2004 r. do czasu przyjęcia rozporządzenia Rady realizującego wieloletnie środki w celu odbudowy zasobu halibuta niebieskiego.

(20) W celu spełnienia zobowiązań międzynarodowych przyjętych przez Wspólnotę jako Umawiającą się Stronę Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki (CCAMLR), łącznie ze zobowiązaniem do stosowania środków przyjętych przez Komisję CCAMLR, powinny być stosowane TAC przez nią przyjęte w odniesieniu do okresu 2003–2004 oraz odpowiednich okresowych dat granicznych.

(21) Podczas swojego XXII dorocznego posiedzenia w 2003 r. CCAMLR zatwierdziła uczestnictwo statków pływających pod banderą WE w rybołówstwie badawczym w odniesieniu do Dissostichus spp. w podobszarach FAO 88.1 oraz FAO 48.6, oraz poddała odpowiednie działalności połowowe ograniczeniom połowowym oraz ograniczeniom przyłowów, jak również niektórym środkom technicznym. Te ograniczenia oraz środki techniczne oraz odpowiadające im terminy okresowych ograniczeń powinny być stosowane.

(22) W celu zapewnienia utrzymania się wspólnotowym rybakom ważne jest otwarcie tych łowisk dnia 1 stycznia 2004 r. Uwzględniając pilność sprawy, konieczne jest przyznanie wyjątku w odniesieniu do sześciotygodniowego okresu wspomnianego w ust. I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia możliwości połowowe na rok 2004 w odniesieniu do niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych oraz specjalne warunki, na których podstawie takie możliwości połowowe mogą być wykorzystane.

Jednakże w odniesieniu do niektórych zasobów Antarktyki ustanawia ono możliwości połowowe oraz specjalne warunki na okres określony w załączniku IF.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze rozporządzenia stosuje się do:

a) wspólnotowych statków rybackich (zwanych dalej "statkami wspólnotowymi"); oraz

b) statków rybackich pływających pod banderą oraz zarejestrowanych w państwach trzecich (zwanych dalej "statkami państw trzecich") na wodach podlegających władzy lub jurysdykcji Państw Członkowskich (zwanych dalej "wodami WE").

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) "możliwości połowowe" oznaczają:

i) ogólny dopuszczalny połów ("TAC") lub ilość statków posiadających zezwolenie połowowe i/lub okres ważności tych zezwoleń;

ii) udziały TAC dostępne Wspólnocie;

iii) kwoty połowowe przydzielone Wspólnocie na wodach państwa trzeciego;

iv) rozdzielenie wspólnotowych możliwości połowowych na podstawie pakt ii) oraz iii) Państwom Członkowskim w postaci kwot;

v) przydzielenie państwom trzecim kwot, które należy wykorzystać na wodach terytorialnych Wspólnoty;

b) "wody międzynarodowe" oznaczają wody poza obszarem władzy lub jurysdykcji jakiegokolwiek państwa;

c) "obszar regulowany Organizacji Rybackiej Północno-Zachodniego Atlantyku" oznacza część obszaru konwencji NAFO (Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku), niepozostający pod władzą lub podlegający jurysdykcji państwa nadbrzeżnego;

d) "Skagerrak" oznacza obszar ograniczony od zachodu linią ciągnącą się od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią ciągnącą się od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji;

e) "Kattegat" oznacza obszar ograniczony od północy linią ciągnącą się od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna oraz od tego punktu do punktu najbliżej położonego na wybrzeżu Szwecji, a na południu ograniczony linią ciągnącą się od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshage do Spodsbjerg oraz od Gilbjerg Hoved do Kullen;

f) "Morze Północne" oznacza podobszar IV ICES oraz tą część strefy IIIa CES., która nie jest objęta definicją Skagerrak podaną w lit. c);

g) "jednostka zarządzania 3" oznacza podrejon ICES 30 i 31 oraz część podrejonu 29 na północ do 59°30′ szerokości geograficznej północnej.

h) "Zatoka Ryska" oznacza obszar ograniczony od zachodu linią ciągnącą się od latarni morskiej Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) na północnym wybrzeżu Łotwy do Południowej Skały Przylądka Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) na wyspie Saaremaa, następnie w kierunku najbardziej wysuniętego na południe punktu Półwyspu Sõrve, a następnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż zachodniego brzegu wyspy Saaremaa, oraz na północy ograniczony linią ciągnącą się od 58°30.0′ N 23°13.2′ E do 58°30.0′ N 23°41′ 1E.

i) "nowe Państwa Członkowskie" oznaczają Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii i Republikę Słowacką.

Artykuł 4

Strefy połowów

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

a) strefy ICES (Międzynarodowa Rada Badań Morza) są strefami, których definicję przedstawiono w rozporządzeniu (EWG) nr 3880/91;

b) strefy CECAF (środkowo-wschodni Atlantyk lub główna strefa połowowa FAO 34) są strefami, których definicję przedstawiono w rozporządzeniu (WE) nr 2597/95;

c) strefy NAFO (Organizacji Rybackiej Północno-Zachodniego Atlantyku) są strefami, których definicję przedstawiono w rozporządzeniu (EWG) nr 2018/93;

d) strefy CCAMLR (Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki) są strefami, których definicję przedstawiono w rozporządzeniu (WE) nr 66/98.

ROZDZIAŁ II

MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI W ODNIESIENIU DO STATKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Artykuł 5

Możliwości połowowe oraz przydziały

1. Możliwości połowowe dla statków wspólnotowych na wodach terytorialnych Wspólnoty w niektórych strefach innych niż wody terytorialne Wspólnoty oraz rozdzielenie takich możliwości połowowych między Państwa Członkowskie powinno odbywać się zgodnie z tym, jak ustalono w załącznikach I oraz II.

2. Statki wspólnotowe zostają niniejszym upoważnione do dokonywania połowów, w granicach kwoty wymienionej w załączniku I, na wodach objętych jurysdykcją w zakresie rybołówstwa Estonii, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski oraz strefy połowowej wokół Jan Mayen oraz Federacji Rosyjskiej, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 9, 16 oraz 17.

3. Komisja ustanawia możliwości połowowe gromadnika w strefie V, XIV (na wodach Grenlandii) dostępne Wspólnocie, równe 70 % udziału Grenlandii TAC gromadnika, tak szybko jak TAC został ustanowiony. Po przewiezieniu 30000 ton do Islandii, 10000 ton na Wyspy Owcze oraz 6700 ton do Norwegii pozostała ilość jest dostępna dla wszystkich Państw Członkowskich.

4. Możliwości połowowe w odniesieniu do zasobów błękitka w strefach I–XIV (wody WE oraz wody międzynarodowe) oraz śledzia w strefie I oraz II (wody WE oraz wody międzynarodowe) mogą zostać zwiększone przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, jeżeli państwa trzecie nie przestrzegają odpowiedzialnego zarządzania tymi zasobami.

Artykuł 6

Przepisy szczególne dotyczące rozdzielania

Rozdzielenie możliwości połowowych między Państwa Członkowskie przewidziane w załącznikach I oraz II nie stanowi uszczerbku dla:

a) wymian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b) ponownych przydziałów przeprowadzonych na podstawie art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93;

c) dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d) ilości wstrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

e) odliczeń dokonywanych na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Artykuł 7

Elastyczność kwoty

W odniesieniu do roku 2004 zasoby, które podlegają zapobiegawczym lub analitycznym TAC, zasoby, w odniesieniu do których należy stosować coroczne warunki elastyczności określone w art. 3 oraz 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96, oraz zasoby, w odniesieniu do których należy stosować współczynniki kar przewidziane w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia, są ustalone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Warunki wyładowywania połowu i przyłowu

1. Ryby z zasobów, dla których możliwości połowowe są ustalone, nie są zatrzymywane na pokładzie lub wyładowywane, chyba że:

a) połowy były dokonane przez statki Państwa Członkowskiego posiadającego określoną kwotę i ta kwota nie została wyczerpana; lub

b) połowy z części udziału wspólnotowego nie zostały rozdzielone w formie kwot między Państwa Członkowskie, a udział ten nie został wyczerpany; oraz

c) w odniesieniu do wszystkich gatunków innych niż śledź i makrela, w przypadku gdy są one zmieszane z innymi gatunkami, połowy zostały dokonane sieciami, których rozmiar oczek jest mniejszy niż 32 milimetry zgodnie z przepisami art. 4 rozporządzenia (WE) nr 850/98, nie są sortowane na pokładzie ani po rozładowaniu; lub

d) w odniesieniu do śledzia połowy są zgodne z wymogami art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1434/98; lub

e) w odniesieniu do makreli, w przypadku gdy są zmieszane z ostrobokami lub sardynkami, waga makreli nie przekracza 10 % wagi makreli ogółem, ostroboków oraz sardynek na pokładzie, oraz połowy nie są sortowane; lub

f) połowy są dokonywane podczas trwania badań naukowych przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/98.

2. Wszystkie wyładunki są wliczane do kwoty lub jeżeli udział wspólnotowy nie został rozdzielony między Państwami Członkowskimi przez kwoty, do udziału wspólnotowego, z wyjątkiem połowów dokonanych na podstawie przepisów ust. 1 lit. c), d), e) oraz f).

3. Nie naruszając ust. 1, jeżeli wszelkie możliwości połowowe wskazane w załączniku II są wyczerpane, zakazane jest w odniesieniu do statków operujących w ramach rybołówstwa, do których stosuje się odpowiednie ograniczenia połowowe, wyładowywanie połowów, które są nieposortowane oraz zawierają śledzia.

4. Oznaczenie udziałów procentowych przyłowów oraz ich zbyt dokonywany jest zgodnie z przepisami art. 4 rozporządzenia (WE) nr 850/98.

Artykuł 9

Ograniczenia dostępu

1. Nie przeprowadza się żadnych połowów przez statki wspólnotowe na obszarze Skagerrak w obrębie 12 mil morskich od linii podstawowej Norwegii. Jednakże statki pływające pod banderą Danii lub Szwecji są upoważnione do dokonywania połowów 4 mile morskie od linii podstawowej Norwegii.

2. Połowy statków wspólnotowych na wodach podlegających jurysdykcji Islandii są ograniczone do obszaru określonego liniami prostymi kolejno łączącymi następujące współrzędne:

Obszar południowo-zachodni

1. 63°12′ N oraz 23°05′ W przez 62°00′ N oraz 26°00′ W,

2. 62°58′ N oraz 22°25′ W,

3. 63°06′ N oraz 21°30′ W,

4. 63°03′ N oraz 21°00′ W z tego miejsca 180°00′ S;

Obszar południowo-wschodni

1. 63°14′ N oraz 10°40′ W,

2. 63°14′ N oraz 11°23′ W,

3. 63°35′ N oraz 12°21′ W,

4. 64°00′ N oraz 12°30′ W,

5. 63°53′ N oraz 13°30′ W,

6. 63°36′ N oraz 14°30′ W,

7. 63°10′ N oraz 17°00′ W z tego miejsca 180°00′ S.

Artykuł 10

Specjalne warunki odnoszące się do śledzia z Morza Północnego

Środki wymienione w załączniku III stosuje się w odniesieniu do łapania, sortowania oraz wyładowywania śledzia złowionego w Morzu Północnym, na obszarze Skagerrak oraz Kattegat.

Artykuł 11

Inne środki techniczne oraz środki kontroli

Środki techniczne określone w załączniku IV stosuje się w 2004 r. poza środkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 850/98, rozporządzeniu (WE) nr 88/98, rozporządzeniu (WE) nr 1626/94 oraz rozporządzeniu (WE) nr 973/2001.

Szczegółowe przepisy wykonawcze pkt 11 oraz 12 załącznika IV mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 12

Ograniczenia nakładów oraz związane z tym warunki w odniesieniu do zarządzania zasobami

1. Na okres 1–31 stycznia 2004 r. w odniesieniu do zarządzania zasobami dorsza na obszarze Skagerrak, Kattegat, na Morzu Północnym oraz na zachodzie od Szkocji stosuje się ograniczenia nakładu połowowego oraz związane z nimi warunki ustanowione w załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 2341/2002 [20].

2. Na okres od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2004 r. w odniesieniu do zarządzania zasobami dorsza na Skagerrak, Kattegat oraz Morzu Północnym oraz Kanale Wschodnim, Morzu Irlandzkim oraz na zachód od Szkocji, stosuje się ograniczenia nakładu połowowego oraz związane z nimi warunki ustanowione w załączniku V.

3. W odniesieniu do zarządzania zasobami dobijakowatych na podobszarze ICES IV (Skagerrak oraz Morze Północne) stosuje się ograniczenia nakładów oraz warunki ustanowione w załączniku VI.

4. Szczegółowe przepisy wykonawcze ust. 6 załącznika VI mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

ROZDZIAŁ III

MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI W ODNIESIENIU DO STATKÓW PAŃSTW TRZECICH

Artykuł 13

Zezwolenie

Statkom pływającym pod banderą Barbadosu, Estonii, Gujany, Japonii, Korei Południowej, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Federacji Rosyjskiej, Surinamu, Trynidadu i Tobago oraz Wenezueli oraz statkom zarejestrowanym na Wyspach Owczych zezwala się na dokonywanie połowów w granicach kwoty określonej w załączniku I, na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24.

Artykuł 14

Ograniczenia geograficzne

Połowy dokonywane przez statki pływające pod banderą:

a) Norwegii lub zarejestrowane na Wyspach Owczych są ograniczone do strefy 200 mil morskich znajdującej się 12 mil w kierunku morza do części podstawowej Państw Członkowskich na Morzu Północnym, Kattegat, Morzu Bałtyckim oraz Oceanie Atlantyckim na północ od 43°00′ N, z wyjątkiem obszaru określonego w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002; połowy na obszarze Skagerrak dokonywane przez statki pływające pod banderą Norwegii są dopuszczalne w kierunku morza od odległości czterech mil morskich od linii podstawowych Danii oraz Szwecji;

b) Estonii, Łotwy oraz Litwy ograniczone są do tych części strefy 200 mil morskich znajdującej się 12 mil w kierunku morza od linii podstawowych Państw Członkowskich na Morzu Bałtyckim na południe od 59°30′ N;

c) Polski oraz Federacji Rosyjskiej ograniczone są do tych części szwedzkiej strefy 200 mil morskich znajdującej się w odległości 12 mil morskich w kierunku morza od linii podstawowej Szwecji na Morzu Bałtyckim na południe od 59°30′ N;

d) Barbados, Gujany, Japonii, Korei Południowej, Surinamu, Trynidadu i Tobago oraz Wenezueli ograniczone są do tych części strefy 200 mil morskich leżącej w odległości 12 mil morskich od linii podstawowej francuskiego departamentu Gujany.

Artykuł 15

Warunki w odniesieniu do wyładowywania połowów i przyłowów

Ryby z zasobów, w odniesieniu do których możliwości połowowe są ustalone, nie są przechowywane na pokładzie lub wyładowywane, chyba że połowy zostały dokonane przez statki państwa trzeciego posiadające kwotę połowową, a kwota ta nie jest wyczerpana.

ROZDZIAŁ IV

UZGODNIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE STATKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Artykuł 16

Licencje oraz związane z nimi warunki

1. Nie naruszając ogólnych zasad dotyczących licencji połowowych oraz specjalnych zezwoleń połowowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1627/94 połowy na wodach państwa trzeciego podlegają wymogowi posiadania licencji wydanej przez władze państwa trzeciego.

Jednakże akapit pierwszy nie ma zastosowania do następujących statków, jeżeli połowy dokonywane są na norweskich wodach Morza Północnego:

a) statków o tonażu równym lub mniejszym niż 200 GT;

b) statków dokonujących połowów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do gatunków innych niż makrela;

c) statków szwedzkich, zgodnie z ustanowioną praktyką.

2. Największa ilość licencji oraz innych związanych z nimi warunków jest ustanawiana, jak ustalono w części I załącznika VII. Wnioski o licencje wskazują rodzaje połowów oraz nazwę i właściwości statków, w odniesieniu do których mają zostać wydane licencje oraz są skierowane przez władze Państw Członkowskich do Komisji. Komisja przedkłada te wnioski zainteresowanym władzom państw trzecich.

3. Statki wspólnotowe spełniają wymagania dotyczące ochrony oraz środków kontroli oraz wszystkie pozostałe przepisy dotyczące strefy, w której operują.

Artykuł 17

Wyspy Owcze

Statki wspólnotowe posiadające licencję na ukierunkowany połów w odniesieniu do jednego gatunku na wodach Wysp Owczych, mogą przeprowadzać ukierunkowany połów w odniesieniu do innych gatunków, pod warunkiem że dokonują uprzedniego powiadomienia o zmianie władzom Wysp Owczych.

ROZDZIAŁ V

UZGODNIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE STATKÓW PAŃSTW TRZECICH

Artykuł 18

Zobowiązanie do posiadania licencji oraz specjalne zezwolenie połowowe

1. Nie naruszając przepisów art. 28b rozporządzenia (WE) nr 2847/93, statki norweskie o tonażu mniejszym niż 200 GT są wyłączone z obowiązku posiadania licencji oraz zezwolenia połowowego.

2. Licencja oraz specjalne zezwolenie połowowe są przechowywane na pokładzie. Statki zarejestrowane na Wyspach Owczych lub w Norwegii są wyłączone z tego obowiązku.

3. Statki państw trzecich posiadające zezwolenie połowowe dnia 31 grudnia 2003 r. mogą kontynuować połowy od początku roku 2004 do momentu przedłożenia oraz zatwierdzenia przez Komisję wykazu dopuszczonych statków.

Artykuł 19

Wniosek o wydanie licencji oraz specjalnego zezwolenia połowowego

Wnioskowi o wydanie licencji oraz specjalnego zezwolenia połowowego organu państwa trzeciego składane Komisji towarzyszą następujące informacje:

a) nazwa statku;

b) numer wpisu do rejestru;

c) zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne;

d) port rejestracji;

e) nazwa (nazwisko) i adres właściciela lub czarterującego;

f) tonaż brutto oraz długość całkowita;

g) moc silnika;

h) sygnał wywoławczy oraz częstotliwość radiowa;

i) planowana metoda połowów;

j) planowany obszar połowów;

k) gatunki, w odniesieniu do których planuje się połowy;

l) okres, w odniesieniu do którego wymagana jest licencja.

Artykuł 20

Ilość licencji

Ilość licencji oraz szczególnych związanych z nimi warunków jest ustanawiana w sposób określony w części II załącznika VII.

Artykuł 21

Unieważnienie lub wycofanie

1. Licencje oraz specjalne zezwolenia połowowe mogą zostać unieważnione w związku z wydaniem nowych licencji oraz specjalnych zezwoleń połowowych. Takie unieważnienie staje się skuteczne od dnia przed wydaniem nowych licencji oraz specjalnych zezwoleń połowowych przez Komisję. Nowe licencje oraz specjalne zezwolenia połowowe stają się skuteczne w dniu ich wydania.

