Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1638

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1638/2001 z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż Atlantyk Północny, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

OJ L 222, 17.8.2001, p. 29–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 99 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 99 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1638/oj

32001R1638Dziennik Urzędowy L 222 , 17/08/2001 P. 0029 - 0052


Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1638/2001

z dnia 24 lipca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż Atlantyk Północny, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż Atlantyk Północny, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych [1], w szczególności jego art. 2 ust. 5 oraz art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dziewiąte spotkanie Konferencji Stron Konwencji w sprawie Międzynarodowego Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory (CITES) w 1994 r. domagało się monitorowania połowów oraz danych dotyczących handlu rybami z gatunku spodoustych (rekiny, raje, płaszczki), przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz przez regionalne agencje ds. rybołówstwa.

(2) FAO we współpracy z odpowiednimi regionalnymi agencjami ds. rybołówstwa ustanowiło wykaz gatunków ryb spodoustych, w odniesieniu do których powinny być zbierane statystyki połowowe na kwestionariuszach systemu Statlant.

(3) Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2597/95 przewiduje, że Państwa Członkowskie przy wcześniejszym zatwierdzeniu Eurostatu mogą przedłożyć dane w różnej formie albo przy pomocy różnych środków komunikacji, innych niż wymienione w załączniku V do rozporządzenia.

(4) Niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przedłożenie danych w różnej formie albo przy pomocy różnych środków komunikacji, innych niż określone w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 2597/95 (odpowiednik wyżej wymienionych kwestionariuszy Statlant).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolnych, ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG [2],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik 4 do rozporządzenia (WE) nr 2597/95 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie mogą przedłożyć dane w formacie określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2001 r.

W imieniu Komisji

Pedro Solbes Mira

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 270 z 13.11.1995, str. 1.

[2] Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ GATUNKÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DANE DLA KAŻDEGO GŁÓWNEGO OBSZARU POŁOWOWEGO

Gatunkami wymienionymi poniżej są gatunki, których połowy zarejestrowano w urzędowych statystykach. Państwa Członkowskie powinny przekazywać dane odnoszące się do każdego ze zidentyfikowanych gatunków, o ile takie dane są dostępne. Jeśli poszczególne gatunki nie mogą być zidentyfikowane, dane powinny zostać uśrednione oraz przekazane w pozycji zapewniającej najwyższy stopień szczegółowości.

Uwaga:

"n.e.i." jest skrótem od "gdzie indziej nieokreślone".

B.Atlantyk środkowo-wschodni (Główny obszar połowowy 34)

Nazwa polska | Identyfikator 3-literowy | Nazwa naukowa |

Węgorz europejski | ELE | Anguilla anguilla |

Alozy (gdzie indziej nieokreślone) | SHZ | Alosa spp. |

Ilisza afrykańska | ILI | Ilisha africana |

Płastugokształtne | FLX | Pleuronectiformes |

Skarpiowate | LEF | Bothidae |

Sola zwyczajna | SOL | Solea vulgaris |

Kunatka | CET | Dicologoglossa cuneata |

Solowate | SOX | Soleidae |

Ciosankowate | TOX | Cynoglossidae |

Smuklica | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis |

Smuklica (gdzie indziej nieokreślone) | LEZ | Lepidorhombus spp. |

Widlak biały | GFB | Phycis blennoides |

Bielmik | BIB | Trisopterus luscus |

Błękitek | WHB | Micromesistius poutassou |

Morszczuk europejski | HKE | Merluccius merluccius |

Morszczuk senegalski | HKM | Merluccius senegalensis |

Morszczuki (gdzie indziej nieokreślone) | HKX | Merluccius spp. |

Dorszokształtne | GAD | Gadiformes |

Ariiusowate (Zębacze) (gdzie indziej nieokreślone) | CAX | Ariidae |

Konger | COE | Conger conger |

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone) | COX | Congridae |

Bekaśnik | SNS | Macrorhamphosus scolopax |

Beryksowate | ALF | Beryx spp. |

Piotrosz | JOD | Zeus faber |

Piotrosz amerykański | JOS | Zenopsis conchifer |

Kaproszowate | BOR | Caproidae |

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone) | DPX | Perciformes |

Granik wielki | GPD | Epinephelus guaza |

Granik szary | GPW | Epinephelus aeneus |

Graniki | GPX | Epinephelus spp. |

Wrakoń | WRF | Polyprion americanus |

Strzepielowate | BSX | Serranidae |

Labraks centkowany | SPU | Dicentrarchus punctatus |

Labraks | BSS | Dicentrarchus labrax |

Latarniki | BIG | Priacanthus spp. |

| APO | ApogonidaeApogonowate (gdzie indziej nieokreślone) |

Latilusowate | TIS | Branchiostegidae |

Kraśniakowate | EMT | Emmelichthyidae |

Lucjany | SNA | Lutjanus spp. |

Lucjanowate | SNX | Lutjanidae |

Parma | GBR | Plectorhinchus mediterraneus |

Luszcz | BGR | Pomadasys incisus |

Luszcz szary | BUR | Pomadasys jubelini |

Otoperka | GRB | Brachydeuterus auritus |

Luszczowate | GRX | Haemulidae (= Pomedasyidae) |

Kulbinowate | DRU | Sciaena spp. |

Drum | COB | Umbrina cirrosa |

Kulbak czarny | MGR | Argyrosornus regius |

Pelin | DRS | Pteroscion peli |

Pseudotolithus brachygnatus | CKL | Pseudotolithus brachygnatus |

Korwin kapitański | PSS | Pseudotolithus senegalensis |

Korwin szary | PSE | Pseudotolithus elongatus |

Korwiny | CKW | Pseudotolithus spp. |

Kulbinowate | CDX | Sciaenidae |

Morlesz boga | SBR | Pagellus bogaraveo |

Morlesz szkarłatny | PAC | Pagellus erythrinus |

Morlesz krwisty | SBA | Pagellus acarne |

Morlesz afrykański | PAR | PagelIus bellottii |

Morlesze | PAX | Pagellus spp. |

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone) | SRG | Diplodus spp. |

