Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0437

Rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty

OJ L 66, 11.3.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 38 - 45

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 21/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/oj

32003R0437Dziennik Urzędowy L 066 , 11/03/2003 P. 0001 - 0008


Rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby wykonać powierzone im zadania, w kontekście wspólnotowej polityki transportu lotniczego i przyszłego rozwoju wspólnej polityki transportowej, instytucje wspólnotowe powinny mieć do dyspozycji porównywalne, zwarte, zsynchronizowane i regularne dane statystyczne dotyczące skali i rozwoju przewozów lotniczych pasażerów, frachtu i poczty wewnątrz Wspólnoty, lub do i ze Wspólnoty.

(2) Obecnie nie ma żadnych takich wyczerpujących statystyk na szczeblu wspólnotowym.

(3) Decyzja Rady 1999/126/WE z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na okres: 1998-2002 r. [4] stwierdziła potrzebę ustanowienia takich statystyk.

(4) Wspólne gromadzenie danych na porównywalnej lub zharmonizowanej podstawie czyni możliwym zaopatrzenie zintegrowanego systemu w niezawodną, zwartą i szybką informację.

(5) Dane dotyczące lotniczego przewozu pasażerów, frachtu i poczty powinny, tam gdzie możliwe, być zgodne z danymi międzynarodowymi dostarczanymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i zostać wykonane porównywalnie, gdzie stosowne, tak między Państwami Członkowskimi jak i dla różnych rodzajów transportu.

(6) Po pewnym okresie Komisja powinna przedstawić sprawozdanie w celu umożliwienia dokonania oceny stosowania niniejszego rozporządzenia.

(7) Zgodnie z zasadą pomocniczości ustanowioną w art. 5 Traktatu, stworzenie wspólnych norm statystycznych, które zezwalają na przedstawianie zharmonizowanych danych jest działaniem, które może być skutecznie podjęte jedynie na poziomie wspólnotowym. Takie normy powinny być wdrożone w każdym Państwie Członkowskim z upoważnienia organów i instytucji zajmujących się przedstawianiem oficjalnych statystyk.

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty [5] dostarcza struktury wyjściowej dla przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(9) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6].

(10) Konsultowano Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom [7].

(11) Ustalenia dotyczące zwiększenia współpracy w zakresie wykorzystania portu lotniczego Gibraltar, uzgodnione w Londynie dnia 2 grudnia 1987 r. między Królestwem Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we wspólnej deklaracji Ministrów Spraw Zagranicznych obu państw, ustalenia te muszą jeszcze zostać zastosowane,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Cel

Państwa Członkowskie ustanowią sprawozdania statystyczne dotyczące przewozu pasażerów, frachtu i poczty przez handlowe usługi lotnicze jak również ruchów prywatnych statków powietrznych do lub ze wspólnotowych portów lotniczych, z wyjątkiem lotów samolotów państwowych.

Artykuł 2

Gibraltar

1. Przyjmuje się, że stosowanie niniejszego rozporządzenia do portu lotniczego w Gibraltarze jest bez uszczerbku dla odpowiednich sytuacji prawnych Królestwa Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do sporów dotyczących suwerenności terytorium, na którym położony jest port lotniczy.

2. Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia do portu lotniczego w Gibraltarze jest zawieszone do dnia wejścia w życie zasad wspólnej deklaracji ministrów spraw zagranicznych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 2 grudnia 1987 r. Rządy Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej poinformują Komisję o dacie jego wejścia w życie.

Artykuł 3

Charakterystyka gromadzenia danych

1. Każde z Państw Członkowskich gromadzi dane statystyczne odnoszące się do następujących zmiennych:

a) pasażerowie;

b) fracht i poczta;

c) odcinki lotów;

d) dostępna ilość miejsc pasażerskich;

e) ruchy statku powietrznego.

Zmienne statystyczne w każdym obszarze, nomenklatury do ich klasyfikacji, okresowość ich przestrzegania i definicje są określone w załącznikach I i II.

2. Każde z Państw Członkowskich gromadzi dane określone w załączniku I dla wszystkich wspólnotowych portów lotniczych na jego terytorium o ruchu przekraczającym 150000 jednostek pasażerskich rocznie.

Wykaz wspólnotowych portów lotniczych objętych przepisami pierwszego akapitu jest formułowany przez Komisję i, jeżeli konieczne, uaktualniany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11 ust. 2.