2. Licencje oraz specjalne zezwolenia połowowe są w całości lub częściowo wycofywane przed datą ich wygaśnięcia, jeżeli kwota w odniesieniu do zasobu, określona w załączniku I została wyczerpana.

3. Licencje oraz specjalne zezwolenia połowowe są wycofywane w przypadku niespełnienia zobowiązania ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 22

Niezgodność z odpowiednimi regułami

1. Na okres nieprzekraczający 12 miesięcy nie wydaje się żadnej licencji oraz specjalnego zezwolenia połowowego jakiemukolwiek statkowi, który spełnił zobowiązania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

2. Komisja przedkłada zainteresowanym organom państwa trzeciego nazwy oraz właściwości statków, którym nie zostanie przyznane zezwolenie na dokonywanie połowów we wspólnotowej strefie połowowej na kolejny miesiąc lub miesiące w następstwie naruszenia odpowiednich reguł.

Artykuł 23

Zobowiązania innych posiadaczy licencji

1. Statki państw trzecich spełniają wymogi środków ochrony i kontroli oraz pozostałych przepisów dotyczących połowów dokonywanych przez statki wspólnotowych w strefie, w której operują, w szczególności rozporządzeń (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94, (WE) nr 88/98, (WE) nr 850/98, (WE) nr 1434/98 oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1381/87.

2. Statki określone w ust. 1 prowadzą dziennik połowowy, do którego wprowadzane są informacje określone w części I załącznika VIII.

3. Statki państw trzecich, z wyjątkiem norweskich statków połowowych w strefie ICES IIIa, przekazują informacje określone w załączniku IX Komisji, zgodnie z regułami ustanowionymi w tym załączniku.

Artykuł 24

Przepisy szczególne dotyczące francuskiego departamentu Gujany

1. Przyznawanie licencji na połowy na wodach francuskiego departamentu Gujany podlega zobowiązaniu się przez właściciela danego statku do zezwolenia na wejście na pokład tego statku obserwatora na wniosek Komisji.

2. Kapitan każdego statku posiadający licencję na połowy ryb lub tuńczyka na wodach francuskiego departamentu Gujany, wyładowując połowy po każdym rejsie, przedkładają deklarację francuskim organom wskazującą ilości złapanych krewetek oraz przechowywanych na pokładzie od momentu złożenia ostatniej deklaracji. Niniejsza deklaracja sporządzana jest z wykorzystaniem formularza, którego wzór znajduje się w części III załącznika VII. Kapitan jest odpowiedzialny za dokładność deklaracji. Organy francuskie podejmują wszelkie właściwe środki celem sprawdzenia dokładności deklaracji, przez sprawdzanie ich w szczególności w porównaniu z dziennikiem połowowym określonym w art. 23 ust. 2. Deklaracja jest podpisywana przez właściwego urzędnika po jej sprawdzeniu. Przed końcem każdego miesiąca organy francuskie przesyłają Komisji wszystkie deklaracje odnoszące się do poprzedniego miesiąca.

3. Statki dokonujące połowów na wodach francuskiego departamentu Gujany prowadzą dziennik połowowy odpowiadający wzorowi znajdującemu się w części II załącznika VIII. Kopia niniejszego dziennika połowowego przesyłana jest Komisji w terminie 30 dni od ostatniego dnia rejsu połowowego za pośrednictwem organów francuskich.

4. Jeżeli przez okres jednego miesiąca Komisja nie otrzymuje żadnego komunikatu dotyczącego statku posiadającego licencję połowową na wodach francuskiego departamentu Gujany, wycofuje się licencję tego statku.

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE STATKÓW WSPÓLNOTOWYCH DOKONUJĄCYCH POŁOWÓW W STREFIE REGULOWANEJ NAFO

SEKCJA 1

Uczestnictwo Wspólnoty

Artykuł 25

Wykaz statków

1. Jedynie statki WE o tonażu większym niż 50 ton brutto, którym Państwo Członkowskie, pod którego banderą pływa, wydało specjalne zezwolenie połowowe, są upoważnione na ustalonych warunkach do połowu, posiadania na pokładzie, przeładowywania oraz wyładowywania zasobów połowowych z obszaru regulowanego NAFO.

2. Każde Państwo Członkowskie przesyła Komisji w formie umożliwiającej jego komputerowe odczytanie wykaz wszystkich statków powyżej 50 ton brutto pływających pod ich banderą oraz zarejestrowanych we Wspólnocie, które są upoważnione do połowów w obszarze regulowanym NAFO.

3. Wykaz określony w ust. 2 przekazywany jest Komisji w terminie 15 dni po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz, w przypadku zmian wykazu, przynajmniej na 5 dni, zanim nowy statek wpływa na obszar regulowany NAFO. Komisja przesyła go natychmiast Sekretariatowi NAFO.

4. Wykaz określony w ust. 2 zawiera następujące informacje:

a) wewnętrzny numer statku, którego definicję przedstawiono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/98 z dnia 30 września 1998 r. dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty [21];

b) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy;

c) czarterujący statek, w stosownych przypadkach;

d) rodzaj statku.

5. W odniesieniu do statków pływających tymczasowo pod banderą Państwa Członkowskiego (czarter samej łodzi) przedłożone informacje zawierają:

a) datę, od której statek uzyskał zezwolenie na pływanie pod banderą Państwa Członkowskiego;

b) datę, od której statek uzyskał zezwolenie Państwa Członkowskiego na włączenie się do połowów na obszarze regulowanym NAFO;

c) nazwę państwa, w którym statek jest zarejestrowany lub był zarejestrowany wcześniej, oraz datę, od której statek zaprzestał pływania pod banderą tego państwa;

d) nazwę statku;

e) numer urzędowego wpisu do rejestru statku przyznany przez właściwe władze krajowe;

f) port macierzysty statku po dokonaniu transferu;

g) nazwę właściciela lub czarterującego statek;

h) deklarację, iż kapitanowi dostarczono kopię rozporządzeń obowiązujących na obszarze regulowanym NAFO;

i) główne gatunki, które mogą być łowione przez statek na obszarze regulowanym NAFO;

j) podobszary, na których statek może prawdopodobnie dokonywać połowów.

SEKCJA 2

Środki techniczne

Artykuł 26

Rozmiar oczek sieci

Wykorzystanie włoka posiadającego w jakiejkolwiek jego części oczka sieci o rozmiarze mniejszym niż 130 mm jest zakazane w odniesieniu do bezpośredniego dokonywania połowów gatunków określonych w załączniku X. Ten rozmiar oczek sieci może zostać zmniejszony minimalnie do rozmiaru 60 mm w odniesieniu do bezpośredniego połowu kalmarów (Illex illecebrosus). W odniesieniu do bezpośrednich połowów rai (Rajidae) ten rozmiar oczek sieci jest zwiększany minimalnie do 280 mm w worku włoka oraz 220 mm we wszystkich innych częściach włoka.

Statki poławiające pandaletki północne (Pandalus borealis) używają sieci z minimalnym rozmiarem oczka wynoszącym 40 mm.

Artykuł 27

Dodatki do sieci

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek urządzeń lub dodatkowych elementów, innych niż opisane w niniejszym artykule, które zatykałyby lub zmniejszały ich rozmiar.

2. Płótno, tkanina sieciowa lub jakikolwiek inny materiał może zostać przymocowany do dolnej części worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobiegania uszkodzeniom.

3. Dodatkowe elementy mogą być przymocowywane do górnej części, pod warunkiem że nie zatkają oczek sieci. Wykorzystanie górnych fartuchów worka włoka jest ograniczone do fartuchów wymienionych w załączniku XI.

4. Statki poławiające pandaletki północne (Pandalus borealis) wykorzystują kraty sortujące lub kraty o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 22 mm. Statki poławiające krewetki w rejonie 3L są również wyposażone w łańcuchy przegubowe o długości minimalnej wynoszącej 72 cm.

Artykuł 28

Przyłowy

1. Kapitani statków mogą nie przeprowadzać ukierunkowanych połowów w odniesieniu do gatunków, do których stosuje się ograniczenia przyłowów. Ukierunkowany połów gatunku przeprowadzany jest, jeżeli gatunki obejmują największy udział procentowy wagowo połowu w jakimkolwiek jednym zaciągu.

2. Przyłowy gatunków wymienionych w załączniku ID, w odniesieniu do których nie została ustalona żadna kwota połowowa przez Wspólnotę, w odniesieniu do części obszaru regulowanego NAFO oraz przeprowadzane w tej części, jeżeli połowy dokonywane są bezpośrednio w odniesieniu do jakiegokolwiek gatunku, nie mogą przekraczać dla każdego gatunku 2500 kg lub 10 % wagowo całego połowu zatrzymywanego na pokładzie, w zależności od tego, która ilość jest większa. Jednakże w części obszaru regulowanego, gdzie połowy ukierunkowane niektórych gatunków są zabronione, przyłowy każdego z gatunków wymienionych w załączniku I nie przekraczają odpowiednio 1250 kg lub 5 %.

3. W każdym przypadku, gdy całkowita ilość gatunków, w odniesieniu do których stosuje się ograniczenia przyłowów, w jakimkolwiek następnym zaciągu przekracza ograniczenia ustanowione w ust. 2, w zależności od tego, który ma zastosowanie, statki niezwłocznie przenoszą się minimum o pięć mil morskich od poprzedniego miejsca przeprowadzenia zaciągu. W każdym przypadku gdy całkowita ilość gatunków, w odniesieniu do których ograniczenia przyłowów stosuje się w jakimkolwiek kolejnym zaciągu, przekraczają wspomniane ograniczenia, statki ponownie niezwłocznie przenoszą się o odległość minimum pięciu mil od poprzedniego miejsca dokonywania zaciągu oraz nie powracają na obszar przynajmniej przez 48 godzin.

4. W odniesieniu do statków poławiających pandaletki północne (Pandalus borealis), w przypadku gdy całkowita ilość przyłowów wszystkich gatunków wymienionych w załączniku ID w jakimkolwiek zaciągu przekracza 5 % wagowo w rejonie 3M oraz 2,5 % w rejonie 3L, statki niezwłocznie przenoszą się minimum o odległość pięciu mil morskich od miejsca dokonania poprzedniego zaciągu.

Połowy krewetek nie są wykorzystywane w obliczaniu poziomu przyłowu gatunków ryb dennych.

Artykuł 29

Najmniejszy dopuszczalny wymiar ryb

Ryby z obszaru regulowanego Organizacji Rybackiej Północno-Zachodniego Atlantyku, które nie posiadają wymaganego wymiaru, jak ustalono w załączniku XII, nie mogą być przetwarzane, zatrzymywane na pokładzie, przeładowywane, rozładowane, transportowane, składowane, sprzedawane, prezentowane lub oferowane na sprzedaż, ale muszą zostać niezwłocznie wrzucone z powrotem do morza. W przypadku gdy ilość złapanych ryb nieposiadających wymaganego wymiaru przekracza 10 % całkowitej ilości, statek oddala się o odległość przynajmniej pięciu mil morskich od miejsca dokonania poprzedniego zaciągu przed kontynuowaniem połowów. Jakiekolwiek przetworzone ryby, w odniesieniu do których stosuje się wymogi dotyczące najmniejszego dopuszczalnego wymiaru ryby, który jest mniejszy niż długość równoważna określonej w załączniku XII, uważa się za pochodzące od ryb mniejszych niż ten najmniejszy dopuszczalny rozmiar ryby.

SEKCJA 3

Środki kontroli

Artykuł 30

Dziennik połowowy i plan składowania

1. Oprócz spełniania wymogów art. 6, 8, 11 oraz 12 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 kapitanowie statków wprowadzają do dziennika połowowego informacje wymienione w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia.

2. Każde Państwo Członkowskie powiadamia Komisję przed 15. dniem każdego miesiąca o ilościach zasobów określonych w załączniku XIV, wyładowanych w trakcie poprzedniego miesiąca w formie umożliwiającej ich komputerowe odczytanie oraz przekazuje wszelkie informacje otrzymane na podstawie art. 11 i 12 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

3. Kapitan statku wspólnotowego, w odniesieniu do połowów gatunków wymienionych w załączniku ID, prowadzi:

a) dziennik połowowy wskazujący łączny uzysk według gatunków i produktów przetworzonych; lub

b) plan składowania przetworzonych produktów, wskazujący, według gatunków, gdzie są one zlokalizowane w ładowni.

4. Kapitan dostarcza niezbędnej pomocy w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli ilości zadeklarowanych w dzienniku połowowym oraz produktów przetworzonych składowanych na pokładzie.

Artykuł 31

Sieci

Dokonując połowów bezpośrednio jednego lub większej liczby gatunków wymienionych w załączniku X, statki nie posiadają na pokładzie sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż rozmiar ustanowiony w art. 26. Jednakże statki dokonujące połowów w trakcie tego samego rejsu na obszarach innych niż obszar regulowany NAFO mogą posiadać na pokładzie takie sieci, pod warunkiem że sieci takie są bezpiecznie przymocowane oraz spakowane, oraz nie są udostępniane do bezpośredniego użytku, to znaczy:

a) sieci nie są odłączone od desek trałowych oraz stalówek, lin holowniczych i podciągowych; oraz

b) sieci, które są umieszczone na pokładzie, muszą być bezpiecznie przymocowane do określonej części nadbudowy.

Artykuł 32

Przeładunek

Statki wspólnotowe nie biorą udziału w czynnościach przeładunku na obszarze regulowanym NAFO, chyba że otrzymały uprzednie zezwolenie na dokonywanie takich czynności od ich właściwych organów.

Artykuł 33

Monitorowanie nakładu połowowego

1. Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że nakład połowowy ich statków określony w art. 25 jest proporcjonalny w odniesieniu do ogólnych możliwości połowowych dostępnych temu Państwu Członkowskiemu na obszarze regulowanym NAFO.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji plan połowowy dla ich statków dokonujących połowów gatunków na obszarze regulowanym NAFO nie później niż dnia 31 stycznia 2004 r. lub później, co najmniej na 30 dni przed przeprowadzeniem takiej czynności. Plan połowowy wskazuje między innymi statki, które będą zaangażowane w połowy. Plan połowowy przedstawia całkowity nakład połowowy, który należy rozmieścić w odniesieniu do rybołówstwa w związku z zakresem możliwości połowowych dostępnych Państwu Członkowskiemu dokonującemu powiadomienia.

Państwa Członkowskie nie później niż dnia 31 grudnia 2004 r. składają Komisji sprawozdanie w sprawie realizacji planów połowowych, łącznie z ilością statków rzeczywiście biorących udział w połowach oraz całkowitą ilością dni, w których dokonywane były połowy.

SEKCJA 4

Szczególne przepisy dotyczące pandaletek północnych

Artykuł 34

Połowy pandaletek północnych

Każde Państwo Członkowskie składa Komisji codziennie sprawozdanie o ilościach pandaletek północnych (Pandalus borealis), złowionych w rejonie 3L obszaru regulowanego NAFO przez statki pływające pod ich banderą oraz zarejestrowane we Wspólnocie. Wszelka działalność połowowa dokonywana jest na głębokości przekraczającej 200 metrów oraz jest ograniczona do jednego statku przypadającego na każdy przydział Państwa Członkowskiego w jakimkolwiek danym czasie.

SEKCJA 5

Szczególne przepisy dotyczące halibuta niebieskiego

Artykuł 35

Specjalne zezwolenie połowowe w odniesieniu do halibuta niebieskiego

1. Zakazuje się statkom wspólnotowym o długości całkowitej większej niż 24 metry, które nie są wprowadzone do wykazu określonego w ust. 2 dla ryb, zatrzymywania na pokładzie, przeładunku lub wyładowywania halibuta niebieskiego.

2. Każde Państwo Członkowskie przesyła Komisja wykaz wszystkich statków o długości całkowitej powyżej 24 metry pływających pod jego banderą oraz zarejestrowanych we Wspólnocie, którym zezwala na połowy halibuta niebieskiego na podobszarze 2 oraz w rejonach 3KLMNO poprzez wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

3. Wykaz określony w ust. 2 obejmuje wewnętrzny numer, którego definicję przedstawiono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/98.

4. Wykaz ten jest przekazywany Komisji w formie pozwalającej na jego komputerowe odczytanie w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz, w przypadku zmian w wykazie, przynajmniej na 5 dni przed wpłynięciem nowego statku na podobszar 2 oraz rejony 3KLMNO. Komisja przesyła bezzwłocznie wykaz Sekretariatowi NAFO.

5. Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia rozdzielenia jego kwot połowowych w odniesieniu do halibuta niebieskiego między swoje upoważnione statki określone w ust. 2. Państwa Członkowskie przekazują informacje dotyczące przydziału kwot Komisji w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 36

Sprawozdania

1. Kapitanowie statków określonych w art. 35 ust. 2 przekazują Państwu Członkowskiemu bandery następujące informacje:

a) ilości halibuta niebieskiego zatrzymywane na pokładzie, jeżeli statek wspólnotowy wpływa na podobszar 2 oraz rejony 3KLMNO. Niniejsze sprawozdanie jest przekazywane nie wcześniej niż na 12 godzin oraz najpóźniej 6 godzin przed każdym wpłynięciem statku do tej strefy;

b) połowy tygodniowe halibuta niebieskiego. Sprawozdanie to jest przekazywane po raz pierwszy nie później niż na koniec siódmego dnia po wpłynięciu statku na podobszar 2 oraz rejony 3 KLMNO, lub, jeżeli rejsy połowowe trwają więcej niż siedem dni, najpóźniej w poniedziałek, w odniesieniu do połowów, które zostały dokonane na podobszarze 2 oraz w rejonach 3 KLMNO w tracie poprzedniego tygodnia kończącego się o północy w niedzielę;

c) ilości halibuta niebieskiego posiadane na pokładzie przez statki wspólnotowe, kiedy opuszczają one podobszar 2 oraz rejony 3KLMNO. Sprawozdanie to jest przekazywane nie wcześniej niż na 12 godzin, a najpóźniej w 6 godzin, przed każdym wypłynięciem statku z tej strefy oraz zawiera ilość dni połowowych oraz całkowite połowy w tej strefie;

d) ilości załadowane oraz wyładowane w odniesieniu do każdego przeładunku halibuta niebieskiego w trakcie pobytu statku na podobszarze 2 oraz w rejonach 3KLMNO. Sprawozdania te przekazywane są nie później niż w 24 godziny po zakończeniu przeładunku.

2. Państwa Członkowskie, na wniosek, przekazują Komisji sprawozdania wynikające z ust. 1 lit. a), c) oraz d).

3. Jeżeli uważa się, iż połowy halibuta niebieskiego zgłoszone zgodnie z ust. 2 wyczerpały 70 % przydziału kwoty Państwa Członkowskiego, Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki celem przywrócenia monitorowania połowów oraz powiadamiają Komisję o tych środkach.

