Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1112

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWGTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 168, 27.6.2002, p. 14–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 120 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 128 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 128 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 83 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1112/oj

32002R1112Dziennik Urzędowy L 168 , 27/06/2002 P. 0014 - 0030


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2002

z dnia 20 czerwca 2002 r.

ustanawiające szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/48/WE [2], w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja uruchamia program prac w zakresie stopniowego przeprowadzania badań substancji czynnych, które były w obrocie dwa lata po ogłoszeniu dyrektywy 91/414/EWG. Pierwszy etap tego programu został określony przez rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [3], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2266/2000 [4]. Pierwszy etap jest w fazie realizacji. Etapy drugi i trzeci zostały określone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji drugiego i trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG [5] i są również w fazie realizacji.

(2) Przewiduje się czwarty etap prac, obejmujący wszystkie istniejące substancje czynne, które nie zostały uwzględnione w pierwszym, drugim i trzecim etapie programu. W odniesieniu do niektórych kategorii substancji czynnych pożądane jest wskazanie, które z substancji lub w jakich warunkach stosowania mają być przedmiotem badań w czwartym etapie programu.

(3) Należy określić procedurę zgłoszenia, zgodnie z którą zainteresowani producenci mogą informować Komisję o zamiarze ubiegania się o włączenie substancji czynnej do wykazu substancji czynnych podanego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz składać zobowiązania do przedłożenia wszelkich wymaganych informacji na potrzeby właściwej oceny danej substancji czynnej oraz podjęcia decyzji w jej sprawie, w świetle kryteriów włączania do wykazu określonych w art. 5 tej dyrektywy. Takie informacje pozwalają na ustalenie dalszych priorytetów w ramach programu pracy i umożliwiają podjęcie decyzji co do tego, czy te substancje mogą pozostać w obrocie po dniu 25 lipca 2003 r., w oczekiwaniu na wyniki oceny zgodności ich stosowania z kryteriami określonymi w art. 5 dyrektywy 91/414/EWG.

(4) Niezbędne jest określenie obowiązków składających zgłoszenie w odniesieniu do formatu, terminów oraz kierowania informacji do właściwych organów, które mają być ich odbiorcami. W odniesieniu do różnych kategorii substancji stosuje się różne poziomy zgłoszenia. Dla niektórych kategorii substancji czynnych zostały określone wymagania dotyczące danych oraz kryteriów oceny. Dlatego też należy wymagać od zainteresowanych producentów, by dostarczali szczegółowe informacje stosownie do aktualnego stanu kompletności posiadanej dokumentacji i właściwości substancji oraz zobowiązali się do przedłożenia pełnego zestawu informacji w wyznaczonym terminie. W odniesieniu do pozostałych substancji czynnych zainteresowani producenci powinni dostarczyć podstawowe informacje celem właściwego zidentyfikowania substancji czynnej oraz określenia jej zastosowania, jak również zobowiązać się do dostarczenia pełnego zestawu informacji w wyznaczonym terminie.

(5) Zgłoszenie nie może być, po włączeniu substancji czynnej do wykazu podanego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, warunkiem niezbędnym do wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin, z zastrzeżeniem przepisów art. 13 tej dyrektywy.

(6) Procedury ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie naruszają procedur i działań podejmowanych na mocy innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dyrektywy Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne [6], ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 91/188/EWG [7], jeśli informacje są podawane do wiadomości Komisji, która wskazuje, że jej wymagania mogą być spełnione.

(7) Komisja, z zastrzeżeniem wniosków sformułowanych w przedkładanym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdaniu w sprawie postępu prac w ramach programu, określonym w art. 8 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 91/414/EWG, przyjmuje dalsze szczegółowe uregulowania pozwalające na zakończenie w możliwie jak najkrótszym czasie oceny i podejmowania decyzji w sprawie substancji czynnych, w odniesieniu do których są przestrzegane przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące zgłoszenia.

