EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2157

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)

OJ L 294, 10.11.2001, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 8 - 28

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj

32001R2157Dziennik Urzędowy L 294 , 10/11/2001 P. 0001 - 0021


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001

z dnia 8 października 2001 r.

w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przesłanką stworzenia rynku wewnętrznego oraz polepszenia sytuacji gospodarczej i społecznej w obrębie całej Wspólnoty, jest nie tylko wyeliminowanie barier handlowych, ale także, reorganizacja struktury produkcji w wymiarze wspólnotowym. W tym celu niezbędne jest, aby przedsiębiorstwa, których działalność nie jest ograniczona do zaspokajania wyłącznie potrzeb lokalnych miały możliwość planowania i przeprowadzenia reorganizacji swojej działalności w skali całej Wspólnoty.

(2) Taka reorganizacja zakłada, że istniejące przedsiębiorstwa z różnych Państw Członkowskich otrzymują możliwość połączenia swojego potencjału gospodarczego poprzez łączenie się spółek. Działania te mogą być realizowane wyłącznie w poszanowaniu reguł konkurencji ustanowionych w Traktacie.

(3) Działania restrukturyzacyjne i dotyczące współpracy, w których uczestniczą przedsiębiorstwa z różnych Państw Członkowskich spotykają problemy prawne, psychologiczne oraz podatkowe. Zbliżenie prawa spółek Państw Członkowskich poprzez dyrektywy oparte na art. 44 Traktatu może pokonać niektóre z tych trudności. Jednakże zbliżenie to nie zwalnia przedsiębiorstw podlegających różnym systemom prawnym z obowiązku wyboru formy spółki zgodnie z prawem danego państwa.

(4) Ramy prawne, w których działalność gospodarcza przedsiębiorstw musi być prowadzona we Wspólnocie, są nadal w znacznym stopniu oparte na prawach krajowych i dlatego nie odpowiadają one już ramom gospodarczym, według których działalność taka ma się rozwijać, jeżeli cele określone w art. 18 Traktatu mają zostać osiągnięte. Sytuacja ta stanowi znaczną przeszkodę w tworzeniu grup spółek z różnych Państw Członkowskich.

(5) Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić, aby przepisy, które stosuje się do spółek europejskich na podstawie niniejszego rozporządzenia, nie spowodowały ani dyskryminacji wynikającej z nieuzasadnionego traktowania spółek europejskich w porównaniu ze spółkami akcyjnymi, ani nieproporcjonalnych ograniczeń w tworzeniu spółki europejskiej lub przeniesienia jej statutowej siedziby.

(6) Niezbędne jest zapewnienie, by ekonomiczna i prawna jednolitość prowadzenia działalności gospodarczej we Wspólnocie były tożsame. W tym celu, należy uchwalić przepisy dotyczące tworzenia spółek powstałych i prowadzących działalność zgodnie z normami rozporządzenia Wspólnoty, stosowanego bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich, równolegle ze spółkami podległymi prawu konkretnego państwa.

(7) Przepisy tego rozporządzenia pozwolą na tworzenie i zarządzanie spółkami o zasięgu europejskim, bez przeszkód wynikających z różnic i ograniczeń w terytorialnym zakresie stosowania krajowego prawa spółek.

(8) Statut europejskiej spółki akcyjnej (dalej zwanej "SE") jest jednym z tych aktów prawnych, które miały zostać przyjęte przez Radę przed 1992 r., wymienionych w Białej Księdze Komisji, dotyczącej dopełnienia procesu tworzenia rynku wewnętrznego, zatwierdzonej przez Radę Europejską, która zebrała się w Mediolanie w czerwcu 1985 r. Rada Europejska, która zebrała się w Brukseli w 1987 r., wyraziła życzenie, aby taki statut powstał w krótkim czasie.

(9) Od czasu przedłożenia przez Komisję w 1970 r. wniosku o rozporządzenie w sprawie statutu europejskiej spółki akcyjnej, zmienionego w 1975 r., prace związane ze zbliżeniem krajowego prawa spółek posunęły się w tak znacznym stopniu, że w punktach, w których funkcjonowanie SE nie wymaga jednolitych przepisów wspólnotowych można było odwołać się do przepisów dotyczących spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym spółka ma statutową siedzibę.

(10) Bez uszczerbku dla wszelkich potrzeb gospodarczych, jakie mogą pojawić się w przyszłości, jeżeli zasadniczy cel przepisów prawnych dotyczących SE ma zostać osiągnięty, musi jednocześnie istnieć przynajmniej możliwość stworzenia tego rodzaju spółki służącej umożliwieniu spółkom z różnych Państw Członkowskich łączenia się lub tworzenia grup kapitałowych, jak również w celu umożliwienia spółkom i innym osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą i podlegającym prawom różnych Państw Członkowskich tworzenia wspólnych spółek zależnych.

(11) W tym samym kontekście, spółka akcyjna, mająca statutową siedzibę i siedzibę zarządu w obrębie Wspólnoty powinny mieć możliwość przekształcenia się w SE bez postępowania likwidacyjnego, pod warunkiem, że ma ona spółkę zależną w Państwie Członkowskim, innym niż to, w którym ma statutową siedzibę.

(12) Przepisy prawa krajowego, stosowane do spółek akcyjnych, których papiery wartościowe znajdują się w ofercie publicznej i w publicznym obrocie papierami wartościowymi, powinno stosować się także wtedy, gdy SE tworzona jest poprzez publiczną ofertę papierów wartościowych oraz do spółek akcyjnych chcących korzystać z takich instrumentów finansowych.

(13) Sama SE musi mieć formę spółki akcyjnej, jako że takie rozwiązanie jest najbardziej stosowne ze względu na potrzeby spółek prowadzących działalność gospodarczą w skali europejskiej z punktu widzenia finansowania i zarządzania. W celu zapewnienia, żeby spółki te miały odpowiednie rozmiary, należy ustalić najniższą kwotę kapitału zakładowego, tak aby spółki dysponowały wystarczającą podstawą majątkową oraz żeby nie utrudniało to tworzenia SE małym i średnim przedsiębiorstwom.

(14) SE musi być wydajnie zarządzana i właściwie nadzorowana. Należy uwzględnić, że obecnie we Wspólnocie obowiązują dwa różne systemy administrowania spółkami akcyjnymi. Mimo, że SE ma prawo wybrać jeden z dwóch systemów, odpowiednie obowiązki osób odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzorowanie powinny być jasno określone.

(15) Zgodnie z regułami oraz zasadami ogólnymi międzynarodowego prawa prywatnego, w przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo kontroluje inne, podlegające innemu systemowi prawnemu, wynikające stąd jego prawa i obowiązki odnoszące się do ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i osób trzecich podlegają prawu, któremu podlega przedsiębiorstwo zależne, bez uszczerbku dla zobowiązań nałożonych na przedsiębiorstwo dominujące przez prawo, któremu podlega, na przykład wymagań dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

(16) Bez uszczerbku dla konsekwencji wynikających z jakiejkolwiek późniejszej koordynacji prawa poszczególnych Państw Członkowskich, żadne szczególne uregulowanie nie są w tej kwestii obecnie wymagane. Reguły i zasady ogólne międzynarodowego prawa prywatnego powinno stosować się, dlatego zarówno w przypadku gdy SE jest spółką dominującą, jak i w przypadku gdy jest ona spółką zależną.

(17) Reguła stosowana w przypadku gdy SE jest spółką zależną musi zostać określona; w tym celu należy odwołać się do prawa, które obowiązuje w przypadku spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym SE ma swoją statutową siedzibę.

(18) Należy zapewnić, że w przypadku naruszenia przepisów tego rozporządzenia, od Państw Członkowskich wymaga się stosowania sankcji przewidzianych przez ich prawa stosowane do spółek akcyjnych.

(19) Układy dotyczące uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej określone są w dyrektywie 2001/86/WE [4], i przepisy te stanowią niezbędne uzupełnienie niniejszego rozporządzenia i muszą być stosowane jednocześnie.

(20) Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje innych kwestii prawnych, takich jak przepisy dotyczące opodatkowania, konkurencji, własności intelektualnej lub niewypłacalności. Przepisy prawa Państw Członkowskich oraz Wspólnoty stosuje się więc w wyżej wymienionych kwestiach, jak również w kwestiach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem.

(21) Dyrektywa 2001/86/WE ma na celu zapewnienie, by pracownicy mieli prawo uczestnictwa w sprawach i decyzjach dotyczących funkcjonowania ich SE. Inne przepisy socjalne i przepisy prawa pracy, zwłaszcza prawo pracowników do informowania i konsultacji zgodnie z przepisami krajowymi Państw Członkowskich, podlegają stosowanym krajowym przepisom prawnym, które na tych samych warunkach obowiązują w przypadku spółek akcyjnych.