Artykuł 37

Wyznaczone porty

1. Zakazane jest wyładowywanie ilości halibuta niebieskiego w jakimkolwiek miejscu innym niż porty wyznaczone przez Umawiające się Strony NAFO. Wyładunek halibuta niebieskiego w portach państw innych niż Umawiające się Strony jest zakazany.

2. Państwa Członkowskie wyznaczają porty, w których mogą być dokonywane wyładunki halibuta niebieskiego oraz ustalają związane z tym procedury kontrolne oraz nadzorcze, łącznie z okresami oraz warunkami w odniesieniu do zapisywania oraz sprawozdawczości ilości halibuta niebieskiego w każdym wyładunku.

3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji w ciągu 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykaz wyznaczonych portów oraz, w terminie 15 kolejnych dni, wykaz związanych z nimi procedur kontrolnych oraz nadzorczych określonych w ust. 2. Komisja bezzwłocznie przesyła wykaz Sekretariatowi NAFO.

4. Komisja bezzwłocznie przekazuje wykaz wyznaczonych portów określony w ust. 2, jak również portów Umawiającym się Stronom NAFO.

Artykuł 38

Kontrola w porcie

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że wszystkie statki wpływające do wyznaczonego portu w celu wyładowania i/lub przeładowania halibuta niebieskiego poddawane są kontroli zgodnie z programem kontroli portowych NAFO.

2. Zakazuje się wyładunku i/lub przeładunku połowów ze statków określonych w ust. 1 do momentu przybycia inspektorów.

3. Wszystkie wyładowane ilości są ważone według gatunku przed przewiezieniem ich do chłodni składowej lub innego miejsca przeznaczenia.

4. Państwa Członkowskie przekazują odpowiednie sprawozdanie z kontroli portowej Sekretariatowi NAFO, wraz z kopią dla Komisji, w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kontroli.

Artykuł 39

Zakaz wyładunków oraz przeładunków w odniesieniu do statków podmiotów innych niż Umawiające się Strony

Państwa Członkowskie zapewniają, że zakazuje się wyładunków oraz przeładunków halibuta niebieskiego ze statków podmiotów innych niż Umawiające się Strony, które uczestniczyły w działalności połowowej na obszarze regulowanym NAFO.

Artykuł 40

Dalsza działalność połowowa

Państwa Członkowskie przedkładają Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2004 r. sprawozdanie w sprawie wykonania środków ustanowionych w art. 34–39, łącznie z całkowitą ilością dni połowów.

SEKCJA 6

Szczególne przepisy dotyczące karmazyna

Artykuł 41

Połowy karmazyna

1. Co drugi poniedziałek kapitan statku wspólnotowego dokonującego połowów karmazyna w rejonie podobszaru 2 oraz rejonie IF, 3K oraz 3M obszaru regulowanego NAFO powiadamia właściwe władze Państwa Członkowskiego, pod banderą którego pływa statek lub w którym jest zarejestrowany, o złowionych ilościach karmazyna na tym obszarze w okresie dwóch tygodni, kończącym się o północy poprzedniej niedzieli.

Jeżeli łączne połowy osiągnęły 50 % TAC, powiadomienia dokonuje się cotygodniowo w poniedziałek.

2. Państwa Członkowskie składają Komisji sprawozdanie co drugi wtorek przed południem, dotyczące ilości karmazyna złowionych w okresie dwóch tygodni, kończącym się o północy poprzedniej niedzieli na podobszarze 2 oraz w rejonach IF, 3K oraz 3M obszaru regulowanego NAFO przez statki pływające pod ich banderą oraz zarejestrowane na ich terytorium.

Jeżeli łączne połowy osiągnęły 50 % TAC, sprawozdania przesyłane są cotygodniowo.

ROZDZIAŁ VII

SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE STATKÓW WSPÓLNOTOWYCH DOKONUJĄCYCH POŁOWÓW NA OBSZARZE CCAMLR

SEKCJA 1

Ograniczenia

Artykuł 42

Zakazy oraz ograniczenia połowowe

1. Bezpośrednie połowy gatunków wymienionych w załączniku XV są zakazane w strefach oraz w trakcie okresów wskazanych w tym załączniku.

2. W odniesieniu do nowego oraz badawczego rybołówstwa ograniczenia połowowe oraz ograniczenia przyłowów wymienione w załączniku XVI stosuje się na podobszarach/rejonach wskazanych w tym załączniku.

SEKCJA 2

Rybołówstwo badawcze

Artykuł 43

Uczestnictwo w rybołówstwie badawczym

1. Statki rybackie pływające pod banderą Hiszpanii oraz zarejestrowane w Hiszpanii, o których powiadomiono CCAMRL zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/98 mogą uczestniczyć w badawczych połowach sznurami haczykowymi w odniesieniu do Dissostichus spp. na podobszarze FAO 48.6 oraz podobszarze FAO 88.1. Nie więcej niż jeden statek rybacki dokonuje połowów na podobszarze 48.6 w jakimkolwiek tym samym momencie. Całkowite ograniczenia połowowe oraz ograniczenia przyłowów przypadające na podobszar oraz ich rozdzielenie między jednostki badawcze małej skali (SSRUs) wewnątrz każdego z podobszarów są wymienione w załączniku XVI.

2. Połowy odbywają się możliwie w jak największym zakresie geograficznym oraz barymetrycznym w celu uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia możliwości rybołówstwa oraz w celu uniknięcia nadmiernego skoncentrowania połowów oraz nakładów. W tym celu połowy w jakiejkolwiek SSRU są przerywane, jeżeli zgłoszony połów osiąga określone kwoty połowowe, oraz ta SSRU jest zamykana dla połowów na pozostałą część sezonu.

Artykuł 44

Systemy sprawozdawczości

Statki rybackie uczestniczące w połowach badawczych określonym w art. 43 podlegają następującym systemom sprawozdawczości dotyczącym połowów oraz nakładów:

a) systemowi sprawozdawczości w odniesieniu do pięciodniowego połowu i nakładu określonemu w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 66/98;

b) systemowi sprawozdawczości w odniesieniu do połowu i nakładu według dokładnej skali, określonemu w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 66/98;

c) zgłaszana jest całkowita ilość oraz waga odrzuconych Dissostichus eleginoides i Dissostichus mawsoni, łącznie z tymi w stanie "mięsa galaretowatego".

Artykuł 45

Szczególne wymogi

1. Połowy badawcze określone w art. 43 przeprowadzane są zgodnie z przepisami art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 66/98 w odniesieniu do środków mających zastosowanie w celu zmniejszenia przypadkowej śmiertelności ptaków morskich w trakcie połowu sznurami haczykowymi. Oprócz tych środków dokonywanie zrzutu odpadków jest zakazane w trakcie tych połowów.

2. Statki rybackie uczestniczące w połowach badawczych na podobszarze FAO 88.1 podlegają następującym wymogom dodatkowym:

a) statkom zabrania się dokonywania zrzutów:

i) olejów lub produktów paliwowych, lub pozostałości olejowych do morza, z wyjątkiem dopuszczonych na podstawie załącznika I do MARPOL 73/78;

ii) śmieci;

iii) odpadów żywności niezdolnych do przejścia przez sito, o otworach nie większych niż 25 mm;

iv) drobiu lub części (łącznie ze skorupkami jaj); lub

v) ścieków w obrębie 12 mil morskich od lądu lub szelfu lodowego, lub ścieków, podczas gdy statek podróżuje z prędkością mniejszą niż 4 węzły;

b) żadnego drobiu żywego lub innych żywych ptaków nie wprowadza się na podobszar 88.1 oraz jakiegokolwiek opierzonego drobiu nieskonsumowanego nie usuwa się z podobszaru 88.1;

c) połowy Dissostichus spp. na podobszarze 88.1 są zakazane w obrębie 10 mil morskich od wybrzeża Wysp Balleny'ego.

Artykuł 46

Definicja zaciągów

1. Do celów niniejszej sekcji zaciąg obejmuje ustawienie jednej lub większej ilości lin w jednej pozycji. Dokładne położenie geograficzne zaciągu jest ustalane przez środkowy punkt liny lub lin rozstawionych do celów sprawozdawczości w odniesieniu do połowów oraz nakładów.

2. W celu oznaczenia jako zaciąg badawczy:

a) każdy zaciąg badawczy musi być odseparowany o nie mniej niż 5 mil morskich od jakiegokolwiek innego zaciągu badawczego, odległość należy odmierzyć od środkowego punktu geograficznego zaciągu badawczego;

b) każdy zaciąg obejmuje przynajmniej 3500 haczyków oraz nie więcej niż 10000 haczyków; może się to składać z oddzielnych lin ustawionych w tej samej pozycji;

c) każde zaciągnięcie sznura haczykowego posiada czas pobytu w wodzie nie mniejszy niż sześć godzin, mierzonych od momentu ukończenia procesu ustawiania lin do rozpoczęcia procesu zaciągania.

Artykuł 47

Plany badawcze

Statki rybackie uczestniczące w połowach badawczych określonych w art. 43 realizują plany badawcze w każdej oraz wszystkich SSRU, na które podzielone są podobszary FAO 48.6 oraz 88.1. Plan badawczy jest realizowany w następujący sposób:

a) po pierwszym wpłynięciu na SSRU pierwszych 10 zaciągów, oznaczonych jako "pierwszy cykl", oznacza się jako "zaciągi badawcze" oraz musi spełniać kryteria określone w art. 46 ust. 2;

b) kolejnych 10 zaciągów lub 10 ton połowu, w zależności od tego, która z wartości progowych jest osiągana jako pierwsza, są oznaczane jako "drugi cykl". Zaciągi w drugim cyklu, według uznania kapitana, mogą być przeprowadzane jako część zwykłego połowu badawczego; jednakże pod warunkiem że spełniają one wymogi art. 46 ust. 2, zaciągi te mogą być również oznaczane jako zaciągi badawcze;

c) po ukończeniu pierwszego i drugiego cyklu zaciągów, jeżeli kapitan zamierza kontynuować połów w granicach SSRU, statek musi rozpocząć "trzeci cykl", którego skutkiem będzie dokonanie 20 zaciągów we wszystkich trzech cyklach. Trzeci cykl zaciągów kończy się w trakcie tej samej wizyty co pierwszy i drugi cykl w SSRU;

d) po zakończeniu 20 zaciągów badawczych statek może kontynuować połów w obrębie SSRU;

e) w SSRU A, B, C, E oraz G na podobszarze 88.1, gdzie nadający się do połowów obszar dna morza jest mniejszy niż 15000 km2, lit. b), c) i d) nie mają zastosowania, a po zakończeniu 10 zaciągów badawczych statek może kontynuować połów w obrębie SSRU.

Artykuł 48

Plany gromadzenia danych

1. Statki rybackie uczestniczące w połowach badawczych określonych w art. 43 realizują plany gromadzenia danych, w każdym i we wszystkich SSRU, na które podzielone są podobszary FAO 48.6 i 88.1. Plany gromadzenia danych zawierają następujące dane:

a) pozycja oraz głębokość morza na końcu każdej linii zaciągu;

b) czas ustawiania, przebywania w wodzie oraz zaciągania;

c) ilość oraz gatunki ryb straconych na powierzchni;

d) ilość zestawów haczyków;

e) rodzaj przynęty;

f) skuteczność przynęty ( %);

g) rodzaj haczyka; oraz

h) warunki panujące na morzu, zachmurzenie i faza księżyca w momencie ustawiania lin.

2. Wszystkie dane określone na podstawie ust. 1 są gromadzone w odniesieniu do każdego zaciągu; w szczególności wszystkie ryby w zaciągu do 100 ryb mają zostać zmierzone oraz pobiera się próbkę co najmniej 30 ryb dla przeprowadzenia badań biologicznych. W przypadku gdy złapane jest więcej niż 100 ryb, powinna zostać zastosowana metoda losowego pobierania podpróbek.

Artykuł 49

Program znakowania

Każdy statek rybacki uczestniczący w połowach badawczych określonych w art. 43 wdraża w następujący sposób program znakowania:

a) osobniki Dissostichus spp. są znakowane kolorem zielonym oraz uwalniane w ilości jednego osobnika przypadającego na tonę wagi połowu w trakcie trwania sezonu. Statki przerywają znakowanie po oznakowaniu 500 osobników lub pozostawiają jednego oznakowanego na zielono osobnika na tonę połowu;

b) program koncentruje się na małych osobnikach poniżej 100 cm, chociaż większe osobniki powinny w razie konieczności być oznaczane w celu spełnienia wymogu oznakowania jednego osobnika na tonę wagi połowu. Wszystkie wypuszczone osobniki powinny być dwukrotnie oznaczone, a wypuszczenia powinny obejmować możliwie jak największy obszar geograficzny;

c) wszystkie oznakowania są wyraźnie nadrukowane wraz z niepowtarzalnym numerem seryjnym oraz adresem zwrotnym, tak aby pochodzenie oznakowań mogło zostać odtworzone w przypadku ponownego złapania oznaczonego osobnika;

d) wszystkie odpowiednie dane przywieszki oraz jakiekolwiek ponowne złapanie oznaczonego osobnika Dissostichus spp. w połowie jest zgłaszane w nadającej się do komputerowego odczytywania formie CCAMLR w terminie dwóch miesięcy od dokonania połowu.

Artykuł 50

Obserwatorzy naukowi

Każdy statek rybacki uczestniczący w połowach badawczych określonych w art. 43 posiada na pokładzie przynajmniej dwóch obserwatorów, spośród których jeden jest obserwatorem wyznaczonym zgodnie z Systemem Międzynarodowych Obserwacji Naukowych CCAMLR, w toku całości działalności połowowej w trakcie okresu połowowego.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 51

Przesyłanie danych

Na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 dane odnoszące się do wyładowywania ilości złowionych są przesyłane przez Państwa Członkowskie Komisji w formie umożliwiającej ich komputerowe odczytanie przez wykorzystanie kodów zasobów wymienionych w każdej tabeli zasobów.

Artykuł 52

Kwoty dla nowych Państw Członkowskich

Połowy dokonywane przez statki nowych Państw Członkowskich między dniem 1 stycznia 2004 r. a dniem przystąpienia są zaliczone na poczet kwot ustanowionych w załączniku I.

W terminie 15 dni po dniu przystąpienia nowe Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o ilości ich połowów między dniem 1 stycznia 2004 r. a dniem przystąpienia.

Artykuł 53

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

W przypadku gdy TAC obszaru CCAMLR są ustanowione dla okresów rozpoczynających się między dniem 1 stycznia 2004 r., art. 42 stosuje się z mocą od rozpoczęcia odpowiednich okresów stosowania TAC.

Przepisy pkt 12 załącznika IV wchodzą w życie dnia 1 lutego 2004 r., z wyjątkiem ppkt 12.3 oraz 12.7 akapitu drugiego, który wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2004 r.

Artykuły 13 i 14 nie stosują się do Estonii, Łotwy, Litwy i Polski od dnia przystąpienia tych państw.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2003 r.

W imieniu Rady

Giovanni Alemanno

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 1.

[2] Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

[3] Dz.U. L 6 z 10.1.1998, str. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 2742/1999 (Dz.U. L 341 z 31.12.1999, str. 1).

[4] Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.

[5] Dz.U. L 226 z 29.8.1980, str. 48.

[6] Dz.U. L 226 z 29.8.1980, str. 12.

[7] Dz.U. L 29 z 1.2.1985, str. 9.

[8] Dz.U. L 161 z 2.7.1993, str. 1.

[9] Dz.U. L 332 z 20.12.1996, str. 1.

[10] Dz.U. L 332 z 20.12.1996, str. 6.

[11] Dz.U. L 332 z 20.12.1996, str. 16.

[12] Dz.U. L 132 z 21.5.1987, str. 9.

[13] Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1965/2001 (Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 23).

[14] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

[15] Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 973/2001 (Dz.U. L 137 z 19.5.2001, str. 1).

[16] Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

[17] Dz.U. L 9 z 15.1.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1520/98 (Dz.U. L 201 z 17.7.1998, str. 1).

[18] Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 973/2001 (Dz.U. L 137 z 19.5.2001, str. 1).

[19] Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 10.

[20] Rozporządzenie Rady (WE) nr 2341/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2003 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (Dz.U. L 356 z 31.12.2002 str. 12). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1754/2003 (Dz.U. L 252 z 4.10.2003, str. 1).

[21] Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 27. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 839/2002 (Dz.U. L 134 z 22.5.2002, str. 5).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO STATKÓW WSPÓLNOTOWYCH NA OBSZARACH, GDZIE ISTNIEJĄ OGRANICZENIA POŁOWOWE ORAZ W ODNIESIENIU DO STATKÓW PAŃSTW TRZECICH NA WODACH WE, WEDŁUG GATUNKÓW ORAZ WEDŁUG OBSZARU (W TONACH ŻYWEJ WAGI, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH INACZEJ OKREŚLONO)

Wszystkie ograniczenia połowowe ustalone w niniejszym załączniku są uznawane za kwoty do celów art. 9 oraz z tego względu podlegają regułom wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 2847/93, w szczególności w jego art. 14 oraz 15.

