Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0075

Dyrektywa Komisji 2002/75/WE z dnia 2 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statkówTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 254, 23.9.2002, p. 1–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 12 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; Uchylony przez 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/75/oj

32002L0075Dziennik Urzędowy L 254 , 23/09/2002 P. 0001 - 0046


Dyrektywa Komisji 2002/75/WE

z dnia 2 września 2002 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2001/53/WE [2], w szczególności jej art. 17 tiret pierwsze i drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Do celów dyrektywy 96/98/WE międzynarodowe konwencje, włącznie z Konwencją SOLAS z 1974 r., oraz normy badań, wraz ze zmianami do nich, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

(2) Zmiany do Konwencji SOLAS i do innych międzynarodowych konwencji oraz nowe normy badań weszły w życie po dniu 1 stycznia 2001 r. albo wkrótce wejdą w życie.

(3) W powyższych dokumentach zostały ustanowione nowe zasady dotyczące wyposażenia, które musi być umieszczane na statkach.

(4) Dyrektywa 96/98/WE powinna być odpowiednio zmieniona.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 12 dyrektywy Rady 93/75/EWG [3],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 96/98/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

W lit. c), d) i n) datę "1 stycznia 2001 r." zastępuje się datą "1 lipca 2002 r.".

2. Załącznik A zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Wyposażenie wymienione jako "nowa pozycja" w kolumnie "nazwa pozycji" załącznika A.1, które zostało wyprodukowane przed datą określoną w art. 3 ust. 1, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla homologacji typu obowiązującymi przed datą przyjęcia niniejszej dyrektywy na terytorium poniższego Państwa Członkowskiego, a także wyposażenie wymienione w sekcjach 4 i 5 załącznika A.1, noszące znak i wyprodukowane przed datą określoną w art. 3 ust. 1, może być wprowadzone na rynek i na statek wspólnotowy, dla którego świadectwa zostały wystawione przez Państwo Członkowskie lub w jego imieniu zgodnie z konwencjami międzynarodowymi w ciągu dwóch lat następujących po dacie określonej w art. 3 ust. 1.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Jeżeli Państwa Członkowskie przyjmują te przepisy, powinny one zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają sposób dokonania takiego odniesienia.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji przepisy prawa krajowego, przyjęte w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 września 2002 r.

W imieniu Komisji

Loyola De Palacio

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 25.

[2] Dz.U. L 204 z 28.7.2001, str. 1.

[3] Dz.U. L 247 z 5.10.1993, str. 19.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK A

ZAŁĄCZNIK A.1: WYPOSAŻENIE, DLA KTÓREGO ISTNIEJĄ JUŻ SZCZEGÓŁOWE NORMY BADAŃ W DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH

Uwagi do całego załącznika A.1

Ogólne:

w uzupełnieniu do wyszczególnionych norm badań istnieją pewne przepisy, których przestrzeganie musi być sprawdzane podczas badania typu (homologacji typu), jak określono w modułach oceny zgodności w załączniku B, według obowiązujących wymagań konwencji międzynarodowych oraz odpowiednich rezolucji i okólników MOM.

Kolumna 5:

W przypadku powołania się na rezolucje MOM, stosuje się jedynie normy badań zawarte w odpowiednich częściach załączników do rezolucji, natomiast wyłącza się stosowanie przepisów samych rezolucji.

Kolumna 5:

Do celów prawidłowego wskazania odpowiednich norm podaje się w sprawozdaniach z badań i odpowiednich świadectwach homologacji typu zastosowaną normę badań i jej wersję, wskazaną w kolumnie 5.

Kolumna 5:

W przypadku wskazania dwóch zestawów norm badań (oddzielonych znakiem","; lub oddzielonych określeniem "lub") każdy zestaw spełnia wszystkie wymagania badań zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi MOM. W związku z tym badanie według jednego zestawu norm jest wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami dokumentów międzynarodowych.

Kolumna 6:

Przez moduł H rozumie się moduł H oraz świadectwo badania wzoru.

1. Sprzęt ratunkowy

Uwagi do sekcji 1: Sprzęt ratunkowy

Kolumny 3 i 4:

Gdy kolumny te są podzielone na dwa poziomy w opisie danej pozycji, górny poziom odnosi się, gdzie stosowne, do statków zbudowanych zgodnie z Kodeksem HSC przed dniem 1 lipca 2002 r., a dolny poziom odnosi się, gdzie stosowne, do statków działających zgodnie z Kodeksem HSC w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu.

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | Koła ratunkowe | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.2 | Świetlne wskaźniki położenia dla sprzętu ratunkowego a)Dla jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczychb)Dla kół ratunkowychc)Dla kamizelek ratunkowych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła ΙII/7.1.3, III/22.1.2, IIΙ/22.3.1, IIΙ/32.1, IIΙ/32.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 i 8.10 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/885 | rezolucja MOM MSC.81 (70), z wyjątkiem wymogów dotyczących baterii określonych w EN 394 (1993) stosowanych jedynie w odniesieniu do świateł dla kamizelek ratunkowych | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97(73), 8.1, 8.3, 8.10 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/885 | | | |

A.1/1.3 | Koła ratunkowe samoczynnie wyzwalające sygnały dymne | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.1.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.1.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97(73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.4 | Kamizelki ratunkowe | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucją MOM MSC.81 (70), z wyjątkiem wymogów dotyczących baterii określonych w EN 394 (1993) stosowanych jedynie w odniesieniu do świateł dla kamizelek ratunkowych | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC. 97(73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.5 | Skafandry do nurkowania i ubrania chroniące przed działaniem czynników niebezpiecznych izolowane i nieizolowane | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC 97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.6 | Skafandry do nurkowania i ubrania chroniące przed działaniem czynników niebezpiecznych, klasyfikowane jako kamizelki ratunkowe | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.3, ΙII/22.4, IIΙ/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.7 | Środki ochrony termicznej | prawidła III/4 | prawidła III/7.3, III/22.4, III/32.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | Rakiety spadochronowe (środki pirotechniczne) | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/6. 3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/6.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC 97 (73) 8.1, 8.2 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.9 | Rakiety ręczne (środki pirotechniczne) | prawidła III/4 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | Pławki dymne (środki pirotechniczne) | prawidła III/4 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | Wyrzutnie lin ratunkowych (środki pirotechniczne) | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/18 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/18 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.12 | Tratwy ratunkowe pneumatyczne | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/21.1, III/31.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/21.1, III/31.1 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.13 | Tratwy ratunkowe sztywne | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/21.1, III/31.1.1.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/21.1, III/31.1.1.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.14 | Tratwy ratunkowe automatycznie samoprostujące się (niewywrotne) | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.2.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809, okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.2.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809, okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.15 | Dwustronne tratwy ratunkowe zadaszone | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.2.4 i IIΙ/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809, okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | | |

prawidła IIΙ/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.2.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/809, okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.16 | Urządzenia do uwalniania hydrostatycznego tratw ratunkowych | prawidła IIΙ/4, prawidła X/3 | prawidła III/13.4.2, III/26.2.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 i 8.6 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

prawidła IIΙ/4, prawidła X/3 | prawidła III/13.4.2, III/26.2.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/811, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 i 8.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.17 | Łodzie ratunkowe | prawidła IIΙ/4, prawidła X/3 | prawidła IIΙ/21.1, IIΙ/31.1.1.1, IIΙ/31.1.2.1, ΙII/31.1.6, ΙII/31.1.7 i ΙII/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | Sztywne łodzie ratownicze | prawidła IIΙ/4, prawidła X/3 | prawidła IIΙ/21.2, IIΙ/31.2 i ΙII/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | X | |

prawidła IIΙ/4, prawidła X/3 | prawidła III/21.2, III/31.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.19 | Nadmuchiwane łodzie ratownicze | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/21.2, III/31.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | X | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/21.2, III/31.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.20 | Szybkie łodzie ratownicze | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła IIΙ/26.3 i IIΙ/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC 809 | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | X | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.3 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/809 | | | | |

A.1/1.21 | Urządzenia do spuszczania na wodę z wykorzystaniem talii i wciągarki (żurawików) | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/23, III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/23, III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/1.22 | Urządzenia do swobodnego spływania niezatapialnych jednostek ratowniczych | Przeniesione do załącznika A.2 |

A.1/1.23 | Urządzenia do swobodnego spuszczania na wodę przy pomocy talii łodzi ratunkowych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5 i 8.7 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | | | | X | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/33 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5 i 8.7 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.24 | Urządzenia do spuszczania na wodę tratw ratunkowych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 i 8.7 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/1.25 | Urządzenia do spuszczania na wodę szybkich łodzi ratowniczych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.3.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/809 | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.3.2 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/809 | | | |

A.1/1.26 | Mechanizm zwalniający dla a)łodzi ratunkowych i jednostek ratowniczych orazb)tratw ratunkowych,spuszczanych na wodę z wykorzystaniem talii linowych lub bloków taliowych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 i 8.5 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 i 8.5 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.27 | Morskie systemy ewakuacji | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/15, III/26.2.1, III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | | | X | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/15, III/26.2.1, III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.28 | Środki ratownicze | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/810, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) MSC/okólnik 810 | | X | | | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/26.4 i III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), okólnik MOM MSC/810rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.29 | Trapy do zaokrętowania | Pozycja przeniesiona do A.2/1.4 |

A.1/1.30 | Materiały odblaskowe | prawidła III/4 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM A.658 (16) załącznik 2 | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | Nadawczo-odbiorcza aparatura radiotelefoniczna bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) do jednostek ratowniczych | Przeniesiona do A.1/5.17 i A.1/5.18 |

A.1/1.32 | Odzewowe urządzenie radiolokacyjne (transponder) SAR (SART) o częstotliwości 9 GHz | Przeniesione do A.1/4.18 |

A.1/1.33 | Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998) Rezolucja MOM A.384 (X), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych | Przeniesiony do A.1/4.23 |

A.1/1.35 | Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych | Przeniesiony do A.1/3.38 |

A.1/1.36 | Silnik do napędu łodzi ratunkowej/ratowniczej | prawidła III/4 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | Silnik przyczepny do napędu łodzi ratowniczej | prawidła III/4 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66) | Rezolucja MOM MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe | prawidła III/4, prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.36 (63) załącznik 10 (Kodeks HSC 1994) | | X | | | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.10 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) załącznik 11 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.40 dawny A.1/4.17 | Mechanicznie sterowany podnośnik | prawidła V/17 (b) | prawidła V/17 (f), rezolucja MOM A.889 (21), okólnik MOM MSC/773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

prawidła V/23 | prawidła V/23.6, rezolucja MOM A.889 (21), okólnik MOM MSC/773 | | | |

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła Marpol 73/78 ze zmianami w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła Marpol 73/78 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | Urządzenia do filtrowania oleju (przy zawartości oleju w ściekach nieprzekraczającej 15 ppm) | załącznik I, prawidła 16(4) i (5) | załącznik I, prawidła 16(1) i (2) | Rezolucja MOM MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | Wykrywacze rozdziału faz oleju i wody | załącznik I, prawidła 15(3)(b) | załącznik I, prawidła 15(3)(b) | Rezolucja MOM MEPC.5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | Przyrządy do pomiaru zawartości oleju | załącznik I, prawidła 16(4) i (5) | załącznik I, prawidła 16(1) i (2) | Rezolucja MOM MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | Jednostki technologiczne przeznaczone do przyłączania do istniejącego urządzenia oddzielającego wodę zanieczyszczoną olejem (przy zawartości oleju w ściekach nieprzekraczającej 15 ppm) | Pozycja skreślona |

A.1/2.5 | System do monitorowania i kontroli odprowadzania oleju dla zbiornikowców | załącznik I, prawidła 15(3)(a) | załącznik I, prawidła 15(3) | Rezolucja MOM A.586 (14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | Oczyszczalnie ścieków | załącznik IV, prawidła 8(l)(b) | załącznik IV, prawidła 8(l)(b) | Rezolucja MOM MEPC.2 (VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | Spalarnie okrętowe | załącznik VI, prawidła 16(2)(a) | załącznik VI, prawidła 16(2)(a) | Rezolucja MOM MEPC.76 (40) | | X | X | X | X | |

3. Ochrona przeciwpożarowa

Uwagi do sekcji 3: Ochrona przeciwpożarowa

Kolumny 3 i 4:

Gdy kolumny te są podzielone na dwa poziomy w opisie danej pozycji, górny poziom odnosi się do reguł mających zastosowanie do statków zbudowanych przed dniem 1 lipca 2002 r., natomiast dolny poziom odnosi się statków zbudowanych w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu, (ale może mieć także zastosowanie do statków zbudowanych przed dniem 1 lipca 2002 r.).