(8) Artykuł 8 ust. 2 akapit czwarty dyrektywy 91/414/EWG przewiduje, że decyzją Komisji substancje czynne, w odniesieniu do których nie zostały spełnione warunki określone w art. 5 dyrektywy bądź nie przedłożono wymaganych informacji i danych w wyznaczonym terminie, nie zostają włączone do wykazu podanego w załączniku I, a Państwa Członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające takie substancje czynne. Jednakże w szczególnych przypadkach i na podstawie szczegółowego uzasadnienia przedstawionego przez Państwa Członkowskie takie cofnięcie może zostać odroczone w odniesieniu do niektórych zastosowań o zasadniczym znaczeniu, dla których nie istnieją inne substancje zastępcze zapewniające skuteczną ochronę roślin lub produktów roślinnych, tak aby umożliwić opracowanie innych substancji zastępczych w miejsce wycofanych produktów. Potrzeba ponownego przeglądu tych przepisów musi być wykazana odrębnie dla każdego przypadku.

(9) Jeżeli w odniesieniu do danej substancji czynnej wymagania dotyczące zgłoszenia określone w niniejszym rozporządzeniu nie są spełnione, zainteresowane strony zachowują prawo do ubiegania się o włączenie takiej substancji do wykazu podanego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na mocy procedury, o której mowa w art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w późniejszym terminie.

(10) Kosztami oceny mającej na celu wykazanie, że ich produkty są bezpieczne dla obrotu, należy obciążyć wytwórców tych produktów, a opłaty należy wnosić do organu wyznaczonego przez Komisję do rozpatrywania zgłoszeń dotyczących substancji czynnych.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE I DEFINICJE

Artykuł 1

Zakres

1. Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady wstępnej realizacji czwartego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zwanej dalej "dyrektywą".

2. Wstępna realizacja niniejszego, czwartego etapu obejmuje zgłoszenie substancji czynnych określonych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, z myślą o ich ewentualnym włączeniu w przyszłości do podstawowego wykazu substancji czynnych, podanego w załączniku I do dyrektywy. Art. 6 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust. 4 akapit drugi dyrektywy nie stosują się do substancji wymienionych lub określonych w załącznikach I i II do czasu zakończenia odnoszących się do tych substancji procedur przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla:

a) przeglądów dokonywanych przez Państwa Członkowskie, w szczególności w związku z odnowieniem zezwoleń, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy;

b) przeglądów dokonywanych przez Komisję, zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy;

c) ocen przeprowadzanych na podstawie dyrektywy 79/117/EWG.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) "Producent" oznacza:

- w odniesieniu do substancji czynnych produkowanych na obszarze Wspólnoty – wytwórcę lub osobę mającą siedzibę na obszarze Wspólnoty, wyznaczoną przez wytwórcę na jego jedynego przedstawiciela do celów wykonania niniejszego rozporządzenia,

- w odniesieniu do substancji czynnych produkowanych poza obszarem Wspólnoty – osobę mającą siedzibę na obszarze Wspólnoty i wyznaczoną przez wytwórcę na jego jedynego przedstawiciela na obszarze Wspólnoty do celów wykonania niniejszego rozporządzenia,

- w odniesieniu do substancji czynnych, w odniesieniu do których przedłożono wspólne zgłoszenie lub wspólną dokumentację – związek producentów mających siedzibę na obszarze Wspólnoty i wyznaczony przez producentów wymienionych w pierwszym i drugim tiret do celów wykonania niniejszego rozporządzenia.

b) "Wytwórca" oznacza osobę, która sama wytwarza substancję czynną lub zleca innej stronie wytwarzanie substancji czynnej w swoim imieniu.

c) "Komitet" oznacza Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Roślin, ustanowiony na mocy art. 19 dyrektywy.

Artykuł 3

Władze Państwa Członkowskiego

1. Państwa Członkowskie powierzają odpowiednim władzom odpowiedzialność za wypełnienie swoich obowiązków związanych z programem prac określonym w art. 8 ust. 2 dyrektywy.

2. W każdym z Państw Członkowskich jeden organ krajowy, określony w załączniku VI, koordynuje program prac i zapewnia wszelkie niezbędne kontakty z producentami, innymi Państwami Członkowskimi oraz Komisją zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Każde Państwo Członkowskie informuje Komisję i wyznaczone krajowe organy koordynujące pozostałych Państw Członkowskich o wszelkich zmianach do wcześniej podanych danych dotyczących krajowego organu koordynującego.