W granicach każdego obszaru zasoby rybne określane są w kolejności alfabetycznej łacińskich nazw gatunków. Dla celów niniejszego rozporządzenia tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich jest podana poniżej:

Nazwa zwyczajowa | Kod 3 Alfa | Nazwa naukowa |

Tuńczyk biały | ALB | Thunnus alalunga |

Beryksy | ALF | Beryx spp. |

Niegładzica | PLA | Hippoglossoides platessoides |

Sardela europejska | ANE | Engraulis encrasicolus |

Żabnicowate | ANF | Lophiidae |

Kergulena | ANI | Champsocephalus gunnari |

Antar patagoński | TOP | Dissostichus eleginoides |

Zębacz smugowy | CAT | Anarhichas lupus |

Halibut atlantycki | HAL | Hippoglossus hippoglossus |

Łosoś atlantycki | SAL | Salmo salar |

Żarłacz olbrzymi | BSK | Cetorhinus maximus |

Opastun | BET | Thunnus obesus |

Koleń kolcobrody | DCA | Deania calcea |

Pałasz czarny | BSF | Aphanopus carbo |

Borel, szczekacz | SSI | Chaenocephalus aceratus |

Molwa niebieska | BLI | Molva dypterigia |

Marlin błękitny | BUM | Makaira nigricans |

Błękitek | WHB | Micromesistius poutassou |

Tuńczyk błękitnopłetwy | BFT | Thunnus thynnus |

Gromadnik | CAP | Mallotus villosus |

Dorsz | COD | Gadus morhua |

Sola | SOL | Solea solea |

Krab | PAI | Paralomis spp. |

Zimnica | DAB | Limanda limanda |

Plastugokształtne | FLX | Pleuronectiformes |

Flądra | FLX | Platichthys flesus |

Widlaki | FOX | Phycis spp. |

Argentyna wielka | ARU | Argentina silus |

Halibut niebieski | GHL | Reinhardtius hippoglossoides |

Buławikowate | GRV | Macrourus spp. |

Koleń długopłetwy | ETR | Etmopterus princeps |

Nototenia skwama, skwama | NOS | Lepidonotothen squamifrons |

Plamiak | HAD | Melanogrammus aeglefinus |

Morszczuk | HKE | Merluccius merluccius |

Śledź | HER | Clupea harengus |

Ostroboki | JAX | Trachurus spp. |

Żółcica | NOG | Gobionotothen gibberifrons |

Liksa | SCK | Dalatias licha |

Kryl | KRI | Euphausia superba |

Lantern fish | LAC | Lampanyctus achirus |

Koleń czerwony | GUQ | Centrophorus squamosus |

Złocica | LEM | Microstomus kitt |

Molwa pospolita | LIN | Molva molva |

Makrela | MAC | Scomber scombrus |

Mototenia marmurkowa | NOR | Notothenia rossii |

Smuklice | LEZ | Lepidorhombus spp. |

Pandaletka północna | PRA | Pandalus borealis |

Homarzec | NEP | Nephrops norvegicus |

Okowiel | NOP | Trisopterus esmarki |

Gardłosz atlantycki | ORY | Hoplostethus atlanticus |

Krewetki "Penaeus" | PEN | Penaeus spp |

Gładzica | PLE | Pleuronectes platessa |

Dorszyk polarny, sajda | POC | Boreogadus saida |

Rdzawiec | POL | Pollachius pollachius |

Lamna | POR | Lamna nasus |

Koleń iberyjski | CYO | Centroscymnus coelolepis |

Karmazyny | RED | Sebastes spp. |

Bogar | SBR | Pagellus bogaraveo |

Buławik siwy | RHG | Macrourus berglax |

Buławik czarny | RNG | Coryphaenoides rupestris |

Czarniak | POK | Pollachius virens |

Dobijakowate | SAN | Ammodytidae |

Labraks | BSS | Dicentrarchus labrax |

Kałamarnica krótkopłetwa | SQI | Illex illecebrosus |

Rajowate | SRX-RAJ | Rajidae |

Kolczak smukły | ETP | Etmopterus pusillus |

Krab kieszeniec | PCR | Chionoecetes spp. |

Georgianka | SGI | Pseudochaenichthys georgianus |

Molwa hiszpańska | SLI | Molva macrophthalmus |

Szprot | SPR | Sprattus sprattus |

Koleń | DGS | Squalus acanthias |

Włócznik | SWO | Xiphias gladius |

Antar patagoński | TOP | Dissostichus eleginoides |

Rekin szary, żarłacz szary | GAG | Galeorhinus galeus |

Skarp | TUR | Psetta maxima |

Brosma | USK | Brosme brosme |

Krokodylec | LIC | Channichthys rhinoceratus |

Kolczak, kolczak czarny | ETX | Etmopterus spinax |

Marlin biały | WHM | Tetrapturus alba |

Witlinek | WHG | Merlangius merlangus |

Szkarłacica | WIT | Glyptocephalus cynoglossus |

Tuńczyk żółtopłetwy | YFT | Thunnus albacares |

Żółcica | YEL | Limanda ferruginea |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE STOSOWANE W 2004 R. W ODNIESIENIU DO ŚLEDZIA, KTÓRE NALEŻY WYŁADOWAĆ NIEPOSORTOWANE DO CELÓW INNYCH NIŻ SPOŻYCIE PRZEZ CZŁOWIEKA (W TONACH ŻYWEJ WAGI)

Wszystkie ograniczenia połowowe wymienione w niniejszym załączniku uznaje się do celów art. 3 za kwoty połowowe oraz, z tego względu, są poddawane one działaniu reguł wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2847/93, w szczególności w jego art. 14 i 15.

Gatunek: | Śledź Clupea harengus | Strefa: | 2.1.1.2 Skagerrak i Kattegat HER/03A-BC |

Dania | 17950 | | |

Niemcy | 160 | | |

Szwecja | 2890 | | |

WE | 21000 | | |

TAC | 21000 | | |

Gatunek: | Śledź Clupea harengus | Strefa: | IIa (wody WE), Morze Północne, VIId HER/2A47DX |

Belgia | 189 | | |

Dania | 36377 | | |

Niemcy | 189 | | |

Francja | 189 | | |

Niderlandy | 189 | | |

Szwecja | 178 | | |

Zjednoczone Królestwo | 691 | | |

WE | 38000 | | |

TAC | 38000 | | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

ŚRODKI SPECJALNE DOTYCZĄCE ŚLEDZIA Z MORZA PÓŁNOCNEGO

1. Państwa Członkowskie przyjmują specjalne środki dotyczące łowienia, sortowania lub wyładowywania śledzia złowionego na Morzu Północnym lub na obszarze Skagerrak i Kattegat w celu zapewnienia przestrzegania ograniczeń połowowych, w szczególności tych, wymienionych w załączniku II. Środki te obejmują w szczególności:

- specjalne kontrole oraz programy inspekcji,

- plany nakładów połowowych, łącznie z wykazem statków uprawnionych oraz, w przypadku gdy jest to uważane za niezbędne na podstawie wyczerpania kwoty powyżej poziomu 70 %, ograniczenia działań uprawnionych statków,

- kontrola przeładunku oraz praktyk powodujących zrzucanie,

- w miarę możliwości tymczasowy zakaz połowów w obszarach, gdzie wiadomo, iż występują wysokie współczynniki przyłowów śledzia, w szczególności narybku.

2. W przypadku wyładunków nieposortowanego śledzia z pozostałej części połowu Państwa Członkowskie zapewniają, iż działają odpowiednie programy pobierania próbek w celu skutecznego monitorowania wszystkich wyładunków połowów śledzia. Zakazane jest wyładowywanie połowów ryb zawierających nieposortowanego śledzia w portach, gdzie brak programów pobierania próbek.

3. Inspektorzy Komisji, zgodnie z przepisami art. 29 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 oraz w każdym przypadku, gdy Komisja uznaje to za niezbędne dla celów pkt 1 i 2, przeprowadzają kontrole w celu sprawdzenia realizacji przez właściwe władze programów pobierania próbek oraz specjalnych środków wspomnianych w pkt 1.

4. Komisja zakazuje wyładowywania śledzia, jeżeli uznaje się, iż realizacja środków określonych w pkt 1 i 2 nie osiągnęła ścisłej kontroli śmiertelności połowów śledzia we wszystkich połowach.

5. Wszystkie wyładunki śledzia złowionego na obszarze ICES IIIa, IV i VIId przez statki, które posiadają na pokładzie tylko sieci ciągnione o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 32 mm, dokonując połowów na tych obszarach, będą wliczane do odpowiedniej kwoty zgodnie z definicją załącznika I.

6. Wszystkie wyładunki śledzia złowionego na obszarach ICES IIIa, IV i VIId przez statki, które posiadają na pokładzie sieci ciągnione o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 32 mm, dokonując połowów na tych obszarach, będą zaliczone na poczet odpowiedniej kwoty zgodnie z definicją załącznika II. Śledź wyładowany przez statki operujące w tych warunkach nie jest oferowany do sprzedaży do spożycia przez ludzi.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

PRZEJŚCIOWE ŚRODKI TECHNICZNE

1. Rodzaj narzędzi połowowych dopuszczonych do połowów dorsza na Morzu Bałtyckim

1.1. Sieci ciągnione

1.1.1. Bez okien wyjściowych

Sieci ciągnione bez okien wyjściowych są zakazane.

1.1.2. Z oknami wyjściowymi

W drodze odstępstwa od przepisów dotyczących specjalnych urządzeń selektywnych w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 88/98 stosuje się przepisy dodatku 1 do niniejszego załącznika.

1.2. Sieć skrzelowa

W drodze odstępstwa od przepisów załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 88/98 minimalny rozmiar oczek sieci w odniesieniu do sieci skrzelowych wynosi 110 mm.

Sieci nie przekraczają maksymalnej długości 12 km dla statków o długości całkowitej do 12 m włącznie.

Sieci nie przekraczają maksymalnej długości 24 km dla statków o długości całkowitej większej niż 12 m.

Czas pobytu w wodzie sieci nie przekracza 48 godzin, biegnących od czasu umieszczenia sieci po raz pierwszy w wodzie, do czasu wciągnięcia w pełni sieci na pokład statku rybackiego.

2. Przyłów dorsza w Morzu Bałtyckim

W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 88/98 nie może być przetrzymywany na pokładzie żaden niewymiarowy dorsz. Jednakże w drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 5 tego rozporządzenia przyłów dorsza złowionego w czasie dokonywania połowów śledzia i szprota siecią o rozmiarach oczek sieci 32 mm lub mniejszych nie powinien przekraczać 3 % w wadze. Od tego przyłowu nie więcej niż 5 % niewymiarowego dorsza jest zatrzymywane na pokładzie.

Przyłowy dorsza nie mogą przekraczać 10 %, jeżeli połowy innych gatunków niż śledź oraz szprot dokonywane są wykorzystując włoki oraz niewody duńskie, inne niż określone w ppkt 1.1.2.

3. Minimalny wymiar dorsza

W drodze odstępstwa od przepisów ustanowionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 88/98 minimalny wymiar dla dorsza wynosi 38 cm.

4. Letni zakaz w odniesieniu do dorsza bałtyckiego

Połowy dorsza są zakazane na Morzu Bałtyckim, cieśninach Bełt i Sund od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2004 r. włącznie.

5. Zakończenie połowów na obszarze głębi Bornholmu

Połowy są zakazane od dnia 15 maja do dnia 31 sierpnia 2004 na wodach głębi Bornholmu, na obszarze morskim określonym przez linie łączące ze sobą następujące współrzędne:

- 55°30′ N szerokości geograficznej, 15°30′ E długości geograficznej,

- 55°30′ N szerokości geograficznej, 16°30′ E długości geograficznej,

- 55°00′ N szerokości geograficznej, 16°30′ E długości geograficznej,

- 55°00′ N szerokości geograficznej, 16°00′ E długości geograficznej,

- 55°15′ N szerokości geograficznej, 16°00′ E długości geograficznej,

- 55°15′ N szerokości geograficznej, 15°30′ E długości geograficznej,

- 55°30′ N szerokości geograficznej, 15°30′ E długości geograficznej.

6. Techniczne środki ochronne na obszarach Skagerrak oraz Kattegat

Nie naruszając warunków wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 850/98, stosuje się w roku 2004 następujące zasady:

a) stosuje się rozmiar oczek sieci wynoszący 35 mm, jeżeli dokonuje się połowu pandaletek północnych (Pandalus borealis);

b) rozmiar oczek sieci wynoszący 30 mm jest wykorzystywany, jeżeli dokonuje się połowu srebrzyków (Argentina spp.);

c) jeżeli dokonuje się połowu witlinka siecią o rozmiarze oczek wynoszącym od 70 do 89 mm, przyłowy nie przekraczają 30 % w odniesieniu do następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, skarp (Turbot), nagład, stornia, smuklica, zimnica, czarniak oraz homarca;

d) jeżeli dokonuje się połowu homarca siecią o rozmiarze oczek wynoszącym od 70 do 89 mm, przyłowy nie powinny przekraczać 60 % w odniesieniu do następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, skarp (Turbot), nagład, stornia, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak oraz homarzec;

e) jeżeli dokonuje się połowu pandaletek północnych (Pandalus borealis) siecią o rozmiarze oczek wynoszącym od 35 do 69 mm, przyłowy nie powinny przekraczać 50 % w odniesieniu do następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, skarp (Turbot), nagład, stornia, śledź, makrela, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak, homarzec oraz homarzec;

f) we wszystkich połowach, innych niż objęte przepisami lit. c), d) i e), wykorzystując sieci o rozmiarze oczek poniżej 90 mm, przyłowy nie powinny przekraczać 10 % w odniesieniu do następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, skarp (Turbot), nagład, stornia, makrela, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak, homarzec oraz homar.

7. Obszar plamiaka

Wszystkie połowy z wyjątkiem połowów sznurami haczykowymi, są zakazane we Wspólnocie oraz na wodach międzynarodowych, na obszarze ograniczonym następującymi współrzędnymi:

Punkt nr | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |

1 | 57°00′ N | 15°00′ W |

2 | 57°00′ N | 14°00′ W |

3 | 56°30′ N | 14°00′ W |

4 | 56°30′ N | 15°00′ W |

8. Połowy śledzia na obszarze IIa (wody WE)

Połowy wykorzystując ciągnione narzędzie połowowe o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 54 mm lub wykorzystując okrężnice na obszarze IIa (wody WE) są dopuszczalne jedynie między 1 marca a 15 maja.

9. Techniczne środki ochronne w strefie śródziemnomorskiej

Połowy aktualnie dokonywane na podstawie odstępstw, przewidzianych w art. 3 ust. 1 i 1a oraz art. 6 ust. 1 i 1a rozporządzenia (WE) nr 1626/94, mogą nadal być kontynuowane w 2004 r.

10. Zamknięcie obszaru w odniesieniu do połowów dobijakowatych

Zakazane jest wyładowywanie lub zatrzymywanie na pokładzie dobijakowatych, złowionych na obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii oraz Szkocji, oraz linią kolejno łączącą następujące współrzędne:

- wschodnie wybrzeże Anglii na 55°30′ N szerokości geograficznej,

- 55°30′ N szerokości geograficznej, 1°00′ W długości geograficznej,

- 58°00′ N szerokości geograficznej, 1°00′ W długości geograficznej,

- 58°00′ N szerokości geograficznej, 2°00′ W długości geograficznej,

- wschodnie wybrzeże Szkocji na 2°00′ W długości geograficznej,

- wschodnie wybrzeże Szkocji na 2°00′ W długości geograficznej,

Jednakże będą dopuszczone ograniczone połowy, w celu monitorowania zasobu dobijakowatych na obszarze oraz w celu monitorowania skutków jego zamknięcia.

11. Przepisy szczególne w odniesieniu do Zatoki Ryskiej

11.1. Specjalne zezwolenie połowowe

1. W celu wykonywania działalności połowowej w Zatoce Ryskiej statki posiadają specjalne zezwolenie połowowe wydane zgodnie z przepisami art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1627/94.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że statki, którym wydane zostało specjalne zezwolenie połowowe określone w ust. 1 są objęte wykazem zawierającym ich nazwę, numer wewnętrznego wpisu do rejestru, które mają zostać dostarczone Komisji przez każde z Państw Członkowskich.

Statki włączone do wykazu spełniają następujące warunki:

a) całkowita moc silników (kW) statków objętych wykazem nie może przekraczać przestrzeganej mocy silników w stosunku do każdego Państwa Członkowskiego w latach 2000–2001 w Zatoce Ryskiej;

b) moc silnika statku nie może przekraczać 221 kilowatów (kW) w dowolnym momencie.

11.2. Zastąpienie statków lub silników

1. Jakikolwiek pojedynczy statek znajdujący się w wykazie określonym w ppkt 11.1.2 może zostać zastąpiony przez inny statek lub statki, pod warunkiem że:

a) takie zastąpienie nie będzie prowadziło do wzrostu całkowitej mocy silnika, jak wskazano w ppkt 11.1.2 lit. a) w odniesieniu do zainteresowanego Państwa Członkowskiego; oraz

b) moc silnika statku nie może przekraczać w każdej chwili 221 kW.

2. Jakikolwiek statek objęty wykazem określonym w ppkt 11.1.2 może zostać zastąpiony, pod warunkiem że:

a) zastąpienie silnika nie prowadzi do zwiększenia mocy silnika statku powyżej 221 kW w każdej chwili;

b) moc zastępującego silnika nie jest taka, iż zastąpienie będzie prowadziło do wzrostu całkowitej mocy silnika, jak wskazano w ppkt 11.1.2 lit. a) w odniesieniu do zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

12. Procedury ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

12.1. Następujące procedury lub ich kombinacje stosuje się we Wspólnocie Europejskiej do wyładunków ilości przypadających na wyładunek przekraczający 10 ton śledzia, makreli oraz ostroboka, dokonywanych przez statki wspólnotowe oraz statki państw trzecich, złowionych:

w odniesieniu do śledzia – na podobszarach ICES I, II oraz w rejonach III a Północnym, IV, Vb, VI oraz VII b, c, d,

w odniesieniu do makreli oraz ostroboka, na podobszarach ICES IIa oraz w rejonach III a, b, d, IV, VI oraz VII.

12.2. Wyładunki określone w ppkt 12.1 są dozwolone jedynie w wyznaczonych portach.

12.3. Każde z zainteresowanych Państw Członkowskich przekazuje Komisji przed dniem 15 stycznia 2004 r. wykaz wyznaczonych portów, w których można dokonywać wyładunku śledzia, makreli oraz ostroboka oraz, w terminie 30 dni po tym dniu, procedury kontroli i nadzoru w odniesieniu do tych portów, łącznie z okresami oraz warunkami w odniesieniu do zapisywania oraz sprawozdawczości, dotyczącej ilości jakiegokolwiek z gatunków oraz zasobów określonych w ppkt 12.1 w ramach każdego z wyładunków. Komisja przekazuje te informacje, jak również informacje dotyczące portów wyznaczonych przez państwa trzecie wszystkim zainteresowanym Państwom Członkowskim.

12.4. Kapitan statku rybackiego określonego w ppkt 12.1 powiadamia właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym ma zostać dokonany wyładunek, na przynajmniej cztery godziny przed wpłynięciem do portu wyładunku zainteresowanego Państwa Członkowskiego o:

a) porcie, do którego ma zamiar wpłynąć statek;

b) szacunkowym czasie przybycia do portu;

c) ilościach w żywej wadze według gatunków zatrzymywanych na pokładzie.

Właściwe władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego wymagają, aby nie przeprowadzać wyładunku do momentu uzyskania na to zezwolenia.

12.5. W drodze odstępstwa od przepisów ppkt 4.2 załącznika IV do rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 kapitan statku rybackiego przedkłada niezwłocznie po przybyciu do portu odpowiednią stronę lub strony dziennika połowowego, zgodnie z wymaganiami właściwych władz w porcie wyładunku.

Ilości zatrzymane na pokładzie, zgłoszone przez wyładunkiem, jak określono w ppkt 12.4 lit. c), są równe ilościom zapisanym w dzienniku połowowym po jego wypełnieniu.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 dopuszczalny margines tolerancji w oszacowaniach wpisanych do dziennika połowowego ilości w kilogramach ryb zatrzymanych na pokładzie statków wynosi 7 %.