(22) Wejście w życie niniejszego rozporządzenia musi zostać odroczone tak, aby każde Państwo Członkowskie mogło włączyć przepisy zawarte w dyrektywie 2001/86/WE do swojego prawa krajowego i wprowadzić z wyprzedzeniem odpowiednie postępowanie niezbędne do powstania funkcjonowania SE z siedzibami statutowymi na terytorium tego Państwa, tak aby rozporządzenie i dyrektywa mogły być stosowane jednocześnie.

(23) Powinno się zezwolić spółce, której siedziba zarządu znajduje się poza Wspólnotą na uczestniczenie w powstaniu SE, pod warunkiem, że spółka ta została utworzona zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ma siedzibę w tym Państwie Członkowskim oraz ma rzeczywisty i ciągły kontakt z gospodarką Państwa Członkowskiego, zgodnie z zasadami ustalonymi w Programie Ogólnym w sprawie zniesienia ograniczeń dotyczących swobody przedsiębiorczości z roku 1962. Taki kontakt istnieje w szczególności, jeśli spółka ma swój oddział w tym Państwie Członkowskim i prowadzi tam działalność.

(24) SE powinna mieć możliwość przeniesienia swojej siedziby do innego Państwa Członkowskiego. Odpowiednia ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych, którzy są przeciwni przeniesieniu, wierzycieli i posiadaczy innych praw powinna być odpowiednia. Przeniesienie nie powinno naruszać roszczeń powstałych przed przeniesieniem.

(25) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla postanowień, które mogą być dodane do Konwencji brukselskiej z 1968 r. oraz do dokumentów przyjętych przez Państwa Członkowskie lub Radę, które zastępują tę Konwencję w związku z uregulowaniami dotyczącymi sądownictwa, stosowanymi w przypadku przeniesienia statutowej siedziby spółki akcyjnej z jednego Państwa Członkowskiego do innego.

(26) Działalność instytucji finansowych uregulowana jest dyrektywami szczególnymi, a prawo krajowe wprowadzające w życie te dyrektywy i dodatkowe przepisy krajowe regulujące tę działalność stosuje się w całości do SE.

(27) Z uwagi na specyficzny wspólnotowy charakter SE, ustalenia dotyczące "siedziby zarządu" przyjęte w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do SE pozostają bez uszczerbku dla praw Państw Członkowskich i nie ograniczają rozwiązań, jakie mogą być przyjęte w odniesieniu do innych dokumentów Wspólnoty w odniesieniu do prawa spółek.

(28) Traktat nie określa, w odniesieniu do przyjęcia niniejszego rozporządzenia, kompetencji wykonawczych innych niż te określone w jego art. 308.

(29) Ponieważ cele zamierzonych działań, określone powyżej, nie mogą być odpowiednio osiągnięte przez Państwa Członkowskie w sytuacji, gdy europejska spółka akcyjna tworzona jest na poziomie europejskim, a mogą z uwagi na skalę i zasięg działania takiej spółki być lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podejmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, sformułowaną we wspomnianym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co niezbędne do zrealizowania tych celów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej (Societas Europaea lub SE) na warunkach i w sposób określony przez niniejsze rozporządzenie.

2. Kapitał SE podzielony jest na akcje. Żaden z akcjonariuszy nie odpowiada za sumę wyższą niż subskrybowana.

3. SE posiada osobowość prawną.

4. Uczestnictwo pracowników w funkcjonowaniu SE jest regulowane przez przepisy dyrektywy 2001/86/WE.

Artykuł 2

1. Spółki akcyjne, takie jak te, wymienione w załączniku I, powstałe zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na terytorium Wspólnoty, mogą tworzyć SE przez łączenie się spółek, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich.

2. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak te, wymienione w załączniku II, utworzone zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu, mieszczącymi się we Wspólnocie, mogą dążyć do utworzenia grupy kapitałowej SE, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:

a) podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub

b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego lub oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim.

3. Spółki w rozumieniu drugiego akapitu art. 48 Traktatu oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, powstałe zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu we Wspólnocie, mogą tworzyć spółki zależne SE, poprzez subskrybcję ich akcji, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:

a) podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub

b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego lub też oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim.

4. Spółka akcyjna powstała zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, która ma swoją statutową siedzibę i siedzibę zarządu we Wspólnocie może zostać przekształcona w SE, jeżeli od co najmniej dwóch lat posiada ona spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego.

5. Państwo Członkowskie może postanowić, że spółka, której siedziba zarządu znajduje się poza Wspólnotą, może uczestniczyć w tworzeniu SE, pod warunkiem, że spółka ta utworzona jest zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ma swoją statutową siedzibę w Państwie Członkowskim oraz ma rzeczywisty i ciągły związek z gospodarką Państwa Członkowskiego.

Artykuł 3

1. SE uznawana jest za spółkę akcyjną, która w celach zawartych w art. 2 ust. 1, 2 i 3 podlega prawu Państwa Członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę.

2. SE może tworzyć jedną lub wiele spółek zależnych mających formę SE. Przepisów prawnych Państwa Członkowskiego, w którym spółka zależna SE ma swoją statutową siedzibę, według których spółka akcyjna musi mieć więcej niż jednego akcjonariusza, nie stosuje się w przypadku spółki zależnej SE. Przepisy prawa krajowego wprowadzające w życie dwunastą dyrektywę Rady 89/667/EWG w sprawie Prawa Spółek [5] z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącą jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się odpowiednio do SE.

Artykuł 4

1. Kapitał SE określony jest w EUR.

2. Subskrybowany kapitał akcyjny nie powinien być niższy niż 120000 EUR.

3. Przepisy prawa Państwa Członkowskiego, wymagające wyższego subskrybowanego kapitału akcyjnego wobec spółek prowadzących określony typ działalności stosuje się również do SE ze statutową siedzibą w tym Państwie Członkowskim.

Artykuł 5

Z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 i 2, kapitał SE, jego utrzymanie i zmiany z nim związane, wraz z akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi, jest regulowany przepisami, które miałyby zastosowanie do spółek akcyjnych ze statutową siedzibą w Państwie Członkowskim, w którym zarejestrowana jest SE.

Artykuł 6

Do celów niniejszego rozporządzenia, określenie "Statut SE" oznacza zarówno dokument zawiązania, gdy jest ono przedmiotem oddzielnego dokumentu, jak i Statut SE we właściwym rozumieniu.

Artykuł 7

Statutowa siedziba SE musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, w tym samym Państwie Członkowskim, co siedziba zarządu. Państwo Członkowskie może ponadto nakazać SE zarejestrowanej na jego terytorium obowiązek umiejscowienia siedziby zarządu i statutowej siedziby w tym samym miejscu.

Artykuł 8

1. Statutowa siedziba SE może zgodnie z ust. 2–13 zostać przeniesiona do innego Państwa Członkowskiego. Przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją SE, ani z utworzeniem nowej osoby prawnej.

2. Organ zarządzający lub administracyjny sporządza plan przeniesienia i publikuje go, zgodnie z art. 13, bez uszczerbku dla dodatkowych form publikacji, określonych przez Państwo Członkowskie, w którym mieści się statutowa siedziba. Plan ten określa obecną firmę, siedzibę, numer rejestracyjny SE i obejmuje również następujące dane:

a) proponowaną statutową siedzibę SE;

b) proponowany Statut SE, gdy jest to właściwe, włącznie z jej nową firmą;

c) wszelkie konsekwencje, jakie przeniesienie może mieć na uczestnictwo pracowników spółki;

d) proponowany harmonogram przeniesienia;

e) wszelkie prawa zagwarantowane w celu ochrony akcjonariuszy i/lub wierzycieli.

3. Organ zarządzający lub administracyjny opracowuje sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników.

4. Akcjonariusze i wierzyciele SE mają prawo, przynajmniej na jeden miesiąc przed walnym zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia uchwały o przeniesieniu, przeglądać w statutowej siedzibie SE plan przeniesienia i sprawozdanie opracowane zgodnie z ust. 3 oraz, mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów.

5. Państwo Członkowskie może, w przypadku gdy SE jest zarejestrowana na jego terytorium, przyjąć przepisy w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla akcjonariuszy mniejszościowych, którzy są przeciwni przeniesieniu.

6. Uchwała o przeniesieniu może zostać podjęta dopiero po upływie dwóch miesięcy, następujących po opublikowaniu planu przeniesienia. Uchwała ta musi być podjęta zgodnie z przepisami art. 59.

7. Zanim właściwy organ wyda zaświadczenie wymienione w ust. 8, SE musi zapewnić w stosunku do tego organu, aby, w odniesieniu do wszelkich zobowiązań, które powstały przed opublikowaniem planu przeniesienia, interesy wierzycieli i osób mających inne prawa wobec SE (włączając w to organy publiczne) były właściwie chronione, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Państwo Członkowskie, w którym SE ma swoją statutową siedzibę przed przeniesieniem.

Państwo Członkowskie może rozszerzyć stosowanie akapitu pierwszego do zobowiązań, które powstały (lub mogą powstać) przed dokonaniem przeniesienia.