3. Dla portów lotniczych, z wyjątkiem tych posiadających jedynie okazjonalny ruch handlowy, które nie są objęte ust. 2, Państwa Członkowskie przekazują jedynie roczne sprawozdanie z danymi wymienionymi w Tabeli C1 załącznika I.

4. Bez względu na ust. 2 i 3, dla portów lotniczych:

a) z mniejszą ilością jednostek pasażerskich niż 1500000 rocznie, dla których nie istnieje gromadzenie danych odpowiadających tym wymienionym w Załączniku w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

b) i dla których wprowadzenie nowego systemu gromadzenia danych okazuje się bardzo trudne,

Państwo Członkowskie może przez czas ograniczony, nieprzekraczający trzech lat od dnia 1 stycznia 2003 r., zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2, przekazywać dane mniej kompletne niż te wspomniane w załączniku I.

5. Bez względu na ust. 2, dla portów lotniczych:

a) w których nie istnieje żadne gromadzenie danych odpowiadających tym wymienionym w Tabeli B1 załącznika I w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

b) i w których wprowadzenie nowego systemu gromadzenia danych okazuje się bardzo trudne,

Państwo Członkowskie może, do dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11 ust. 2, przekazywać jedynie istniejące dane.

Artykuł 4

Gromadzenie danych

1. Gromadzenie danych będzie oparte, gdzie to możliwe, na dostępnych źródłach, aby zminimalizować obciążenie ankietowanych.

2. Ankietowani wezwani przez Państwa Członkowskie do dostarczenia informacji są zobowiązani udzielić prawdziwej i kompletnej informacji w wyznaczonych terminach.

Artykuł 5

Dokładność statystyk

Gromadzenie danych opiera się na kompletnych danych, o ile nie zostaną ustanowione inne normy dokładności zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11 ust. 2.

Artykuł 6

Przetwarzanie danych

Państwa Członkowskie stosują metody przetwarzania danych, które zapewniają, że dane zgromadzone na podstawie art. 3 spełniają wymogi norm dokładności określone w art. 5.

Artykuł 7

Przekazywanie wyników

1. Państwa Członkowskie przekazują do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich wyniki przetwarzania danych określone w art. 6, łącznie z danymi zgłoszonymi przez Państwa Członkowskie jako poufne, stosownie do ustawodawstwa krajowego lub praktyki dotyczącej poufności informacji statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 322/97.

2. Wyniki są przekazywane zgodnie z kartotekami danych, znajdującymi się w załączniku I. Kartoteki i nośniki danych, jakie mają być użyte do przekazania, są określane przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11 ust. 2.

3. Pierwszy okres obserwacji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2003 r. Przekazanie odbędzie się tak szybko jak to możliwe i nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu okresu obserwacji.

Artykuł 8

Upowszechnianie

1. Zasady, według których Komisja publikuje i upowszechnia wyniki statystyczne, są sporządzane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2.

2. Komisja upowszechnia Państwom Członkowskim właściwe wyniki statystyczne z częstotliwością podobną do tej ustanowionej dla przekazywania wyników.

Artykuł 9

Sprawozdania

1. Na żądanie Komisji, Państwa Członkowskie przekazują wszystkie informacje dotyczące metod stosowanych przy gromadzeniu danych. Państwa Członkowskie, gdzie stosowne, informują również Komisję o wszelkich rzeczywistych zmianach w stosowanych metodach gromadzenia.

2. Po trzyletnim okresie gromadzenia danych, Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat doświadczeń nabytych w trakcie stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności art. 7 i 8.

Artykuł 10

Przepisy wdrażające

Przepisy dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia, łącznie ze środkami dostosowania do rozwoju gospodarczego i technicznego, w szczególności:

- dostosowanie specyfikacji w załącznikach do niniejszego rozporządzenia,

- dostosowanie charakterystyki gromadzenia danych (art. 3),

- wykaz wspólnotowych portów lotniczych objętych art. 3 ust. 2,

- dokładność statystyk (art. 5),

- opis kartotek danych, kodów i nośników danych jakie ma być użyte do przekazania wyników do Komisji (art. 7),

- upowszechnianie wyników statystycznych (art. 8),

są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą określaną w art. 11 ust. 2.