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 ze zmianami w przypadku, gdy wymagana jest homologacja typu | Odpowiednie prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | Powłoki gruntowe pokładu | prawidła II-2/34.8, II-2/49.3 | prawidła II-2/34.8, II-2/49.3 | Rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 części 2 i 6, załącznik 2, okólnik MOM MSC/1004 | | X | | | | |

prawidła II-2/4.4.4, II-2/6.3 | prawidła II-2/4.4.4, II- 2/6.3 | | | | | |

A.1/3.2 | Przenośne gaśnice przeciwpożarowe | prawidła II-2/6.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/6, rezolucja MOM A.602 (15), rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.7 i 7.8.4.1.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999) | | X | X | X | | |

prawidła II-2/10.3.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.3, rezolucja MOM A.602 (15), rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdziały 4.1.2,. 4.2.1 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.3 | Wyposażenie przeciwpożarowe: odzież ochronna (odzież stosowana przy bliskim kontakcie z pożarem) | prawidła II-2/17.1.1.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/1 7.1.1.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/847 | EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC. 97 (73) 7.10.3.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC. 98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.4 | Wyposażenie przeciwpożarowe: buty | prawidła II-2/17.1.1.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.1.1.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 1994) | EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) klasa 2, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.2 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.5 | Wyposażenie przeciwpożarowe: rękawice | prawidła II-2/17.1.1.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.1.1.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 1994), okólnik MOM MSC/847 | EN 659 (1996) | | X | | | | |

prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.6 | Wyposażenie przeciwpożarowe: hełm | prawidła II-2/17.1.1.3, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.1.1.3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.3 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.3 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.7 | Samodzielny aparat oddechowy na sprężone powietrze | prawidła II-2/17.1.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdziały 3.2.1, 3.2.1.2 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdziały 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.8 | Aparat oddechowy doprowadzający powietrze do stosowania z hełmem lub maską chroniącymi przed dymem | prawidła II-2/17.1.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.1.2.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Uwaga | | | | | |

A.1/3.9 | Części do systemów zraszaczy do pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych oraz stanowisk sterowania, równoważne do części określonych w regule II-2/12 Konwencji SOLAS 74 | prawidła II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | prawidła II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2 | Rezolucja MOM A.800(19) | | X | | | X | |

prawidła II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1 (Kodeks FSS) | | | | |

A.1/3.10 | Dysze do stałych systemów przeciw pożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem, stosowanych w maszynowniach | Przeniesione do A2/3.11 |

A.1/3.11 | Szczelność przeciwpożarowa przedziałów klasy "A" i "B" a)przedziały klasy "A"b)przedziały klasy "B" | prawidła II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | prawidła II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 | Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3 i załącznik 2 (Kodeks FTP). Okólnik MOM MSC/916, okólnik MOM MSC/1004, okólnik MOM MSC/1005 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 | prawidła II-2/3.2.5, II-2.3.4.4 | | | |

A.1/3.12 | Urządzenia zapobiegające przemieszczaniu się płomienia do zbiorników z ładunkiem w zbiornikowcach (jedynie zawory szybkoprzepływowe) | prawidła II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | prawidła II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | Okólniki MOM MSC/677, MSC/1009 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3. 2.2.3 | prawidła II-2/4.5.3.3, II-2/4.5. 3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3. 2.2.3 | | | |

A.1/3.13 | Materiały niepalne | prawidła II-2/3.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.4 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM A.799 (19), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 1 i załącznik 2 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/3.33, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.33, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.14 | Materiały inne niż stal na rury przechodzące przez przedziały klasy "A" lub "B" | prawidła II-2/18.2.1 | prawidła II-2/18.2.1 | Rezolucja MOM A.753 (18), rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | prawidła II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.15 | Materiały inne niż stal na rury doprowadzające olej lub olej napędowy a)rury i armaturab)zaworyc)zestawy rur giętkich | prawidła II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.5.4 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

prawidła II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, prawidła X/3 | prawidła II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6. Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.5.4 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.16 | Drzwi przeciwpożarowe | prawidła II-2/30.2, II-2/31.1.1 i II-2/47 | prawidła 11-2/30.2, 11-2/31.1.1, II-2/47 | Rezolucja MOM A. 754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3, okólnik MOM MSC/916, okólnik MOM MSC/1004 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | prawidła II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | | | |

A.1/3.17 | Części systemów sterowania drzwiami przeciwpożarowymi | prawidła II-2/30.4.15, prawidła X/3 | prawidła II-2/30.4.15, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.9.3.3 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 4 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/9.4.1.1.4.15, prawidła X/3 | prawidła II-2/9.4.1.1.4.15, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.9.3.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.18 | Materiały powierzchniowe i wykładziny podłogowe trudnopalne: a)forniry dekoracyjneb)systemy malarskiec)wykładziny podłogowed)pokrycia izolacyjne do rur | prawidła II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II 2/34.2, II 2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II 2/34.7, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 i 7.4.3.6 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM A.653 (16), rezolucja MOM MSC.61 (67), załącznik 1 części 2 i 5 oraz załącznik 2 ISO 1716 (1973), okólnik MOM MSC/916 zmieniony okólnikiem MOM MSC/1008, okólnik MOM MSC/1004 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, 11-2/9.7.1.1.1, II-2/9. 7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 i 7.4.3.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.19 | Zasłony, firanki i inne zawieszane materiały włókiennicze i folie | prawidła II-2/3.23.3, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.23.3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 7 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.20 | Meble tapicerowane | prawidła II-2/3.23.6, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.23.6, II-2/34.6, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM A.652 (16), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 8 | | X | X | X | | |

prawidła II-/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3. 2, II-2/5.3.3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.3.4 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.21 | Elementy pościelowe | prawidła II-2/3.23.7, II-2/26.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/3.23.7, II-2/26.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM A.688 (17), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 9 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, prawidła X3 | prawidła II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.22 | Tłumiki ognia | prawidła II-2/16.11.1 | prawidła II-2/16, II-2/32, II-2/48 | Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/9.7.1.2 | prawidła II-2/9.7.1.1 | | | |

A.1/3.23 | Niepalne przewody przechodzące przez przedziały klasy "A" | Przeniesione do A.1/3.26 |

A.1/3.24 | Kable elektryczne przechodzące przez przedziały klasy "A" | Przeniesione do A.1/3.26 |

A.1/3.25 | Okna i iluminatory burtowe | prawidła II-2/33 | prawidła II-2/33, okólnik MSC/847 | Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), okólnik MOM MSC/1004 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/9.4.1.3 | prawidła II-2/9.4.1.3, okólnik MSC/847 | | | |

A.1/3.26 | Przechodzenie przez przedziały klasy "A" a)kabli elektrycznychb)rur, kanałów, szybów itd. | prawidła II-2/18.1.1 | prawidła II-2/18.1.1 | Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/9.3.1 | prawidła II-12/9.3.1 | | | |