ROZDZIAŁ 2 CZWARTY ETAP PROGRAMU PRAC

Artykuł 4

Zgłoszenie podstawowe

1. Każdy producent pragnący ubiegać się o włączenie substancji czynnej określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia do wykazu podanego w załączniku I do dyrektywy zgłasza ten fakt organowi określonemu w załączniku V. Komisja będzie regularnie śledzić realizację zadań określonych w załączniku V, powierzonych organowi wyznaczonemu w tym załączniku. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 dyrektywy może zostać podjęta decyzja o wyznaczeniu innego organu, jeżeli okaże się, że zadania nie są odpowiednio realizowane.

2. Zgłoszenie wraz z pisemnym zobowiązaniem do przedstawienia dokumentacji musi być przedłożone odrębnie dla każdej substancji czynnej w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie ze wzorem zgłoszenia zamieszczonym w części 1 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

3. Każdy producent, który nie zgłosił substancji czynnej określonej w ust. 1 w terminie określonym w ust. 2 lub którego zgłoszenie zostało odrzucone na mocy przepisów art. 6, będzie miał prawo do udziału w programie przeglądu jedynie wspólnie z jednym lub większą liczbą składających zgłoszenie substancji czynnej (w tym Państwem Członkowskim, które złożyło zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 2), których zgłoszenie zostało przyjęte zgodnie z art. 6, składając wspólną dokumentację.

Artykuł 5

Pełne zgłoszenie

1. Każdy producent pragnący ubiegać się o włączenie substancji czynnej określonej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia do wykazu podanego w załączniku I do dyrektywy zgłasza ten fakt organowi określonemu w załączniku V.

2. Zgłoszenie musi być przedłożone odrębnie dla każdej substancji czynnej:

a) w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pierwsze zgłoszenie, zgodnie ze wzorem zgłoszenia zamieszczonym w części 1 załącznika III do niniejszego rozporządzenia, oraz

b) w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, drugie zgłoszenie, zgodnie ze wzorem zgłoszenia zamieszczonym w części 2 załącznika III do niniejszego rozporządzenia, wraz z pisemnym zobowiązaniem do przedstawienia pełnej dokumentacji.

3. Każdy producent, który nie zgłosił substancji czynnej określonej w ust. 1 w terminie określonym w ust. 2 lub którego zgłoszenie zostało odrzucone na mocy przepisów art. 6, będzie miał prawo do udziału w programie przeglądu jedynie wspólnie z jednym lub większą liczbą składających zgłoszenie substancji czynnej w tym Państwem Członkowskim, które złożyło zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 2, których zgłoszenie zostało przyjęte zgodnie z art. 6, składając wspólną dokumentację.

Artykuł 6

Badanie zgłoszenia podstawowego i pełnego

1. Komisja w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu terminu określonego w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 lit. a) informuje Komitet o zgłoszeniach, które wpłynęły przed upływem terminu.

2. W przypadku substancji czynnej, w odniesieniu do której nie wpłynęło zgłoszenie od żadnego producenta, Państwo Członkowskie może zgłosić zamiar włączenia jej do wykazu podanego w załączniku I do dyrektywy, składając zgłoszenie organowi wyznaczonemu w załączniku V, zgodnie z art. 4 lub 5. Takie zgłoszenia muszą być przedłożone możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od przekazania Państwom Członkowskim przez Komisję informacji, że w odniesieniu do tej substancji nie zostało złożone żadne zgłoszenie. Państwo Członkowskie przedkładające zgłoszenie jest traktowane jak producent na potrzeby oceny danej substancji czynnej.

3. Najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie terminu określonego w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 Komisja informuje Komitet o dopuszczalności otrzymanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę kryteria określone w załączniku IV, część 1 i 2.

4. Komisja ustanawia, w rozporządzeniu przyjętym zgodnie z procedurą określoną w art. 8 ust. 2 akapit drugi dyrektywy, szczegółowe przepisy dotyczące przedkładania dokumentacji, terminów ich przedkładania oraz wysokości opłat dotyczących substancji czynnych, których zgłoszenia spełniające kryteria dopuszczalności zostały złożone.

5. Komisja decyduje, zgodnie z przepisami art. 8 ust. 2 akapit czwarty dyrektywy, o niewłączeniu do wykazu podanego w załączniku I do dyrektywy substancji czynnych określonych w załączniku I lub II do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do których w wyznaczonym terminie nie zostało przedłożone żadne zgłoszenie spełniające kryteria dopuszczalności. Decyzja uzasadnia powody niewłączenia. Państwa Członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające takie substancje czynne w terminie określonym w decyzji.