Kielczak wielkooki | DEL | Dentex macrophthalmus |

Kielec właściwy | DEC | Dentex dentex |

Kielczak angolański | DEA | Dentex angolensis |

Kielczak kongijski | DNC | Dentex congoensis |

Kielczanki (gdzie indziej nieokreślone) | DEX | Dentex spp. |

Kantar | BRB | Spondyliosoma cantharus |

Oblada | SBS | Oblada melanura |

Pagrus pręgacz | BSC | Sparus caeruleostictus |

Pagrus różowy | RPG | Sparus pagrus |

Dorada | SBG | Sparus auratus |

Pikarele (Sparusy, Pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone) | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Bops | BOG | Boops boops |

Prażmowate | SBX | Sparidae |

Pikarele | PIC | Spicara spp. |

Barweny | MUX | Mullus spp. |

Sułtanka mauretańska | GOA | Pseudopeneus prayensis |

Barwenowate | MUM | Mullidae |

Drepana afrykańska | SIC | Drepane africana |

Szpadelkowate | SPA | Ephippidae |

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone) | PRC | Percoidei |

Brotula | BRD | Brotula barbata |

Pokolcowate | SUR | Acanthuridae |

Kurkowate | GUX | Triglidae |

Rogatnicowate | TRI | Balistidae |

Żabnica | MON | Lophius piscatorius |

Żabnicowate | ANF | Lophiidae |

Belonowate | BEN | Belonidae |

Ryby latające | FLY | Exocoetidae |

Barrakudowate | BAR | Sphyraena spp. |

Loban | MUF | Mugil cephalus |

Wiciak | TGA | Polydactylus quadrifilis |

Wiciak brodaty | GAL | Galeoides decadactylus |

| PET | Pentenemus quinquarius |

Wiciakowate | THF | Polynemidae |

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone) | PPX | Perciformes |

Lufar | BLU | Pomatomus saltatrix |

Rachica | CBA | Rachycentron canadum |

Ostrobok pospolity | HOM | Trachurus trachurus |

Ostrobok | JAX | Trachurus spp. |

Ostrobok | SDX | Decapterus spp. |

Karanks | CVJ | Caranx hippos |

Karanks chropik | HMV | Decapterus rhonchus |

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone) | TRE | Caranx spp. |

Selena afrykanska | LUK | Selene dorsalis |

Sierpiki | POX | Trachinotus spp. |

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone) | AMX | Seriola spp. |

Amia, Lichia | LEE | Lichia amia |

Żółcik | BUA | Chloroscombrus chrysurus |

Koryfena | DOL | Coryphaena hippurus |

Żuwak fiatola | BLB | Stromateus fiatola |

Żuwakowate | BUX | Stromateidae |

Albula | BOF | Albula vulpes |

Sardynela atlantycka | SAA | SardineIla aurita |

Sardynela maderska | SAE | Sardinella madeirensis |

Sardynele | SIX | Sardinella spp. |

Etmaloza | BOA | Ethmalosa fimbriata |

Sardynka europejska | PIL | Sardina pilchardus |

Sardela europejska | ANE | Engraulis encrasicolus |

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone) | CLU | Clupeoidei |

Pelamida | BON | Sarda sarda |

Orcyn | BOP | Orcynopsis unicolor |

Waho | WAH | Acanthocybium solandri |

Makrela zachodnioafrykańska | MAW | Scomberomorus tritor |

Tazar | FRZ | Auxis tharard, A rochei |

Tuńczyk czerwony | BFT | Thunnus thynnus |

Thunnus alalunga | ALB | Thunnus alalunga |

Tuńczyk żółtopłetwy | YFT | Thunnus albacares |

Opastun | BET | Thunnus obesus |

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone) | TUN | Thunnini |

Piłowate | SAW | Pristidae |

Żaglica | SAI | Istiophorus albicans |

Makaira niebieska | BUM | Makaira nigricans |

Marlin atlantycki | WHM | Tetrepturus albidus |

Żaglicowate | BIL | Istiopboridae |

Włócznik | SWO | Xiphias gladius |

Makrelowce | TUX | Scombroidei |

Pałasz | LHT | Trichiurus lepturus |

Pałasz ogoniasty | SFS | Lepidopus caudatus |

Pałasz czarny | BSF | Aphanopus carbo |

Pałaszowate | CUT | Trichiuridae |

Makrela japońska | MAS | Scomber japonicus |

Makrela atlantycka | MAC | Scomber scombrus |

Makrele | MAZ | Scomber spp. |

Makrelowce | MKX | Scombroidei |

Kosogon | ALV | Alopias vulpinus |

Alopias | BTH | Alopias superciliosus |

Brak polskiej nazwy | MAK | Isurus spp. |

Rekin błękitny | BSH | Prionace glauca |

Żarłacz jedwabisty | FAL | Carcharhinus falciformis |

Ryba młot | SPZ | Sphyrna zygaena |

Głowomłot tropikalny | SPL | Sphyrna lewini |

Młotowate | SPY | Sphyrnidae |

Liksa | SCK | Dalatias licha |

Rochowate | GTF | Rhinobatidae |

Mustelowate | SDV | Mustelus spp. |

Rajokształtne | SRX | Rajiformes |

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone) | SKX | Elasmobranchii |

Kostnoszkieletowe ryby morskie | MZZ | Osteichthyes |

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRA | Reptantia |

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone) | SLV | Panulirus spp. |

Langusty (gdzie indziej nieokreślone) | CRW | Palinurus spp. |

Homarzec | NEP | Nephrops norvegicus |

Homar europejski | LBE | Homarus gammarus |

Krewetka | TGS | Penaeus kerathurus |

Krewetka natalska | SOP | Penaeus notialis |

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone) | PEN | Penaeus spp. |

Krewetka głębokowodna | DPS | Parapenaeus longirostris |

Krewetka gwinejska | GUS | Parapenaeopsis atlantica |

Krewetka edwarda | SSH | Plesiopenaeus edwardsianus |

Krewetkowate | PAL | Palaemonidae |

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone) | DCP | Natantia |

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRU | Crustacea |

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone) | GAS | Gastropoda |

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone) | OYC | Crassostrea spp. |