A.1/3.27 | Przechodzenie przez przedziały klasy "B" a)kabli elektrycznychb)rur, kanałów, szybów itd. | prawidła II-2/18.1.2 | prawidła II-2/18.1.2 | Rezolucja MOM A.754 (18), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 3 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/9.3.2 | prawidła II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.28 | Systemy zraszaczy (ograniczone do głowic zraszaczy i do metody automatycznego spryskiwania i sygnalizacji, np. przełączniki przepływu, pulpity alarmowe) | prawidła II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 i II-2/52.2 | prawidła II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II 2/41-2.5 i II-2/52.2 | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) | | X | X | X | | |

prawidła II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1, rozdział 8.2.5.2.3 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 8.1, rozdział 8.2.5.2.3 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.29 | Węże pożarnicze | prawidła II-2/4.7.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/4.7.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kodeks HSC 1994) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

prawidła II-2/10.2.3.1.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/10.2.3.1.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.30 | Sprzęt do analizy tlenu i wykrywania gazu | prawidła VI/3.1 | prawidła II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, prawidła VI/3.1, okólnik MSC/774 (stałe instalacje) | EN 50104 (1999) tlen, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) gazy łatwopalne | | X | X | X | | |

prawidła II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 15.2.4.2.4 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.31 | Części do stałych systemów zraszaczy dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.13.1 (Kodeks HSC 1994), okólnik MSC/912 | Rezolucja MOM MSC.44 (65), rezolucja MOM A.800 (19) | | X | X | X | X | |

Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.13.1 (Kodeks HSC 2000), okólnik MOM MSC/912 | | |

A.1/3.32 | Materiały trudnopalne (oprócz mebli) dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.2 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.40 (64), rezolucja MOM MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.2 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.33 | Materiały trudopalne do mebli dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.2 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.40 (64), rezolucja MOM MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.2 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.34 | Przegrody ogniotrwałe dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.1 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.1 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.35 | Drzwi przeciwpożarowe na statkach o dużej szybkości | prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.36 | Tłumiki ognia na statkach o dużej szybkości | prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.6.4 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.6.4 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.37 | Przechodzenie przez przegrody ogniotrwałe na statkach o dużej szybkości a)kabli elektrycznychb)rur, przewodów, szybów itd. | prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.4.2.6 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.4.2.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.38 dawne A.1/1.35 | Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM A.602 (15), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1.2 (Kodeks HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1.2 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.39 | A1ternatywne układy części do halonowych systemów przeciwpożarowych w maszynowniach i pompowniach — równoważne w stosunku do części wodnych systemów przeciwpożarowych | prawidła II-2/10.1, II-2/63.1.3 | prawidła II-2/10.1, II-2/63.1.3 | Okólnik MOM MSC/668, okólnik MOM MSC/728 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1 | prawidła II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7.2.2 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.40 | Nisko zainstalowane systemy oświetleniowe (jedynie części) (Nowa pozycja) | prawidła II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | prawidła II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Rezolucja MOM A.752 (18) lub ISO 15370 (2001) | | X | X | X | X | |

prawidła II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 11 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/1 3.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 11 (Kodeks FSS) | | |

A.1/3.41 | Urządzenia do oddychania stosowane podczas awaryjnej ewakuacji (EEBD) (Nowa pozycja) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

prawidła II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 | prawidła II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.2 (Kodeks FSS), okólnik MOM MSC/849 | | | |

A.1/3.42 | Części do systemów na gaz obojętny (Nowa pozycja) | prawidła II-2/62.1 | prawidła II-2/62, okólnik MOM MSC/847 | okólniki MOM MSC/1009, 677, 485, 450/Rev. l, 387, 353 i 282, rezolucja MOM A.567 (14) i sprostowanie | | X | X | X | X | |

prawidła II-2/4.5.5 | prawidła II-2/4.5.5, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 15 (Kodeks FSS), okólnik MOM MSC/847 | | |

A.1/3.43 | Części do systemów przeciwpożarowych (automatycznych lub ręcznych) do urządzeń do smażenia w głębokim tłuszczu (Nowa pozycja) | | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | X | X | X | X | | |

prawidła II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, prawidła X/3 | prawidła II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.6 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/3.44 | Wyposażenie przeciwpożarowe — lina ratunkowa (Nowa pozycja) | prawidła II-2/17.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.3 (Kodeks HSC 1994) | MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.3 (Kodeks FSS) | | X | X | X | | |

prawidła II-2/10.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.3 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.45 | Części równoważne względem stałych gazowych systemów przeciwpożarowych do maszynowni i przepompowni ładunku (Nowa pozycja) | prawidła II-2/7.1.1, II-2/63, prawidła X/3 | prawidła II-2/7.1.1, II-2/63, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994) | Okólnik MOM MSC/848 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.4.1.1.1., II-2/10.9.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.46 | Elementy równoważne względem stałych gazowych systemów przeciwpożarowych do maszynowni (systemy aerozolowe) (Nowa pozycja) | prawidła II-2/7.1.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/7.1.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994) | Okólnik MOM MSC/1007 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/10.4.1.1.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.4.1.1.1., rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.5 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.47 | Koncentrat do stałych systemów przeciwpożarowych stosujących pianę o wysokiej rozprężalności dla maszynowni i przepompowni ładunku (Nowa pozycja) | prawidła II-2/9 | prawidła II-2/9 | Okólnik MOM MSC/670 | | X | X | X | X | |

prawidła II-2/10.4.1.1.2 | prawidła II-2/10.4.1.1.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 6.2.2 (Kodeks FSS) | | |

A.1/.3.48 | Elementy do stałych lokalnych wodnych systemów przeciwpożarowych stosowanych w maszynowniach kategorii "A" (Nowa pozycja) | | Okólnik MOM MSC/913 | X | X | X | X | | |

prawidła II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, prawidła X/3 | prawidła II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.3.2.1 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/3.49 | Dysze do stałych systemów przeciwpożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem do pomieszczeń specjalnej kategorii, pomieszczeń ładunkowych ro-ro, pomieszczeń ro-ro oraz pomieszczeń przeznaczonych dla pojazdów (Nowa pozycja) | prawidła II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, prawidła X/3 | prawidła II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.8.2 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM A.123 (V) (wykonanie), okólnik MOM MSC/914 | | X | X | X | | |

prawidła II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.8.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM 98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS) | | | |

A. 1/3.50 | Odzież ochronna odporna na szkodliwe działanie chemiczne (Nowa pozycja) | prawidła II-2/54.2.6.1 | prawidła II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) | | X | X | X | | |

prawidła II-2/19.3.6.1 | prawidła II-2/19.3.6.1 | | | |

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | Kompas magnetyczny | prawidła V/12 (r) | prawidła V/12 (b), rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM A.694 (17) | EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.1.1, rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.2 | Przyrząd magnetyczny do określania kursu (poprzednio kompas elektromagnetyczny) | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (b), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.2.5, (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17) | EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.3.5, rezolucja MOM 97 (73) 13.2.5, (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.3 | Żyrokompas | prawidła V/12 (r) | prawidła V/12 (d), rezolucja MOM A.424 (XI), rezolucja MOM A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.5.1, rezolucja MOM A.424 (XI), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.4 | Sprzęt Radarowy | Przeniesiony do A.1/4.34, A.1/4.35 i A.1/4.36 |

