Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2347

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych

OJ L 351, 28.12.2002, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 47 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2347/oj

32002R2347Dziennik Urzędowy L 351 , 28/12/2002 P. 0006 - 0011


Rozporządzenie Rady (WE) NR 2347/2002

z dnia 16 grudnia 2002 r.

ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiające wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury [3] wymaga, aby Rada przyjęła zgodnie z dostępnymi opiniami naukowymi, w szczególności ze sprawozdaniem przygotowanym przez Komitet Naukowo-Techniczny i Gospodarczy Rybołówstwa, niezbędne środki w celu zapewnienia racjonalnego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów na zrównoważonej podstawie oraz warunki dostępu do zasobów.

(2) Opinie naukowe dotyczące niektórych zasobów rybnych odkrytych w głębokich warstwach morza wskazują, że takie zasoby są podatne na eksploatację, oraz że możliwości połowowe dla tych stad powinny zostać ograniczone lub zredukowane w celu zapewnienia ich trwałości.

(3) Opinie naukowe wskazują, że zarządzanie nakładem połowowym jest właściwą zabezpieczającą metodą zapobiegawczego zarządzania zasobami w głębokich warstwach morza.

(4) Dlatego właściwym jest przewidzenie wydawania specjalnych zezwoleń połowowych dla statków prowadzących połowy gatunków głębokowodnych, oraz ograniczenie nakładu połowowego dla tych zasobów rybnych do nowych poziomów.

(5) Dokładne i aktualne informacje o działaniach połowowych są zasadniczym warunkiem dostarczenia wysokiej jakości opinii naukowych, a takie informacje mogą być najlepiej zbierane przez wyszkolonych i niezależnych obserwatorów naukowych, we współpracy z branżą połowową oraz innymi zainteresowanymi stronami.

(6) Powinny zostać możliwie jak najszybciej udostępnione właściwe, weryfikowalne oraz aktualne informacje dla opinii naukowych dotyczących rybołówstwa i środowiska morskiego odpowiednim instytucjom naukowym i zarządzającym.

(7) W celu zapewnienia sprawnego i zapobiegawczego zarządzania nakładem połowowym ukierunkowanym na gatunki głębokowodne, niezbędnym jest oznaczenie statków poławiających te gatunki za pomocą specjalnych zezwoleń połowowych, wydawanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych [4], oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2943/95 z dnia 20 grudnia 1995 r. ustalającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1627/94 [5].

(8) Środki kontrolne, dodane do środków ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [6], oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1489/97 z dnia 29 lipca 1997 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w zakresie satelitarnych systemów monitorowania statków [7], powinny być zgodne ze środkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(9) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [8],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do statków rybackich Wspólnoty prowadzących działalność połowową gatunków wymienionych w załączniku I na podobszarach ICES (Międzynarodowa Rada Badań Morza) I–XIV włącznie, oraz na wodach terytorialnych Wspólnoty obszaru CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 i 34.2.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) "gatunki głębokowodne" oznaczają gatunki znajdujące się w wykazie w załączniku I;

b) "dalekomorskie zezwolenia połowowe" oznaczają specjalne zezwolenia połowowe dla gatunków głębokowodnych, wydane zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1627/94;

c) "moc" oznacza całkowitą moc zainstalowanych silników podaną w kilowatach, mierzoną zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich [9];

d) "objętość" oznacza tonaż brutto, mierzony zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86;

e) "Kilowato-dni połowowe" oznacza wynik mocy określonej w lit. c) oraz liczbę dni, w których statki rybackie miały wystawione w wodzie jakiekolwiek narzędzie połowowe.

Artykuł 3

Dalekomorskie zezwolenia połowowe

1. Państwa Członkowskie zapewnią, aby działalność połowowa prowadząca do połowu i zatrzymywaniu na pokładzie więcej niż 10 ton gatunków głębokowodnych na rok kalendarzowy, przez statki pływające pod ich banderą oraz wpisane do rejestru na ich terytorium, podlegała dalekomorskim zezwoleniom połowowym.

Jednakże jeśli dany statek nie posiada dalekomorskiego zezwolenia połowowego, zabrania się połowu i zatrzymywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku łącznej ilości gatunków głębokowodnych, których waga przekracza 100 kg dla każdego rejsu,

2. Na wniosek Państwa Członkowskiego mogą zostać ustanowione szczególne środki mające na celu uwzględnienie sezonowego lub profesjonalne rybołówstwa.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

Artykuł 4

Ograniczenia nakładu

1. Państwa Członkowskie obliczą łączną moc oraz łączną objętość tych statków, które w latach 1998, 1999 lub 2000 wyładowały więcej niż 10 ton mieszanki gatunków głębokowodnych.

Powyższe łączne wartości są przekazywane do Komisji.