12.6. Wszyscy nabywcy kupujący świeżą rybę ważą wszystkie otrzymane ilości. Ważenie przeprowadza się przed sortowaniem ryb, przetwarzaniem, przetrzymywaniem w chłodni składowej, transportowaniem z portu wyładunku lub odsprzedaniem.

Określając wagę, jakiekolwiek odliczenie dotyczące wody nie przekracza 2 %.

Oprócz zobowiązań wymienionych w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2847/93 przetwórca lub nabywca wyładowanych ilości przedkłada właściwym władzom zainteresowanego Państwa Członkowskiego kopię faktury lub dokumentu ją zastępującego, jak określono w art. 22 ust. 3 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku [1]. Każda taka faktura lub każdy dokument zawiera informacje wymagane przez przepisy art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2847/93 oraz są przedkładane na żądanie lub w ciągu 48 godzin od zakończenia ważenia.

12.7. Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb, ważą wyładowane ilości zanim ryby są przetwarzane, przetrzymywane w chłodni składowej, transportowane z portu wyładunku lub odsprzedawane. Jakikolwiek ciężar opakowania równy wadze pudełek, pojemników z tworzywa sztucznego lub innych, w których ryby, które należy zważyć są pakowane może zostać odliczona od wagi jakichkolwiek wyładowanych ilości.

Alternatywnie, waga mrożonych ryb pakowanych w pudelka, może być ustalona przez pomnożenie średniej wagi próby reprezentatywnej opartej na zważeniu zawartości usuniętej z pudełka oraz bez plastikowego opakowania, niezależnie od tego, czy przed czy po rozmrożeniu jakiegokolwiek lodu znajdującego się na powierzchni ryb. Państwa Członkowskie powiadamiają przed dniem 31 stycznia 2004 r., o swojej metodologii pobierania próbek, która jest zatwierdzana przez Komisję.

12.8. Właściwe władze Państwa Członkowskiego zapewniają, że ryby są ważone w obecności kontrolera.

13. Ograniczenia połowów dorsza na zachód od Szkocji

Do dnia 31 grudnia 2004 r., zakazane jest przeprowadzanie jakichkolwiek działań połowowych w granicach obszaru zamkniętego kolejno łączącymi się z liniami prostymi następujących współrzędnych geograficznych:

59°05′ N, 06°45′ W

59°30′ N, 06°00′ W

59°40′ N, 05°00′ W

60°00′ N, 04°00′ W

59°30′ N, 04°00′ W

59°05′ N, 06°45′ W.

14. Zakresy rozmiaru oczek sieci, gatunki docelowe i jakiekolwiek wymagane udziały procentowe połowu, mające zastosowanie przy korzystaniu z jednolitego zakresu rozmiaru oczka w ciągnionych narzędziach połowowych na obszarze Skagerrak i Kattegat

W drodze odstępstwa od przepisów dotyczących ciągnionych narzędzi połowowych na obszarze Skagerrak i Kattegat, jak ustanowiono w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 850/98, przepisy dodatku 2 do niniejszego załącznika stosuje się od dnia 1 marca 2004 r.

15. Wykorzystanie okrężnic na obszarze Wschodniego Oceanu Pacyficznego (Obszar Regulowany Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC))

Połowy tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) dokonywane przez sejnery łowiące okrężnicą tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) opastuna (Thunnus obesus) oraz tuńczyka bonito (Katsuwonus pelamis) są zakazane od dnia 1 sierpnia do dnia 11 września 2004 r., na obszarze wyznaczonym przez następujące granice:

Pacyficzne linie brzegowe Ameryk,

150° W długości geograficznej,

40° N szerokości geograficznej,

40° S szerokości geograficznej.

Od dnia stosowania niniejszego rozporządzenia, połowy tuńczyka dokonywane przez statki łowiące okrężnicą w obszarze regulowanym Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego zatrzymują na pokładzie całość złowionego opastuna, tuńczyka pasiastego oraz tuńczyka żółtopłetwego, z wyjątkiem ryb uznanych za nie nadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż ich wymiar. Jednakże przepis ten nie ma zastosowania do ostatniej części rejsu

Statki łowiące okrężnicą, bezzwłocznie uwalniają nieokaleczone, w praktycznie możliwym zakresie, wszystkie żółwie morskie, rekiny, żaglicowate, raje, mahi-mahi i pozostałe gatunki inne niż gatunki docelowe. Zachęca się rybaków do rozwoju oraz wykorzystania technik, oraz sprzętu w celu ułatwienia szybkiego oraz bezpiecznego uwalniania takich zwierząt.

Następujące szczególne środki stosuje się do okrążonych lub zaplątanych żółwi morskich:

w każdym przypadku, gdy zauważa się żółwia morskiego w sieci, powinien zostać podjęty wszelki możliwy wysiłek w celu uratowania żółwia, zanim zostanie on zaplątany w sieci, w tym, w razie potrzeby, wykorzystanie łodzi motorowej,

jeżeli żółw jest zaplątany w sieć, rolka sieciowa powinna zatrzymać się gdy tylko żółw wydostaje się z wody oraz nie powinna działać do momentu odplątania oraz uwolnienia,

jeżeli żółw jest zabierany na pokład statku, powinny zostać wykorzystane wszystkie właściwe metody, mające na celu pomoc w powrocie do zdrowia żółwia, przed wpuszczeniem go do wody,

zakazuje się statkom rybackim łowiącym tuńczyki, usuwania worków z solą lub jakichkolwiek śmieci z tworzyw sztucznych na morzu.

16. Techniczne środki ochronne na Morzu Irlandzkim

Techniczne środki ochronne określone w art. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 254/2002 stosuje się tymczasowo w 2004 r.

17. Specjalne warunki w odniesieniu do połowów plamiaka na Morzu Północnym

a) dla celów niniejszego punktu, "obszar ochrony dorsza" oznacza tą część rejonów ICES IV włączonych do następujących prostokątów ICES, które leżą dalej niż w odległości 12 mil morskich przybrzeżnych linii podstawowych:

49E6, 48E6, 47E6, 46E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 49E8, 51E9, 50E9, 49E9, 48E9, 47E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 51F1, 50F1, 49F1, 50F2, 49F2, 46F3, 45F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0, 46E8, 45E8, 47E9, 46E9, 45E9, 44E9, 47F0, 46F0, 45F0, 44F0, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1.

b) statki, którym Państwo Członkowskie wydało specjalne zezwolenie połowowe w odniesieniu do ukierunkowanych połowów plamiaka zgodnie z przepisami art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1627/94 spełniają następujące warunki:

i) powiadamiają organy krajowe o miejscu i czasie, w których zostanie dokonany wyładunek ryb przynajmniej na cztery godziny zanim ma miejsce taki wyładunek, chyba że wyładunki są przeprowadzane w trakcie okresów określonych przez Państwo Członkowskie;

ii) dokonuje takich wyładunków wyłącznie w portach, które są wyznaczone przez Państwo Członkowskie bandery;

iii) przedkładać odpowiednia stronę(-y) dziennika połowowego krajowym władzom portu, przed dokonaniem wyładunku połowów zatrzymanych na pokładzie;

iv) nie wyładowywać jakichkolwiek ryb zatrzymanych na pokładzie do czasu wydania zgody na dokonanie takiego wyładunku przez odpowiednie organy krajowe;

v) zatrzymać na pokładzie nie więcej 5 % dorsza jako udział żywej wagi organizmów morskich na statku;

vi) nie dokonywać żadnych przeładunków ryb na morzu;

vii) dokonywać połowów wyłącznie poza obszarem ochrony dorsza;

viii) nie przepływać tranzytem przez obszar ochrony dorsza chyba że narzędzia połowowe posiadane na pokładzie są odpowiednio przytwierdzone i związane;

ix) nie posiadać na pokładzie oraz nie zrzucać narzędzi połowowych włoka o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 100 mm.

c) specjalne zezwolenia połowowe określone w lit. b) nie są wydawane na okres dłuższy niż trzy miesiące.

d) nie jest wydawane żadne specjalne zezwolenie połowowe, które jest ważne w okresie trzech miesięcy następujących po dniu wygaśnięcia poprzedniego specjalnego zezwolenia posiadanego przez ten sam statek, jeżeli miało miejsce jakiekolwiek z następujących zdarzeń w okresie ważności zezwolenia:

i) w trakcie kontroli przez specjalną instytucję kontroli rybołówstwa, stwierdzono, iż statek posiada więcej niż 5 % dorsza na pokładzie, mierzonych w postaci żywej wagi jako udział procentowy wszystkich ryb znajdujących się na pokładzie statku;

ii) statek nie przedstawia sprawozdania VMS lub, w przypadku niepowodzenia systemu VMS, ręcznie sporządzonego sprawozdania w sprawie pozycji lub dostarcza fałszywe sprawozdanie w sprawie pozycji;

iii) w trakcie kontroli wyładunku przeprowadzanej przez krajowy organ kontroli rybołówstwa, stwierdza się iż statek posiada na pokładzie lub zatrzymywał na pokładzie o 10 % więcej ryb jakiegokolwiek gatunku (w żywej wadze) niż ilość tych gatunków zadeklarowana na kartce(kartkach) dziennika(-ów) połowowego(-ych) przedłożonych na podstawie ust. 17 lit. b) iii);

iv) krajowy organ kontroli rybołówstwa zaobserwował, iż statek dokonuje przeładunku na morzu na inny statek;

v) krajowy organ kontroli rybołówstwa zaobserwował, iż statek wyładowuje ryby bez uprzedniego otrzymania pozwolenia na wyładunek określonego w ust. 17 lit. b)iv);

vi) krajowy organ kontroli rybołówstwa zaobserwował, iż statek znajduje się na obszarze ochrony dorsza, kiedy jego narzędzia połowowe nie są związane oraz spakowane;

vii) w trakcie kontroli krajowy organ kontroli rybołówstwa, stwierdza, iż statek dokonał naruszenia przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98;

viii) krajowy organ kontroli rybołówstwa zaobserwował, iż statek wyładowuje ryby bez wcześniejszego przedłożenia stron dziennika(-ów) pokładowego(-ych) w sposób określony w ust. 17 lit. b)iii).

[1] Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/92/WE (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 8.)

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

TYMCZASOWE OGRANICZENIE NAKŁADU POŁOWOWEGO ORAZ DODATKOWE WARUNKI W ODNIESIENIU DO MONITOROWANIA, KONTROLI ORAZ NADZORU W KONTEKŚCIE ODTWARZANIA ZASOBÓW RYBNYCH

Przepisy ogólne

1. Warunki ustanowione w niniejszym załączniku stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów.

2. Dla celów niniejszego załącznika stosuje się następujące obszary geograficzne:

a) Kattegat (strefa ICES IIIa południe),

Skagerrak i Morze Północne (rejony ICES IVa,b,c, IIIa północ oraz IIa WE),

na zachód od Szkocji (rejon ICES VIa),

Kanał Wschodni (rejony ICES VIId), oraz

Morze Irlandzkie (rejon ICES VIIa).

b) W odniesieniu do statków zgłoszonych Komisji jako wyposażone we właściwe systemy monitorowania statku stosuje się następującą definicję w odniesieniu do obszaru na zachód od Szkocji, rejonu ICES VIa:

Rejon ICES Via, z wyłączeniem tej części, która leży na zachód od linii nakreślonej przez kolejne łączenie liniami prostymi następujących współrzędnych geograficznych:

60°00′ N, 04°00′ W,

59°45′ N, 05°00′ W,

59°30′ N, 06°00′ W,

59°00′ N, 07°00′ W,

58°30′ N, 08°00′ W,

58°00′ N, 08°00′ W,

58°00′ N, 08°30′ W,

56°00′ N, 08°30′ W,

56°00′ N, 09°00′ W,

55°00′ N, 09°00′ W,

55°00′ N, 10°00′ W,

54°30′ N, 10°00′ W.

3. Do celów niniejszego załącznika dzień przebywania na obszarze oraz nieobecności w porcie stanowi:

a) 24-godzinny okres między godziną 00:00 dnia kalendarzowego oraz 24:00 godziną tego samego dnia kalendarzowego lub jakąkolwiek cześć tego okresu, w trakcie której statek znajduje się albo w granicach obszaru określonego w pkt 2 oraz znajduje się poza portem; lub

b) jakikolwiek nieprzerwany okres 24 godzin odnotowany w dzienniku połowowym, w trakcie którego statek znajduje się albo na terenie obszaru określonego w pkt 2 oraz znajduje się poza portem oraz jakąkolwiek cześć takiego okresu czasu.

Państwo Członkowskie, które pragnie wykorzystywać definicję dnia przebywania na terenie obszaru oraz poza portem ustanowioną na podstawie lit. b), powiadamia Komisję o środkach monitorowania działań statku w celu zapewnienia zgodności z warunkami ustanowiony w lit. b).

4. Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące grupowanie narzędzi połowowych:

a) włoki denne, okrężnice lub inne podobne ciągnione narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm z wyjątkiem włoków ramowych;

b) włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm;

c) statyczne sieci przydenne łącznie z sieciami skrzelowymi, sieciami oplątującymi i sieciami trójściennymi;

d) denne sznury haczykowe;

e) włoki denne, okrężnice lub podobne ciągnione narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci między 70 mm a 99 mm, z wyjątkiem włoków ramowych o rozmiarze oczek sieci między 80 mm a 99 mm;

f) włoki denne, okrężnice lub podobne ciągnione narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci między 16 mm a 31 mm, z wyjątkiem włoków ramowych.

Nakład połowowy

5. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że posiadając na pokładzie jakiekolwiek narzędzia połowowe określone w pkt 4 statki rybackie pływające pod jego banderą oraz zarejestrowane we Wspólnocie przebywają na obszarze oraz znajdują się poza portem przez ilość dni, nie większą niż ilość określona w pkt 6.

6. a) Maksymalna ilość dni w jakimkolwiek miesiącu kalendarzowym, w odniesieniu do którego statek może znajdować się na terenie obszaru oraz poza portem, posiadając na pokładzie jakiekolwiek z narzędzi połowowych określonych w pkt 4 ,jest wskazana w tabeli I.

Tabela I – Maksymalna ilość dni przebywania na obszarze oraz poza portem przypadająca na narzędzia połowowe

Obszar określony w pkt | Grupa narzędzi połowowych określonych w pkt |

4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f |

2a.Kattegat, Morze Północne i Skagerrak, obszar na zachód od Szkocji, Kanał Wschodni, Morze Irlandzkie. | 10 | 14 | 14 | 17 | 22 | 20 |

b) Państwo Członkowskie może zsumować dni przebywania na terenie obszaru oraz poza portem z tabeli I w granicach okresów zarządzania do dziewięciu miesięcy kalendarzowych. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o swoim zamiarze zsumowania dni okresu zarządzania przed rozpoczęciem jakiegokolwiek łącznego okresu.

c) Jakakolwiek dodatkowa ilość dni, w trakcie których statek może przebywać na terenie obszaru oraz poza portem, posiadając na pokładzie jakiekolwiek z narzędzi połowowych określonych w pkt 4, może zostać przydzielona Państwom Członkowskim przez Komisję na podstawie osiągniętych wyników programów wycofania z eksploatacji, które trwały od dnia 1 stycznia 2002 r.

Państwa Członkowskie pragnące skorzystać z takich przydziałów, przedkładają Komisji wniosek wraz ze sprawozdaniami zwierającymi dane szczegółowe dotyczące ich zakończonych programów wycofywania z eksploatacji.

Na podstawie takiego wniosku Komisja, po konsultacji z Państwami Członkowskimi może zmienić ilość dni określoną w lit. a) w odniesieniu do tego Państwa Członkowskiego.

d) Odstępstwa od ilości dni przebywania na terenie obszaru oraz poza portem, wskazane w tabeli I mogą zostać przydzielone statkom przez Państwa Członkowskie zgodnie z warunkami wskazanymi w tabeli II.

Państwa Członkowskie pragnące przydzielić tę dodatkową ilość dni powiadamiają Komisję wraz z danymi szczegółowymi dotyczącymi statków, które skorzystają z przydziału oraz z danymi szczegółowymi dotyczącymi ich osiągnięć przynajmniej na dwa tygodnie, zanim dodatkowa ilość dni ma zostać przydzielona.

Tabela II – Odstępstwa od ilości dni przebywania na terenie obszaru oraz poza portem określone w tabeli I oraz związane z nimi warunki

Obszar określony w pkt 2 | Narzędzia połowowe określone w pkt 4 | Osiągnięcia statku w 2002 r. | Dni |

2a) | 4a) i 4e) | Mniej niż 5 % dorsza, soli i gładzicy | Brak ograniczenia liczby dni |

2a) | 4a) | Mniej niż 5 % dorsza | 100 do 120 mm do 14 powyżej 120 mm do 15 |

2a) Kattegat (rejon ICES IIIa południe), Morze Północne | 4c) Narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 220 mm | Mniej niż 5 % dorsza oraz więcej niż 5 % skarpa (Turbot) i taszy | Do 16 dni |

2a) Kanał Wschodni rejon ICES VIId | 4c) Narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci równym lub mniejszym niż 110 mm | Statki o długości mniejszej niż 15 m, o wyładunkach więcej niż 35 % nieuregulowanych gatunków oraz przebywające poza portem przez więcej niż 24 godziny | Do 20 dni |

W przypadku przydzielenia większej ilości dni statkowi w wyniku osiągnięcia przez niego wysokiego udziału procentowego połowu niektórych gatunków statek ten nie zatrzymuje więcej niż udział procentowy tych gatunków na pokładzie, jak wskazano w tabeli II. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony przez statek, statek ze skutkiem natychmiastowym przestaje być uprawniony do dodatkowej ilości dni.

e) Na wniosek Państwa Członkowskiego Komisja może przydzielić odstępstwo na podstawie pierwszego wiersza tabeli II w odniesieniu do połowu czarniaka bez wymogu osiągnięcia w poprzednich latach połowów z mniejszą ilością niż 5 % przypadającą na połów. Zgodnie z tym wnioskiem Państwo Członkowskie przedkłada dane szczegółowe dotyczące statków, które skorzystałyby z przydziału, wraz z dowodami posiadania ich kwoty oraz planowanej działalności. Wniosek jest przedkładany Komisji przynajmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego okresu zarządzania, w którym mają zostać przyznane dodatkowe ilości dni.

Jakikolwiek statek, któremu przydzielono dodatkową ilość dnia, na podstawie tego przepisu nie może w dowolnym momencie posiadać na pokładzie więcej niż 5 % każdego z następujących gatunków: dorsz, sola oraz gładzica.