Akapity pierwszy i drugi pozostają bez uszczerbku dla stosowania wobec SE ustawodawstwa krajowego Państw Członkowskich, dotyczącego zaspokojenia roszczeń lub zabezpieczenia płatności na rzecz organów publicznych.

8. W Państwie Członkowskim, w którym SE ma swoją statutową siedzibę, sąd, notariusz lub inny właściwy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem.

9. Nowa rejestracja może zostać dokonana wtedy, gdy zostanie przedstawione zaświadczenie, określone w ust. 8, oraz zostanie udowodnione, że dokonano wszystkich czynności wymaganych do zarejestrowania spółki w państwie, w którym mieści się jej nowa statutowa siedziba.

10. Przeniesienie siedziby SE oraz wynikające z tego zmiany w jej statucie są skuteczne od daty zarejestrowania SE, zgodnie z art. 12, w rejestrze nowej statutowej siedziby.

11. Po dokonaniu rejestracji nowej siedziby SE, rejestr, który dokonał nowej rejestracji zawiadamia rejestr poprzedniej statutowej siedziby. Wykreślenie spółki ze starego rejestru zostanie dokonane nie wcześniej niż z chwilą otrzymania zawiadomienia.

12. Nowa rejestracja i wykreślenie ze starego rejestru muszą zgodnie z art. 13 zostać opublikowane w zainteresowanych Państwach Członkowskich.

13. Wraz z opublikowaniem informacji o rejestracji nowej statutowej siedziby, informacja ta jest skuteczna wobec osób trzecich. Jednakże jeżeli informacja o wykreśleniu z rejestru dawnej siedziby nie została opublikowana, osoby trzecie mogą nadal powoływać się na tę okoliczność, chyba że SE udowodni, że osoby trzecie wiedziały o zmianie siedziby spółki.

14. Prawo Państwa Członkowskiego może stanowić, że przeniesienie statutowej siedziby spółki, której skutkiem byłaby zmiana właściwego prawa, w przypadku spółki zarejestrowanej w tym Państwie Członkowskim, nie staje się skuteczne, jeżeli właściwy organ tego Państwa Członkowskiego wyrazi sprzeciw w tej sprawie w terminie dwóch miesięcy, określonych w ust. 6. Sprzeciw ten może być uzasadniony wyłącznie interesem publicznym.

W przypadku, gdy SE podlega nadzorowi krajowego finansowego organu nadzorczego, zgodnie z dyrektywami Wspólnoty, to prawo do wniesienia sprzeciwu w sprawie przeniesienia statutowej siedziby przysługuje również temu organowi.

Na sprzeciw ten powinna przysługiwać możliwość wniesienia środka odwoławczego do sądu.

15. SE nie może dokonać przeniesienia statutowej siedziby, jeżeli wszczęto przeciwko niej postępowanie w sprawie o rozwiązanie, likwidację, niewypłacalność lub tymczasowe wstrzymanie płatności lub inne podobne postępowanie.

16. W odniesieniu do dowolnej wierzytelności powstałej przed przeniesieniem statutowej siedziby do innego Państwa Członkowskiego, zgodnie z ust. 10, SE będzie uznana jako mająca statutową siedzibę w tym Państwie Członkowskim, w którym ta siedziba SE została zarejestrowana przed przeniesieniem, nawet jeśli postępowanie przeciwko SE zostało wszczęte po jego dokonaniu.

Artykuł 9

1. SE działa w oparciu o:

a) przepisy niniejszego rozporządzenia;

b) w przypadku gdy jest to wyraźnie określone w niniejszym rozporządzeniu, przepisy swojego statutu;

lub

c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub, w przypadku gdy są one uregulowane w nim jedynie częściowo, w zakresie pozostawionym poza niniejszym rozporządzeniem:

i) przepisy prawa przyjęte przez Państwa Członkowskie w celu wprowadzenia w życie specjalnych środków wspólnotowych dotyczących konkretnie SE,

ii) przepisy prawa Państw Członkowskich, które miałyby zastosowanie do spółek akcyjnych, utworzonych zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym SE ma swoją statutową siedzibę,

iii) przepisy swojego statutu, w taki sam sposób jak spółki akcyjne, utworzone zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym SE ma swoją statutową siedzibę.

2. Przepisy prawa ustanowione przez Państwa Członkowskie dotyczące konkretnie SE muszą być zgodne z odpowiednimi dyrektywami, które stosuje się do spółek akcyjnych wymienionych w załączniku I.

3. Jeżeli charakter działalności prowadzonej przez SE uregulowany jest przepisami szczególnymi prawa krajowego, to przepisy te stosuje się w całości do SE.

Artykuł 10

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, SE traktuje się w każdym Państwie Członkowskim tak, jak spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę.

Artykuł 11

1. Przed lub po firmie SE musi być dodany skrót SE.

2. Wyłącznie SE może dodać do swojej firmy skrót SE.

3. Jednakże spółki oraz inne osoby prawne zarejestrowane w Państwie Członkowskim przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, których firmy zawierają skrót SE, nie są zobowiązane do ich zmiany.

Artykuł 12

1. Każdą SE rejestruje się w rejestrze Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją statutową siedzibę, określonym przez prawo tego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 3 pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich [6].

2. SE może zostać zarejestrowana dopiero wtedy, gdy został zawarty układ w sprawie uzgodnień dotyczących uczestnictwa pracowników, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2001/86/WE, gdy decyzja przewidziana w art. 3 ust. 6 tej dyrektywy została podjęta, albo jeżeli zgodnie z art. 5 dyrektywy, okres przeznaczony na negocjacje dobiegł końca, a nie został zawarty układ.

3. Warunkiem zarejestrowania SE w Państwie Członkowskim, które skorzystało z możliwości określonej w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/86/WE, jest uprzednie zawarcie układu zgodnie z art. 4 dyrektywy, dotyczącego uzgodnień w sprawie uczestnictwa pracowników, obejmującego ich partycypację, lub stwierdzenie, że do chwili rejestracji w żadnej ze spółek nie obowiązywały przepisy o partycypacji pracowników.

4. Statut SE nie może być sprzeczny z uzgodnieniami dotyczącymi uczestnictwa pracowników określonymi w ten sposób. W przypadku, gdy nowe uzgodnienia, ustalone na podstawie dyrektywy 2001/86/WE są rozbieżne z istniejącym statutem, musi on zostać w odpowiednim zakresie zmieniony.

W takim przypadku, Państwo Członkowskie może przewidzieć, że organ zarządzający lub administracyjny SE będzie uprawniony do wprowadzenia zmian w Statucie bez podejmowania dodatkowej uchwały walnego zgromadzenia.

Artykuł 13

Dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące SE, które muszą zostać opublikowane na podstawie niniejszego rozporządzenia, publikuje się w sposób określony przez prawo Państwa Członkowskiego, w którym SE ma swoją statutową siedzibę, zgodnie z dyrektywą 68/151/EWG.

Artykuł 14

1. Rejestracja SE i jej wykreślenie z rejestru ogłasza się w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,po opublikowaniu, zgodnie z art. 13. Ogłoszenie to powinno zawierać firmę SE, numer, datę i miejsce rejestracji SE, datę i miejsce opublikowania oraz tytuł publikacji, jak również statutową siedzibę SE i sektor jej działalności.

2. W przypadku, gdy statutowa siedziba SE zostanie przeniesiona zgodnie z art. 8, ogłoszenie powinno zawierać informacje, określone w ust. 1, wraz z tymi, które dotyczą nowej rejestracji.

3. Szczegółowe informacje, określone w ust. 1 muszą zostać przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w ciągu jednego miesiąca od opublikowania zgodnego z art. 13.

TYTUŁ II

POWSTANIE SE

Sekcja 1

Przepisy ogólne

Artykuł 15

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, powstanie SE jest uregulowane przez prawo, które stosuje się do spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym SE ma swoją statutową siedzibę.

2. Rejestracja SE musi zostać opublikowana zgodnie z art. 13.

Artykuł 16

1. SE nabywa osobowość prawną w dniu, w którym zostaje zarejestrowana w rejestrze określonym w art. 12.

2. Jeżeli przed zarejestrowaniem SE, w jej imieniu dokonano jakichkolwiek czynności prawnych zgodnie z art. 12, a SE nie przejmuje zobowiązań, wynikających z tych czynności już po zarejestrowaniu, to osoby fizyczne, spółki lub inne osoby prawne, które dokonały tych czynności, odpowiadają z tego tytułu solidarnie i bez ograniczeń, jeżeli nie zawarto porozumień przewidujących co innego.

Sekcja 2

Powstanie przez łączenie się spółek

Artykuł 17

1. SE może powstać przez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1.

2. Łączenie się spółek może zostać przeprowadzone zgodnie z:

a) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez przejęcie, ustanowioną w art. 3 ust. 1 trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG [7] lub

b) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez zawiązanie nowej spółki, ustanowioną w art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy.

W przypadku łączenia się spółek przez przejęcie, spółka przejmująca przyjmuje formę SE. W przypadku łączenia się spółek przez zawiązanie nowej spółki, SE będzie nowo powstałą spółką.