Omułkowate (gdzie indziej nieokreślone) | MSX | Mytilidae |

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone) | CEP | Cephalopoda |

Mątwa pospolita | CTC | Sepia officinalis |

Mątwy | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmary loligo (K. pospolite) | SQC | Loligo spp. |

Ośmiornica pospolita | OCC | Octopus vulgaris |

Ośmiornicowate | OCT | Octopodidae |

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone) | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | MOL | Mollusca |

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | TTX | Testudinata |

Morze Śródziemne oraz Morze Czarne (Główny obszar połowowy nr 37)

Nazwa polska | Identyfikator 3-literowy | Nazwa naukowa |

Jesiotrowate (gdzie indziej nieokreślone) | STU | Acipenseridae |

Węgorz europejski | ELE | Anguilla anguilla |

Parposz czarnomorski | SHC | Alosa pontica |

Alozy | SHD | Alosa spp. |

Kilka zwyczajna, Tiulka, Tiulka czarnomorskoazowska | CLA | Clupeonella cultriventris |

Pleuronectiformes | FLX | Pleuronectiformes |

Soletka | PLE | Pleuronectes platessa |

| FLE | Platichthys flesusPlatichthys flesus |

Sola, Sola zwyczajna | SOL | Solea vulgaris |

Solowate (gdzie indziej nieokreślone) | SOO | Solea spp. |

Smuklica | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis |

Smuklica czteroplama | LEZ | Lepidorhombus spp. |

Skarp, Turbot | TUR | Psetta maxima |

Skarp czarnomorski | TUB | Psetta maeotica |

Widlak biały | GFB | Phycis blennoides |

Okowiel | POD | Trisopterus minutus |

Bielmik | BIB | Trisopterus luscus |

Błękitek | WHB | Micromesistius poutassou |

Witlinek | WHG | Merlangius merlangus |

Morszczuk wielkooki | HKE | Merluccius merluccius |

Dorszokształtne | GAD | Gadiformes |

Argentyny (Srebrzyki) | ARG | Argentina spp. |

Sauryda wielkołuska | LIB | Saurida undosquamis |

Jaszczurnikowate | LIX | Synodontidae |

Konger | COE | Conger conger |

Kongerowate | COX | Congridae |

Piotrosz, Paszczak | JOD | Zeus faber |

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone) | DPX | Perciformes |

Granik wielki | GPD | Epinephelus guaza |

Granik szary | GPW | Epinephelus aeneus |

Graniki (gdzie indziej nieokreślone) | GPX | Epinephelus spp. |

Wrakoń | WRF | Polyprion americanus |

Kabryl | CBR | Serranus cabrilla |

Strzepielowate | BSX | Serranidae |

Labraks, Moren, Moron | BSS | Dicentrarchus labrax |

Labraksy (Morony) | BSE | Dicentrarchus spp. |

Parma | GBR | Plectorhinchus mediterraneus |

Kulbiny | DRU | Sciaena spp. |

Drum | COB | Umbrina cirrosa |

Kulbin | MGR | Argyrosomus regius |

Kulbinowate | CDX | Sciaenidae |

Bogar, Morlesz, Morlesz bogar | SBR | Pagellus bogaraveo |

Morlesz szkarłatny | PAC | Pagellus erythrinus |

Morlesz krwisty | SBA | Pagellus acarne |

Morlesze | PAX | Pagellus spp. |

Sargus | SWA | Diplodus sargus |

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone) | SRG | Diplodus spp. |

Kielczak wielkooki, Kielczak | DEL | Dentex macrophthalmus |

Kielec właściwy | DEC | Dentex dentex |

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone) | DEX | Dentex spp. |

Kantar | BRB | Spondyliosoma cantharus |

Oblada | SBS | Oblada melanura |

Gowik, Pagrus, Pagrus różowy | RPG | Sparus pagrus |

Dorada | SBG | Sparus auratus |

Pikarele (Sparusy, Pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone) | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Bops | BOG | Boops boops |

Morlesz pręgowany | SSB | Lithognithus mormyrus |

Salpa | SLM | Sarpa salpa |

Prażmowate | SBX | Sparidae |

Pikarel plamisty | BPI | Spicara maena |

Pikarele | PIC | Spicara spp. |

Barwena | MUR | Mullus surmuletus |

Barbata | MUT | Mullus barbatus |

Barweny | MUX | Mullus spp. |

Ostrosz drakon, Ostrosz | WEG | Trachinus draco |

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone) | PRC | Percoidei |

Dobijaki, Tobiasze | SAN | Ammodytes spp. |

Chimerowate | SPI | Siganus spp. |

Babki | GOB | Gobius spp. |

Babkowate | GPA | Gobiidae |

Skorpenowate | SCO | Scorpaenidae |

Kurek jeżuk | GUN | Trigia lyra |

Kurkowate | GUX | Triglidae |

Żabnica, Nawęd, Żabnica nawęd, Diabeł morski, | MON | Lophius piscatorius |

Żabnicowate | ANF | Lophiidae |

Belona pospolita, Belona, Bocian morski | GAR | Belone belone |

Barrakudowate | BAR | Sphyraena spp. |

Cefal, Mugil cefal, Loban | MUF | Mugil cephalus |

Aterynowate | SIL | Atherinidae |

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone) | PPX | Perciformes |

Tassergal, Lufar | BLU | Pomatomus saltatrix |

Ostrobok pospolity, Ostrobok | HOM | Trachurus trachurus |

Ostrobok śródziemnomorski | HMM | Trachurus mediterraneus |

Ostrobok | JAX | Trachurus spp. |

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone) | TRE | Caranx spp. |

Seriola, Seriola olbrzymia | AMB | Seriola dumerili |

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone) | AMX | Seriola spp. |

Amia, Lichia | LEE | Lichia amia |

Ostrobokowate | CGX | Carangidae |

Brama | POA | Brama brama |

Koryfena | DOL | Coryphaena hippurus |

Sardynele | SIX | Sardinella spp. |

Sardynka, Sardynka europejska | PIL | Sardina pilchardus |

Szprot | SPR | Sprattus sprattus |

Sardela, Sardela europejska, Chamsa | ANE | Engraulis encrasicolus |

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone) | CLU | Clupeoidei |

Pelamida | BON | Sarda sarda |

Orcyn | BOP | Orcynopsis unicolor |

Tazar, Tuńczyk makrelowy | FRZ | Auxis thazard A. rochei |

Tunek, Tunek atlantycki | LTA | Euthynnus alletteratus |

Bonito, Tuńczyk pasiasty, Tuńczyk skoczek | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Tuńczyk, Tuńczyk pospolity, Tuńczyk zwykły, Tuńczyk błękitnopłetwy, Tuńczyk niebieskopłetwy, Ton, Tuńczyk czerwony | BFT | Thunnus thynnus |