ROZDZIAŁ 3 OPŁATY

Artykuł 7

Opłaty za zgłoszenie w ramach czwartego etapu programu prac

1. Każdy producent przedkładający zgłoszenie zgodnie z przepisami art. 4 w chwili jego przedłożenia wnosi na rzecz organu wyznaczonego w załączniku V opłatę w wysokości 750 EUR za każdą substancję czynną. Opłata może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z realizacją zadań wymienionych w załączniku V.

2. Każdy producent przedkładający zgłoszenie zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a) w chwili jego przedłożenia wnosi na rzecz organu wskazanego w załączniku V opłatę w wysokości 5000 EUR za każdą substancję czynną. Opłata może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z realizacją zadań wymienionych w załączniku V.

ROZDZIAŁ 4 PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 8

Środki tymczasowe

W decyzji dotyczącej stopniowego wycofywania substancji czynnej, w odniesieniu do której nie zostało przedłożone zgłoszenie spełniające kryteria dopuszczalności, Komisja może, zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit czwarty dyrektywy 91/414/WE, jeżeli Państwo Członkowskie przedstawiło dodatkowy dowód techniczny świadczący o zasadniczej potrzebie dalszego stosowania danej substancji oraz braku jakichkolwiek skutecznych substancji zastępczych, ustalić okres stopniowego wycofywania substancji, wystarczająco długi do opracowania odpowiednich substancji zastępczych.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 230 z 9.8.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 148 z 6.6.2002, str. 19.

[3] Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10.

[4] Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27.

[5] Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25.

[6] Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

[7] Dz.U. L 92 z 13.4.1991, str. 42.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Substancje czynne objęte podstawowymi zgłoszeniami w ramach czwartego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy

Wszystkie substancje czynne (w tym również ich odmiany w postaci soli, estrów lub amin), które znajdowały się w obrocie przed dniem 25 lipca 1993 r., z wyjątkiem wymienionych w:

- rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92,

- rozporządzeniu (WE) nr 451/2000,

- załączniku II do niniejszego rozporządzenia,

Bez względu na powyższe wyjątki substancje, które wcześniej uznawano za objęte dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [1], lecz które w wyniku uściślenia zakresu dyrektywy obecnie uznano za objęte przepisami dyrektywy 91/414/EWG i wobec tego włączono je do rozporządzenia (WE) nr 451/2000, mogą być zgłoszone na podstawie art. 4. Znajduje to zastosowanie w szczególności do substancji dopuszczonych jako środki odkażające, tzn. środki stosowane pośrednio (na przykład do dezynfekcji lub dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych lub innych obiektów i artykułów, takich jak szklarnie, cieplarnie, pojemniki, pudła, worki, beczki), których zastosowanie ma na celu zniszczenie organizmów szkodliwych wyłącznie i szczególnie dla roślin lub produktów roślinnych, a po zastosowaniu takich substancji tylko rośliny lub produkty roślinne będą hodowane lub składowane w obiektach poddanych ich działaniu.

Wszystkie substancje należące do następujących kategorii muszą być zgłoszone, nawet jeżeli nie są wymienione w poniższej tabeli:

- substancje czynne, których stosowanie, zgodnie z prawodawstwem UE, jest dozwolone w środkach spożywczych dla ludzi lub w paszach,

- substancje czynne będące wyciągami z roślin,

- substancje czynne, które są produktami zwierzęcymi lub produktami z nich uzyskanymi w wyniku prostego przetworzenia,

- substancje czynne, które są lub będą stosowane wyłącznie jako przynęty lub środki odstraszające (w tym feromony). Substancje czynne, które są lub będą stosowane wyłącznie w pułapkach i/lub dozownikach, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 [2] dotyczącym rolnictwa ekologicznego.