Artykuł 11

Procedura Komitetu

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Programu Statystycznego ustanowiony na podstawie art. 1 decyzji 89/382/EWG, Euratom.

2. W przypadku gdy przywołuje się ten ustęp, zastosowany zostanie art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres, przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. Chrisochoïdis

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 325 z 6.12.1995, str. 11.

[2] Dz.U. C 39 z 12.2.1996, str. 25.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 lutego 1996 r. (Dz.U. C 78 z 18.3.1996, str. 28), potwierdzona w dniu 16 września 1999 r. (Dz.U. C 54 z 25.2.2000, str. 79), wspólne stanowisko Rady z dnia 30 września 2002 r. (Dz.U. C 275 E z 12.11.2002, str. 33) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 42 z 16.2.1999, str. 1.

[5] Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[7] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

STRUKTURA ZAPISU DO PRZESYŁANIA DANYCH DO EUROSTAT

A. BAZA DANYCH "ODCINEK LOTU" (DANE CO NAJMNIEJ KWARTALNE)

Dane "odcinek lotu" odnoszą się wyłącznie do handlowych usług lotniczych.

Formularz zapisu kwestionariusza danych

Elementy | Szczegóły kodowania | Nomenklatura | Jednostka |

Tabela | 2-literowe | A1 | |

Państwo zgłaszające: | 2-literowe | 1)ICAO, narodowe oznakowanie literowe | |

Rok referencyjny | 2-cyfrowe | yy | |

Okres referencyjny | 2-cyfrowe | 2)Statra 291 rev., kwiecień 1991 r. | |

Zgłaszający port lotniczy | 4-literowe | 3)ICAO | |

Następny/Poprzedni port lotniczy | 4-literowe | 3)ICAO | |

Przylot/odlot | 1-cyfrowe | 1 = przylot 2 = odlot | |

Usługi rozkładowe/pozarozkładowe | 1-cyfrowe | 1 = rozkładowe 2 = pozarozkładowe | |

Przewozy osób/usługi frachtowe i pocztowe | 1-cyfrowe | 1 = przewozy osób 2 = usługi frachtowe i pocztowe | |

Informacje na temat linii lotniczej | | 4)Do określenia | |

Typ statku powietrznego | 4-literowe | 5)ICAO + kody taksówek powietrznych | |

Pasażerów na pokładzie | 12-cyfrowe | | Pasażer |

Fracht i poczta na pokładzie | 12-cyfrowe | | Tona |

Loty | 12-cyfrowe | | Lot |

Dostępna ilość miejsc pasażerskich | 12-cyfrowe | | Miejsca pasażerskie |

B. BAZA DANYCH "MIEJSCE POCHODZENIA/PRZEZNACZENIA LOTU", (DANE CO NAJMNIEJ KWARTALNE)

Dane "miejsce pochodzenia/przeznaczenia lotu", odnoszą się wyłącznie do handlowych usług lotniczych.

Formularz zapisu kwestionariusza danych

Elementy | Szczegóły kodowania | Nomenklatura | Jednostka |

Tabela | 2-literowe | B1 | |

Państwo zgłaszające: | 2-literowe | 1)ICAO, narodowe oznakowanie literowe | |

Rok referencyjny | 2-cyfrowe | yy | |

Okres referencyjny | 2-cyfrowe | 2)Statra 291 rev., kwiecień 1991 | |

Zgłaszający port lotniczy | 4-literowe | 3)ICAO | |

Port lotniczy początkowy/port lotniczy przeznaczenia, | 4-literowe | 3)ICAO | |

Przylot/odlot | 1-cyfrowe | 1 = przylot 2 = odlot | |

Usługi rozkładowe/pozarozkładowe | 1-cyfrowe | 1 = rozkładowe 2 = pozarozkładowe | |

Przewozy osób/usługi frachtowe i pocztowe | 1-cyfrowe | 1 = przewozy osób 2 = usługi frachtowe i pocztowe | |

Informacje na temat linii lotniczej | | 4)Do określenia | |

Pasażerowie przewożeni | 12-cyfrowe | | Pasażer |

Fracht i poczta załadowane/wyładowane | 12-cyfrowe | | Tona |

C. BAZA DANYCH PORTÓW LOTNICZYCH (DANE CO NAJMNIEJ ROCZNE)

"Dane portów lotniczych" odnoszą się wyłącznie do handlowych usług lotniczych, z wyjątkiem "Łączne ruchy statków powietrznych", które odnoszą się do wszystkich ruchów statków powietrznych.