Albakora, Tuńczyk biały, Tuńczyk albakora, Germon, Tuńczyk długopłetwy | ALB | Thunnus alalunga |

Opastun | BET | Thunnus obesus |

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone) | TUN | Thunnini |

Żaglica | SAI | Istiophorus albicans |

Żaglicowate | BIL | Istiophoridae |

Włócznik, Ryba miecz | SWO | Xiphias gladius |

Makrelowce | TUX | Scombroidei |

Kulbin | SFS | Lepidopus caudatus |

Kolias, Makrela japońska, Makrela kolias | MAS | Scomber iaponicus |

Makrela, Makrela atlantycka | MAC | Scomber scombrus |

Makrele | MAZ | Scomber spp. |

Makrelowce | MKX | Scombroidei |

Długoszpar, Żarłacz olbrzymi, Rekin gigantyczny, Rekin olbrzymi | BSK | Cetorhinus maximus |

Kosogon | ALV | Alopias vulpinus |

Ostronos | SMA | Isurus oxyrinchus |

Piłogon, Pilak | SHO | Galeus melastomus |

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary | BSH | Prionace glauca |

Żarłacz brunatny atlantycki | CCP | Carcharhinus plumbeus |

Rekin młot, Głowomłot pospolity, Ryba młot | SPZ | Sphyrna zygaena |

Głowomłot tropikalny | SPL | Sphyrna lewini |

| QUB | Squalus blainvillei |

Kewaczo, Koleń kewaczo | GUP | Centrophorus granulosus |

Liksa | SCK | Dalatias licha |

Kolczak, Kolczak czarny | ETX | Etmopterus spinax |

Raja nabijana, Raja ciernista, Płaszczka nabijana | RJC | Raja clavata |

Ogończa pastynak, Ogończa | JDP | Dasyatis pastinaca |

Lamna, Żarłacz śledziowy | POR | Lamna nasus |

Rekinki | SCL | Scyliorhinus spp. |

Mustele | SDV | Mustelus spp. |

Koleń | DGS | Squalus acanthias |

Koleniowate | DGX | Squalidae |

Ryna | AGN | Squatina squatina |

Aniołowate, Skwatowate | ASK | Squatinidae |

Brak nazwy polskiej | SHX | Squaliformes |

Rochowate | GTF | Rhinobatidae |

Raje | SKA | Raja spp. |

Rajokształtne | SRX | Rajiformes |

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone) | SKX | Elasmobranchii |

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | MZZ | Osteichthyes |

Kieszeniec | CRE | Cancer pagurus |

Raczyniec estuariowy | CMR | Carcinus aestuaria |

Pająk morski | SCR | Maja squinado |

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRA | Reptantia |

Atlantrop | PSL | Palinurus mauritanicus |

Langusta | SLO | Palinurus elephas |

Langusty (gdzie indziej nieokreślone) | CRW | Palinurus spp. |

Homarzec | NEP | Nephrops norvegicus |

Homar europejski | LBE | Homarus gammarus |

Krewetka | TGS | Penaeus kerathurus |

Krewetka głębokowodna | DPS | Parapenaeus Iongirostris |

Krewetka edwarda | SSH | Plesiopenaeus edwardsianus |

Krewetka | ARA | Aristeus antennatus |

Krewetka pospolita | CPR | Palaemon serratus |

Krewetka pospolita | CSH | Crangon crangon |

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone) | DCP | Natantia |

Brak polskiej nazwy | MTS | Squillia mantis |

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRU | Crustacea |

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone) | GAS | Gastropoda |

Pobrzeżek | PEE | Littorina littorea |

Ostryga jadalna | OYF | Ostrea edulis |

Ostryga | OYG | Crassostrea gigas |

Omułek śródziemnomorski | MSM | Mytilus galloprovincialis |

Przegrzebek pospolity (P. św. Jakuba) | SJA | Pecten jacobeus |

Rozkolce | MUE | Murex spp. |

Sercówka jadalna (S. lamarcka) | COC | Cardium edule |

Wenus | SVE | Venus (= Chamelea) gallina |

Brak polskiej nazwy | CTG | Ruditapes decussatus |

Brak polskiej nazwy | CTS | Tapes pullastra |

Brak polskiej nazwy | TPS | Tapes spp. |

Urąbki | DON | Donax spp. |

Małże różnozębne | RAZ | Solen spp. |

Małże (gdzie indziej nieokreślone) | CLX | Bivalvia |

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone) | CEP | Cephalopoda |

Mątwa pospolita | CTC | Sepia officinalis |

Mątwy | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmary loligo (K. pospolite) | SQC | Loligo spp. |

Kalmar todarodes | SQE | Todarodes sagittatus sagitt. |

Ośmiornica pospolita | OCC | Octopus vulgaris |

Ośmiornica | OCM | Eledone spp. |

Ośmiornicowate | OCZ | Octopodidae |

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone) | SQU | Loliginidae Ommastrephidae |

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | MOL | Mollusca |

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | TTX | Testudinata |

Brak nazwy polskiej | SSG | Microcosmus sulcatus |

Jeżowiec skalny | URM | Paracentrotus lividus |

Meduzy | JEL | Phopilema spp. |

Południowo–zachodni Atlantyk (Główny obszar połowowy nr 41)

Nazwa polska | Identyfikator 3-literowy | Nazwa naukowa |

Alozy (gdzie indziej nieokreślone) | SHZ | Alosa spp. |

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | FLX | Pleuronectiformes |

Poskarpy | BAX | Paralichthys spp. |

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone) | TOX | Cynoglossidae |