A.1/4.5 | Środki automatycznego wykreślania radarowego (ARPA) | Przeniesione do A.1/4.34 |

A.1/4.6 | Echosondy | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (k), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.4 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.224 (VII) zmieniona rezolucją MOM MSC74 (69) załącznik 4, rezolucja MOM A. 694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.3.1, rezolucja MOM 97 (73) 13.4.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.224 (VII) zmieniona rezolucją MOM MSC74 (69) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.7 | Urządzenia do pomiaru prędkości i odległości (SDME) | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Rozporządzenie V/12 (1), rezolucja MOM A.824 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.96(72), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.3 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.3.4, rezolucja MOM A.824 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.96(72), rezolucja MOM 97 (73) 13.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.8 | Wskaźnik kąta wychylenia steru, obrotów na minutę, skoku | Pozycja podzielona na trzy pozycje. Przeniesiona do A.1/4.20-21-22 |

A.1/4.9 | Wskaźnik stopnia zmiany kursu | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (n), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.7.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.526 (13), rezolucja MOM A. 694 (17) | Rezolucja MOM A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; rezolucja MOM A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.9.1, rezolucja MOM 97 (73) 13.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.526 (13), rezolucja MOM A. 694 (17) | | |

A.1/4.10 | Namiernik | Pozycja skreślona |

A.1/4.11 | Urządzenie Loran-C | prawidła V/12 (r), prawidła Χ/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.694 (17), rezolucja MOM A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.818 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.12 | Urządzenie Chayka | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.818 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.818 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.13 | Urządzenie systemu radionawigacyjnego Decca | Pozycja skreślona |

A.1/4.14 | Urządzenie GPS | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.819 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.819 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.15 | Urządzenie GLONASS | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (p), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.53 (66), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000 rezolucja MOM MSC.53 (66), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.16 | System sterowania kursem (HCS) (poprzednio autopilot) | prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.8.2, rezolucja MOM A.342 (IX) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674(2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | Mechanicznie sterowany podnośnik | Przeniesiony do A.1/1.40 |

A.1/4.18 | Odzewowe urządzenie radiolokacyjne (transponder) SAR (SART) o częstotliwości 9 GHz | prawidła III/4, prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła III/6.2.2, prawidła IV/7.1.3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.530 (13), rezolucja MOM A.802 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

prawidła III/4, prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła III/6.2.2, prawidła IV/7.1.3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.530 (13), rezolucja MOM A.802 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | Sprzęt radarowy do statków o dużej szybkości | Przeniesiony do A.1/4.37 |

A.1/4.20 | Wskaźnik kąta wychylenia steru | prawidła V/12 (r), prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła V/12 (m), rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.7.2 (Kodeks HSC 1994) rezolucja MOM A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM 97 (73) 13.7.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.21 | Wskaźnik obrotów śruby | prawidła V/12 (r) | prawidła V/12 (m), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.22 | Wskaźnik skoku | prawidła V/12 (r) | prawidła V/12 (m), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.23 | Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych | prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 8.1.6 i 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła III/34, rezolucja MOM 97 (73) 8.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | | |

A.1/4.24 | Środki automatycznego wykreślania radarowego (ARPA) dla statków o dużej szybkości | Przeniesione do A.1/4.37 |

A.1/4.25 | Środki do automatycznego kreślenia kursu (ATA) | Przeniesione do A.1/4.35 |

A.1/4.26 | Środki do automatycznego kreślenia kursu (ATA) dla statków o dużej szybkości | Przeniesione do A.1/4.38 |

A.1/4.27 | Elektroniczne środki wykresowe (EPA) | Przeniesione do A.1/4.36 |

A.1/4.28 | Zintegrowany mostek (Nowa pozycja) | prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 15.4.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | Przyrząd rejestrujący dane dotyczące rejsu (VDR) (Nowa pozycja) | prawidła V/18.1, V/20.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/20, rezolucja MOM A.861 (20), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.16 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | Elektroniczny system wyświetlania map i informacji (ECDIS) z urządzeniami pomocniczymi oraz system wyświetlania siatki mapy (RCDS) (Nowa pozycja) | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.4, prawidła V/19.2.1.5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.8 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.817 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 5 i rezolucją MOM MSC.86 (70) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | Żyrokompas dla statków o dużej szybkości (Nowa pozycja) | prawidła X/3, prawidła MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.2.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.821 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13. 17.4 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.821 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | | |

A.1/4.32 | Urządzenie do systemu uniwersalnej automatycznej identyfikacji (AIS) (Nowa pozycja) | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.4, rezolucja MOM MSC.74 (69) załącznik 3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.15 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | System kontroli toru (Nowa pozycja) | prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.8.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.74 (69) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | Sprzęt radarowy ze środkami automatycznego wykreślania radarowego (ARPA) | prawidła V/12 (r) | prawidła V/12 (g), prawidła V/12 (h), prawidła V/12 (j), rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.3.2, prawidła V/19.2.7.1, prawidła V/19.2.8.1, rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A.477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | Sprzęt radarowy ze środkami do automatycznego kreślenia kursu (ATA) | prawidła V/12 (r) | prawidła V/12 (g), prawidła V/12 (h), prawidła V/12 (i), rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.3.2, prawidła V/19.2.7.1, prawidła V/19.2.5.5, rezolucja MOM A.278 (VIII) rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | Sprzęt radarowy z elektronicznymi środkami wykresowymi (EPA) | prawidła V/12 (r) | prawidła V/12 (g), prawidła V/12 (h), prawidła V/12 (i), rezolucja MOM A.278 (VIII) rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-RM.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

prawidła V/18.1 | prawidła V/19.2.3.2, prawidła V/19.2.3.3, prawidła V/19.2.7.1, rezolucja MOM A.278 (VIII), rezolucja MOM A. 477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | Sprzęt radarowy ze środkami automatycznego wykreślania radarowego (ARPA) dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-RM.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.823 (19), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | Sprzęt radarowy ze środkami do automatycznego kreślenia kursu (ATA) dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Rezolucja MOM MSC.36 (63) 13.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