W szczególności wszystkie substancje wymienione lub zaliczające się do kategorii wymienionych w poniższej tabeli podlegają zgłoszeniu zgodnie z art. 5:

octan (4E-7Z)-4,7-tridekadien-1-ylu

(4Z-9Z)-7,9-dodekadien-1-ol

octan (7Z-11Z)-7,11-heksadien-1-ylu

octan (E)-10-dodecenylu

octan (E)-11-tetradecenylu

octan (E)7-(Z)9-dodecadienylu

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol

octan (E/Z)-8-dodecenylu

(Z)-11-heksadekanol

octan (Z)-11-tetradecen-1-ylu

(Z)-13-octadecanol

(Z)-3-metylo-6-izopropenylo-3,4-dekadien-1-yl

octan (Z)-3-metylo-6-izopropenylo-9-decen-1-ylu

octan (Z)-5-dodecen-1-ylu

(Z)-7-tetradekanol

(Z)-7-tetradecenal

(Z)-8-dodecenol

octan (Z)-8-dodecenylu

octan (Z)-9-dodecenylu

(Z)-9-heksadecenal

octan (Z)-9-tetradecenylu

(Z)-9-trikozan

octan (Z,E)-11-tetradecadien-1-ylu

octan (Z,Z) octadienylu

1,7-dioksaspiro-5,5-undekan

1-dekanol

2-fenylofenol (oraz jego sole sodowe)

2-propanol

3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ol

3,7-dimetylo-2,6-oktadienal

4-chloro-3-metylofenol

5-decen-1-ol

octan 5-decen-1-ylu

6-benzyloadenina

7,8-epoksy-2-metylo-oktadekan

propionian 7-metylo-3-metyleno-7-oktyleno-1-ylu

kwas octowy

zasady akrydynowe

chlorek alkilodimetylobenzylo amonowy

chlorek alkilodimetyloetylobenzylo amonowy

ałun amonowo-glinowy

siarczan glinu

aminokwasy

węglan amonu

wodorotlenek amonu

siarczan amonu

antrachinon

azadirachtyna

azotan baru

bifenyl

olej kostny

kwas (orto)borowy

węglik wapnia

węglan wapnia

chlorek wapnia

wodorotlenek wapnia

tlenek wapnia

dwutlenek węgla

uwodniony chloran poli (imino imido biguanidyny)

chlorofilina

chlorek choliny

octan cis-7,trans-11-heksadekadienylu

cis-zeatyn

cytronellol

cysteina

benzoesan denatonu

chlorek didecylo-dimetylo amonowy

chlorek dioctylodimetylo amonowy

alkohol laurylowy

kwas wersenowy jego sole

etanol

ethoxyquin

farnesol

kwasy tłuszczowe oraz ich estry i sole [3]:

- kwas dekanowy

- heksanian etylu

- oleinian etylu

- sól potasowa kwasu tłuszczowego

- kwas pelargonowy

alkohole tłuszczowe

kwas foliowy

formaldehyd

kwas mrówkowy

wyciąg z czosnku

żelatyna

kwas giberelinowy

gibberellyn

aldehyd glutarowy

tłuszcz (pasma, drzewa owocowe)

nadtlenek wodoru

proteiny hydrolizowane

kwas indolilooctowy

kwas indolilobutanowy

siarczan żelaza

diatonit (ziemia okrzemkowa)

kwas mlekowy

bromek laurylodimetylobenzylo amonowy

chlorek laurylodimetylobenzylo amonowy

lecytyna

fosforan wapnia

siarczanka wapienna

keton metylononylowy

metylo-trans-6-nonenan

naftalen

1-naftyloacetamid

kwas α-naftalenooctowy

2-naftoksyacetamind

kwas 2-naftoksyoctowy

ester etylowy kwasu naftoksyoctowego

nikotyna

azot

oktyldecelodimetylowy chlorek amonu

wyciąg z cebuli

oksychinolina

papaina

olej parafinowy

octan p-tolilu

pieprz

oleje ropy naftowej

ferodym

kwas (orto)fosforowy

feroksym

oleje roślinne, takie jak [4]:

- olej kokosowy

- olej daphne

- olejki eteryczne

- olej eukaliptusowy

- olej kukurydziany

- oliwa z oliwek

- olej arachidowy

- olej piniowy

- olej rzepakowy

- olej sojowy

- olej słonecznikowy

nadmanganian potasu

sorbat potasu

pronumon

kwas propionowy

piretryny

piasek kwarcowy

drewno kwasji

czwartorzędowe sole amonowe

pochodne chinoliny

środki odstrzaszające szkodniki (zapachem) pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

