Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1082

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydłaTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 156, 25.6.2003, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 242 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 242 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 144 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1082/oj

32003R1082Dziennik Urzędowy L 156 , 25/06/2003 P. 0009 - 0012


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003

z dnia 23 czerwca 2003 r.

ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. o utworzeniu systemu identyfikacji i rejestracji bydła oraz oznakowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz unieważnieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 [1], w szczególności jego art. 10 lit.d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2630/97 z dnia 29 grudnia 1997r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w sprawie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzonych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła [2], było w znacznym stopniu wielokrotnie zmieniane [3]. W interesie jasności i racjonalności rzeczone rozporządzenie powinno być skodyfikowane.

(2) Niezbędne jest zdefiniowanie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia systemu identyfikacji i rejestracji bydła.

(3) Właściwe urzędy każdego Państwa Członkowskiego powinny przeprowadzać kontrole opierając się na analizie ryzyka. Analiza ryzyka powinna uwzględniać wszystkie istotne elementy, a w szczególności względy zdrowotne ludzi i zwierząt.

(4) W zasadzie wszystkie zwierzęta w gospodarstwie powinny być objęte tą kontrolą. Jednak, gdy ze względów praktycznych nie można zebrać zwierząt w gospodarstwie w ciągu 48 godzin, właściwe władze mogą przewidzieć odpowiedni system pobierania próbek.

(5) Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego powinny przeprowadzać kontrole na miejscu, które generalnie powinny być niezapowiedziane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3508/92 z dnia 27 listopada 1992 r. o utworzeniu systemu zintegrowanej administracji i kontroli dla niektórych planów pomocy [4], zmienionego w drodze Rozporządzenia Komisji (WE) nr 495/2001 [5].

(6) Państwa Członkowskie powinny corocznie sporządzać raport dla Komisji z podaniem szczegółowych informacji na temat wdrożenia kontroli.

(7) Komisja powinna dostarczyć Państwom Członkowskim wzór tego raportu.

(8) Środki przewidziane w niniejszym Rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Kontrole przewidziane w systemie identyfikacji i rejestracji bydła są co najmniej zgodne z minimalnymi wymogami podanymi w art. 2-5.

Artykuł 2

1. W każdym Państwie Członkowskim właściwe władze wprowadzą kontrole na miejscu, które mogą być przeprowadzane łącznie z innymi kontrolami przewidzianymi prawodawstwo wspólnotowe. Kontrole te będą każdego roku obejmowały co najmniej 10 % gospodarstw znajdujących się na terytorium każdego Państwa Członkowskiego. Ta minimalna norma kontroli zostanie natychmiast zwiększona, gdy zostanie ustalone, że prawo wspólnotowe nie jest przestrzegane.

2. Odstępując od przepisów ustępu1 w przypadku gdy Państwo Członkowskie ma odpowiednią w pełni funkcjonującą bazę danych zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, która zapewnia możliwość skutecznego wzajemnego sprawdzania, można przewidzieć normę 5 %.

3. Wybór gospodarstw, które są objęte kontrolą przez właściwe władze, dokonywany jest na podstawie analizy ryzyka.

4. Analiza ryzyka każdego gospodarstwa uwzględnia w szczególności co następuje:

a) liczbę zwierząt w gospodarstwie, co obejmuje dane szczegółowe wszystkich zwierząt znajdujących się i zidentyfikowanych w gospodarstwie;

b) względy zdrowotne ludzi i zwierząt, a w szczególności wystąpienie w przeszłości ognisk zapalnych chorób;

c) kwotę rocznej premii dla bydła, o którą gospodarstwo się domaga lub, która jest wypłacana dla gospodarstwa w porównaniu z kwotą wypłaconą w poprzednim roku;

d) istotne zmiany w porównaniu z sytuacją w latach wcześniejszych;

e) wyniki kontroli przeprowadzonych we wcześniejszych latach, a w szczególności:

i) prowadzenie w sposób odpowiedni rejestru w gospodarstwie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2629/97 [6];

ii) prowadzenie w sposób odpowiedni paszportów zwierząt znajdujących się obecnie w gospodarstwie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2629/97;

f) przekazywanie w sposób odpowiedni danych do właściwych władz;

g) inne kryteria, które Państwa Członkowskie określą.

5. Z każdej kontroli jest sporządzany raport w formie znormalizowanej na poziomie krajowym, podający rezultaty kontroli oraz wszelkie nie zadawalające spostrzeżenia, powód kontroli oraz osoby biorące w niej udział. Przechowujący raport lub jego przedstawiciel podpisze raport oraz w odpowiednich przypadkach przedstawi swe uwagi odnośnie do jego treści.

6. Kopie raportu, o którym mowa w ust. 5, będą w przypadkach naruszenia postanowień rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 przesłane bezzwłocznie właściwym władzom odpowiedzialnym za wdrożenie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2419/2001 [7].

Artykuł 3

1. Kontrola powinna obejmować zwierzęta w gospodarstwie, które objęte są identyfikacją na mocy postanowień rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

2. Odstępując od postanowień ustępu 1, gdy ze względów praktycznych nie można zebrać zwierząt w gospodarstwie w ciągu 48 godzin, właściwe władze przewidują odpowiedni system pobierania próbek z zastrzeżeniem, że zapewniony jest rzetelny poziom kontroli.