Salilota patagońska | SAO | Salilota australis |

Morowate | MOR | Moridae |

Widlak brazylijski | HKU | Urophycis brasiliensis |

Błękitek falklandzki, Błękitek południowy | POS | Micromesistius australis |

Morszczuk argentyński | HKP | Merluccius hubbsi |

Morszczuk falklandzki | HPA | Merluccius polylepis |

Morszczukowate (gdzie indziej nieokreślone) | HKX | Merluccius spp. |

Miruna patagonska, Makruronus | GRM | Macruronus magellanicus |

Miruny | GRS | Macruronus spp. |

Buławiki | GRV | Macrourus spp. |

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | GAD | Gadiformes |

Ariiusowate (gdzie indziej nieokreślone) | CAX | Ariidae |

Sauryda tumbil | LIG | Saurida tumbil |

Konger argentynski | COS | Conger orbignyanus |

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone) | DPX | Perciformes |

Żuchwiaki (gdzie indziej nieokreślone) | ROB | Centropomus spp. |

Perki | GPB | Mycteroperca spp. |

Granik morio | GPR | Epinephelus mario |

Graniki (gdzie indziej nieokreślone) | GPX | Epinephelus spp. |

Meru brazylijski, Strzępiel brazylijski | BSZ | Acanthistius brasilianus |

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone) | BSX | Serranidae |

Lucjan purpurowy | SNC | Lutjanus purpureus |

Chryzor | SNY | Ocyurus chrysurus |

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone) | SNX | Lutjanidae |

Konodon | BRG | Conodon nobilis |

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone) | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) |

Cynoscion | SWF | Cynoscion striatus |

Kulbińce (gdzie indziej nieokreślone) | WKX | Cynoscion spp. |

Mikun | CKA | Micropogonias undulatus |

Umbryna amerykańska | KGB | Menticirrhus americanus |

Drum argentyński | CKY | Urnbrina canasai |

Makrodon | WKK | Macrodon ancylodon |

Chroma | BDM | Pogonias cromis |

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone) | CDX | Sciaenidae |

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone) | SRG | Diplodus spp. |

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone) | DEX | Dentex spp. |

Gowik, Pagrus, Pagrus różowy | RPG | Sparus pagrus |

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone) | SBX | Sparidae |

Barwena | MUX | Mullus spp. |

Kastanieta | CTA | Cheilodactylus bergi |

Okonie piaskowe | SPB | Pinguipes spp. |

Plaskogłów brazylijski | FLA | Percophis brasiliensis |

Elegina | BLP | Eleginops maclovinus |

Antar patagoński, Kłykacz | TOP | Dissostichus eleginoides |

Nototenia żółta | NOG | Notothenia gibbenfrons |

Nototenia skwama, Skwama | NOS | Notothenia squamifrons |

Żółtopiórka | NOT | Patagonotothen brevicauda |

Nototenia falklandzka | PAT | Patagonotothen longipes ramsai |

Nototeniowate (gdzie indziej nieokreślone) | NOX | Nototheniidae |

Borel, Szczekacz | SSI | Chaenocephalus aceratus |

Kergulena | ANI | Champsocephalus gunnari |

Bielankowate (gdzie indziej nieokreślone) | ICX | Channichthyidae |

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone) | PRC | Percoidei |

Abadecho, Miętus nowozelandzki | CUS | Genypterus blacodes |

Pompilowate (gdzie indziej nieokreślone) | CEN | Centrolophidae |

Sankor, Sebdak, Sinik | BRF | Helicolenus dactylopterus |

Skorpenowate | SCO | Scorpaenidae |

Kurki | SRA | Prionotus spp. |

Półdziobiec brazylijski | BAL | Hemirhamphus brasiliensis |

Ptaszorowate, Ryby latające (gdzie indziej nieokreślone) | FLY | Exocoetidae |

Barrakudowate | BAR | Sphyraena spp. |

Cefalowate, Mugilowate (gdzie indziej nieokreślone) | MUL | Mugilidae |

Aterynowate | SIL | Atherinidae |

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone) | PPX | Perciformes |

Tassergal, Lufar | BLU | Pometomus saltatrix |

Ostrobok czarny | JAA | Trachurus picturatus |

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone) | JAX | Trachurus spp. |

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone) | TRE | Caranx spp. |

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone) | AMX | Seriola spp. |

Parona | PAO | Parona signata |

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone) | CGX | Carangidae |

Koryfena | DOL | Coryphaena hippurus |

Błyszczyki | BTG | Peprilus spp. |

Żuwakowate | BUX | Stromateidae |

Elops złotawy, Oszczer żółtawy, Oszczer złotawy; | LAD | Elops saurus |

Tarpon | TAR | Tarpon (= Megelops) atlanticus |

Sardynela brazylijska | BSR | Sardinella brasiliensis |

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone) | SIX | Sardinella spp. |

Menhaden brazylijski | MHS | Brevoortia aurea |

Menhaden argentyński | MHP | Brevoortia pectinata |

Śledzianki | SAS | Harengula spp. |

Śledź patagoński (Ś. falklandzki) | FAS | Sprattus fuegensis |

Sardela argentyńska | ANA | Engraulis anchoita |

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone) | ANX | Engraulidae |

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone) | CLU | Clupeoidei |

Pelamida | BON | Sarda sarda |

Solandra, Waho | WAH | Acanthocyhium solandri |

Kawala, Makrela kawala | KGM | Scomberomorus cavalla |

Makrela hiszpańska | SSM | Scomberomorus maculatus |

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone) | KGX | Scomberomorus spp. |

Tazar, Tuńczyk makrelowy | FRZ | Auxis thazard, A. rochei |

Tunek | LTA | Euthynnus alletteratus |

Bonito, Tuńczyk pasiasty, Tuńczyk skoczek | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Tunczyk, Tunczyk pospolity, Tunczyk zwykły, Tunczyk błękitnopłetwy, Tunczyk niebieskopłetwy, Ton, Tuńczyk czerwony | BFT | Thunnus thynnus |

Tuńczyk czarnopłetwy | BLF | Thunnus atlanticus |

Albakora, Tuńczyk biały, Tuńczyk albakora, Germon, Tuńczyk długopłetwy | ALB | Thunnus alalunga |

Tuńczyk południowy, Makoja | SBF | Thunnus maccoyii |

Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk złoty | YFT | Thunnus albacares |