Artykuł 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej sekcji lub, w przypadku gdy jest to uregulowane częściowo w niniejszej sekcji, każda spółka uczestnicząca w powstaniu SE przez łączenie się spółek podlega przepisom właściwego dla siebie prawa Państwa Członkowskiego, stosowanego do łączenia się spółek akcyjnych zgodnie z dyrektywą 78/855/EWG.

Artykuł 19

Prawo Państwa Członkowskiego może stanowić, że spółka podlegająca prawu Państwa Członkowskiego nie może uczestniczyć w tworzeniu SE przez łączenie się spółek, jeżeli jakikolwiek właściwy organ tego Państwa Członkowskiego sprzeciwi się temu przed wydaniem zaświadczenia określonego w art. 25 ust. 2.

Sprzeciw może być uzasadniony wyłącznie interesem publicznym. Na sprzeciw powinna przysługiwać możliwość wniesienia środka odwoławczego do sądu.

Artykuł 20

1. Organy zarządzające lub administracyjne łączących się spółek opracowują plan połączenia. Plan połączenia zawiera następujące informacje:

a) firmę i statutową siedzibę każdej z łączących się spółek, jak również proponowaną firmę i statutową siedzibę SE;

b) stosunek wymiany akcji i wysokość rekompensat;

c) warunki przyznania akcji SE;

d) termin, od którego akcje posiadane przez SE uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkie warunki szczególne wpływające na to prawo;

e) termin, od którego działania łączących się spółek, będą traktowane dla celów rachunkowych jako transakcje podejmowane na rachunek SE;

f) prawa, które zostały przyznane przez SE wspólnikom szczególnie uprawnionym spółek uczestniczących w powstaniu oraz posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje, lub proponowane działania ich dotyczące;

g) wszelkie korzyści szczególne, przyznawane biegłym, którzy badają plan połączenia lub członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych łączących się spółek;

h) Statut SE;

i) informacje na temat procedur, według których zgodnie z dyrektywą 2001/86/WE zostały zawarte układy o uczestnictwie pracowników.

2. Spółki łączące się mogą zawrzeć w planie połączenia dodatkowe informacje.

Artykuł 21

W przypadku każdej z łączących się spółek i z zastrzeżeniem wymagań dodatkowych przyjętych przez Państwo Członkowskie, którego prawu podlega dana spółka, muszą zostać opublikowane w dzienniku urzędowym Państwa Członkowskiego następujące informacje:

a) forma prawna, firma i statutowa siedziba każdej z łączących się spółek;

b) rejestr, w którym zostały złożone dokumenty, określone w art. 3 ust. 2 dyrektywy 68/151/EWG dla każdej z łączących się spółek, oraz numer wpisu do tego rejestru;

c) wskazanie warunków działań podjętych zgodnie z art. 24, dotyczących wykonywania praw wierzycieli danej spółki oraz adresu, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków;

d) wskazanie warunków działań podjętych zgodnie z art. 24, w celu wykonania uprawnień przysługującym akcjonariuszom mniejszościowym danej spółki oraz adresu, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełną informację na temat tych warunków;

e) proponowaną firmę i statutową siedzibę SE.

Artykuł 22

Zamiast biegłych działających na rachunek każdej z łączących się spółek, na wspólny wniosek łączących się spółek, może zgodnie z art. 10 dyrektywy 78/855/EWG, zostać wyznaczony jeden lub wielu biegłych przez sąd rejestrowy lub organ administracyjny Państwa Członkowskiego, którego prawu podlega jedna z łączących się spółek albo przyszła SE, w celu poddania analizie planu połączenia i sporządzenia szczegółowej opinii dla wszystkich akcjonariuszy.

Biegli mają prawo zażądać od każdej z łączących się spółek wszelkich informacji, jakie uważają oni za niezbędne do wypełnienia swoich funkcji.

Artykuł 23

1. Plan połączenia się musi zostać zatwierdzony przez walne zgromadzenie każdej z łączących się spółek.

2. Decyzję dotyczącą uczestnictwa pracowników w SE podejmuje się zgodnie z dyrektywą 2001/86/WE. Walne zgromadzenie każdej z łączących się spółek może zastrzec, że rejestracja SE jest uzależniona od wyraźnego zatwierdzenia zawartego układu przez walne zgromadzenie.

Artykuł 24

1. Prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega każda z łączących się spółek stosuje się tak, jak w przypadku łączenia się spółek akcyjnych, uwzględniając międzynarodowy charakter łączenia się spółek, w odniesieniu do ochrony interesów:

a) wierzycieli łączących się spółek;

b) posiadaczy obligacji łączących się spółek;

c) posiadaczy papierów wartościowych innych niż akcje, które są szczególnie uprawnione w stosunku do łączących się spółek.

2. Każde Państwo Członkowskie może w stosunku do łączących się spółek, które podlegają jego prawu, przyjąć przepisy w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony akcjonariuszy, którzy wyrazili sprzeciw wobec łączenia się spółek.

Artykuł 25

1. Zgodność łączenia się spółek z prawem podlega kontroli w zakresie tej części procedury, dotyczącej każdej z łączących się spółek, z zastosowaniem prawa o łączeniu się spółek akcyjnych tego Państwa Członkowskiego, któremu podlega dana spółka.

2. W każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich sąd, notariusz lub inny właściwy organ wydaje zaświadczenie ostatecznie potwierdzające wykonanie wszystkich czynności prawnych i formalności, wymaganych przed przeprowadzeniem łączenia się spółek.

3. Jeżeli prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega łącząca się spółka, przewiduje procedurę kontroli i zmian w odniesieniu do stosunku wymiany akcji, lub procedurę odszkodowania dla akcjonariuszy mniejszościowych, bez wstrzymywania rejestracji łączenia się spółek, to procedury te stosuje się tylko w przypadku gdy pozostałe łączące się spółki, znajdujące się w Państwach Członkowskich, których prawo nie określa takiej procedury, wyraźnie zaakceptują, przy przyjmowaniu planu połączenia zgodnie z art. 23 ust. 1, możliwość akcjonariuszy tej łączącej się spółki do odwołania się od takich procedur. W takich przypadkach sąd, notariusz lub inny właściwy organ może wydać zaświadczenie, określone w ust. 2, nawet jeżeli taka procedura została już wszczęta. Zaświadczenie musi jednakże określać, że procedura taka została wszczęta. Decyzja wydana w tym postępowaniu jest wiążąca dla spółki przejmującej i jej akcjonariuszy.

Artykuł 26

1. Zgodność z prawem łączenia się spółek podlega kontroli, w zakresie części procedury, która dotyczy przeprowadzania łączenia się spółek i powstania SE, wykonywanej przez sąd, notariusza lub inny organ Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się proponowana statutowa siedziba SE, właściwych do badania tej zgodności z prawem łączenia się spółek akcyjnych.

2. W tym celu, każda z łączących się spółek, w ciągu sześciu miesięcy od czasu jego wydania, przedkłada właściwemu organowi zaświadczenie wymienione w art. 25 ust. 2, wraz z egzemplarzem planu połączenia, zatwierdzonym przez spółkę.

3. Organ określony w ust. 1 kontroluje w szczególności, czy łączące się spółki zaakceptowały plan połączenia w takim samym brzmieniu, oraz czy uzgodnienia, dotyczące uczestnictwa pracowników zostały zawarte zgodnie z dyrektywą 2001/86/WE.

4. Urząd ten kontroluje również, czy SE została utworzona zgodnie z wymaganiami prawa Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, określoną zgodnie z art. 15.

Artykuł 27

1. Łączenie się spółek i jednoczesne powstanie SE jest skuteczne od daty zarejestrowania SE zgodnie z art. 12.

2. SE nie może zostać zarejestrowana przed zakończeniem czynności określonych w art. 25 i 26.

Artykuł 28

W przypadku każdej z łączących się spółek, przeprowadzenie połączenia zostaje opublikowane, tak jak przewiduje to prawo Państwa Członkowskiego zgodnie z dyrektywą 68/151/EWG.

Artykuł 29

1. Łączenie się spółek przeprowadzone zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. a) wywołuje następujące konsekwencje ipso iurei równocześnie:

a) wszystkie aktywa i pasywa każdej ze spółek przejmowanych są przeniesione na spółkę przejmującą;

b) akcjonariusze spółki przejmowanej stają się akcjonariuszami spółki przejmującej;

c) spółka przejmowana przestaje istnieć;

d) spółka przejmująca przyjmuje formę SE.

2. Łączenie się spółek przeprowadzone w sposób określony w art. 17 ust. 2 lit. b) wywołuje następujące konsekwencje ipso iure i równocześnie:

a) wszystkie aktywa i pasywa łączących się spółek przechodzą na SE;

b) akcjonariusze łączących się spółek stają się akcjonariuszami SE;

c) łączące się spółki przestają istnieć.

