EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1181

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2003 z dnia 2 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek

OJ L 165, 3.7.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 25 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 127 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1181/oj

32003R1181Official Journal L 165 , 03/07/2003 P. 0017 - 0018


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1181/2003

z dnia 2 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury[1], w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 przewiduje możliwość przyjęcia wspólnych norm handlowych w odniesieniu do produktów rybołówstwa we Wspólnocie, w szczególności w celu ułatwienia handlu opartego na uczciwej konkurencji. Te normy mogą w szczególności obejmować etykietowanie.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89[2] ustanawia wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek we Wspólnocie.

(3) Szeroka gama dostaw produktów konserwowanych, będących przedmiotem obrotu i prezentowanych w ten sam sposób, co konserwowane sardynki we Wspólnocie czyni koniecznym dostarczanie konsumentom wystarczających informacji na temat tożsamości produktu i jego ogólnej charakterystyki. Niezbędne jest zatem ustanowienie wspólnych reguł w zakresie opisów handlowych dla konserwowanych produktów, będących przedmiotem obrotu i prezentowanych w ten sam sposób, co konserwowane sardynki we Wspólnocie.

(4) W tym celu należy wziąć pod uwagę zarówno normę Codex STAN94 zawartą w Codex Alimentarius, jak i szczególne warunki przeważające na rynku wspólnotowym.

(5) W celu zachowania przejrzystości na rynku, uczciwej konkurencji oraz różnorodności wyborów niezbędnym jest stwierdzenie, że produkty typu konserwowanej sardynki powinny być przygotowywane wyłącznie ze ściśle określonych gatunków.

(6) Niezbędne jest uwzględnienie zmian w kodach Nomenklatury Scalonej w odniesieniu do konserwowanych sardynek.

(7) Pojęcie "sardynka" może stanowić jedynie część opisu handlowego produktów pokrewnych sardynce, jeżeli są odpowiednio kwalifikowane. Opisy handlowe oparte tylko na nazwach geograficznych nie są wystarczająco charakterystyczne. W celu umożliwienia właściwej identyfikacji każdego produktu pokrewnego sardynce, unikając w ten sposób pomieszania różnych gatunków ryb, naukowe nazwy gatunków powinny być stosowane jako pojęcia określające.

(8) Połączenie pojęcia "sardynki" z nazwą powszechną gatunków ryb pokrewnych sardynce może tylko powodować błędne wyobrażenie co do prawdziwej natury produktu. Z drugiej strony nazwy powszechne niezawierające wyrazu "sardynka" mogą być nadal stosowane w obrocie produktami pokrewnymi sardynce, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego w zakresie obrotu, oraz w sposób niewprowadzający w błąd konsumentów.

(9) Wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych[3].

(10) W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2136/89 należy odpowiednio zmienić.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2136/89 wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule wyrazy "ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek" zastępuje się wyrazami "ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce".

2. Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa normy regulujące obrót konserwowanymi sardynkami, oraz opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i konserwowanych produktów pokrewnych sardynce, stanowiących przedmiot obrotu we Wspólnocie."

3. Dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Artykuł 1a

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1. "konserwowane sardynki" oznaczają produkty przetworzone z ryb z gatunku Sardina pilchardus;

2. "konserwowane produkty pokrewne sardynce" oznaczają produkty stanowiące przedmiot obrotu i prezentowane w ten sam sposób, co konserwowane sardynki, oraz przetworzone z ryb z następujących gatunków:

a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

c) Clupea harengus;

d) Sprattus sprattus;

e) Hyperlophus vittatus;

f) Nematalosa vlaminghi;

g) Etrumeus teres;

h) Ethmidium maculatum;

i) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

j) Opisthonema oglinum."

4. W art. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- muszą być objęte kodami CN 1604 13 11, 1604 13 19 i ex 1604 20 50;".

5. Dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Artykuł 7a

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*, konserwowane produkty pokrewne sardynce mogą być przedmiotem obrotu we Wspólnocie z zastosowaniem opisu handlowego składającego się z wyrazu "sardynki" połączonego z nazwą naukową gatunku.

2. W każdym przypadku gdy opis handlowy przewidziany w ust. 1 jest zamieszczany na opakowaniu konserwowanego produktu pokrewnego sardynce, musi on być wyraźny i czytelny.

3. Nazwa naukowa zawiera w każdym przypadku nazwę rodzajową i określoną nazwę łacińską.

4. Pojedynczy opis handlowy przypisany jest tylko jednemu gatunkowi stanowiącemu przedmiot obrotu.

* Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2003 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

[2] Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 79.

[3] Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29.

Top