Opastun | BET | Thunnus obesus |

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone) | TUN | Thunnini |

Żaglica | SAI | Istiophorus albicans |

Marlin błękitny, Makaira błękitna, Makaira niebieska | BUM | Makaira nigricans |

Marlin biały, Marlin srebrzysty, Marlin atlantycki | WHM | Tetrapturus albidus |

Żaglicowate | BIL | Istiophoridae |

Włócznik, Ryba miecz | SWO | Xiphias gladius |

Tuńczykowce (gdzie indziej nieokreślone) | TUX | Scornhroidei |

Brak polskiej nazwy | WSM | Thyrsitops lepidopodes |

Pałasz | LHT | Trichiurus lepturus |

Kolias, Makrela japońska, Makrela kolias | MAS | Scomber japonicus |

Alopias | BTH | Alopias superciliosus |

Ostronos | SMA | Isurus oxyrinchus |

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary | BSH | Prionace glauca |

Żarłacz jedwabisty | FAL | Carcharhinus falciformis |

Żarłacz miedziany | BRO | Carcharhinus brachyurus |

Rekin młot, Głowomłot pospolity, Ryba młot | SPZ | Sphyrna zygaena |

Głowomłot tropikalny | SPL | Sphyrna lewini |

Rekin szary, Żarłacz szary | GAG | Galeorhinus galeus |

Koleń | DGS | Squalus acanthias |

Aniołowate, Skwatowate; (gdzie indziej nieokreślone) | ASK | Squatinidae |

Rocha | GUD | Rhinobatis percellens |

Piłowate | SAW | Pristidae |

Hakonosy (gdzie indziej nieokreślone) | ELF | Callorhinchus spp. |

Mustel argentyński | SDP | Mustelus schmitti |

Mustele | SDV | Mustelus spp. |

Żarłacze | LSK | Galeorhinus spp. |

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | SRX | Rajiformes |

Spodouste | SKX | Elasmobranchii |

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | MZZ | Osteichthyes |

Brak polskiej nazwy | CRZ | Callinectes danae |

Brak polskiej nazwy | KCR | Lithodes antarcticus |

Brak polskiej nazwy | PAG | Paralomis granulosa |

Geryons (gdzie indziej nieokreślone) | GER | Geryon spp. |

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRA | Reptantia |

Homar | SLC | Panulirus argus |

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone) | SLV | Panulirus spp. |

Krewetka | ABS | Penaeus aztecus |

Krewetka | PNB | Penaeus brasiliensis |

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone) | PEN | Penaeus spp. |

Brak polskiej nazwy | BOB | Xiphopenaeus kroyeri |

Brak polskiej nazwy | ASH | Arternesia longinaris |

Brak polskiej nazwy | LAA | Pleoticus muelleri |

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone) | DCP | Natantia |

Kryl | KRX | Euphausia superba |

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRU | Crustacea |

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone) | GAS | Gastropoda |

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone) | OYC | Crassostrea spp. |

Brak polskiej nazwy | MSR | Mytilus platensis |

Brak polskiej nazwy | MSC | Aulacornya afer |

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone) | SCX | Pectinidae |

Urąbki | DON | Donax spp. |

Małże (gdzie indziej nieokreślone) | CLX | Bivalvia |

Mątwy | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmar patagoński | SQP | Loligo gahi |

Kalmary loligo (K. pospolite) | SQC | Loligo spp. |

Kalmar illeks | SQA | Illex argentinus |

Brak polskiej nazwy | SQS | Martialia hyadesi |

Ośmiornicowate | OCT | Octopodidae |

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone) | SQU | Loliginidee, Ommastrephidae |

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | MOL | Mollusca |

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | TTX | Testudinata |

Południowo-wschodni Atlantyk (Główny obszar połowowy nr 47)

Nazwa polska | Identyfikator 3-literowy | Nazwa naukowa |

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | FLX | Pleuronectiformes |

Sola południowoafrykańska | SOW | Austroglossus microlepis |

Pektorynka | SOE | Austroglossus pectoralis |

Solowate atlantyku połud-wschod (gdzie indziej nieokreślone) | SOA | Austroglossus spp. |

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone) | TOX | Cynoglossidae |

Morszczuk angolanski | HKB | Merluccius polli |

Morszczuk kapski, Morszczuk przylądkowy | HKK | Merluccius capensis |

Morszczuk głębokowodny | HKO | Merluccius paradoxus |

Morszczuk kapski (M. głębokowodny) | HKC | Merluccius capensis, M. parad |

Morszczukowate | HKZ | Merlucciidae |

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | GAD | Gadiformes |

Przeźreniowate | HAF | Sternoptychidae |

Świetliki (gdzie indziej nieokreślone) | MAU | Maurolicus spp. |

Mauryk | MAV | Maurolicus muelleri |

Zielonookowate | GRE | Chlorophthalmidae |

Sumik kapski | GAT | Galeichthyes fericeps |

Arius wąskousty | SMC | Arius heudoloti |

Ariiusowate (Zębacze) (gdzie indziej nieokreślone) | CAX | Arildae |

Sauryda tumbil | LIG | Saurida tumbil |

Jaszczurnikowate (gdzie indziej nieokreślone) | LIX | Synodontidae |

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone) | COX | Congridae |

Bekaśnik | SNS | Macrorhamphosus scolopax |

Bekaonikowate | SNI | Macroramphosidae |

Beryksowate | ALF | Beryx spp. |

Beryksowate (gdzie indziej nieokreślone) | BRX | Berycidae |

Piotrosz, Paszczak | JOD | Zeus faber |

Zenops, Piotrosz amerykański | JOS | Zenopsis conchifer |

Piotroszowate (gdzie indziej nieokreślone) | ZEX | Zeidae |

Kaproszowate | BOR | Caproidae |

Kaprosz | BOC | Capros aper |

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone) | DPX | Perciformes |

Graniki (gdzie indziej nieokreślone) | GPX | Epinephelus spp. |

Wrakoń | WRF | Polyprion americanus |

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone) | BSX | Serranidae |

Latarniki (gdzie indziej nieokreślone) | BIG | Priacanthus spp. |

Latarnikowate | PRI | Priacenthidae |

Apogonowate (gdzie indziej nieokreślone) | APO | Apogonidae |

Skalnikowate | ACR | Acropomatidae |

Apogon japoński | SYN | Synagrops japonicus |

Apogony (gdzie indziej nieokreślone) | SYS | Synagrops spp. |

Kraśniak, Kraśniak koralowy | EMM | Emmelichthys nitidus |

Kraśnikowate | EMT | Emmerichthyidae |

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone) | SNX | Lutjanidae |

Niteczniki | THB | Nemipterus spp. |

Nitecznikowate | THD | Nemipteridae |

Otoperka | GRB | Brachydeuterus auratus |

Parma | BRL | Plectorhinchus mediterraneus |

Luszcz szary | BUR | Pomadasys jubelini |

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone) | GRX | Haemulidae (= Pornadasyidae) |