Formularz zapisu kwestionariusza danych

Elementy | Szczegóły kodowania | Nomenklatura | Jednostka |

Tabela | 2-literowe | Cl | |

Państwo zgłaszające: | 2-literowe | 1)ICAO, narodowe oznakowanie literowe | |

Rok referencyjny | 2-cyfrowe | yy | |

Okres referencyjny | 2-cyfrowe | 2)Statra 291 rev., kwiecień 1991 r. | |

Zgłaszający port lotniczy | 4-literowe | 3)ICAO | |

Łączna liczba przewiezionych pasażerów | 12-cyfrowe | | Pasażer |

Łączna liczba pasażerów w tranzycie bezpośrednim | 12-cyfrowe | | Pasażer |

Łącznie fracht i poczta załadowane/wyładowane | 12-cyfrowe | | Tona |

Łączne ruchy statków powietrznych w handlowych usługach lotniczych | 12-cyfrowe | | Ruch |

Łączne ruchy statków powietrznych | 12-cyfrowe | | Ruch |

KODY

1. Państwo zgłaszające

System kodowania jaki ma być stosowany pochodzi z indeksu oznakowań literowych ICAO dla wskazania lokalizacji.

Belgia EB

Dania EK

Francja LF

Niemcy ED

Grecja LG

Irlandia EI

Włochy LI

Luksemburg EL

Niderlandy EH

Portugalia LP

Hiszpania LE

Zjednoczone Królestwo EG

Austria LO

Finlandia EF

Szwecja ES

2. Okres referencyjny

45 rok

21 od stycznia do marca (pierwszy kwartał)

22 od kwietnia do czerwca (drugi kwartał)

23 od lipca do września (trzeci kwartał)

24 od października do grudnia (czwarty kwartał)

1 do 12 od stycznia do grudnia (miesiąc)

3. Porty lotnicze

Porty lotnicze są kodowane zgodnie z czteroliterowymi kodami ICAO wymienionymi w dokumencie ICAO 7910.

4. Informacje na temat linii lotniczej

Informacje odnoszące się do linii lotniczej. Decyzja w sprawie kodowania tej zmiennej zostanie podjęta zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2.

5. Typ statku powietrznego

Typy statków powietrznych są kodowane zgodnie z wyznacznikami typów statków powietrznych ICAO wymienionymi w dokumencie ICAO 8643.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE

Wspólnotowy port lotniczy

Dowolny obszar w Państwie Członkowskim, który podlega przepisom Traktatu i jest otwarty dla handlowych operacji transportu lotniczego.

Handlowe usługi lotnicze

Lot w transporcie lotniczym lub seria lotów wykonane przez statek powietrzny cywilny za wynagrodzeniem, do lub z wspólnotowych portów lotniczych. Usługi mogą być rozkładowe lub poza rozkładowe.

Usługi rozkładowe

Usługi posiadające wszystkie następujące cechy:

1. wykonywane są przez statek powietrzny do transportu pasażerów, ładunku i/lub poczty za wynagrodzeniem, w taki sposób, że na każdy lot dostępne są miejsca w sprzedaży indywidualnej dla członków społeczeństwa (albo bezpośrednio u przewoźnika lotniczego, albo od jego upoważnionych agentów);

2. eksploatowane są tak, aby obsługiwać ruch lotniczy między tymi samymi dwoma lub więcej portami lotniczymi, albo:

a) zgodnie z opublikowanym rozkładem lotów lub;

b) o lotach o takiej regularności lub częstotliwości, że stanowią one uznane za systematyczne serie.

Usługi pozarozkładowe

Usługi za wynagrodzeniem inne niż zgłoszone jako usługi rozkładowe; łącznie z taksówkami powietrznymi.

Przewozy osób

Wszystkie loty przewożące jednego lub więcej pasażera płacącego, i wszystkie loty wymienione w rozkładach lotów jako zapewniające przewozy osób.

Usługi frachtowe i pocztowe

Usługi odnoszące się do rozkładowych i pozarozkładowych usług wykonanych przez statek powietrzny, wiozący ładunki inne niż pasażerowie, tzn. fracht i pocztę.