żywice i polimery

proszek żużlowy

rotenon

wyciąg z alg morskich

wodorosty morskie

kwas sebacynowy

serricornin

krzemiany (sodowy i potasowy)

jodek srebra

p-toluenosulfonochloroamid sodu

węglan sodu

chlorek sodu

wodorowęglan sodu

wodorotlenek sodu

podchloryn sodu

siarczan laurylowosodowy

pirosiarczyn sodu

o-benzylo-p-chlorfenoksyd sodu

ortofenylofenol sodu

propionian sodu

p-t-pentylofenoksyd sodu

tetraboran sodu

ekstrakt z soi

olej z ziaren soi, epoksydowany

siarka i ditlenek siarki

kwas siarkowy

oleje smołowe

trans-6-nonen-1-ol

octan trans-9-dodecylu

trimedlure

mocznik

woski

[1] Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str.1.

[2] Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

[3] Każdy z kwasów tłuszczowych podlega odrębnemu zgłoszeniu, jednak nie dotyczy to ich odmiany.

[4] Każdy olej roślinny podlega odrębnemu zgłoszeniu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Wszystkie substancje czynne (włącznie z ich odmianami, takimi jak sole, estry lub aminy) objęte pełnymi zgłoszeniami w ramach czwartego programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy.

Substancje biologicznie czynne (oraz wszystkie ich odmiany, dostępne w obrocie przed dniem 25 lipca 1993 r., które:

1. zaliczają się do drobnoustrojów zawierających wirusy, w tym:

Aschersonia aleyrodis

Agrotis segetum granulosis virus

Bacillus sphaericus

Bacillus thuringiensis włącznie z: [1]

- odmianą gatunkową aizawai

- odmianą gatunkową israelensis

- odmianą gatunkową kurstaki

- odmianą gatunkową tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii (syn. B. tenella)

Wirus cydia pomonella granulosis

Mamestra brassica wirus wielościenności jądra

Metarhizium anisopliae

Neodiprion sertifer wirus wielościenności jądra

Phlebiopsis gigantea

Streptomyces griseoviridis

Wirus mozaiki pomidora

Trichoderma harzianum

Trichoderma polysporum

Trichoderma viride

Verticillium dahliae Kleb.

Verticillium lecanii

2. są wykorzystywane jako środki gryzoniobójcze (środki stosowane w obszarach uprawy roślin (polach uprawnych, szklarniach, lasach) w celu ochrony roślin lub produktów roślinnych czasowo składowanych w obszarach uprawy roślin na otwartej przestrzeni bez wykorzystywania pomieszczeń i urządzeń do składowania), w tym:

Brodifacoum

Bromadiolon

Brometalina

Kalciferol

Fosforan wapnia

Chloraloz

Chlorfacinon

Cholekalciferol

Kumachlor

Kumafuryl

Kumatetralyl

Krymidyna

p-dichlorobenzen

Difenacoum

Difetialon

Difacinon

Etanotiol

Flokumafen

Fluoroacetamid

Izowal

Papaina

Fosfina oraz związki przekształcające się w fosfiny, takie jak:

- fosforek glinu

- fosforek wapnia

- fosforek magnezu

- fosforek cynku

Piranokumaryna

Scilirozyd

Cyjanek sodu

Dimetyloarsanian sodu

Strychnina

Sulfachinoksalina

Siarczan talu

Tiomocznik

Fosforan wapnia

3. są wykorzystywane do składowanych roślin lub produktów roślinnych, w tym:

Cyjanki, takie jak:

- cyjanek wapnia

- cyjanowodór

- cyjanek sodu

Fosfina oraz związki przekształcająca się w fosfiny, takie jak:

- fosforek glinu

- fosforek wapnia

[1] Każda odmiana gatunkowa podlega odrębnemu zgłoszeniu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

CZĘŚĆ 1 Kryteria przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 4

Zgłoszenie zostanie przyjęte, wyłącznie jeśli spełnione są następujące warunki:

1. jest złożone w terminie określonym w art. 4 ust. 2.

2. jest złożone przez wnioskodawcę, który zgodnie z definicją podaną w art. 2 lit. a) jest producentem substancji czynnej podlegającej definicji zawartej w dyrektywie, wprowadzonej do obrotu i wykorzystywanej do celów ochrony roślin.