3. Jeżeli, w przypadku łączenia spółek akcyjnych prawo Państwa Członkowskiego wymaga dopełnienia szczególnych formalności przed przeniesieniem aktywów, praw i zobowiązań łączących się spółek wobec osób trzecich to formalności te nadal obowiązują i muszą zostać dopełnione przez łączące się spółki lub przez SE po jej zarejestrowaniu.

4. Istniejące w dniu rejestracji SE prawa i obowiązki spółek uczestniczących w połączeniu, dotyczące warunków zatrudnienia, wynikających z prawa krajowego, praktyk i indywidualnych umów o pracę lub stosunków pracy, zostaną przeniesione na SE w momencie jej zarejestrowania.

Artykuł 30

Połączenie określone w art. 2 ust. 1 nie może zostać uznane za nieważne po zarejestrowaniu SE.

Brak kontroli zgodności z prawem łączenia się spółek według art. 25 i 26 może stanowić jeden z powodów rozwiązania SE.

Artykuł 31

1. W przypadku, gdy łączenie się spółek w rozumieniu art. 17 ust. 2 lit. a) jest przeprowadzane przez spółkę, która posiada wszystkie akcje i inne papiery wartościowe, dające prawo głosowania na walnych zgromadzeniach innej spółki, to art. 20 ust. 1 lit. b), c) i d), art. 29 ust. 1 lit. b) i art. 22 nie stosuje się. Jednakże stosuje się prawo krajowe, któremu podlega każda z łączących się spółek oraz które określa zasady łączenia się spółek akcyjnych zgodnie z art. 24 dyrektywy 78/855/EWG.

2. W przypadku, gdy łączenie przez przejęcie przeprowadzane jest przez spółkę, która posiada akcje o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 90 % kapitału zakładowego, lecz nieobejmujące wszystkich akcji i innych papierów wartościowych dających prawo głosowania na walnych zgromadzeniach innych spółek, to sprawozdania organów zarządzających i administracyjnych, sprawozdania jednego lub kilku niezależnych biegłych oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli wymagane są tylko do takiego stopnia, jak przewiduje to prawo krajowe, któremu podlega spółka przejmująca albo spółka przejmowana.

Jednakże Państwa Członkowskie mogą uznać, że niniejszy ustęp może stosować się w przypadku gdy spółka posiada akcje dające 90 % lub więcej, ale nie całość praw do głosowania.

Sekcja 3

Powstanie grupy kapitałowej SE

Artykuł 32

1. Grupa kapitałowa SE może powstać zgodnie z art. 2 ust. 2.

Spółki wspierające powstanie grupy kapitałowej SE zgodnie z art. 2 ust. 2 istnieją nadal.

2. Organy zarządzające lub administracyjne spółek, które chcą doprowadzić do powstania grupy kapitałowej SE opracowują jednobrzmiący plan powstania grupy kapitałowej SE. Plan ten musi zawierać sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne powstania spółki oraz przedstawiające konsekwencje dla akcjonariuszy i pracowników, wynikające z przyjęcia grupy kapitałowej SE jako formy spółki. Plan powstania określa również szczegółowe dane przewidziane w art. 20 ust. 1 lit. a), b), c), f), g), h) i i) oraz ustala minimalną stopę procentową akcji lub innych udziałów dla przedsięwzięcia, które akcjonariusze muszą wnieść w celu utworzenia grupy kapitałowej SE. Ta stopa procentowa musi wynosić więcej niż 50 % stałych praw do głosowania przyznanych przez akcje.

3. W przypadku każdej ze spółek uczestniczących w powstaniu grupy kapitałowej, plan powstania grupy kapitałowej SE musi zostać opublikowany, według procedury określonej przez prawo każdego z Państw Członkowskich zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, przynajmniej na miesiąc przed terminem walnego zgromadzenia, które o tym zadecyduje.

4. Jeden lub więcej niezależnych biegłych ze spółek uczestniczących w powstaniu grupy kapitałowej SE wyznaczonych lub zatwierdzonych przez sąd lub organ administracyjny w Państwie Członkowskim, któremu podlega każda ze spółek zgodnie z przepisami prawa krajowego, przyjętymi w wykonaniu dyrektywy 78/855/EWG, bada plan powstania opracowany zgodnie z ust. 2 i sporządza pisemną opinię dla akcjonariuszy każdej ze spółek. W drodze porozumienia między spółkami uczestniczącymi w powstaniu grupy kapitałowej SE, może zostać sporządzona jedna wspólna opinia dla akcjonariuszy wszystkich spółek przez jednego lub kilku niezależnych biegłych, wyznaczonych lub zatwierdzonych przez sąd lub organ administracyjny w Państwie Członkowskim, któremu podlega jedna ze spółek uczestniczących w powstaniu lub planowana SE, zgodnie z prawem krajowym, przyjętym w wykonaniu dyrektywy 78/855/EWG.

5. Opinia biegłego musi wskazywać szczególne trudności, związane z wyceną udziałów lub akcji spółki oraz wyjaśniać, czy proponowany stosunek wymiany akcji lub udziałów został ustalony należycie, jak również wskazać metody użyte dla określenia stosunku wymiennego i czy metody te są odpowiednie w danym przypadku.

6. Walne zgromadzenie każdej ze spółek uczestniczących w powstaniu musi zatwierdzić plan powstania grupy kapitałowej SE.

Uczestnictwo pracowników w grupie kapitałowej SE ustala się zgodnie z dyrektywą 2001/86/WE. Walne zgromadzenia każdej ze spółek uczestniczących w powstaniu może zastrzec sobie prawo do uwarunkowania rejestracji grupy kapitałowej od wyraźnej akceptacji przyjętych uzgodnień.

7. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się mutatis mutandis w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 33

1. Wspólnicy spółek uczestniczących w powstaniu grupy kapitałowej SE dysponują okresem trzech miesięcy, w trakcie którego muszą poinformować spółki, czy zamierzają wnieść swoje udziały przy powstaniu grupy kapitałowej SE. Okres ten rozpoczyna się w dniu, w którym zgodnie z art. 32 plan powstania grupy kapitałowej SE został ostatecznie ustalony.

2. Grupa kapitałowa SE powstaje tylko wówczas, jeżeli w terminie określonym w ust. 1, wspólnicy spółek uczestniczących w powstaniu wnieśli minimalną stopę procentową do każdej ze spółek, zgodnie z planem powstania grupy kapitałowej SE oraz jeżeli wszystkie pozostałe warunki zostaną spełnione.

3. Jeżeli wszystkie warunki powstania grupy kapitałowej SE spełniono zgodnie z ust. 2, to każda spółka uczestniczących w powstaniu musi opublikować ten fakt, w sposób określony przez prawo krajowe, któremu podlega każda ze spółek, przyjęte w wykonaniu art. 3 dyrektywy 68/151/EWG.

Wspólnicy spółek uczestniczących w powstaniu, którzy w terminie określonym w ust. 1 nie określili, czy zamierzają udostępnić swoje akcje do celów powstania grupy kapitałowej SE będą dysponowali kolejnym miesiącem, aby to uczynić.

4. Wspólnicy, którzy wnoszą swoje papiery wartościowe do nowo powstałej SE otrzymają akcje grupy kapitałowej SE.

5. Grupa kapitałowa SE może nie zostać zarejestrowana zanim nie zostanie udowodnione, że czynności określone w art. 32 zostały wypełnione oraz, że warunki określone w ust. 2 zostały spełnione.

Artykuł 34

Państwo Członkowskie może w przypadku spółek uczestniczących w powstaniu grupy kapitałowej SE przyjąć przepisy w celu zapewnienia ochrony wspólnikom mniejszościowym, którzy wyrażają sprzeciw wobec powstania, wierzycielom i pracownikom.

Sekcja 4

Powstanie spółki zależnej SE

Artykuł 35

SE może powstać zgodnie z art. 2 ust. 3.

Artykuł 36

Spółki i inne osoby prawne, uczestniczące w powstaniu spółki zależnej, podlegają przepisom określającym ich udział w tym powstaniu zgodnie z prawem krajowym.

Sekcja 5

Przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w SE

Artykuł 37

1. SE może powstać zgodnie z art. 2 ust. 4.

2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 12 przekształcenie spółki akcyjnej w SE nie skutkuje rozwiązaniem spółki, ani z utworzeniem nowej osoby prawnej.

3. Statutowa siedziba spółki nie może z powodu przekształcenia zostać przeniesiona z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego niezgodnie z art. 8.

4. Organ zarządzający lub administracyjny danej spółki sporządza plan przekształcenia oraz sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia oraz wskazujące na konsekwencje przyjęcia formy SE dla akcjonariuszy i pracowników.

5. Plan przekształcenia musi zostać opublikowany według procedury określonej przez prawo każdego z Państw Członkowskich zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG przynajmniej jeden miesiąc przed walnym zgromadzeniem, zwołanym w celu podjęcia uchwały o przekształceniu spółki.