Kontrola i nadzór na morzu oraz w porcie, przeprowadzane przez właściwe władze, podejmowane są w celu sprawdzenia zgodności z powyższym wymogiem. Jakikolwiek statek, co do którego stwierdzono, iż nie spełnia wymogu, ze skutkiem natychmiastowym przestaje być uprawniony do dodatkowej ilości dni.

f) Uznając zamknięcie obszaru na Morzu Irlandzkim w celu ochrony ryb składających ikrę oraz ocenioną redukcję śmiertelności w połowach dorsza, udostępnione zostaną dwa dodatkowe dni dla statków w grupie narzędzi połowowych 4a i 4b, które spędzają więcej niż połowę przydzielonych im dni, w danym okresie zarządzania połowami na Morzu Irlandzkim (rejon ICES VIIa).

7. Przed pierwszym dniem każdego okresu zarządzania kapitan statku lub jego przedstawiciel powiadamiają władze Państwa Członkowskiego bandery, którego narzędzie lub narzędzia połowowe zamierza wykorzystać w trakcie nadchodzącego okresu zarządzania. Do momentu dostarczenia takiego powiadomienia statek nie będzie uprawniony do połowów w granicach obszarów określonych w pkt 2.

W przypadku gdy kapitan statku lub jego przedstawiciel powiadamia o wykorzystaniu kategorii narzędzi połowowych określonych na podstawie pkt 4, całkowita ilość dni dostępnych w trakcie nadchodzącego okresu zarządzania jest nie większa niż połowa sumy dni, dla których statek spełnia wymagania w odniesieniu do danego urządzenia, zaokrąglona w dół do najbliższego całego dnia. Nie jest zakazane wykorzystywanie żadnego z danych narzędzi połowowych przez większą ilość dni niż ilość dni ustanowiona w odniesieniu do tego narzędzia w tabeli I.

Możliwość wykorzystania dwóch narzędzi połowowych jest dostępna jedynie, jeżeli spełnione są następujące dodatkowe uzgodnienia w zakresie nadzoru:

- w trakcie danego rejsu statek rybacki może posiadać na pokładzie tylko jedno narzędzie połowowe;

- przed jakimkolwiek rejsem kapitan statku lub jego przedstawiciel wydaje uprzednio obwieszczenie właściwym władzom o rodzaju narzędzi połowowych, które mają znajdować się na pokładzie statku.

Kontrola oraz nadzór na morzu oraz w porcie, przeprowadzana przez właściwe władze, podejmowana jest w celu sprawdzenia zgodności z powyższym wymogiem. Jakikolwiek statek, co do którego stwierdzono, iż nie spełnia on tych wymogów, ze skutkiem natychmiastowym przestaje być uprawniony do dodatkowej ilości dni.

8. Statek, który przebywa w granicach jakiegokolwiek z obszarów określonych w pkt 2 oraz posiadający na pokładzie jakiekolwiek narzędzie połowowe określone w pkt 4, nie może równocześnie posiadać na pokładzie jakiegokolwiek z narzędzi połowowych określonych w pkt 4.

9. a) W jakimkolwiek okresie zarządzania statek, który przez ilość dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem, do których jest uprawniony, pozostaje w porcie lub poza obszarem określonym w pkt 2 przez pozostałą część okresu zarządzania.

b) W jakimkolwiek okresie zarządzania połowami statek może podejmować działanie niezwiązane z połowami, bez wliczania tego czasu do przydzielonych mu dni na podstawie pkt 6, pod warunkiem że taki statek najpierw powiadamia Państwo Członkowskie o swoim zamiarze podjęcia takich działań, rodzaju działalności oraz pod warunkiem że zrzeka się swojej licencji połowowej na ten okres. Takie statki nie posiadają na pokładzie jakichkolwiek narzędzi połowowych lub ryb w trakcie tego okresu czasu.

10. a) Państwo Członkowskie może zezwolić jakiemukolwiek z jego statków połowowych na przekazywanie dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem, do których jest uprawniony, innemu swojemu statkowi, w odniesieniu do tego samego okresu zarządzania oraz w granicach tego samego obszaru, pod warunkiem że produkt otrzymanych dni przez statek pomnożony przez moc jego silnika w kilowatach (kilowatodni) jest równy lub mniejszy od produktu dni przekazanych przez statek dawcę, pomnożony przez moc silnika tego statku w kilowatach. Moc silnika statków w kilowatach stanowi moc odnotowaną dla każdego statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty.

b) Całkowita ilość dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem przekazana na podstawie lit. a) pomnożona przez moc silnika w kilowatach statku dawcy nie jest wyższa niż roczna średnia ilość dni statku przekazującego dni, sprawdzona zgodnie z dziennikiem połowowym WE w latach 2001, 2002 i 2003, pomnożona przez moc silnika tego statku w kilowatach.

c) Przeniesienie ilości dni w sposób opisany w lit. a) jest dopuszczalne tylko między statkami operującym w ramach tej samej grupy narzędzi połowowych oraz kategorii obszaru określonych w pkt 6 lit. a) oraz w trakcie tego samego okresu zarządzania.

d) Zakazuje się każdego transferu ilości dni od statków korzystających z rozdzielenia określonego w pkt 6 lit. d) i e) oraz pkt 7.

e) Na żądanie Komisji Państwa Członkowskie dostarczają sprawozdania w sprawie dokonanych transferów.

11. Statek bez osiągnięcia połowów w jednym z obszarów określonych w pkt 2 może przepływać tranzytem przez te obszary, pod warunkiem iż najpierw powiadomił swoje wadze o zamiarze takiego przepłynięcia. Podczas gdy statek znajduje się w granicach jakichkolwiek obszarów określonych w pkt 2 jakiekolwiek narzędzia połowie posiadane na pokładzie muszą być związane i spakowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

12. Państwo Członkowskie nie zezwala na połowy z wykorzystaniem jakichkolwiek narzędzi połowowych określonych w pkt 4 na jakimkolwiek obszarze określonym w pkt 2 przez jakikolwiek z ich statków, który nie posiadaja żadnego zapisu dotyczącego takiej działalności połowowej w latach 2001, 2002 lub 2003 na tym obszarze, chyba że zapewnia, iż zabrania się dokonywania połowów w obszarze regulowanym statkami o równoważnej mocy, mierzonej w kilowatach.

Monitorowanie, kontrola i nadzór

13. Nie naruszając przepisów art. 19a rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 19b, 19c, 19d, 19e i 19j tego rozporządzenia stosuje się do statków rozmieszczających narzędzia połowowe określone w pkt 4 oraz operujących na obszarach określonych w pkt 2.

14. Państwa Członkowskie mogą wprowadzać w życie alternatywne środki kontroli w celu zapewnienia zgodności z zobowiązaniami dotyczącymi sprawozdawczości, określonymi w pkt 13 niniejszego załącznika, które są tak skuteczne oraz przejrzyste, jak zobowiązania dotyczące sprawozdawczości. Takie środki alternatywne są zgłaszane Komisji przed ich wprowadzaniem w życie.

15. Kapitan statku rybackiego lub jego przedstawiciel przed wpłynięciem do jakiegokolwiek portu Państwa Członkowskiego po przebywaniu w granicach obszaru określonego w tabeli III z ilościami większymi niż ilości jakichkolwiek gatunków wskazane w tej tabeli powiadamia przynajmniej z czterogodzinnym wyprzedzeniem takiego wpłynięcia właściwe władze Państwa Członkowskiego o:

- nazwie portu,

- szacunkowym czasie wpłynięcia do portu,

- ilościach w kilogramach żywej wagi dla każdego gatunku, z których więcej niż 50 kg jest zatrzymywane na pokładzie.

16. Właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym ma zostać dokonane powiadomienie, przed wyładunkiem wymagają, aby wyładunek nie był przeprowadzany do momentu uzyskania zezwolenia od tych władz.

Tabela III – Wyładowywane ilości w tonach według obszaru oraz gatunku, powyżej których stosuje się specjalne warunki

PN

– uprzednie powiadomienie, jak określono w pkt 16.

DP

– wyznaczony port, jak określono w pkt 17.

Obszar określony w pkt | Ilość gatunków w tonach: dorsz |

PN | DP |

2a.Kattegat, Morze Północne oraz Skagerrak, na zachód od Szkocji, Kanał Wschodni, Morze Irlandzkie. | 1 | 2 |

17. Niedozwolone jest wyładowywanie ilości w nadmiarze w odniesieniu do jakichkolwiek gatunków określonych w tabeli III (w ramach pozycji DP) w odniesieniu do statku rybackiego przebywającego w granicach obszaru określonego w tabeli, poza wyznaczonym portem.

Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji w ciągu 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykaz wyznaczonych portów oraz w ciągu kolejnych 30 dni wykaz procedur kontroli i nadzoru, łącznie z okresami oraz warunkami w odniesieniu do tych portów w celu odnotowywania i wpisywania do sprawozdania jakichkolwiek gatunków oraz zasobów określonych w art. 12 niniejszego rozporządzenia w ramach każdego wyładunku. Komisja przekazuje te informacje wszystkim Państwom Członkowskim.

18. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie [3] dopuszczony margines tolerancji, oszacowując ilości, w kilogramach zatrzymanych na pokładzie statków określonych w pkt 13 wynosi 8 % liczby wpisanej do dziennika połowowego.

19. Zakazane jest zatrzymywanie na pokładzie statku rybackiego w jakimkolwiek pojemniku jakichkolwiek ilości dorsza, zmieszanych z jakimikolwiek innymi gatunkami organizmów morskich. Pojemniki z dorszem są składowane w ładowni w taki sposób, iż są trzymane oddzielnie w odniesieniu do innych pojemników.

20. Właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą wymagać, aby jakiekolwiek ilości dorsza złowionego na jakimkolwiek obszarze określonym w pkt 2 oraz po raz pierwszy wyładowane w tym Państwie Członkowskim były ważone w obecności kontrolera, przed transportowaniem ich z portu pierwszego wyładunku. W odniesieniu do dorsza po raz pierwszy wyładowywanego w porcie wyznaczonym na podstawie pkt 17 reprezentatywne próbki w ilości przynajmniej 20 % wyładunków są ważone w obecności kontrolerów, posiadających zezwolenie Państw Członkowskich, zanim są one oferowane do sprzedaży po raz pierwszy oraz sprzedawane. W tym celu Państwa Członkowskie przedkładają Komisji, w okresie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dane szczegółowe dotyczące warunków pobierania próbek, jakie należy wykorzystać.

21. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 ilościom większym niż 50 kg jakiegokolwiek gatunku określonego w art. 12 niniejszego rozporządzenia, które są transportowane do miejsca innego niż miejsce wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji przewidzianych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 dotycząca transportowanych ilości tych gatunków. Wyjątek przewidziany w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie ma zastosowania.

22. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 34 lit. c) pkt 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 szczególne programy monitorowania w odniesieniu do jakichkolwiek zasobów określonych w art. 12 mogą trwać dłużej niż dwa lata od dnia ich wejścia w życie.

[3] Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1965/2001 (Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 23).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

NAKŁAD POŁOWOWY DLA STATKÓW DOKONUJĄCYCH POŁOWÓW DOBIJAKOWATYCH NA MORZU PÓŁNOCNYM ORAZ NA OBSZARZE SKAGERRAK

1. Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. warunki ustanowione w niniejszym załączniku stosuje się do wspólnotowych statków rybackich dokonujących połowów na Morzu Północnym oraz na obszarze Skagerrak, wykorzystując włok denny, okrężnicę lub podobne ciągnione narzędzie połowowe o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm.

2. Do celów niniejszego załącznika dzień poza portem oznacza:

a) 24-godzinny okres między godziną 00:00 dnia kalendarzowego a godziną 24:00 tego samego dnia lub jakąkolwiek część takiego okresu, lub

b) jakikolwiek nieprzerwany okres 24 godzin, zgodnie z wpisem do dziennika połowowego między datą i godziną wypłynięcia oraz datą i godziną wpłynięcia oraz jakąkolwiek część takiego okresu.

3. Każde Państwo Członkowskie najpóźniej do dnia 1 marca 2004 r. ustanawia bazę danych w odniesieniu do Morza Północnego oraz obszaru Skagerrak, w odniesieniu do każdego z lat 2001, 2002 i 2003 oraz w odniesieniu do każdego statku pływającego pod jego banderą lub zarejestrowanego we Wspólnocie, który dokonywał połowów włokiem dennym, okrężnicą lub podobnym ciągnionym narzędziem połowowym o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 16 mm, zawierającą następujące informacje:

a) nazwę statku oraz numer wewnętrznego wpisu do rejestru;

b) moc zainstalowanego silnika statku w kilowatach, zmierzoną zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającego parametry statków rybackich [1];

c) ilość dni, w trakcie których statek przebywał poza portem, dokonując połowów włokiem dennym, okrężnicą lub innymi podobnymi ciągnionymi narzędziami połowowymi o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm;

d) kilowatodni jako wynik ilości dni spędzonych poza portem oraz zainstalowana moc silnika w kilowatach.

4. Następujące ilości są obliczane przez Państwo Członkowskie:

a) kilowatodni w odniesieniu do każdego roku jako suma kilowatodni obliczona zgodnie z ust. 3 lit. d);

b) średnia ilość kilowatodni w okresie 2001–2003.

5. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, iż ilość kilowatodni w 2004 roku w odniesieniu do statków pływających pod ich banderą lub zarejestrowanych we Wspólnocie nie przekracza ilości w roku 2003, obliczonej zgodnie z pkt 4 lit. a).

6. Maksymalna ilość kilowatodni określonych w pkt 5 jest poddawana przeglądowi przez Komisję możliwie jak najwcześniej, a najpóźniej do dnia 15 czerwca 2004 r., na podstawie zalecenia Komitetu Naukowo-Technicznego i Gospodarczego Rybołówstwa (STECF) w sprawie rozmiaru przedziału wiekowego dobijakowatych Morza Północnego w odniesieniu do 2003 roku, zgodnie z następującymi zasadami:

a) w przypadku gdy STECF oszacowuje rozmiar przedziału wiekowego w odniesieniu do 2003 r. dla dobijakowatych Morza Północnego, który ma wynosić równo 500000 milionów lub więcej osobników w wieku 0, nie stosuje się żadnych ograniczeń kilowatodni w odniesieniu do pozostałej części roku 2004;

b) w przypadku gdy STECF oszacowuje rozmiar przedziału wiekowego w odniesieniu do 2003 r. dla dobijakowatych Morza Północnego, który ma wynosić pomiędzy 300000 milionów a 500000 milionów osobników w wieku 0, ilość kilowatodni nie przekracza poziomu z 2003 r., obliczonego jak wskazano w pkt 4 lit. a);

c) w przypadku gdy STECF oszacowuje rozmiar przedziału wiekowego w odniesieniu do 2003 r. dla dobijakowatych Morza Północnego, który ma wynosić poniżej 300000 milionów osobników w wieku 0, połowy włokiem dennym, okrężnicą lub podobnymi ciągnionymi narzędziami połowowymi o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm są zakazane w odniesieniu do pozostałej części 2004 r. Jednakże ograniczone połowy będą dozwolone w celu monitorowania zasobów dobijakowatych Morza Północnego oraz obszaru Skagerrak, oraz skutków zamknięcia obszaru dla rybołówstwa. W tym celu zainteresowane Państwa Członkowskie we współpracy z Komisją opracowują plan monitorowania rybołówstwa.

[1] Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VII

CZĘŚĆ I

OGRANICZENIA ILOŚCIOWE LICENCJI POŁOWOWYCH ORAZ ZEZWOLEŃ POŁOWOWYCH W ODNIESIENIU DO STATKÓW WSPÓLNOTOWYCH ŁOWIĄCYCH NA WODACH PAŃSTW TRZECICH

Obszar połowów | Połowy | Liczba licencji | Maksymalna ilość statków przebywających w granicach obszaru w dowolnym momencie |

Wody norweskie oraz strefa połowów wokół Jan Mayen | Śledź, na północ od 62°00′ N | 75 | 55 |

Wody estońskie | Dorsz, śledź, łosoś i szprot | 250 | 70 |

Wody Wysp Owczych | Ogół połowów ryb włokiem przez statki o długości nie większej niż 180 stóp w strefie między 12 a 21 milami od linii podstawowych Wysp Owczych | 26 | 13 |

Ukierunkowane połowy dorsza i plamiaka siecią o minimalnym rozmiarze oczek wynoszącym 135 mm, ograniczone do obszaru na południe od 62°28′ N oraz na wschód od 6°30′ W | 8 | 4 |

Połów ryb włokiem poza obszarem 21 mil od linii podstawowych Wysp Owczych. W okresach od 1 marca do 31 maja oraz od 1 października do 31 grudnia statki te mogą operować na obszarze między 61°20′ N a 62°00′ N oraz w strefie między 12 a 21 milami od linii podstawowych | 70 | 26 |

Połów molwy niebieskiej włokiem o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 100 mm na obszarze na południe od 61°30′ N oraz na zachód od 9°00′ W oraz na obszarze między 7°00′ W a 9°00′ W na południe od 60°30′ N oraz na obszarze na południowy wschód od linii między 60°30′ N, 7°00′ W a 60°00′ N, 6°00′ W | 70 | 20 |

Ukierunkowany połów czarniaka włokiem o maksymalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 120 mm oraz z możliwością wykorzystania obręczy okrągłej worka włoka | 70 | 22 |

Połów błękitka. Całkowita ilość licencji może zostać zwiększona przez statki w celu tworzenia par, jeżeli władze Wysp Owczych wprowadzają specjalne reguły dostępu do obszaru nazywanego "głównym obszarem połowowym błękitka" | 34 | 20 |

Połowy wędami | 10 | 6 |

Połowy makreli | 12 | 12 |

Połowy śledzia na północ od 62° N | 21 | 21 |

Islandia | Wszystkie połowy | 18 | 5 |

Wody łotewskie | Połowy dorsza, śledzia i szproty | 130 | 38 |

Połowy łososia | 40 | 15 |

Wody litewskie | Wszystkie połowy | 300 | 60 |

Wody Federacji Rosyjskiej | Wszystkie połowy | pm | pm |

Połowy dorsza | pm | pm |

Połowy szprota | pm | pm |

Państwo bandery | Połowy | Ilość licencji | Maksymalna ilość statków przebywających w granicach obszaru w dowolnym momencie |

Norwegia | Śledź, na północ od 62° 00′ N | 18 | 18 |

Estonia | Śledź, łosoś, szprot | 106 | 63 |

Dorsz | 30 | 15 |

Wyspy Owcze | Makrela, VIa (na północ od 56° 30′ N), VIIe,f,h, ostrobok, IV, VIa (na północ od 56° 30′ N), VIIe,f,h; śledź, VIa (na północ od 56° 30′ N) | 14 | 14 |

Śledź na północ od 62° 00′ N | 21 | 21 |

Śledź, IIIa | 4 | 4 |

Połowy przemysłowe okowiela i szprota, IV, VIa (na północ od 56° 30′ N): dobijakowate, IV (łącznie z nieuniknionymi przyłowami błękitka) | 15 | 15 |

Molwa i brosma | 20 | 10 |

Błękitek, VIa (na północ od 56° 30′ N), VIb, VII (na zachód od 12° 00′ W) | 20 | 20 |

Molwa niebieska | 16 | 16 |

Lamnowate (wszystkie strefy z wyjątkiem NAFO 3PS) | 3 | 3 |

Łotwa | Dorsz, śledź, szprot, IIId | 90 | 45 |

Łosoś, IIId | 4 | 2 |

Litwa | Dorsz, śledź, szprot, łosoś, IIId | 70 | 40 |

Śledź, szprot, IIId (statki transportowe i statki chłodnie) | 5 | 4 |

Federacja Rosyjska | Śledź, IIId (wody szwedzkie) | pm | pm |

Śledź, IIId (wody szwedzkie, statki macierzyste niedokonujące połowów) | pm | pm |

Barbados | Krewetki Penaeus (wody Gujany Francuskiej) | 5 | pm |

Lucjanowate (wody Gujany Francuskiej) | 5 | pm |

Gujana | Krewetki Penaeus (Snappers) | pm | pm |

Surinam | Krewetki Penaeus (wody Gujany Francuskiej) | 5 | pm |

Trynidad i Tobago | Krewetki Penaeus (wody Gujany Francuskiej) | 8 | pm |

Japonia | Tuńczyk (wody Gujany Francuskiej) | pm | |

Korea | Tuńczyk (wody Gujany Francuskiej) | pm | pm |

Wenezuela | Lucjanowate (wody Gujany Francuskiej) | 41 | pm |

Rekiny (wody Gujany Francuskiej) | 4 | pm |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VIII

CZĘŚĆ I

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY WPISAĆ DO DZIENNIKA POŁOWOWEGO

W przypadku połowów dokonywanych w granicach strefy 200 mil morskich poza wybrzeżami Państw Członkowskich Wspólnoty, które są objęte regułami wspólnotowymi dotyczącymi rybołówstwa, następujące dane szczegółowe należy wprowadzić do dziennika połowowego niezwłocznie po następujących zdarzeniach:

Po każdym zaciągu:

1.1. ilość (w kilogramach żywej wagi) każdego ze złowionych gatunków;

1.2. datę oraz godzinę zaciągu;

1.3. lokalizację geograficzną obszarów, gdzie dokonane zostały połowy;

1.4. wykorzystaną metodę połowową.