prawidła X/3, rezolucja MOM 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.820 (19), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | Reflektory radarowe (Nowa pozycja) | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.7, rezolucja MOM MSC. 97(73) 13.13 | Rezolucja MOM A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); rezolucja MOM A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | Radio bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) zdolne do nadawania i odbioru DSC i radiotelefonu | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.1.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.385 (X), rezolucja MOM A.524 (13), rezolucja MOM A.803 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), okólnik MOM MSC/862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), okólnik MOM MSC/862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), okólnik MOM MSC/862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | Odbiornik nasłuchowy bardzo wysokiej częstotliwości VHF DSC | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.1.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.803 (19), rezolucja MOM MSC.68 (68) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R.M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97). | EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996). | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | Odbiornik NAVTEX | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.1.4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.4 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.525 (13), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95) | EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 O11 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | Odbiornik EGC | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.1.5, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.664 (16), rezolucja MOM A.694 (17) | ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | Urządzenie wysokiej częstotliwości (odbiornik HF NBDP) informujące o bezpieczeństwie na morzu | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 3.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.1.5, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.699 (17), rezolucja MOM A.700 (17), rezolucja MOM A.806 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | 406 MHz (COSPAS-SARSAT) | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.1.6, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.662 (16), rezolucja MOM A.696 (17), rezolucja MOM A.810 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.56 (66) i rezolucją MOM MSC.120 (74), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), okólnik MOM MSC/862 | ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), okólnik MSC/862; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), okólnik MSC/862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | EPIRB (INMARSAT) na pasmo L | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.1.6, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.662 (16), rezolucja MOM A.812 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), okólnik MOM MSC/862 | ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), okólnik MSC/862; IEC 61097-5 (1997), okólnik MSC/862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | Odbiornik nasłuchowy o częstotliwości 2182 kHz | Pozycja skreślona |

A.1/5.9 | Generator alarmu dwutonowego | Pozycja skreślona |

A.1/5.10 | Radio średniej częstotliwości (MF) zdolne do nadawania i odbioru DSC i radiotelefonu | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/9.1.1, IV/10.1.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.804 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), okólnik MSC/862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), okólnik MSC/862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | Odbiornik nasłuchowy średniej częstotliwości MF DSC | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/9.1.2, prawidła IV/10.1.3, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.9.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.804 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU R M.541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/10.1.1, prawidła X/3, rezolucją MOM MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.808 (19), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862 | IEC 61097-10 (1999), okólnik MSC/862, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/10.1.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.664, rezolucja MOM A.807 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862 | ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, okólnik MSC/862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, okólnik MSC/862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | Radio średniej i wysokiej częstotliwości MF/HF zdolne do nadawania i odbioru DSC, NBDP i radiotelefonu | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/10.2.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.2.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.806 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R.M.1173 (10/95), okólnik MOM IMO MSC/862 | ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, okólnik MSC/862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, okólnik MSC/862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | Odbiornik nasłuchowy średniej i wysokiej częstotliwości MF/HF DSC | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/10.2.2, prawidła X/3, rezolucją MOM MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.2.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.806 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.68 (68) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R.M 541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | Radiotelefoniczny sprzęt lotniczy nadawczo-odbiorczy bardzo wysokiej częstotliwości VHF | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/7.5, rezolucja MOM 97 (73) 14.7.2 (Kodeks HSC 2000) rezolucja MOM MSC.80 (70) załączniki 1 i 2; rezolucja MOM A.694 (17), Konwencja ICAO, załącznik 10, prawidła dotycząca radia | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | Przenośny aparat radiotelefoniczny nadawczo-odbiorczy bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) dla jednostek ratowniczych | prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1.6 i 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła III/6.2.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM 97 (73) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.809 (19) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | Zainstalowany na stałe aparat radiotelefoniczny nadawczo-odbiorczy bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) dla jednostek ratowniczych | prawidła III/4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC. 97 (73) 8.1.6 i 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła III/6.2.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM 97 (73) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.809 (19) załącznik 2, rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Reflektor radarowy do tratw ratunkowych | prawidła III/4, III/34, prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | Materiały na skafandry do nurkowania | prawidła III/4, III/34 | Rezolucja MOM MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 dawne A.1/1.22 | Urządzenia do swobodnego spławiania niezatapialnych jednostek ratowniczych | prawidła III/34 | Rezolucja MOM MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (Nowa pozycja) | System głośnikowy i ogólnego alarmowania o niebezpieczeństwie | prawidła 111/6(5) | Kodeks LSA 7.2, rezolucja MOM A.830 (18), okólnik MSC/808, rezolucja MOM MSC.97 (73) 4.2.2 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | | |

A.2/1.4 dawne A.1/1.29 | Trapy do zaokrętowania | prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994) | ISO 799-1980 | | | | | | |

prawidła III/4, prawidła X/3 | prawidła III/34, rezolucja MOM MSC.48 (66), rezolucja MOM MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | |

2. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1 (Nowa pozycja) | Pokładowe urządzenia do monitorowania i rejestrowania poziomu NOX | Załącznik VI rezolucja 2 rozdział 1 prawidła 1.3.9, rezolucja 2 rozdział 2 prawidła 2.1.2.5 i rezolucja 2 rozdział 6.1 | Załącznik VI rezolucja 2 rozdział 1 prawidła 1.3.9, rezolucja 2 rozdział 2 prawidła 2.1.2.5 i rezolucja 2 rozdział 6.1 | Do opracowania przez MOM | | | | | | |

A.2/2.2 (Nowa pozycja) | Pokładowe systemy do usuwania gazów | Załącznik VI prawidła 13.3(b)(i) i prawidła 14.4(b) | Załącznik VI prawidła 13.3(b)(i) i prawidła 14.4(b) | Do opracowania przez MOM | | | | | | |

A.2/2.3 (Nowa pozycja) | Równoważne pokładowe metody redukcji emisji NOX | Załącznik VI prawidła 13.3(b)(ii) | Załącznik VI prawidła 13.3(b)(ii) | Do opracowania przez MOM | | | | | | |

A.2/2.4 (Nowa pozycja) | Inne metody technologiczne ograniczania emisji SOX | Załącznik VI prawidła 14.4(c) | Załącznik VI prawidła 14.4(c) | Do opracowania przez MOM | | | | | | |

3. Ochrona przeciwpożarowa

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | Gaśnice nieprzenośne i przenośne | prawidła II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) | | | | | | |

prawidła II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC. 98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, rezolucja MOM MSC. 97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC. 98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.2 | Dysze do stałych systemów przeciwpożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem do pomieszczeń szczególnej kategorii | Przeniesione do A.1/3.49 |

A.2/3.3 | Urządzenia do rozruchu zespołu generatorów przy niskich temperaturach (urządzenia rozruchowe) | prawidła II-1/44. 2, prawidła X/3 | prawidła II-1/44.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 12.4 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

prawidła II-1/44.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 12.4 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | | |

A.2/3.4 | Dysze podwójnego działania (typ: rozpylające/strumień swobodny) | prawidła II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, prawidła X/3 | prawidła II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.8.6 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

prawidła II-2/10.2.3.3.4, prawidła X/3 | prawidła II-2/10.2.3.3.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.5.6 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | | |

A.2/3.5 | Stałe części do systemów wykrywania pożaru i pożarniczej sieci sygnalizacyjnej do stanowisk sterowania, pomieszczeń użytkowych, mieszkalnych, maszynowni oraz do maszynowni bez nadzoru | prawidła II-2/13, II-2/14.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/13, II-2/14.1, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.6 | Wykrywacze dymu | prawidła II-2/13.3.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/13.3.2, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.2 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.7 | Wykrywacze ciepła | prawidła II-2/13.3, prawidła X/3 | prawidła II-2/1 3.3.3, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 | | | | | | |

prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.3 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.2.2, II-2/7.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.3 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.8 | Elektryczna lampa bezpieczeństwa | prawidła II-2/17.1.1.4, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.1.1.4, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (Kodeks HSC 1994) | Publikacja IEC 79 | | | | | | |

prawidła II-2/10.10, prawidła X.3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.4 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3.2.1.1.4 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.9 | Odzież ochronna odporna na szkodliwe działanie chemiczne | Przeniesiona do A. 1/3.50 |

A.2/3.10 | Nisko zainstalowane systemy oświetleniowe | Przeniesione do A.1/3.40 |

A.2/3.11 dawne A.1/3.10 | Dysze do stałych systemów przeciwpożarowych rozpylających wodę pod ciśnieniem do maszynowni | prawidła II-2/10.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/10.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

prawidła II-2/10.4, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS). nb. Nie zawarto w Kodeksie HSC 2000 | prawidła II-2/10.4, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 7 (Kodeks FSS) | | | | | | | |

A.2/3.12 | Systemy równoważne względem stałych gazowych systemów przeciwpożarowych do maszynowni i przepompowni ładunku | Przeniesione do A.1/3.45 |

A.2/3.13 | Aparaty oddechowe na sprężone powietrze | prawidła II-2/17.1.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/17.1.2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 139(1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

prawidła II-2/10.10.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/10.10.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 3 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.14 | Węże pożarnicze (zwijane) | prawidła II-2/4.7.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/4.7.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kodeks HSC 1994) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

prawidła II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | |

A.2/3.15 | Części do systemów wykrywaczy dymów na bazie próbek | prawidła II-2/13-1 | prawidła II-2/13-1 | | | | | | | |

prawidła II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 10 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 10 (Kodeks FSS) | | | | | | | |

A.2/3.16 | Wykrywacze płomieni | prawidła II-2/132, prawidła X/3 | prawidła II-2/13, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN 54-10 | | | | | | |

prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.1 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.3.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.17 | Punkty ręcznych połączeń | prawidła II-2/13, prawidła X/3 | prawidła II-2/13, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN 54-11 | | | | | | |

prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.1.1 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.18 | Urządzenia alarmowe | prawidła II-2/13, prawidła X/3 | prawidła II-2/13, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN 54-3 (2001) | | | | | | |

prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.5 (Kodeks FSS) | prawidła II-2/7.1, II-2/7.2.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 9.2.5 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.19 | Części do stałych lokalnych wodnych systemów przeciwpożarowych do stosowania w maszynowniach kategorii "A" | Przeniesione do A.1/3.48 |

A.2/3.20 | Meble tapicerowane | Przeniesione do A.1/3.20 |

A.2/3.21 (Nowa pozycja) | Części do systemów przeciwpożarowych do magazynków na farby i ciecze łatwopalne | prawidła II-2/18.7 | prawidła II-2/18.7 | Okólnik MOM MSC/847 | | | | | | |

prawidła II-2/10.6.3 | prawidła II-2/10.6.3 | | | | | | |

A.2/3.22 (Nowa pozycja) | Części do stałych systemów przeciwpożarowych do kuchennych przewodów wentylacyjnych | prawidła II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | prawidła II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | | | | | | | |

prawidła II-2/9.7.5 | prawidła II-2/9.7.5 | | | | | | | |

A.2/3.23 (Nowa pozycja) | Części do stałych systemów przeciwpożarowych do pokładów dla helikopterów | prawidła II-2/18.8.2.3 | prawidła II-2/18.8.2.3 | Rezolucja MOM A.855(20) | | | | | | |

prawidła II-2/18.1.2 | prawidła II-2/18.1.2 | | | | | | |

A.2/3.24 (Nowa pozycja) | Przenośne aplikatory do piany | prawidła II-2/6.4, prawidła X/3 | prawidła II-2/6.4, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.8.4.1.2 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

prawidła X/3 | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 7.8.4.1.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 4.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | | | |

A.2/3.25 (Nowa pozycja) | Przedziały klasy C | prawidła II-2/3.5 | prawidła II-2/3.5 | Rezolucja MOM A.799(19), rezolucja MOM A.653(16), rezolucja MOM MSC.61 (67) załącznik 1 część 1, 2 i 5 oraz załącznik 2, ISO 1716 (1973) | | | | | | |

prawidła II-2/3.10 | prawidła II-2/3.5 | | | | | | |

A.2/3.26 (Nowa pozycja) | Części do systemów stosujących paliwo gazowe do celów gospodarczych | prawidła II-2/51 | prawidła II-2/51 | | | | | | | |

prawidła II-2/4.3 | prawidła II-2/4.3 | | | | | | | |

A.2/3.27 (Nowa pozycja) | Części do stałych gazowych systemów przeciwpożarowych (CO2) | prawidła II-2/5.2, prawidła X/3 | prawidła II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.15 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN.12094, części 1—20 | | | | | | |

prawidła II-2/10.4.1.1.1, prawidła X/3 | prawidła II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, rezolucja MOM 97 (73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 5.2.2 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.28 (Nowa pozycja) | Części do systemów przeciwpożarowych stosujących pianę o średniej rozprężalności instalowanych na pokładach zbiornikowców | prawidła II-2/61.4 | prawidła II-2/61.4 | Okólnik MOM MSC/798 | | | | | | |

prawidła II-2/10.8.1 | prawidła II-2/10.8.1, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 14 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.29 (Nowa pozycja) | Części do systemów przeciwpożarowych stosujących pianę o niskiej rozprężalności instalowanych w maszynowniach i na pokładach zbiornikowców dla ich ochrony | prawidła II-2/8, II-2/61.4 | prawidła II-2/8, II-2/61.4 | Okólnik MOM MSC/582 i sprostowanie 1 | | | | | | |

prawidła II-2/10.8.1 | prawidła II-2/10.8.1, rezolucja MOM MSC.98 (73) rozdział 6.2.3. rozdział 14 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.30 (Nowa pozycja) | Piana rozprężalna do systemów przeciwpożarowych instalowanych na chemikaliowcach | Rezolucja MOM MSC.4 (48) rozdział 11 ust. 11.3 (Kodeks IBC) | Rezolucja MOM MSC.4 (48) rozdział 11 ust. 11.3 (Kodeks IBC) | Okólnik MOM MSC/799, 582, 553 | | | | | | |

4. Urządzenia nawigacyjne

Uwagi do załącznika A.2 sekcja 4 Urządzenia nawigacyjne.