6. Przed walnym zgromadzeniem, określonym w ust. 7, jeden lub kilku biegłych wyznaczonych lub zatwierdzonych, zgodnie z przepisami prawa krajowego przyjętymi w wykonaniu art. 10 dyrektywy 78/855/EWG, przez sąd lub organ administracyjny w Państwie Członkowskim, któremu podlega spółka akcyjna przekształcana w SE, muszą zaświadczać zgodnie z dyrektywą 77/91/EWG [8]mutatis mutandis, że aktywa netto spółki są przynajmniej równe jej kapitałowi powiększonemu o rezerwy, które nie mogą zostać podzielone zgodnie z ustawą lub Statutem.

7. Walne zgromadzenie danej spółki zatwierdza plan przekształcenia wraz ze Statutem SE. Uchwała walnego zgromadzenia przyjmowana jest zgodnie z przepisami prawa krajowego, przyjętego w wykonaniu art. 7 dyrektywy 78/855/EWG.

8. Państwa Członkowskie mogą uwarunkować przekształcenie, w którym jest przewidziana partycypacja pracowników od zatwierdzenia w głosowaniu kwalifikowaną większością lub jednomyślnie tego przekształcenia.

9. Obowiązujące w dniu rejestracji prawa i obowiązki spółki przekształconej, dotyczące warunków zatrudnienia wynikających z prawa krajowego, praktyk i poszczególnych umów o pracę lub stosunków pracy, zostaną wraz z rejestracją SE przeniesione na tę spółkę.

TYTUŁ III

STRUKTURA SE

Artykuł 38

Na warunkach określonych przez niniejsze rozporządzenie w SE działają:

a) walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz

b) organ nadzorczy i zarządzający (system dualistyczny) lub organ administracyjny (system monistyczny), w zależności od formy przyjętej w Statucie.

Sekcja 1

System dualistyczny

Artykuł 39

1. Organ zarządzający prowadzi sprawy SE na własną odpowiedzialność. Państwo Członkowskie może postanowić, że jeden lub wielu przedstawicieli prowadzi działania bieżące związane z zarządzaniem, na tych samych warunkach, jakie są przewidziane w spółkach akcyjnych mających statutową siedzibę na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

2. Członek lub członkowie organu zarządzającego są powoływani i odwoływani z funkcji przez organ nadzorczy.

Jednakże Państwa Członkowskie mogą wymagać lub zezwolić, by ustanowić w Statucie, że członek lub członkowie organu zarządzającego są powoływani i odwoływani z funkcji przez walne zgromadzenie, na tych samych warunkach, które są przewidziane w spółkach akcyjnych mających statutową siedzibę na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem organu zarządzającego i nadzorczego tej samej SE. Jednakże organ nadzorczy może przesunąć jednego ze swych członków do wykonywania obowiązków jako członek organu zarządzającego w przypadku wolnego miejsca pracy. W trakcie tego okresu funkcje tej osoby jako członka organu nadzorczego są zawieszone. Państwo Członkowskie może przewidzieć tutaj ograniczenie czasowe.

4. Liczba członków organu zarządzającego lub zasady określające ją ustanawia się przez Statut SE. Jednakże Państwa Członkowskie mogą ustalić liczbę maksymalną i minimalną.

5. W przypadku, gdy nie ma w prawie danego Państwa Członkowskiego przepisów dotyczących systemu dualistycznego w odniesieniu do spółki akcyjnej, mającej statutową siedzibę na terytorium danego Państwa Członkowskiego, Państwo to może przyjąć odpowiednie środki, w odniesieniu do SE.

Artykuł 40

1. Organ nadzorczy sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw SE przez organ zarządzający. Organ ten nie jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw SE.

2. Członkowie organu nadzorczego powoływani są przez walne zgromadzenie. Jednakże członkowie pierwszego organu nadzorczego mogą być powołani przez Statut. Ten przepis stosuje się bez uszczerbku dla przepisów art. 47 ust. 4 oraz zawartych układów dotyczących partycypacji pracowników, ustalonych na podstawie dyrektywy 2001/86/WE.

3. Liczba członków organu nadzorczego lub zasady, określające tę liczbę, ustanawia Statut. Jednakże Państwo Członkowskie może określić liczbę członków organu nadzorczego SE, której siedziba znajduje się na jego terytorium lub też wskazać liczbę minimalną i/lub maksymalną.

Artykuł 41

1. Organ zarządzający zawiadamia organ nadzorczy przynajmniej raz na trzy miesiące, o prowadzeniu spraw SE i przewidywanego rozwoju działalności SE.

2. W uzupełnieniu regularnych informacji określonych w ust. 1, organ zarządzający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania organu nadzorczego o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

3. Organ nadzorczy może zażądać od organu zarządzającego wszelkiego rodzaju informacji, jakie mogą być niezbędne do sprawowania nadzoru zgodnie z art. 40 ust. 1. Państwo Członkowskie może ustalić, że każdy z członków organu nadzorczego ma prawo skorzystać z tej kompetencji.

4. Organ nadzorczy może podjąć lub zlecić podjęcie wszelkich form dochodzeń niezbędnych do wykonywania jego obowiązków.

5. Każdy z członków organu zarządzającego ma prawo zbadać wszelkie informacje, jakie zostają przekazane temu organowi.

Artykuł 42

Organ nadzorczy wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. Jeśli połowa członków organu nadzorczego powoływana jest przez pracowników, to tylko jeden człowiek powołany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy może być wybrany na przewodniczącego.

Sekcja 2

System monistyczny

Artykuł 43

1. Organ administracyjny prowadzi sprawy SE. Państwo Członkowskie może przewidzieć, że jeden lub wielu przedstawicieli prowadzi bieżące sprawy związane z zarządzaniem na własną odpowiedzialność, na tych samych warunkach, jakie są przewidziane w spółkach akcyjnych, mających statutową siedzibę na terenie danego Państwa Członkowskiego.

2. Liczba członków organu administracyjnego i zasady ją określające ustanawiane są Statucie SE. Jednakże Państwa Członkowskie mogą ustalić minimalną oraz, gdzie jest to niezbędne, maksymalną liczbę członków.

Jednakże organ administracyjny musi składać się z przynajmniej trzech członków, w przypadku gdy partycypacja pracowników regulowana jest zgodnie z dyrektywą 2001/86/WE.

3. Członek lub członkowie organu administracyjnego powołani są przez walne zgromadzenie. Jednakże członkowie pierwszego organu administracyjnego mogą być wskazani przez Statut. Niniejsze przepisy stosuje się bez uszczerbku dla przepisów art. 47 ust. 4 i uzgodnień, dotyczących partycypacji pracowników, ustalonych na podstawie dyrektywy 2001/86/WE.

4. W przypadku, gdy prawo danego Państwa Członkowskiego nie przewiduje żadnych uregulowań dotyczących systemu monistycznego w odniesieniu do spółek akcyjnych, mających statutowe siedziby na terytorium danego Państwa Członkowskiego, Państwo to może przyjąć właściwe środki w stosunku do SE.

Artykuł 44

1. Organ administracyjny zbiera się w terminach ustanowionych w Statucie. Jednakże zbiera się przynajmniej raz na trzy miesiące, aby omówić postęp i przewidywany rozwój działalności SE.

2. Każdy z członków organu administracyjnego ma prawo zapoznać się z wszelkimi informacjami przekazanymi organowi administracyjnemu.

Artykuł 45

Organ administracyjny wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Jeżeli połowa członków tego organu powołana jest przez pracowników, to tylko jeden członek powołany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy może być wybrany na przewodniczącego.

Sekcja 3

Przepisy wspólne dla systemu monistycznego i dualistycznego

Artykuł 46

1. Członkowie organów spółki powoływani są na okres ustanowiony w Statucie, jednakże nieprzekraczający sześciu lat.

2. Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń ustanowionych w Statucie, członkowie mogą być powołani ponownie jeden raz lub więcej niż jeden raz, na okres ustalony zgodnie z ust. 1.

Artykuł 47

1. Statut SE może ustanowić, że spółka lub inna osoba prawna może zostać członkiem jednego z jej organów, pod warunkiem, że prawo, które stosuje się do spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym zarejestrowana jest SE, nie stanowi inaczej.

Wskazana spółka lub inna osoba prawna powołuje osobę fizyczną do wykonywania funkcji w danym organie.

2. Żadna osoba nie może zostać członkiem organu SE ani przedstawicielem członka w rozumieniu ust. 1, jeżeli:

a) zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SE, nie może ona należeć do organów zarządzającego, nadzorczego i administracyjnego spółki akcyjnej, podległej prawu Państwa Członkowskiego, lub

b) wskutek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, wydanych w Państwie Członkowskim, nie może ona należeć do organów zarządzającego, nadzorczego i administracyjnego spółki akcyjnej, podległej prawu Państwa Członkowskiego.

3. Statut SE może, zgodnie z prawem, które stosuje się do spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym mieści się siedziba SE, ustanowić specjalne warunki, jakie muszą spełniać członkowie reprezentujący akcjonariuszy.