Po każdym przeładunku na inny statek lub z innego statku:

2.1. wskazanie "otrzymane od" lub "przekazane na rzecz";

2.2. ilość (w kilogramach żywej wagi) każdego z przeładowanych gatunków;

2.3. nazwa, zewnętrzne litery identyfikacyjne oraz numery statku, na który został dokonany przeładunek lub z którego został dokonany przeładunek;

2.4. przeładunek dorsza jest zabroniony.

Po każdym wyładunku w porcie Wspólnoty:

3.1. nazwę portu;

3.2. ilość (w kilogramach żywej wagi) każdego z wyładowanych gatunków.

Po każdym przekazaniu informacji Komisji Wspólnot Europejskich:

4.1. dzień i godzina przekazania;

4.2. rodzaj wiadomości: IN, OUT, ICES, WKL lub 2 WKL;

4.3. w przypadku przekazu radiowego: nazwa stacji radiowej.

CZĘŚĆ II

WZÓR DZIENNIKA POŁOWOWEGO

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IX

TREŚĆ ORAZ PROCEDURY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI KOMISJI

Informacje, które należy przekazać Komisji oraz harmonogram w odniesieniu do ich przekazywania są następujące:

1.1. Za każdym razem, gdy statek wpływa do strefy 200 mil morskich poza wybrzeżami Państw Członkowskich Wspólnoty, która jest objęta regułami wspólnotowymi dotyczącymi rybołówstwa:

a) informacje określone na podstawie ppkt 1.5;

b) ilość (w kilogramach) każdego z gatunków ryb w ładowni;

c) data oraz rejon ICES, w którego granicach kapitan zamierza dokonać połowów.

W przypadku gdy czynności połowowe wymagają więcej niż jednego wpłynięcia na obszar stref określonych na podstawie ppkt 1.1 w danym dniu, wystarczy jedno powiadomienie w momencie wpływania na obszar po raz pierwszy.

1.2. Za każdym razem gdy statek opuszcza strefę określoną w ppkt 1.1:

a) informacje określone w ppkt 1.5;

b) ilość (w kilogramach) każdego z gatunków ryb w ładowni;

c) ilość (w kilogramach) każdego z gatunków ryb w ładowni złowionego od momentu poprzedniego przekazania informacji;

d) rejon ICES, na którego wodach zostały dokonane połowy;

e) ilość (w kilogramach) każdego z gatunków przekazanych na inny statek i/lub przekazanych z innego statku, od momentu wpłynięcia przez statek do strefy oraz identyfikacja statku, na którego rzecz dokonano transferu;

f) ilość (w kilogramach) każdego z gatunków wyładowanych w porcie Wspólnoty od momentu wpłynięcia przez statek do strefy.

W przypadku gdy połowy wymagają więcej niż jednego wpłynięcia do stref określonych w ppkt 1.1 w danym dniu, jedno powiadomienie w momencie opuszczania strefy po raz ostatni będzie wystarczające.

1.3. Co trzy dni, począwszy od trzeciego dnia po wpłynięciu przez statek po raz pierwszy na obszar stref określonych na podstawie ppkt 1.1, dokonując połowów śledzia i makreli, oraz co tydzień, począwszy od siódmego dnia po wpłynięciu przez statek po raz pierwszy na obszar stref określonych na podstawie ppkt 1.1, dokonując połowów wszystkich gatunków innych niż śledź i makrela:

a) informacje określone w ppkt 1.5;

b) ilość (w kilogramach) każdego z gatunków złowionych od momentu poprzedniego przekazania informacji;

c) rejon ICES, na którego wodach zostały dokonane połowy.

1.4. Za każdym razem gdy statek przemieszcza się z jednego rejonu ICES do drugiego:

a) informacje określone w ppkt 1.5;

b) ilość (w kilogramach) każdego z gatunków złowionych od momentu poprzedniego przekazania informacji;

c) rejon ICES, na którego wodach zostały dokonane połowy.

1.5. a) nazwa, sygnał wywoławczy, litery zewnętrznego oznaczenia oraz numery statku oraz nazwisko kapitana;

b) numer licencji, jeżeli statek obejmuje licencja;

c) liczba porządkowa wiadomości dla danego wyjścia w morze;

d) identyfikacja rodzaju wiadomości;

e) data, godzina oraz lokalizacja geograficzna statku.

2.1. Informacje określone w pkt 1 są przekazywane Komisji Wspólnot Europejskich w Brukseli (teleks 24189 FISEU-B) poprzez jedną ze stacji radiowych wymienionych w pkt 3 poniżej oraz w formie określonej w pkt 4.

2.2. Jeżeli z powodu działania siły wyższej nie ma możliwości nadania wiadomości przez statek, może ona zostać nadana przez inny statek w imieniu tego statku.

Nazwa stacji radiowej | Sygnał wywoławczy stacji radiowej |

Lyngby | OXZ |

Land's End | GLD |

Valentia | EJK |

Malin Head | EJM |

Torshavn | OXJ |

Bergen | LGN |

Farsund | LGZ |

Florø | LGL |

Rogaland | LGQ |

Tjøme | LGT |

Ålesund | LGA |

Ørlandet | LFO |

Bodø | LPG |

Svalbard | LGS |

Blåvand | OXB |

Gryt | GRYT RADIO |

Göteborg | SOG |

Turku | OFK |

3. 4. Forma komunikatu

Informacje określone w pkt 1 zawierają następujące dane szczegółowe, które są podawane w następującej kolejności:

- nazwa statku,

- sygnał wywoławczy,

- zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,

- liczba porządkowa wiadomości dla danego wyjścia w morze,

- wskazanie rodzaju wiadomości zgodnie z następujący kodem:

- wiadomość, wpływając do jednej ze stref określonych w ppkt 1.1: "IN",

- wiadomość, wypływając z jednej ze stref określonych w ppkt 1.1: "OUT",

- wiadomość, przemieszczając się z jednej strefy ICES do innej: "ICES",

- wiadomość tygodniowa: "WKL",

- wiadomość trzydniowa: "2 WKL",

- data, godzina oraz lokalizacja geograficzna,

- rejony/podobszary ICES, na których terenie spodziewane jest przeprowadzanie połowów,

- data spodziewanego przeprowadzenia połowu,

- ilość (w kilogramach żywej wagi) każdego z gatunków ryb znajdujących się w ładowni, wykorzystując kod wspomniany w pkt 5,

- ilość (w kilogramach żywej wagi) każdego z gatunków ryb od poprzedniego przekazania informacji, wykorzystując kod określony w pkt 5,

- rejony/podobszary ICES, na których wodach dokonane zostały połowy,

- ilość (w kilogramach) każdego z gatunków przekazanych innemu statkowi i/lub przekazanych z innego statku od momentu poprzedniego przekazania informacji,

- nazwa oraz sygnał wywoławczy statku, na który przekazano ryby i/lub z którego dokonano transferu,

- ilość (w kilogramach) każdego z gatunków wyładowanych w porcie od momentu poprzedniego przekazania informacji,

- nazwisko kapitana.

5. Kod, który należy wykorzystywać w celu określania gatunków znajdujących się na pokładzie, jak określono w ppkt 1.4 powyżej:

Beryksowate (Beryx spp.), | WHB |

Niegładzica (Hippoglossoides platessoides), | PLA |

Sardela europejska (Engraulis encrasicolus), | ANE |

Żabnicowate (Lophius spp.), | MNZ |

Srebrzyk smukły (Argentina wykaz S.I.L), | ARG |

Brama (Brama brama), | POA |

Rekiny (Cetorinhus maximus), | BSK |

Pałasz czarny (Aphanopus carbo), | BSF |

Molwa niebieska (Molva dypterygia), | BLI |

Błękitek (Micromesistius poutassou), | WHB |

Krewetki (Xyphopenaeus kroyerii), | BOB |

Dorsz (Gadus morhua), | COD |

Krewetka zwyczajna (Crangon crangon), | CSH |

Kałamarnica pospolita (Loligo spp.), | SQC |

Koleń (Squalus acanthias), | DGS |

Widlaki (Phycis spp.), | FOR |

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides), | GHL |

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus), | HAD |

Morszczuk (Merluccius merluccius), | HKE |

Halibut (Hippoglossus hippoglossus), | HAL |

Śledź (Clupea harengus), | HER |

Ostrobok (Trachurus trachurus), | HOM |

Molwa (Molva molva), | LIN |

Makrela (Scomber scombrus), | MAC |

Smuklica (Lepidorhombus spp.), | LEZ |

Pandaletka (Pandalus borealis), | PRA |

Homar norweski (Nephrops norvegicus), | NEP |

Okowiel (Trisopterus esmarkii), | NOP |

Gardłosz atlantycki (Hoplostethus atlanticus), | ORY |

Pozostałe, | OTH |

Gładzica (Pleuronwetes platessa), | PLE |

Rdzawiec (Pollachius pollachius), | POL |

Żarłacz śledziowy (Lamna nasus), | POR |

Karmazyn (Sebastes spp.), | RED |

Morlesz krwisty (Pagellus bogaraveo), | SBR |

Buławik czarny (Coryphaenoides rupestris), | RNG |

Czarniak (Pollachius virens), | POK |

Łosoś (Salmo salar), | SAL |

Dobijakowate (Ammodytes spp.), | SAN |

Sardynka (Sardina pilchardus), | PIL |

Rekin (Selachii, Pleurotremata), | SKH |

Krewetki (Penaeidae), | PEZ |

Szprot (Sprattus sprattus), | SPR |

Kałamarnice (Illex spp.), | SQX |

Tuńczykowate (Thunnidae), | TUN |

Brosma (Brosme brosme), | USK |

Witlinek (Merlangius merlangus), | WHG |

Żółcica (Limanda ferruginea), | YEL |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK X

WYKAZ GATUNKÓW

Nazwa zwyczajowa | Nazwa naukowa | Kod 3 alfa |

Ryby denne

Dorsz atlantycki | Gadus morhua | COD |

Łupacz | Melanogrammus aeglefinus | HAD |

Karmazyny | Sebastes sp. | RED |

Karmazyn mentela | Sebastes marinus | REG |

Karmazyn montela (głębokowodny) | Sebastes mentella | REB |

Sebastes fasciatus | Sebastes fasciatus | REN |

Morszczuk srebrzysty | Merluccius bilinearis | HKS |

Widlak czerwony | Urophycis chuss | HKR |

Czarniak | Pollachius virens | ΡΟΚ |

Niegładzica | Hippoglossoides platessoides | PLA |

Szkarłacica | Glyptocephalus cynoglossus | WIT |

Żółcica | Limanda ferruginea | YEL |

Sajda | Boreogadus saida | POC |

Buławik | Coryphaenoides rupestris | RNG |

Buławik siwy | Macrourus berglax | RHG |

Dobijaki | Ammodytes sp. | SAN |

Kur | Myoxocephalus sp. | SCU |

Skap | Stenotomus chrysops | SCP |

Tautoga czarna | Tautoga onitis | TAU |

Płytecznik | Lopholatilus chamaeleonticeps | TIL |

Widlak bostoński | Urophycis tenuis | HKW |

Zębacze (NS) | Anarhicas sp. | CAT |

Zebacz smugowy | Anarhichas lupus | CAA |

Zębacz plamisty | Anarhichas minor | CAS |

Halibut niebieski | Reinharditius hippoglossoides | GHL |

Halibut atlantycki | Hipoglossus hipoglossus | HAL |

Stornia amerykańska | Pseudopleuronectes americanus | FLW |

Flądra amerykańska | Paralichthys dentatus | FLS |

Poskarp letni | Scophthalmus aquosus | FLD |

Płastugokształtne (NS) | Pleuronectiformes | FLX |

Żabnica amerykańska | Lophius americanus | ANG |

Kurki | Prionotus sp. | SRA |

Tomkod atlantycki | Microgadus tomcod | TOM |

Antymora | Antimora rostrata | ANT |

Błękitek | Micromesistius poutassou | WHB |

Tautoga niebieska | Tautogolabrus adspersus | CUN |

Brosma | Brosme brosme | USK |

Dorsz | Gadus ogac | GRC |

Molwa niebieska | Molva dypterygia | BLI |

Molwa pospolita | Molva molva | LIN |

Ryby denne (NS) | | GRO |

Pelagiczne

Śledź | Clupea harengus | HER |

Makrela atlantycka | Scomber scombrus | MAC |

Błyszczyk | Peprilus triacanthus | BUT |

Menhaden | Brevoortia tyrannus | MHA |

Makrelosz | Scomberesox saurus | SAU |

Sardela zatokowa | Anchoa mitchilli | ANB |

Tasergal | Pomatomus saltatrix | BLU |

Karanks | Caranx hippos | CVJ |

Tazar | Auxis thazard | FRI |

Makrela kawala | Scomberomourus cavalla | KGM |

Makrela hiszpańska | Scomberomourus maculatus | SSM |

Żaglica | Istiophorus platypterus | SAI |

Marlin biały | Tetrapturus albidus | WHM |

Marlin błękitny | Makaira nigricans | BUM |

Tasza | Cyclopterus lumpus | LUM |

Umbryna północna | Menticirrhus saxatilis | KGF |

Rozdymka północna | Sphoeroides maculatus | PUF |

Głowiki | Lycodes sp. | ELZ |

Węgorzyca amerykańska | Macrozoarces americanus | OPT |

Włócznik | Xiphias gladius | SWO |

Tuńczyk długopłetwy, albakora | Thunnus alalunga | ALB |

Tuńczyk biały | pelamida pelamida | BON |

Tunek | Euthynnus alletteratus | LTA |

Opastun | Thunnus obesus | BET |

Tuńczyk czerwony | Thunnus thynnus | BFT |

Tuńczyk pasiasty | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tuńczyk żółtopłetwy | Thunnus albacares | YFT |

Makrelowate (NS) | Scombridae | TUN |

Ryby pelagiczne (NS) | | PEL |

Bezkręgowce

Kałamarnica długopłetwa | Loligo pealei | SQL |

Kałamarnica krótkopłetwa | Illex illecebrosus | SQI |

Kalmary (NS) | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Solena | Ensis dirwetus | CLR |