Kulbin południowy | KOB | Argyrosomus hololepidofus |

Kulbiniec złotousty, Gelbek | AWE | Atractoscion aequidens |

Otol różowy | LKR | Otolithes ruber |

Korwiny | CKW | Pseudotolithus spp. |

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone) | CDX | Sciaenidae |

Drum kanaryjski | UCA | Umbrina canariensis |

Kulbińce (gdzie indziej nieokreślone) | WKX | Cynoscion spp. |

Morlesz natalski | TJO | Pagellus natalensis |

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone) | SBX | Sparidae |

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone) | PAX | Pagellus spp. |

Zebryle (gdzie indziej nieokreślone) | SRG | Diplodus spp. |

Kielczak wielkooki, Kielczak | DEL | Dentex macrophthaImus |

Kielczak angolański | DEA | Dentex angolensis |

Kielczak kanaryjski | DEN | Dentex canariensis |

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone) | DEX | Dentex spp. |

Kantar | BRB | Spondyliosorna cantharus |

Kapnar | SLF | Argyrozona argyrozona |

Prażma | SLD | Cheimerius nufar |

Petrak | RER | Petrus rupestris |

Pangafer | PGA | Pterogymnus laniarius |

Pagrus pręgowaty | WSN | Rhahdosargus globiceps |

Pikarele (Sparusy, Pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone) | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Bops | BOG | Boops boops |

Pagrusy (Dagarele) (gdzie indziej nieokreślone) | RSX | Chrysoblephus spp. |

Morlesz przylądkowy (M. srebrzysty) | SNW | Lithognathus lithognathus |

Morlesze z rodz. Lithognathus (gdzie indziej nieokreślone) | STW | Lithognathus spp. |

Morlesz pręgowany | SSB | Lithognathus mormyrus |

Kantary | CPP | Pachymetopon spp. |

Salpa | SLM | Sarpa salpa |

Pagrusy (Kielczaki) (gdzie indziej nieokreślone) | PLY | Polysteganus spp. |

Pagrus natalski | SCM | Polysteganus praeorbitalis |

Pagrus zachodnioafrykański | SEV | Polysteganus undulosus |

Pagrus błękitny | SBU | Polysteganus coeruleopunctatus |

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone) | SBX | Sparidae |

Pikarele | PIC | Spicara spp. |

Barwenowate (gdzie indziej nieokreślone) | MUM | Mullidae |

Barweny | MUX | Mulius spp. |

Galjonowate (gdzie indziej nieokreślone) | COT | Coracinidae |

Dambra | GAJ | Coracinus capensis |

Szpadelkowate | SPA | Ephippidae |

Drepana afrykańska | SIC | Drepane africana |

Wyślizgowate (gdzie indziej nieokreślone) | OPH | Ophidiidae |

Miętus królewski, Miętusiak, Miętus kapski | KCP | Genypterus capensis |

Babkowate (gdzie indziej nieokreślone) | GPA | Gobiidae |

Karmazyn przylądkowy | REC | Sebastes capensis |

Sebdaki (gdzie indziej nieokreślone) | ROK | Helicolenus spp. |

Sankor, Sebdak, Sinik | BRF | Helicolenus dactylopterus |

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone) | SCO | Scorpaenidae |

Skorpenowate | GUN | Trigia lyra |

Kurek przylądkowy | GUC | Chelidonichthys capensis |

Kurkowate (gdzie indziej nieokreślone) | GUX | Triglidae |

Kurki | GUY | Trigla spp. |

Rogatnicowate | TRI | Balistidae |

Żabnica zachodnioafrykańska | MOK | Lophius upsicephalus |

Żabnicowate (gdzie indziej nieokreślone) | ANF | Lophiidae |

Świetlik Hektora | LAN | Lampanyctodes hectoris |

Świetlikowate | LXX | Myctophidae |

Belonowate (gdzie indziej nieokreślone) | BEN | Belonidae |

Tyrusy (Tylozury) | NED | Tylosaurus spp. |

Makreloszowate (gdzie indziej nieokreślone) | SAX | Scomberesocidae |

Makrelosz | SAU | Scomberesox saurus |

Barrakudy | BAR | Sphyraena spp. |

Barrakudowate | BAZ | Sphyraenidae |

Cefalowate, Mugilowate (gdzie indziej nieokreślone) | MUL | Mugilidae |

Wiciakowate (gdzie indziej nieokreślone) | THF | Polynemidae |

Wiciak brodaty | GAL | Galeoides dedactylus |

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone) | PPX | Perciformes |

Tassergal, Lufar | BLU | Pomatomus saltatrix |

Tasergalowate (gdzie indziej nieokreślone) | POT | Pomatomidae |

Rachica | CBA | Rachycentron canadum |

Rachicowate (gdzie indziej nieokreślone) | CBX | Rachycentridae |

Ostrobok przylądkowy | HMC | Trachurus capensis |

Ostrobok afrykański | HMZ | Trachurus trecae |

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone) | JAX | Trachurus spp. |

