Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0987

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu zakładów na Wyspach Falklandzkich zatwierdzonych do przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4988)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 344, 19.12.2002, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 141 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; Uchylony przez 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/987/oj

32002D0987Dziennik Urzędowy L 344 , 19/12/2002 P. 0039 - 0040


Decyzja Komisji

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie wykazu zakładów na Wyspach Falklandzkich zatwierdzonych do przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/987/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/WE z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów sanitarnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych z państw trzecich [1], ostatnio zmienioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 1452/2001 [2], w szczególności jej art. 4 ust. 1 i art. 18 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zakłady w państwach trzecich mogą być tylko dopuszczone do wywozu świeżego mięsa do Wspólnoty, jeśli spełniają ogólne i szczególne warunki ustanowione w dyrektywie 72/462/EWG.

(2) W następstwie misji Wspólnoty, wydaje się, że sytuacja zdrowia zwierząt na Wyspach Falklandzkich jest porównywalna z tą w Państwach Członkowskich, w szczególności w odniesieniu do przenoszenia chorób poprzez mięso, i że działania kontrolne nad produkcją świeżego mięsa są zadowalające.

(3) Do celów art. 4 ust. 3 dyrektywy 72/462/EWG, Wyspy Falklandzkie przekazały szczegóły dotyczące zakładu, który powinien zostać dopuszczony do wywozu świeżego mięsa do Wspólnoty.

(4) Inspekcje wspólnotowe wykazały, że warunki higieny w tym zakładzie są zadowalające i dlatego może on zostać włączony do pierwszego wykazu zakładów, sporządzonego zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 72/462/EWG, z których przywóz świeżego mięsa może zostać dopuszczony. Przywóz świeżego mięsa z zakładu wymienionego w wykazie w Załączniku podlega nadal ustanowionym już przepisom, ogólnym postanowieniom Traktatu i, w szczególności, innym wspólnotowym regulacjom weterynaryjnym, odnoszącym się do ochrony zdrowia.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Zakład na Wyspach Falklandzkich wymieniony w Załączniku zostaje niniejszym zatwierdzony do wywozu świeżego mięsa do Wspólnoty.

2. Przywóz z tego zakładu nadal podlega wspólnotowym przepisom weterynaryjnym, w szczególności tym dotyczącym ochrony zdrowia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

[2] Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Państwo: Wyspy Falklandzkie

Nr identyfikacyjny | Zakład/adres | Miasto/region | Kategoria | SR |

SL | CP | CS | В | S/G | P | SP |

(FK) 01 | Falkland Island Meat Company | Stanley, Falkland Island | X | X | X | | X | | |

--------------------------------------------------

Top