Na pisemny wniosek Komisji Państwa Członkowskie dostarczą w ciągu 30 dni dokumentację zapisów połowów sporządzoną przez statki, którym zostały przyznane dalekomorskie zezwolenia połowowe.

2. Każde Państwo Członkowskie może wydawać dalekomorskie zezwolenia połowowe wyłącznie własnym statkom, jeśli:

a) łączna moc takich statków nie przekracza łącznej mocy ustalonej zgodnie z ust. 1; lub

b) łączna objętość takich statków nie przekracza łącznej objętości ustalonej zgodnie z ust. 1.

Artykuł 5

Powiadamianie o parametrach narzędzi połowowych oraz działaniach połowowych

Kapitan statku rybackiego Wspólnoty posiadającego dalekomorskie zezwolenie połowowe, oprócz obowiązków wynikających z art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, zapisuje w dzienniku połowowym lub na formularzu dostarczonym przez Państwo Członkowskie bandery informacje wymienione w załączniku III.

Artykuł 6

System monitorowania statków (VMS)

1. Bez względu na art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1489/97, w przypadku usterki technicznej lub zaprzestania funkcjonowania satelitarnego urządzenia lokacyjnego zainstalowanego na pokładzie statku rybackiego, kapitan statku powiadamia co 2 godziny o swoim położeniu geograficznym państwo bandery i przybrzeżne Państwa Członkowskie.

2. Po zakończeniu rejsu statek nie może opuszczać portu do czasu, aż satelitarne urządzenie lokacyjne zostanie przez właściwe władze uznane za sprawne.

3. Powtarzający się brak zgodności z obowiązkami ustanowionymi w ust. 1 i 2 uważany jest za poważne naruszenie wspólnej polityki rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającym wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa [10].

4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

Artykuł 7

Wyznaczone porty

1. Od dnia 1 marca 2003 r. zakazuje się wyładunku jakiejkolwiek ilości mieszanki gatunków głębokowodnych przekraczających wagę 100 kg w jakimkolwiek miejscu innym niż porty, które zostały wyznaczone do wyładunku gatunków głębokowodnych.

2. Każde Państwo Członkowskie wyznaczy porty, w których odbywają się wyładunki gatunków głębokowodnych, których waga przekracza 100 kg, oraz ustali związane z tym procedury inspekcyjne i nadzorcze, łącznie z warunkami zapisywania i powiadamiania o ilościach gatunków głębokowodnych podczas każdego wyładunku.

3. Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji w ciągu 60 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykaz wyznaczonych portów, oraz w ciągu kolejnych 30 dni, związane z tym procedury inspekcyjne i nadzorcze określone w ust. 2.

Komisja przekaże te informacje pozostałym Państwom Członkowskim.

Artykuł 8

Obserwatorzy

1. Każde Państwo Członkowskie przydzieli obserwatorów naukowych do statków rybackich, którym zostały wydane dalekomorskie zezwolenia połowowe, zgodnie z planem pobierania próbek przewidzianym w ust. 2.

2. Każde Państwo Członkowskie przygotuje plan pobierania próbek poprzez rozmieszczenie obserwatorów oraz plan pobierania próbek w portach, co zapewni zebranie reprezentatywnych danych, adekwatnych dla oceny i zarządzania głębokowodnymi zasobami rybnymi.

W ciągu 6 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja zatwierdzi plan pobierania próbek na podstawie naukowej i statystycznej oceny.

3. Szczegółowe przepisy stosowania ust. 1 i 2 zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

4. Obserwatorzy naukowi:

a) zapisują niezależnie informacje określone w art. 5 w dzienniku połowowym;

b) w ciągu 20 dni po zakończeniu okresu obserwacji, przedstawiają sprawozdanie właściwym władzom danego Państwa Członkowskiego. Kopia takiego sprawozdania zostanie przesłana Komisji w ciągu 30 dni od chwili otrzymania pisemnego wniosku;

c) wykonują dodatkowe obowiązki jakie są wymagane w planie pobierania próbek.

5. Obserwatorem naukowym nie może zostać:

a) krewny kapitana statku lub innego oficera pracującego na statku, na który obserwator został przydzielony;

b) pracownik kapitana statku, na który został przydzielony;

c) pracownik przedstawiciela kapitana statku;

d) pracownik przedsiębiorstwa kontrolowanego przez kapitana statku lub jego przedstawiciela;

e) krewny przedstawiciela kapitana statku.

Artykuł 9

Informacje

Oprócz obowiązków ustanowionych w art. 15 i 19i rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, Państwa Członkowskie na podstawie informacji zapisanych w dziennikach połowowych zawierających pełny zapis dni połowowych poza portem, oraz sprawozdań przedstawionych przez obserwatorów naukowych, przekażą Komisji dla każdego półrocza kalendarzowego w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia tego półrocza kalendarzowego, informacje o połowach gatunków głębokowodnych oraz o rozmieszczonym nakładzie połowowym, wyrażonym w kilowato-dniach połowowych, w podziale na kwartały roku, z podaniem rodzaju narzędzi połowowych, gatunków oraz informacji dotyczących tych w załączniku II, oraz z podaniem prostokąta statystycznego ICES lub podrejonu CECAF.