4. Niniejsze rozporządzenie nie narusza prawa krajowego zezwalającego, by akcjonariusze mniejszościowi lub inne osoby lub władze powoływały niektórych członków organów spółki.

Artykuł 48

1. Statut SE musi wyszczególniać rodzaje spraw spółki, jakie wymagają udzielenia zgody organu nadzorczego dla organu zarządzającego w systemie dualistycznym, a w systemie monistycznym niezbędna jest wyraźna uchwała organu administracyjnego.

Państwo Członkowskie może jednakże przewidzieć, że w systemie dualistycznym organ nadzorczy sam może zdecydować, że niektóre rodzaje spraw wymagają jego zgody.

2. Państwo Członkowskie może przewidzieć w odniesieniu do SE, mającej siedzibę na jego terytorium, rodzaje spraw, które muszą być określone w Statucie SE.

Artykuł 49

Członkowie organów SE są zobowiązani, nawet po ustąpieniu z urzędu, do nieujawniania jakichkolwiek posiadanych informacji dotyczących SE, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom spółki; z wyjątkiem sytuacji, kiedy ujawnienie jest wymagane lub dopuszczone przez przepisy prawa krajowego, stosowanego do spółek akcyjnych lub, kiedy jest to uzasadnione interesem publicznym.

Artykuł 50

1. O ile Statut i niniejsze rozporządzenie nie stanowią inaczej, wewnętrzny regulamin określa kworum i podejmowanie decyzji przez organy SE:

a) kworum: przynajmniej połowa członków musi być obecna lub reprezentowana;

b) podejmowanie decyzji: większość członków musi być obecna lub reprezentowana.

2. W przypadku, gdy w Statucie brak jest odpowiednich przepisów, przewodniczący właściwego organu ma głos rozstrzygający w przypadku równowagi głosów. Jednakże Statut nie może stanowić inaczej, w przypadku gdy organ nadzorczy składa się w połowie z przedstawicieli pracowników.

3. W przypadku, gdy jest przewidziana partycypacja pracowników zgodne z dyrektywą 2001/86/WE, to Państwo Członkowskie może ustalić, że kworum i podejmowanie decyzji organu nadzorczego, w drodze odstępstwa od przepisów określonych w ust. 1 i 2, podlega przepisom, stosowanym na tych samych warunkach do spółek akcyjnych, podległych prawu danego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 51

Członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych SE odpowiadają, zgodnie z przepisami, które stosuje się do spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym mieści się siedziba SE, za straty lub szkody poniesione przez SE na skutek niedotrzymania przez nich zobowiązań, wynikających z ich obowiązków wobec SE, ustanowionych przez Statut lub inne akty prawne.

Sekcja 4

Walne zgromadzenie

Artykuł 52

Walne zgromadzenie decyduje w sprawach, w których wyłączna właściwość zostaje przyznana mu przez:

a) niniejsze rozporządzenie lub

b) ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SE, przyjęte w wykonaniu dyrektywy 2001/86/WE.

Ponadto walne zgromadzenie decyduje w sprawach, w których właściwość została przyznana walnemu zgromadzeniu spółek akcyjnych, podległych prawu Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SE, albo na podstawie prawa Państwa Członkowskiego albo na podstawie Statutu SE zgodnego z tymi prawami.

Artykuł 53

Bez uszczerbku dla zasad ustanowionych w niniejszej sekcji, w odniesieniu do organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, jak również do procedury głosowania, obowiązują właściwe przepisy prawne, które stosuje się do spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym mieści się statutowa siedziba SE.

Artykuł 54

1. Walne zgromadzenie SE odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku gospodarczego, chyba że prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SE, stosowane do spółek akcyjnych prowadzących ten sam rodzaj działalności co SE, przewiduje konieczność częstszego odbywania zgromadzeń. Państwo Członkowskie może jednak przewidzieć, że pierwsze walne zgromadzenie może się odbyć w terminie do 18 miesięcy po powstaniu SE.

2. Walne zgromadzenia mogą być zwoływane w dowolnym terminie przez organ zarządzający, administracyjny, nadzorczy lub jakikolwiek inny organ lub też organ właściwy, zgodnie z prawem krajowym, stosowanym do spółek akcyjnych Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SE.

Artykuł 55

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego, mogą wystąpić z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, jak również umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia; Statut albo ustawodawstwo krajowe mogą przyznać te uprawnienia akcjonariuszom reprezentującym mniej niż 10 % kapitału zakładowego na tych samych warunkach, które stosuje się do spółek akcyjnych.

2. Wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia musi zawierać punkty porządku obrad.

3. Jeżeli po złożeniu wniosku określonego w ust. 1, walne zgromadzenie nie odbędzie się w wymaganym terminie, względnie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia z wnioskiem, to sąd lub organ administracyjny posiadający właściwość miejscową w odniesieniu do statutowej siedziby SE, może zażądać zwołania walnego zgromadzenia w określonym terminie lub upoważnić akcjonariuszy, którzy złożyli wniosek lub ich przedstawicieli do zwołania walnego zgromadzenia. Przepis niniejszy pozostaje bez uszczerbku dla przepisów prawa krajowego, które dopuszczają aby sami akcjonariusze zwoływali walne zgromadzenia.

Artykuł 56

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 10 % kapitału zakładowego SE, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad walnego zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SE, lub, w przypadku ich braku, przez Statut SE. Powyższy stosunek może zostać zmniejszony przez Statut lub prawo Państwa Członkowskiego, w którym statutowa jest siedziba spółki na tych samych warunkach, jakie stosuje się do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 57

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ważnie oddanych głosów, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia lub, w przypadku ich braku, przepisy prawa stosowanego do spółek akcyjnych Państwa Członkowskiego, w którym SE ma swoją statutową siedzibę, wymagają znaczącej większości.

Artykuł 58

Do oddanych głosów nie można zaliczyć głosów przypisanych akcjom, których posiadacze nie wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się od oddania głosu lub zwrócili pustą lub uszkodzoną kartę do głosowania.

Artykuł 59

1. Zmiany Statutu SE wymagają uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością głosów, która nie może wynosić mniej niż dwie trzecie głosów oddanych, chyba że prawo, które stosuje się do spółek akcyjnych w Państwie Członkowskim, w którym SE ma swoją statutową siedzibę, dopuszcza bardziej surowe warunki podjęcia uchwały.

2. Każde Państwo Członkowskie może jednakże ustanowić, że zwykła większość głosów określona w ust. 1 wystarczy, o ile przynajmniej połowa subskrybowanego kapitału akcyjnego SE jest reprezentowana.

3. Każda zmiana w Statucie SE musi zostać opublikowana zgodnie z art. 13.

Artykuł 60

1. Jeżeli w SE istnieje wiele rodzajów akcji, to każda uchwała walnego zgromadzenia wymaga jeszcze oddzielnego głosowania w odniesieniu do każdego rodzaju akcji, których szczególne prawa mogą zostać naruszone przez tę uchwałę.

2. W przypadku, gdy uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości głosów określonych w art. 59 ust. 1 lub 2, większość ta wymagana jest również do oddzielnego głosowania w odniesieniu do każdego rodzaju akcji, których szczególne prawa mogą być naruszone przez tę uchwałę.

TYTUŁ IV

SPRAWOZDANIAE FINANSOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Artykuł 61

Z zastrzeżeniem art. 62, SE podlega przepisom, które stosuje się do spółek akcyjnych według prawa Państwa Członkowskiego, w którym SE ma statutową siedzibę, dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych oraz, gdzie jest to właściwe, sprawozdań skonsolidowanych, sprawozdań finansowych włącznie z towarzyszącym im sprawozdaniom z działalności jednostki kontroli i opublikowania sprawozdań.

Artykuł 62

1. Jeżeli SE, jest instytucją kredytową lub finansową to podlega ona, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego, w którym SE ma swoją siedzibę, w wykonaniu dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe [9] w kwestii rocznych sprawozdań finansowych oraz, gdzie jest to właściwe, sprawozdań skonsolidowanych, włącznie z towarzyszącym im sprawozdaniem rocznym oraz procedurą kontrolną i publikacją tych sprawozdań.

2. Jeżeli SE jest przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym to podlega ona, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego, w którym mieści się siedziba SE, ustanowionymi w wykonaniu dyrektywy Rady 91/674/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń [10], w odniesieniu do opracowywania rocznych oraz, gdzie jest to stosowne, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, włącznie z towarzyszącym im sprawozdaniem rocznym oraz procedurą kontrolną i publikacją tych sprawozdań.

TYTUŁ V

ROZWIĄZANIE, LIKWIDACJA, NIEWYPŁACALNOŚĆ I WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI

Artykuł 63

W odniesieniu do rozwiązania, likwidacji, niewypłacalności, wstrzymania płatności i podobnych procedur, SE podlega przepisom prawa, które miałyby zastosowanie do spółek akcyjnych, które powstały zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mieści się siedziba SE; niniejsze stosuje się także w stosunku do przepisów dotyczących podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie.