3. jest złożone w formacie określonym w załączniku III część 1.

4. została wniesiona opłata określona w art. 7 ust. 1.

CZĘŚĆ 2 Kryteria przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 5

Zgłoszenie zostanie przyjęte, wyłącznie jeśli spełnione są następujące warunki:

1. jest złożone w terminie określonym w art. 5 ust. 2.

2. jest złożone przez wnioskodawcę, który zgodnie z definicją podaną w art. 2 lit. a) jest producentem substancji czynnej podlegającej definicji zawartej w dyrektywie, wprowadzonej do obrotu i wykorzystywanej do celów ochrony roślin.

3. jest złożone w formacie określonym w załączniku III część 2.

4. z kontroli kompletności wynika, że aktualnie dostępna dokumentacja jest w wystarczającym stopniu kompletna lub że zaproponowano harmonogram jej uzupełnienia;

5. wykaz właściwości jest wystarczająco kompletny.

6. została wniesiona opłata określona w art. 7 ust. 2.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

Wyznaczony organ określony w art. 4 i 5

Do wykonywania w imieniu Komisji zadań, o których mowa w art. 6, wyznacza się następujący organ:

Biologische Bundesanstalt fűr Land und Forstwirtschaft (RENDER 4), Messeweg 11–12 D-38104 Braunschweig (internet: http://www.bba.de/english/render.htm lub e-mail: render@bba.de). Opłatę określoną w art. 7 należy wnosić do:

Właściciel rachunku: Bundeskasse Halle

Nr rachunku: 8000 10 20

BLZ 800 000 00, Landeszentralbank Halle

IBAN: DE 588 00 00 00 00 8000 10 20

BIC: ZBNS DE 21800

(z powołaniem na "BBA-RENDER 4" oraz wskazaniem numeru referencyjnego zgłoszenia).

Do zadań tego organu należy:

1. badanie zgłoszeń, o których mowa w art. 4 i 5;

2. przygotowywanie i udostępnianie składającym zgłoszenia formularzy, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2;

3. badanie zgłoszenia, i jeśli zachodzi potrzeba, przeprowadzanie konsultacji z ekspertami z innych Państw Członkowskich w celu ustalenia, czy odpowiadają one kryteriom dopuszczalności określonym w załączniku IV;

4. składanie Komisji sprawozdań w sprawie dopuszczalności otrzymanych zgłoszeń, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu określonego w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2;

5. udostępnianie Komisji otrzymanych zgłoszeń;

6. udostępnianie Komisji szczegółowych rachunków;

7. zwracanie nadwyżek, w równych częściach, składającym zgłoszenie, jeśli łączna kwota opłat wniesionych przez wszystkich składających zgłoszenie przekroczy rzeczywiste koszty badań i związanych z nimi czynności administracyjnych.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

WŁADZE KOORDYNUJĄCE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226

Vienna

BELGIA

Ministère des classes moyennes et de l’agriculture

Service qualité des matières premières et analyses

WTC 3, 8e étage

Boulevard S. Bolivar 30

B-1000

Brussels

DANIA

Ministry of Environment

Danish Environment Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401

Copenhagen K

NIEMCY

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11–12

D-38104

Braunschweig

GRECJA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3–5 Hippokratous Street

GR-10164

Athens

HISZPANIA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

C/Ciudad de Barcelona, 118–120

E-28007

Madrid

FINLANDIA

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FIN-00501

Helsinki

FRANCJA

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Direction générale de l’alimentation

Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732

Paris

Cedex 15

IRLANDIA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin

15

Ireland

WŁOCHY

Ministero della Sanità

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25

I-00144

Rome

LUKSEMBURG

Administration des services techniques de l’agriculture

Service de la protection des végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019

Luxembourg

NIDERLANDY

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

6700 AE

Wageningen

The Netherlands

PORTUGALIA

Direcçăo-Geral de Protecçăo das Culturas,Quinta do Marquęs

P-2780–155

Oeiras

SZWECJA

National Chemicals Inspectorate

P.O. Box 1384

S-17127

Solna

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard HouseKings Pool3 Peasholme Green,York, YO1 7PX

United Kingdom

--------------------------------------------------

Top