Wenus | Mercenaria mercenaria | CLH |

Robaki morskie (NS) | Polycheata | WOR |

Skrzypłocz | Limulus polyphemus | HSC |

Bezkręgowce morskie (NS) | Invertebrata | INV |

Pozostałe ryby

Aloza tęczowa | Alosa pseudoharengus | ALE |

Konger amerykański | konger oceanicus | COA |

Węgorz amerykański | Anguilla rostrata | ELA |

Śluzica atlantycka | Myxine glutinosa | MYG |

Aloza wielka | Alosa sapidissima | SHA |

Argentynowate (NS) | Argentina sp. | ARG |

Małż wenus | Arctica islandica | CLQ |

Małgiew piaskołaz | Mya arenaria | CLS |

Małgiew piaskołaz | Spisula solidissima | CLB |

Małgiew wenus | Spisula polynyma | CLT |

Małże (NS) | Prionodesmacea, Teleodesmacea | CLX |

Przegrzebek (nei) | Argopecten irradians | SCB |

Przegrzebek | Argopecten gibbus | SCC |

Przegrzebek islandzki | Chylamys islandica | ISC |

Przegrzebek | Placopceten magellanicus | SCA |

Przegrzebki królowej (NS) | Pectinidae | SCX |

Ostryga | Crassostrea virginica | OYA |

Omułek | Mytilus edulis | MUS |

Busycon sp. | Busycon sp. | WHX |

Pobrzeżki (NS) | Littorina sp. | PER |

Mięczaki morskie (NS) | Mollusca | MOL |

Mikun | Micropogonias undulatus | CKA |

Belona atlantycka | Strongylura marina | NFA |

Łosoś atlantycki | Salmo salar | SAL |

Menidia | Menidia menidia | SSA |

Opistonema | Opisthonema oglinum | THA |

Talizman | Alepocephalus bairdii | ALC |

Chroma | Pogonias cromis | BDM |

Strzępiel czarny | Centropristis striata | BSB |

Aloza małooka | Alosa aestivalis | BBH |

Gromadnik | Mallotus villosus | CAP |

Palia (NS) | Salvelinus sp. | CHR |

Rachica | Rachycentron canadum | CBA |

Sierpik karoliński | Trachinotus carolinus | POM |

Dorosoma | Dorosoma cepedianum | SHG |

Łuszczowate (NS) | Pomadasyidae | GRX |

Krab | Cancer irroratus | CRK |

Krab błękitny | Callinectes sapidus | CRB |

Krab brzegowy | Carcinus maenas | CRG |

Krab | Cancer borealis | CRJ |

Krab | Chionoecetes opilio | CRQ |

Krab | Geryon quinquedens | CRR |

Jeżokrab | Lithodes maia | KCT |

Kraby morskie (NS) | Reptantia | CRA |

Homar amerykański | Homarus americanus | LBA |

Pandaletka północna | Pandalus borealis | PRA |

Krewetki Ezopa | Pandalus montagui | AES |

Penaeus (NS) | Penaeus sp. | PEN |

Krewetka głębokowodna | Pandalus sp. | PAN |

Skorupiaki morskie (NS) | Crustacea | CRU |

Jeżowiec jadalny | Strongylocentrotus sp. | URC |

Aloza chikora | Alosa mediocris | SHH |

Świetlikowate | Notoscopelus sp. | LAX |

Mugilowate (NS) | Mugilidae | MUL |

Błyszczyk północnoatlantycki | Peprilus alepidotus (= paru) | HVF |

Korokara meksykańska | Orthopristis chrysoptera | PIG |

Stynka amerykańska | Osmerus mordax | SMR |

Kulbak czerwony | Sciaenops ocellatus | RDM |

Pagrus różowy | Pagrus pagrus | RPG |

Ostrobok amerykański | Trachurus lathami | RSC |

Strzępień piaskowy | Diplwetrum formosum | PES |

Sargus owcza | Archosargus probatocephalus | SPH |

Kulbiniec | Leiostomus xanthurus | SPT |

Kulbiniec plamisty | Cynoscion nebulosus | SWF |

Kulbiniec szary | Cynoscion regalis | STG |

Moron | Morone saxatilis | STB |

Jesiotrowate (NS) | Acipenseridae | STU |

Tarpon | Tarpon (= megalops) atlanticus | TAR |

Łososie (NS) | Salmo sp. | TRO |

Skalnik (moron) biały | Morone americana | PEW |

Beryksy (NS) | Beryx sp. | ALF |

Koleń | Squalus acantias | DGS |

Rekinowate (NS) | Squalidae | DGX |

Pisakowy rekin tygrysi | Odontaspis taurus | CCT |

Lamna | Lamna nasus | POR |

Rekin ostronos | Isurus oxyrinchus | SMA |

Żarłacz ciemnoskóry, rekin brązowy | Carcharhinus obscurus | DUS |

Żarłacz błękitny | Prionace glauca | BSH |

Duże rekiny (NS) | Squaliformes | SHX |

Żarłacz ostronosy atlantycki | Rhizoprionodon terraenova | RHT |

Rekinek czarny | Centroscyllium fabricii | CFB |

Rekin polarny | Sonmnousus microcephalus | GSK |

Żarłacz olbrzymi | Cetorhinus maximus | BSK |

Raje | Raja sp. | SKA |

Raja kanadyjska | Leucoraja erinacea | RJD |

Raja arktyczna | Amblyraja hyperborea | RJG |

Raja | Dipturus laevis | RJL |

Raja zimowa amerykańska | Leucoraja ocellata | RJT |

Raja promienista | Amblyraja radiata | RJR |

Raja amerykańska | Malcoraja senta | RJS |

Raja kolczastoogoniasta | Bathyraja spinicauda | RJO |

Ryby (NS) | | FIN |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XI

DOZWOLONE GÓRNE FARTUCHY WŁOKA

1. Górny fartuch włoka typu ICNAF

Górny fartuch włoka typu ICNAF jest prostokątnym kawałkiem tkaniny sieciowej, którą należy dołączyć do górnej części sieci worka włoka w celu zapobiegania oraz zmniejszania uszkodzeń, o ile taka tkanina sieciowa spełnia następujące warunki:

a) ta tkanina sieciowa posiada rozmiar oczek sieci nie mniejszy niż określony dla worka włoka w art. 10;

b) ta tkanina sieciowa może być przymocowana do worka włoka jedynie wzdłuż przedniej krawędzi tkaniny sieciowej i w taki sposób, że rozciąga się najwyżej na cztery oczka przed stropem dzieleniowym i kończy się nie dalej niż na cztery oczka przed sznurówką worka włoka; w przypadku braku stropu dzieleniowego tkanina sieciowa rozciągać się będzie wzdłuż worka i nie więcej niż do jednej trzeciej długości worka włoka, mierząc od co najmniej czwartego oczka przed sznurówką;

c) szerokość tej tkaniny sieciowej stanowi przynajmniej półtorej szerokości obszaru worka włoka, który jest przykryty, takie szerokości należy mierzyć w prawych kątach do osi podłużnej worka włoka.

+++++ TIFF +++++

2. Wieloczęściowy górny fartuch włoka typu klapowego

Wieloczęściowy górny fartuch włoka określony jest jako kawałek tkaniny sieciowej posiadającej we wszystkich swoich częściach oczka, których rozmiar, niezależnie od tego, czy część tkaniny sieciowej jest mokra lub sucha, jest nie mniejszy niż rozmiar oczek sieci worka włoka, pod warunkiem że:

i) każda cześć tkaniny sieciowej:

a) jest przymocowana przez swoją przednią krawędź wyłącznie wzdłuż worka włoka przy prawych kątach do jego osi poprzecznej;

b) jest szerokości przynajmniej równej szerokości worka włoka (takie szerokości należy mierzyć w prawych kątach do osi podłużnej worka włoka w punkcie przyłączenia); oraz

c) ma długość nie większą niż 10 oczek; oraz

ii) łączna długość wszystkich części tak przymocowanej tkaniny sieciowej nie przekracza dwóch trzecich długości worka włoka.

+++++ TIFF +++++

POLSKI FARTUCH

3. Górny fartuch o dużych oczkach (zmodyfikowany typ polski)

Górny fartuch o dużych oczkach składa się z kwadratowego kawałka tkaniny sieciowej wykonanej z takiego samego materiału jak worek włoka lub z pojedynczego, grubego materiału bez supłów, przymocowanego do tylnego odcinka górnej części worka włoka i przykrywający całość lub dowolny odcinek górnej części, przy czym całość w stanie mokrym ma wielkość oczek dwa razy większą niż worek włoka i przymocowana jest do worka włoka jedynie wzdłuż krawędzi bocznych, przedniej i tylnej, w ten sposób, że każde oczko tej tkaniny sieciowej pokrywa się dokładnie z czterema oczkami worka włoka.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XII

MINIMALNY WYMIAR RYB [1]

Gatunek | Oskrobane i wypatroszone, pozbawione skóry lub nie; świeże lub chłodzone, mrożone lub solone |

Całe owoce | Tuszki | Tuszki bez ogonów | Tuszki rozdzielone |

Dorsz | 41 cm | 27 cm | 22 cm | 27/25 cm |

Halibut niebieski | 30 cm | N/A | N/A | N/A |

Niegładzica | 25 cm | 19 cm | 15 cm | N/A |

Żółcica | 25 cm | 19 cm | 15 cm | N/A |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XIII

REJESTRACJA POŁOWÓW (WPISY W DZIENNIKU POŁOWOWYM)

WPISY POŁOWÓW W DZIENNIKU POŁOWOWYM

Pozycja informacji | Standardowy kod |

Nazwa statku | 01 |

Przynależność państwowa statku | 02 |

Numer wpisu statku do rejestru | 03 |

Wpis do rejestru port | 04 |

Rodzaj wykorzystanego narzędzia połowowego (oddzielny wpis dla różnych rodzajów narzędzi) | 10 |

Rodzaj narzędzi | |

Data:

- dzień | 20 |

- miesiąc | 21 |

- rok | 22 |

Lokalizacja:

- szerokość geograficzna | 31 |

- długość geograficzna | 32 |

- obszar statystyczny | 33 |

Ilość zaciągów w trakcie 24-godzinnego okresu | 40 |

Ilość godzin poławiania narzędziami połowowymi w trakcie 24-godzinnego okresu | 41 |

Nazwy gatunków (załącznik II) | |

Dzienny połów każdego z gatunków (przybliżona waga w stanie surowym w tonach) | 50 |

Dzienny połów każdego z gatunków przeznaczonych do spożycia przez ludzi w postaci ryb | 61 |

Dzienny połów każdego z gatunków nadający się do zmniejszenia | 62 |

Dzienne odrzucanie gatunków | 63 |

Miejsce(-a) przeładunku | 70 |

Data(-y) przeładunku | 71 |

Podpis kapitana | 80 |

Kategorie narzędzi połowowych | Standardowy skrót kodu |

Sieci okrążające | |

Z liną sznurującą (okrężnice) | PS |

- okrężnice obsługiwane z pokładu jednej łodzi | PS 1 |

- okrężnice obsługiwane z pokładu dwóch łodzi | PS 2 |

Bez lin sznurujących (lampora) | LA |

Niewody | SB |

Niewody pełnomorskie lub statkowe | SV |

- Niewody duńskie | SDN |

- Niewody szkockie | SSC |

- Tuki niewodowe | Spr |

Niewody (nieokreślone) | SX |

Włoki | |

Więcierze drewniane | FPO |

Włoki denne | |

- Włoki ramowe | TBB |

- Włoki rozporow | OTB |

- Tuki | PTB |

- Włoki homarowe | TBN |

- Włoki krewetkowe | TBS |

- Włoki denne (nieokreślone) | TB |

Włoki pelagiczne | |

- Włoki rozporowe | OTM |

- Tuki | PTM |

- Włoki krewetkowe | TMS |

- Włoki pelagiczne (nieokreślone) | TM |

Bliźniacze włoki rozporowe | OTT |

Włoki rozporowe (nieokreślone) | OT |

Tuki (nieokreślone) | PT |

Pozostałe włoki (nieokreślone) | TX |

Dragi | |

Draga ramowa | DRB |

Draga ręczna | DRH |

Podrywki | |

Podrywki ręczne | LNP |

Podrywki obsługiwane z pokładu | LNB |

Podrywki obsługiwane z wybrzeża | LNS |

Podrywki (nieokreślone) | LN |

Narzędzia nakrywkowe | |

Zarzutnia | FCN |

Narzędzia nakrywkowe (nieokreślone) | FG |

Sieci skrzelowe i oplątujące | |

Mance (kotwiczone) | GNS |

Sieci dryfujące | GND |

Słępy | GNC |

Wontony palowe (mocowane na palach) | GNF |

Drygawice | GTR |

Wontono-drygawice | GTN |

Sieci skrzelowe i narzędzia oplątujące (nieokreślone) | GEN |

Sieci skrzelowe (nieokreślone) | GN |

Pułapki | |

Niewody stawne odkryte | FPN |

Żaki | FYK |

Sieci stawniaki | FSN |

Przegrody, narzędzia oplątujące, obstawy itd. | FWR |

Pułapki powietrzne | FAR |

Pułapki (nieokreślone) | FIX |

Haki i liny | |

Wędy ręczne i wędziskowe (obsługiwane ręcznie) | LHP |

Wędy ręczne i wędziskowe (mechaniczne) | LHM |

Sznury hakowe | LLS |

Sznury hakowe dryfujące | LLD |

Sznury hakowe (nieokreślone) | LL |

Linki trolingowe | LTL |

Haki i liny (nieokreślone | LX |

Narzędzia zaczepiające i raniące | |

Harpuny | HAR |

Urządzenia połowowe | |

Pompy | HMP |

Dragi mechaniczne | HMD |

Urządzenia połowowe (nieokreślone) | HMX |

Różne narzędzia połowowe | MIS |

Rekreacyjne narzędzia połowowe | RG |

Narzędzie nieznane lub nieokreślone | NK |

N.E.I. = gdzie indziej nieokreślone.

Kod FAO | Typ statku |

BO | Statek przeznaczony do ochrony |

CO | Szkolny statek rybacki |

DB | Statek do połowów nieciągłych włokiem |

DEM | Statek do połowów ciągłych włokiem |

DO | Statek do połowów bocznych |

DOX | Statek do połowów włokiem N.E.I. |

FO | Statek do przewozu ryb |

FX | Statek rybacki N.E.I. |

GO | Statek do połowu siecią skrzelową |

HOX | Statek baza N.E.I. |

HSF | Statek baza przetwórnia |

KO | Statek szpital |

LH | Statek do połowu wędą bez wędziska |

LL | Statek do połowu sznurami haczykowymi |

LO | Statek rybacki łowiący sznurami |

LP | Statek dokonująy połowów haczykowych na wędy wędziskowe |

LT | Statek rybacki do połowu wędami ciągnionymi |

MO | Statki wielozadaniowe |

MSN | Statek rybacki łowiący niewodem, przystosowany do połowu sznurami haczykowymi |

MTG | Trawler dyfter |

MTS | Trawler do połowów okrężnicą |

NB | Tender łowiący na podrywkę |

NO | Statek łowiący na podrywkę |

NOX | Statek łowiący na podrywkę N.E.I. |

PO | Statek łowiący poprzez zasysanie wody z użyciem pomp |

SN | Statek łowiący niewodem |

SO | Statek łowiący niewodem |

SOX | Statek łowiący niewodem N.E.I. |

SP | Statek rybacki do połowów okrężnicą |

SPE | Statek rybacki do połowów okrężnicą european |

SPT | Statek rybacki do połowów tuńczyka okrężnicą |

TO | Trawler |

TOX | Trawlery N.E.I. |

TS | Trawler do połowów burtowych |

TSF | Trawler zamrażalnia do połowów burtowych |

TSW | Trawler do połowów burtowych ryby świeżej |

TT | Trawler do połowów rufowych |

TTF | Trawler zamrażalnia do połowów rufowych |

TTP | Trawler przetwórnia do połowów rufowych |

TU | Trawlery z wysięgnikiem |

WO | Statek do połowów niewodem stawnym |

WOP | Statki do połowów wiecięrzem drewnianym |

WOX | Statki do połowów niewodem stawnym N.E.I. |

ZO | Rybacki statek badawczy |

DRN | Dryfter |

B. Działania przeprowadzane przez statki

Kod 3 alfa | Kategorie |

ANC | Kotwiczenie |

DRI | Dryfowanie |

FIS | Rybołówstwo |

HAU | Zaciąganie sieci |

PRO | Przetwarzanie |

STE | Obróbka parą |

TRX | Przeładunek na statek lub wyładunek |

OTH | Inne – do określenia |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XIV

OBSZAR NAFO

Następujący wykaz jest częściowym wykazem zasobów, które muszą być zgłaszane zgodnie z przepisami art. 30 ust. 2.

ANG/N3NO. | Lophius americanus | Żabnica |

CAA/N3LMN. | Anarhichas lupus | Zębacz smugowy |

CAT/N3LMN. | Anarhichas spp. | Zębacze nei |

HAD/N3NO. | Melanogrammus aeglefinus | Łupacz |

HAL/N23KL. | Hipoglossus hipoglossus | Halibut atlantycki |

HAL/N3M. | Hipoglossus hipoglossus | Halibut atlantycki |

HAL/N3NO. | Hipoglossus hipoglossus | Halibut atlantycki |

HKR/N2J3KL | Urophycis chuss | Miętus czerwony |

HKR/N3MNO. | Urophycis chuss | Miętus czerwony |

HKS/N3NLMO | Merlucius bilinearis | Morszczuk srebrzysty Merlucius bilinaris |

HKW/N2J3KL | Urophycis tenuis | Widlak bostoński |

RED/N3O. | Sebastes spp. | Karmazynowate |

RHG/N23. | Macrourus berglax | Buławik siwy |

SKA/N2J3KL | Raja spp. | Raje |

SKA/N3M. | Raja spp. | Raje |

SKA/N3NO. | Raja spp. | Raje |

VFF/N3LMN. | — | Ryby nieposortowane, niezidentyfikowane |

WIT/N3M. | Glyptocephalus cynoglossus | Szkarłacica |

YEL/N3M. | Limanda ferruginea | Żółcica |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XV

ZAKAZ UKIERUNKOWANYCH POŁOWÓW NA OBSZARZE CCAMLR

Gatunki docelowe | Strefa | Okres zakazu |

Notothenia rossii | FAO 48.1 Antarktyka, na obszarze półwyspu | Cały rok |

FAO 48.2 Antarktyka, południowe Orkady |

FAO 48.3 Antarktyka, wokół Georgii Południowej |

Ryby | FAO 48.1 Antarktyk | Cały rok |

FAO 48.2 Antarktyka |

Gobionotothen gibberifrons | FAO 48.3 | Cały rok |

Chaenocephalus aceratu |

Pseudochaenichthys georgianus |

Lepidonotothen squamifrons |

s Patagonotothen guntheri |

Dissostichus spp. | FAO 48.5 Antarktyka | Od 1.12.2003 do 30.11.2004 |

Dissostichus spp. | FAO 88.3 Antarktyk | Cały rok |

FAO 58.5.1 Antarktyka |

FAO 58.5.2 Antarktyka na wschód od 79o20′ E oraz poza obszarem EEZ w kierunku zachodnim od 79o20′ E |

FAO 88.2 Antarktyka na północ od 65o S |

FAO 58.4.4 Antarktyka |

FAO 58.6 Antarktyka |

FAO 58.7 Antarktyka |

Lepidonotothen squamifrons | FAO 58.4.4 | Cały rok |

Wszystkie gatunki, z wyjątkiem:Champsocephalus gunnari i Dissostichus eleginoides | FAO 58.5.2 Antarktyka | Od 1.12.2003 do 30.11.2004 |

Dissostichus mawsoni | FAO 48.4 Antarktyka | Cały rok |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK XVI

OGRANICZENIA POŁOWOWE ORAZ PRZYŁOWOWE W ODNIESIENIU DO POŁOWÓW NA OBSZARZE CCAMLR W SEZONIE 2003/04

Podobszar/rejon | Region | Sezon | SSRU | Kwoty połowowe Dissostichus spp. (tony) | Kwoty połowowe przyłowu (tony) |

Raje i płaszczki Macrourus | spp. | Pozostałe gatunki |

48.6 | Na północ od 60oS | od 1.3 do 31.8.2004 | A | 455 | 50 | 73 | 20 |

Na południe od 60oS | od 15.2 do 15.10.2004 | Wszystkie | 455 | 50 | 73 | 20 |

88.1 | Wszystkie podobszary | od 1.12.2003 do 31.8.2004 | A | 0 | | | 0 |

Β | 80 | | | 20 |

C | 223 | | | 20 |

D | 0 | | | 0 |

E | 57 | | | 20 |

F | 0 | | | 0 |

G | 83 | | | 20 |

H | 786 | | | 20 |

I | 776 | | | 20 |

J | 316 | | | 20 |

K | 749 | | | 20 |

L | 180 | | | 20 |

Łączny podobszar | 3250 | 163 | 520 | |

--------------------------------------------------

Top