Artykuł 64

1. W przypadku, gdy SE nie spełnia wymagań określonych w art. 7, Państwo Członkowskie, w którym mieści się statutowa siedziba SE, podejmuje właściwe działania w celu zobowiązania SE do zakończenia niezgodnego z prawem stanu w określonym terminie:

a) poprzez ponowne ustanowienie jej siedziby zarządu w Państwie Członkowskim, w którym mieści się jej statutowa siedziba lub

b) poprzez przeniesienie statutowej siedziby przy zastosowaniu procedury ustalonej w art. 8.

2. Państwo Członkowskie, w którym mieści się statutowa siedziba SE, podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że SE, która nie zakończy niezgodnego z prawem stanu zgodnie z ust. 1, zostanie zlikwidowana.

3. Państwo Członkowskie, w którym mieści się siedziba SE musi zapewnić możliwość wniesienia sądowego środka odwoławczego w odniesieniu do wszelkich stwierdzonych naruszeń art. 7. Środki te będą miały skutek zawieszający procedur ustanowionych w ust. 1 i 2.

4. W przypadku, gdy z inicjatywy organów lub innych zainteresowanych stron ustala się, że SE ma swoją siedzibę zarządu w Państwie Członkowskim z naruszeniem art. 7, organy tego Państwa Członkowskiego niezwłocznie zawiadamiają o tym Państwo Członkowskie, w którym SE ma swoją statutową siedzibę.

Artykuł 65

Bez uszczerbku dla przepisów prawa krajowego wymagającego dodatkowej publikacji, rozpoczęcie i zakończenie procedur rozwiązania, likwidacji, niewypłacalności, wstrzymanie płatności spółki oraz jakakolwiek decyzja o kontynuowaniu prowadzenia działalności musi zostać opublikowana zgodnie z art. 13.

Artykuł 66

1. SE może zostać przekształcona w spółkę akcyjną, podlegającą prawu Państwa Członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę. Uchwała dotycząca przekształcenia nie może zostać podjęta przed upływem dwóch lat od zarejestrowania SE lub przed zatwierdzeniem dwóch pierwszych sprawozdań finansowych na dzień kończący rok gospodarczy.

2. Przekształcenie SE w spółkę akcyjną nie prowadzi do rozwiązania spółki, ani do powstania nowej osoby prawnej.

3. Organ zarządzający lub administracyjny SE sporządza plan przekształcenia i sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia oraz wskazujące na konsekwencje przyjęcia formy spółki akcyjnej dla akcjonariuszy i pracowników.

4. Plan przekształcenia musi zostać opublikowany, zgodnie z procedurą, określoną przez prawo każdego z Państw Członkowskich, na podstawie art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, przynajmniej na miesiąc przed walnym zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia uchwały w tej kwestii.

5. Przed walnym zgromadzeniem, określonym w ust. 6, jeden lub kilku niezależnych biegłych wyznaczonych lub zatwierdzonych zgodnie z przepisami prawa krajowego, przyjętymi w wykonaniu art. 10 dyrektywy 78/855/EWG przez sąd lub organ administracyjny w Państwie Członkowskim, w których SE podlega przekształceniu w spółkę akcyjną, zaświadczają, że spółka ta dysponuje wartością majątkową na równi z jej kapitałem.

6. Walne zgromadzenie SE zatwierdza plan przekształcenia wraz ze Statutem spółki akcyjnej. Uchwałę walnego zgromadzenia podejmuje się zgodnie z przepisami prawa krajowego przyjętymi w wykonaniu art. 7 dyrektywy 78/855/EWG.

TYTUŁ VI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Artykuł 67

1. Jeżeli i tak długo, jak trzeci etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) nie stosuje się do Państwa Członkowskiego, można stosować w odniesieniu do SE, mającej swoją statutową siedzibę na jego terytorium, te same przepisy, które dotyczą spółek akcyjnych, objętych tym ustawodawstwem w odniesieniu do sposobu wyrażania ich kapitału. SE może, w każdym przypadku, wyrazić swój kapitał również w EUR. W takich przypadkach kurs przeliczeniowy waluty krajowej na EUR to kurs ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc powstania SE.

2. Jeżeli i tak długo, jak trzeci etap UGW nie stosuje się do Państwa Członkowskiego, w którym SE ma swoją statutową siedzibę, SE może jednak sporządzić i opublikować roczne sprawozdanie finansowe i, gdzie stosowne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe w EUR. Państwo Członkowskie może zażądać, aby roczne sprawozdanie finansowe i, gdzie właściwe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i opublikowane w walucie krajowej na tych samych warunkach jak te, ustanowione są dla spółek akcyjnych, podległych prawu tego Państwa Członkowskiego. Nie przesądza to o dodatkowej możliwości przyznanej SE, związanej z opublikowaniem sprawozdania finansowego i, gdzie jest to właściwe, skonsolidowanego sprawozdania finansowego w EUR, zgodnie z dyrektywą Rady 90/604/EWG z dnia 8 listopada 1990 r., zmieniająca dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i dyrektywę 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie zwolnień dotyczących małych i średnich spółek oraz ogłaszania sprawozdań finansowych wyrażonych w ecu [11].

TYTUŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 68

1. Państwa Członkowskie podejmą wszelkie właściwe przygotowania, aby nadać moc obowiązującą niniejszemu rozporządzeniu.

2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza właściwe organy w rozumieniu art. 8, 25, 26, 54, 55 i 64. Następnie zawiadamia o tym Komisję i inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 69

Najpóźniej pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, jak również ewentualnych propozycji zmian, jeśli jest to właściwe. Sprawozdanie w szczególności przeanalizuje właściwość:

a) dopuszczenia umiejscowienia siedziby zarządu i statutowej siedziby SE w różnych Państwach Członkowskich;

b) poszerzenia koncepcji łączenia się spółek w art. 17 ust. 2 w celu dopuszczenia również innych rodzajów łączenia się spółek, niż te określone w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 dyrektywy 78/855/EWG;

c) ponownego przeanalizowania klauzuli właściwości miejscowej sądu art. 8 ust. 16 w świetle wszelkich przepisów, jakie mogły zostać włączone do Konwencji brukselskiej z 1968 r. lub jakichkolwiek dokumentów przyjętych przez Państwa Członkowskie lub Radę, zastępujących tę Konwencję;

d) dopuszczenia przepisów Statutu SE, przyjętych przez Państwo Członkowskie w wykonaniu upoważnień, przyznanych Państwom Członkowskim na podstawie niniejszego rozporządzenia lub na podstawie prawa, przyjętego w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do SE, które różni się od tych przepisów lub je uzupełnia, nawet jeśli nie byłyby one dopuszczone przez Statut spółki akcyjnej, mającej siedzibę w Państwie Członkowskim.

Artykuł 70

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 8 października 2001 r.

W imieniu Rady

L. Onkelinx

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 263 z 16.10.1989, str. 41 i Dz.U. C 176 z 8.7.1991, str. 1.

[2] Opinia z dnia 4 września 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 124 z 21.5.1990, str. 34.

[4] Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 22.

[5] Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 40. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez Akt Przystąpienia z 1994 r.

[6] Dz.U. L 65 z 14.3.1968, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez Akt Przystąpienia z 1994 r.

[7] Dz.U. L 295 z 20.10.1978, str. 36. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez Akt Przystąpienia z 1994 r.

[8] Druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona przez Akt Przystąpienia z 1994 r.

[9] Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1.

[10] Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 7.

[11] Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 57.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

SPÓŁKI AKCYJNE WYMIENIONE W ART. 2 UST 1

BELGIA:

la société anonymede naamloze vennootschap

DANIA:

aktieselskaber

NIEMCY:

die Aktiengesellschaft

GRECJA:

ανώνυμη εταιρία

HISZPANIA:

la sociedad anónima

FRANCJA:

la société anonyme

IRLANDIA:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

WŁOCHY:

società per azioni

LUKSEMBURG:

la société anonyme

NIDERLANDY:

de naamloze vennootschap

AUSTRIA:

die Aktiengesellschaft

PORTUGALIA:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

FINLANDIA:

julkinen osakeyhtiöpublikt aktiebolag

SZWECJA:

publikt aktiebolag

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

SPÓŁKI AKCYJNE I Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMIENIONE W ART. 2 UST 2

BELGIA:

,

la société privée à responsabilité limitéebesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DANIA:

,

anpartselskaber

NIEMCY:

,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GRECJA:

ανώνυμη εταιρία

εταιρία περιορισμένης ευτύνης

HISZPANIA:

,

la sociedad de responsabilidad limitada

FRANCJA:

,

la société à responsabilité limitée

IRLANDIA:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital

WŁOCHY:

,

società a responsabilità limitata

LUKSEMBURG:

,

la société à responsabilité limitée

NIDERLANDY:

,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUSTRIA:

,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PORTUGALIA:

,

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

FINLANDIA:

osakeyhtiö

aktiebolag

SZWECJA:

aktiebolag

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital

--------------------------------------------------

Top