Loty państwowych statków powietrznych

Wszystkie loty w kontekście usług wojskowych, celnych, policyjnych, protokolarnych lub strażackich.

Jednostka pasażerska

Do celów utworzenia wykazu portów lotniczych Wspólnoty, jak to określono w art. 3 ust. 2 i na okres przejściowy określony w art. 3 ust. 4, jedna jednostka pasażerska jest równoważnikiem jednego pasażera lub 90 kilogramów frachtu i poczty.

Linia lotnicza

Przedsiębiorstwo transportu lotniczego z ważną licencją na działanie. Gdy linie lotnicze posiadają joint-venture lub inne kontraktowe ustalenia wymagające, aby dwie lub więcej z nich przyjęło oddzielnie odpowiedzialność za oferowanie i sprzedaż produktów transportu lotniczego na lot lub kombinacje lotów, zgłaszana będzie linia lotnicza rzeczywiście odbywająca lot.

Odcinek lotu

Odcinkiem lotu jest prowadzenie statku powietrznego od startu do jego następnego lądowania. Lądowanie techniczne nie powinno powodować innej klasyfikacji odcinka lotu. Klasyfikacja ruchu, niezależnie od jego rodzaju (pasażerowie, fracht i poczta), jest identyczna z klasyfikacją odcinka lotu jaki odbył danystatek powietrzny.

Loty

Ilość lotów wykonanych między każdą parą portów lotniczych na odcinku lotu.

Pasażerowie na pokładzie

Wszyscy pasażerowie, zaczynający lub kończący podróż w porcie lotniczym składającym sprawozdanie, łącznie z pasażerami przesiadającymi się i pasażerami w tranzycie bezpośrednim.

Pasażerowie w tranzycie bezpośrednim

Pasażerowie, którzy kontynuują swoja podróż lotem o tym samym numerze jak lot, którym przylecieli.

Fracht i poczta na pokładzie

Każde mienie przewożone statkiem powietrznym inne niż zapasy pokładowe i bagaż; obejmuje usługi kurierskie i przesyłki dyplomatyczne lecz nie obejmuje bagażu pasażerów.

Dostępne miejsca pasażerskie

Łączna ilość miejsc pasażerskich dostępnych do sprzedaży między każdą parą portów lotniczych na odcinku lotu (wyłączając miejsca niedostępne rzeczywiście do przewozu pasażerów z powodu ograniczenia masy brutto). Tam, gdzie brak jest informacji o dokładnej konfiguracji miejsc w samolocie, można dostarczyć dane szacunkowe.

Miejsce początku/przeznaczenia lotu

Ruch w trakcie danego lotu z tym samym numerem lotu dzielone dalej przez pary portów lotniczych zgodnie z punktem wsiadania i punktem wysiadania w trakcie tego lotu. (Dla pasażerów i frachtu, gdzie port wsiadania nie jest znany, miejsce pochodzenia statku powietrznego powinno być uważane za punkt wsiadania; podobnie, jeżeli port wysiadania nie jest znany, port docelowy statku powietrznego powinien być uważany za punkt wysiadania).

Pasażerowie przewiezieni

Obejmuje wszystkich pasażerów, których podróż rozpoczyna się lub kończy w porcie lotniczym składającym sprawozdanie. Wyłącza się pasażerów w tranzycie bezpośrednim.

Fracht i poczta załadowane/rozładowane

Wszelkie mienie załadowane lub wyładowane na, do lub ze statku powietrznego inne niż zapasy i bagaż; łącznie z usługami kurierskimi i przesyłkami dyplomatycznymi, lecz bez bagażu pasażerów.

Łączne ruchy statków powietrznych

Wszystkie starty i lądowania przez niewojskowe statki powietrzne; łącznie z lotami pracy powietrznej, tzn. specjalistycznymi handlowymi działaniami lotniczymi, które są wykonywane przez statki powietrzne zaangażowane głównie w rolnictwo, budownictwo, fotografie i pomiary, a także szkolenie pilotów, loty kierownictwa gospodarczego i wszystkie inne loty niehandlowe.

Łączne ruchy statku powietrznego w handlowych usługach lotniczych

Wszystkie starty i lądowania wykonane przez statek powietrzny cywilny za wynagrodzeniem.

--------------------------------------------------

Top