Artykuł 4

Kontrole na miejscu są w zasadzie niezapowiedziane. W przypadku przekazania wcześniejszego ostrzeżenia o kontroli, ostrzeżenie to ograniczać się będzie do niezbędnego minimum i jako zasada ogólna nie przekracza 48 godzin.

Artykuł 5

1. Każde Państwo Członkowskie sporządza roczny raport dla Komisji, przekazywany co roku do dnia 1 lipca, w którym są podane następujące informacje:

a) liczba gospodarstw w danym Państwie Członkowskim;

b) liczba kontroli przeprowadzonych z mocy art. 2;

c) liczba zwierząt, które poddano kontroli;

d) stwierdzone naruszenia;

e) sankcje nałożone zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane do Komisji zgodnie ze wzorem podanym w zał. I.

Artykuł 6

Rozporządzenie (WE) nr 2630/97 traci moc.

Powoływanie się na unieważnione Rozporządzenie rozumie się jako powołanie na niniejsze rozporządzenie i jest odczytywane zgodnie z tabelą korelacyjną podaną w zał. III.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2003 r.

W imieniu Komisji

Romano Prodi

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.

[2] Dz.U. L 354 z 30.12.1997, str. 23.

[3] Patrz: załącznik II.

[4] Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 1.

[5] Dz.U. L 72 z 14.3.2001, str. 6.

[6] Dz.U. L 354 z 30.12.1997, str. 19.

[7] Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 11.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Raport na temat wyników kontroli przeprowadzonych w sektorze bydła w odniesieniu do postanowień Wspólnoty dotyczących identyfikacji i rejestracji

1) Informacje związane z wynikami zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a), b) i c):

a) łączna liczba gospodarstw zarejestrowanych na terytorium Państwa Członkowskiego, zarejestrowanych na początku okresu objętego raportem/kontrolą;

b) łączna liczba skontrolowanych gospodarstw;

c) łączna liczby przeprowadzonych kontroli;

d) kryteria analizy ryzyka przewidziane na mocy art. 2 ust. 4 dla wyboru gospodarstwa do kontroli, wraz z powołaniem władzy, która podjęła się kontroli, i jeśli to możliwe podanie w rozbiciu wybranych gospodarstw według kryteriów analizy ryzyka;

e) łączna liczba bydła zarejestrowanego na początku okresu objętego raportem/kontrolą;

f) łączna liczba bydła skontrolowanego;

g) rodzaj przeprowadzonej kontroli, np. kontrola fizyczna, kontrola dokumentów, kontrola dotycząca opóźnienia w zawiadamianiu o ruchu.

2) Informacje związane z wynikami zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) i e):

a) liczba stwierdzonych naruszeń, a w szczególności rodzaje zaobserwowanych rozbieżności według rodzaju kontroli przeprowadzonej zgodnie z pkt 1 lit. g);

b) sankcje (łącznie z rodzajami informacji dotyczących stanu kolejnych kontroli) nałożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/98 [1] przedstawione zgodnie z rodzajem przeprowadzonej kontroli i naruszenia stwierdzone zgodnie z pkt 1 lit. g) i 2 lit. a).

[1] Dz.U. L 60 z 28.2.1998, str. 78.

--------------------------------------------------

ZAŁACZNIK II

Rozporządzenia zniesione wraz z ich kolejnymi zmianami

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2630/97 (Dz.U. L 354 z 30.12.1997, str. 23)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/1999 (Dz.U. L 17 z 22.1.1999, str. 20)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2000 (Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 22)

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacyjna

Rozporządzenie (WE) nr 2630/97 | Niniejsze rozporządzenie |

Artykuł 1 | Artykuł 1 |

Artykuł 2 ust. 1 | Artykuł 2 ust. 1 |

Artykuł 2 ust. 2 | Artykuł 2 ust. 2 |

Artykuł 2 ust. 3 | Artykuł 2 ust. 3 |

Artykuł 2 ust. 4 lit. a) | Artykuł 2 ust. 4 lit. a) |

Artykuł 2 ust. 4 lit. b) | Artykuł 2 ust. 4 lit. b) |

Artykuł 2 ust. 4 lit. c) | Artykuł 2 ust. 4 lit. c) |

Artykuł 2 ust. 4 lit. d) | Artykuł 2 ust. 4 lit. d) |

Artykuł 2 ust. 4 lit. e) pierwsze tiret | Artykuł 2 ust. 4 lit. e) i |

Artykuł 2 ust. 4 lit. e) drugie tiret | Artykuł 2 ust. 4 lit. e) ii |

Artykuł 2 ust. 4 lit. f) | Artykuł 2 ust. 4 lit. f) |

Artykuł 2 ust. 4 lit. g) | Artykuł 2 ust. 4 lit. g) |

Artykuł 2 ust. 5 | Artykuł 2 ust. 5 |

Artykuł 2 ust. 6 | Artykuł 2 ust. 6 |

Artykuł 3 | Artykuł 3 |

Artykuł 4 | Artykuł 4 |

Artykuł 5 | Artykuł 5 |

– | Artykuł 6 |

Artykuł 6 | Artykuł 7 |

Załącznik | Załącznik I |

– | Załącznik II |

– | Załącznik III |

--------------------------------------------------

Top