Komisja niezwłocznie przekaże te informacje właściwym instytucjom naukowym.

Artykuł 10

Kontynuacja

Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie ogólnego planu zarządzania gatunkami głębokowodnymi przed dniem 30 czerwca 2005 r. Na podstawie takiego sprawozdania Komisja zaproponuje Radzie niezbędne zmiany dotyczące planu.

Artykuł 11

Procedura Komitetu

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ustanowiony na podstawie art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3760/92.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2002 r.

W imieniu Rady

M. Fischer Boel

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 151 E z 25.6.2002, str. 184.

[2] Opinia wydana dnia 10 października 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1181/98 (Dz.U. L 164 z 9.6.1998, str. 1).

[4] Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

[5] Dz.U. L 308 z 21.12.1995, str. 15.

[6] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2846/98 (Dz.U. 358 z 31.12.1998, str. 5).

[7] Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2445/1999 (Dz.U. L 298 z 19.11.1999, str. 5).

[8] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[9] Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11).

[10] Dz.U. L 167 z 2.7.1999, str. 5.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

Wykaz gatunków głębokowodnych

Nazwa naukowa | Nazwa zwyczajowa |

Aphanopus carbo | Pałasz czarny |

Apristuris spp. | Brak polskiej nazwy |

Argentina silus | Argentynka |

Beryx spp. | Beryks |

Centrophorus granulosus | Kewaczo |

Centrophorus squamosus | Koleń czerwony |

Centroscyllium fabricii | Kolczak |

Centroscymnus coelolepis | Brak polskiej nazwy |

Coryphaenoides rupestris | Buławik czarny |

Dalatias licha | Liksa |

Deania calceus | Brak polskiej nazwy |

Etmopterus princeps | Kolczak |

Etmopterus spinax | Kolczak czarny |

Galeus melastomus | Piłogon |

Galeus murinus | Brak polskiej nazwy |

Hoplostethus atlanticus | Gardłosz atlantycki |

Molva dipterygia | Molwa niebieska |

Phycis blennoides | Brak polskiej nazwy |

Centroscymnus aepidater | Brak polskiej nazwy |

Scymnodon ringens | Brak polskiej nazwy |

Hexanchus griseus | Sześcioszpar |

Chlamydoselachus anguineus | Chlamida |

Oxynotus paradoxus | Brązosz |

Somniosus microcephalus | Rekin polarny |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Dodatkowy wykaz gatunków głębokowodnych określonych w art. 9

Nazwa naukowa | Nazwa zwyczajowa |

Pagellus bogaraveo | Morlesz bogar |

Chimaera monstrosa | Chimera |

Marcrourus berglax | Buławik czarny |

Mora mora | Mora |

Antimora rostrata | Antymora |

Epigonus telescopus | Gonustel |

HelicoletttK dactylopterus | Sebdak |

Conger conger | Konger |

Lepidopus caudatus | Pałasz ogoniasty |

Alepocephalus bairdii | Alepocefal |

Lycodes esmarkii | Brak polskiej nazwy |

Raja hyperborea | Raja polarna |

Sebastes viviparus | Brak polskiej nazwy |

Hoplostethus mediterraneus | Gardłosz |

Trachyscorpia cristulata | Brak polskiej nazwy |

Raja nidarosiensus | Raja ostronosa |

Chaecon (Geryon) affinis | Brak polskiej nazwy |

Raja fyllae | Brak polskiej nazwy |

Hydrolagus mirabilis | Brak polskiej nazwy |

Rhinochimaera atlantica | Brak polskiej nazwy |

Alepocephalus rostratus | Brak polskiej nazwy |

Polyprion americanus | Wrakoń |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Informacje dotyczące parametrów narzędzi połowowych oraz działań połowowych określonych w art. 5

1. Dla statków wykorzystujących sznury haczykowe:

- przeciętna liczba haczyków użyta na sznurze,

- łączny czas wystawienia sznurów w morzu w okresie 24 godzinnym oraz liczba zaciągów w tym czasie,

- głębokość połowów.

2. Dla statków wykorzystujących sieci rybackie zakotwiczone:

- rozmiar oczek sieci,

- średnia długość sieci,

- średnia wysokość sieci,

- łączny czas wystawienia sieci w morzu w okresie 24 godzinnym oraz liczba zaciągów w tym czasie,

- głębokość połowów.

3. Dla statków wykorzystujących ciągnione narzędzia połowowe:

- rozmiar oczek sieci,

- łączny czas wystawienia sieci w morzu w okresie 24 godzinnym oraz liczba zaciągów w tym czasie,

- głębokość połowów.

--------------------------------------------------

Top