Kolumny 3 i 4:

Odniesienia do rozdziału V SOLAS są odniesieniami do SOLAS 1974 ze zmianami według MSC 73 wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

Kolumna 4:

Przytoczone zalecenia ITU są określone w międzynarodowych konwencjach i odpowiednich rezolucjach i okólnikach MOM.

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/4.1 | Żyrokompas do statków o dużej szybkości | Pozycja przeniesiona do A.1/4.31 |

A.2/4.2 | System sterowania kursem dla statków o dużej szybkości (poprzednio autopilot) | prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.822 (19), rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.3 | Przyrząd do określania kursu THD (metoda GNSS) (poprzednio kompas elektromagnetyczny) | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.5.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2.5 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM MSC.116 (73), rezolucja MOM A.694(17) | Przyszłe ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.4 | Lampa sygnalizacji dziennej | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.2.2, rezolucja MOM MSC.95 (72), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.9 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.5 | Reflektory poszukiwawcze do statków o dużej szybkości | prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.9 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.6 | Noktowizor dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.10 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.94 (72), rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.7 | System kontroli toru | Przeniesiony do A.1/4.33 |

A.2/4.8 | Elektroniczny system wyświetlania map i informacji (ECDIS) | Przeniesiony do A.1/4.30 |

A.2/4.9 | Urządzenia pomocnicze do elektronicznego systemu wyświetlania map i informacji (ECDIS) | Przeniesione do A.1/4.30 |

A.2/4.10 | System wyświetlania siatki mapy (RCDS) | Przeniesiony do A.1/4.30 |

A.2/4.11 | Urządzenie GPS/GLONASS | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.74 (69) załącznik 1, rezolucja MOM A. 694 (17) | Przyszłe EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.12 | Urządzenie DGPS, DGLONASS | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.64 (67) załącznik 2, rezolucja MOM MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.13 | Żyrokompas dla statków o dużej szybkości | Przeniesiony do A.1/4.31 |

A.2/4.14 | Przyrząd rejestrujący dane dotyczące rejstru (VDR) | Przeniesiony do A.1/4.29 |

A.2/4.15 | Zintegrowany system nawigacyjny | prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.6, rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 3, rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.16 | Zintegrowany mostek | Przeniesiony do A.1/4.28 |

A.2/4.17 | Wzmacniacz sygnałów radiolokacyjnych | prawidła V/18.7, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | ITU-R M 1176-(10/95), rezolucja MOM A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.18 | System odbioru dźwięku | prawidła V/18.1 prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.1.8, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.14 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.86(70) załącznik 1, rezolucja MOM A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.19 | Kompas magnetyczny dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.382 (X), rezolucja MOM A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.20 | System kontroli toru dla statków o dużej szybkości | prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | Rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694(17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.21 | Urządzenia dla radarów pokładowych do sporządzania wykresów | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.3.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.817 (19) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 5, rezolucja MOM A.477 (XII) zmieniona rezolucją MOM MSC.64 (67) załącznik 4, rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.22 | Przyrząd do określania kursu THD (metoda żyroskopowa) | prawidła V/18.1 prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.3.5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.116 (73), rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.23 | Przyrząd do określania kursu THD (metoda magnetyczna) | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.3.5, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM MSC.86 (70) załącznik 2, rezolucja MOM MSC.116 (73), rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Przyszłe ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.24 | Wskaźnik mocy napędu | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM MSC. 97 (73) 13.7.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17) | | | | | | | |

A.2/4.25 | Wskaźniki napędu sterującego poprzecznego, skoku i modu | prawidła V/18.1, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła V/19.2.5.4, rezolucja MOM MSC. 36 (63) 13.11.2 (Kodeks HSC 1994), rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.11.2 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17) | | | | | | | |

5. Sprzęt radiokomunikacyjny

Uwagi do załącznika A.2 sekcja 5 Radiokomunikacja.

Kolumna 4:

Przytoczone zalecenia ITU są określone w międzynarodowych konwencjach i odpowiednich rezolucjach i okólnikach MOM.

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | VHF EPIRB | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/8.3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.8.3 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.662 (16), rezolucja MOM A.805 (19), rezolucja MOM A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | Rezerwowe źródło zasilania radioodbiorników | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/13.2, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.13 (Kodeks HSC 2000), okólnik COMSAR 16, rezolucja MOM A.694 (17) | Przyszłe EN 61097-14, EN 60945 (1997); Przyszłe IEC 61097-14 IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/10.1.1, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.10.1 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.570 (14), rezolucja MOM A.808 (19), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862 | Przyszłe IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), okólnik MOM MSC/862 | | | | | | |

A.2/5.4 | Pulpit niebezpieczeństwa | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/6.4, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.6.4 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.5 | Pulpit alarmowy i alertu | prawidła IV/14, prawidła X/3, rezolucja MOM MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | prawidła IV/6.6, rezolucja MOM MSC.97 (73) 14.6.6 (Kodeks HSC 2000), rezolucja MOM A.694 (17), okólnik MOM MSC/862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

6. Urządzenia wymagane przez Colreg 72

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | Światła nawigacyjne | Załącznik 1/14 | Załącznik I/14 rezolucja MOM A.694(17) | EN 60945 (1997), Colreg 72 załącznik I (Wykonanie); IEC 60945 (1996), Colreg 72 załącznik I (Wykonanie) | | | | | | |

A.2/6.2 | Urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej | Załącznik III/3 | Załącznik III/3 rezolucja MOM A.694(17) | EN 60945 (1997), gwizdki — Colreg 72 załącznik III/l (Wykonanie), dzwonki lub gongi — Colreg 72 załącznik III/2 (Wykonanie) IEC 60945 (1996), gwizdki — Colreg 72 załącznik III/l (Wykonanie), dzwonki lub gongi— Colreg 72 załącznik III/2 (Wykonanie) | | | | | | |

7. Urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa na masowcach

Nr | Nazwa pozycji | Prawidła SOLAS 74 zmienione w przypadku, gdy wymagana jest "homologacja typu" | Stosowane prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i okólniki MOM | Normy badań | Moduły oceny zgodności |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | Urządzenia do załadunku | prawidła XII/11, rezolucja 5 Konferencji SOLAS 1997 | prawidła XII/11, rezolucja 5 Konferencji SOLAS 1997 | Zalecenie IACS nr 48 dotyczące urządzeń do załadunku (KONF. SOLAS 4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------

Top