Trzogony | SDX | Decapterus spp. |

Karanks, Karanks atlantycki | CVJ | Caranx hippos |

Karanks chropik | HMV | Decapterus rhonchus |

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone) | TRE | Caranx spp. |

Selena afrykanska | LUK | Selene dorsalis |

Sierpiki | POX | Trachinotus spp. |

Seriolanda, Seriela, Seriola lalanda | YTC | Seriola lalandi |

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone) | AMX | Seriola spp. |

Amia, Lichia | LEE | Lichia amia |

Żółcik | BUA | Chioroscombrus chrysurus |

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone) | CGX | Carangidae |

Bramowane (gdzie indziej nieokreślone) | BRZ | Bramidae |

Brama | POA | Brama brama |

Koryfena | DOL | Coryphaena hippurus |

Koryfenowate (gdzie indziej nieokreślone) | DOX | Coryphaenidae |

Żuwak, Żuwak fiatola | BLB | Stromateus fiatola |

Żuwakowate | BUX | Stromateidae |

Albulowate | ALU | Albulidae |

Belotka | BNF | Pterothrissus belloci |

Sardynela atlantycka, Sardynela | SAA | Sardinella aurita |

Sardynela maderska, Eba, Sagran | SAE | Sardinella maderensis |

Sardynka, Sardynka południowoafrykańska, Sardynops | PIA | Sardinops ocellatus |

Śledź obły białogłowy | WRR | Etrumeus whiteheadi |

Sardela kapska | ANC | Engraulis capensis |

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone) | ANX | Engraulidae |

Śledziowate (gdzie indziej nieokreślone) | CLP | Clupeidae |

Sardynele | SIX | Sardinella spp. |

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone) | CLU | Clupeoidei |

Pelamida | BON | Sarda sarda |

Solandra, Waho | WAH | Acanthocybium solandri |

Tazar, Tuńczyk makrelowy | FRI | Auxis thazard |

Tazar (Tazar marun) | FRZ | Auxis thazard, A. rochei |

Makrela indyjska, Makrela czarnotka | COM | Scomberomorus guttatus |

Makrela kawala | SSM | Scornberomorus maculatus |

Makrela zachodnioafrykańska | MAW | Scornberomorus tritor |

Makrela kanadi | KAK | Scomberomorus plurilineatus |

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone) | KGX | Scomberomorus spp. |

Tunek, Tunek atlantycki | LTA | Euthynnus alletteratus |

Tunek wschodni | KAW | Euthynnus affinis |

Bonito, Tuńczyk pasiasty, Tuńczyk skoczek | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Tunczyk, Tunczyk pospolity, Tunczyk zwykły, Tunczyk błękitnopłetwy, Tunczyk niebieskopłetwy, Ton, Tuńczyk czerwony | BFT | Thunnus thynnus |

Albakora, Tuńczyk biały, Tuńczyk albakora, Germon, Tuńczyk długopłetwy | ALB | Thunnus alalunga |

Tuńczyk błękitny (południowy) | SBF | Thunnus maccoyji |

Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk złoty | YFT | Thunnus albacares |

Opastun | BET | Thunnus obesus |

Żaglica | SAI | Istiophorus albicans |

Marlin błękitny, Makaira błękitna, Makaira niebieska | BUM | Makaira nigricans |

Marlin czarny, Makaira czarna | BLM | Makaira indica |

Marlin biały, Marlin srebrzysty, Marlin atlantycki | WHM | Tetrapturus albidus |

Żaglicowate | BIL | Istiophoridae |

Włócznik, Ryba miecz | SWO | Xiphias gladius |

Włócznikowate | XIP | Xiphiidae |

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone) | TUX | Scombroidei |

Gempylowate (gdzie indziej nieokreślone) | GEP | Gempylidae |

Ratun, Atun, Snek, Tyrzytes | SNK | Thyrsites atun |

Pałasz | LHT | Trichiurus lepturus |

Pałaszowate (gdzie indziej nieokreślone) | CUT | Trichiuridae |

Pałasz ogoniasty | SFS | Lepidopus caudatus |

Kolias, Makrela japońska, Makrela kolias | MAS | Scomber japonicus |

Makrelowate (gdzie indziej nieokreślone) | MAX | Scombridae |

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone) | MKX | Scombroidei |

Ostronos | SMA | Isurus oxyrinchus |

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary | BSH | Prionace glauca |

Rekin młot, Głowomłot pospolity, Ryba młot | SPZ | Sphyrna zygaena |

Mustele (gdzie indziej nieokreślone) | SDV | Mustelus spp. |

Rekin szary, Żarłacz szary | GAG | Galeorhinus galeus |

Aniołowate, Skwatowate (gdzie indziej nieokreślone) | ASK | Squatinidae |

Raje (gdzie indziej nieokreślone) | SKA | Raja spp. |

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | SRX | Rajiformes |

Hakonos | CHM | Callorhinchus capensis |

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone) | SKX | Elasmobranchii |

Lamnowate, | MSK | Lamnidae |

Rekinkowate; | SYX | Scyliorhinidae |

Żarłaczowate | RSK | Cercharhinidae |

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary | BSH | Prionace glauca |

Młotowate | SPY | Sphyrnidae |

Mustel siwy, Siwosz, Rekin siwosz | SMD | Mustelus mustelus |

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone) | DGX | Squalidae |

Koleń | DGS | Squalus acanthias |

Koleń wielkooki | DOP | Squalus megalops |

Rochowate | GTF | Rhinobatidae |

Piłowate | SAW | Pristidae |

Rajowate (gdzie indziej nieokreślone) | RAJ | Rajidae |

Raje | SKA | Raja spp. |

Ogończowate | STT | Dasyaididae (= Trygonidae) |

Orleniowate | EAG | Myliobatidae |

Mantowate | MAN | Mobulidae |

Drętwowate | TOD | Torpedinidae |

Hakonosowate (gdzie indziej nieokreślone) | CAH | Callorhinchidae |

Płaszczki (gdzie indziej nieokreślone) | BAI | Batoidimorpha (Hypotremata) |

Rekiny (gdzie indziej nieokreślone) | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) |

Spodouste | SKX | Elasmobranchii |

Ryby chrzęstnoszkieletowe (gdzie indziej nieokreślone) | CAR | Chondrychthyes |

Zrosłogłowe (gdzie indziej nieokreślone) | HOL | Holocephali |

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | MZZ | Osteichthyes |

Kieszeniec | CRE | Cancer pagurus |

Brak polskiej nazwy | CAD | Cancridae |

Brak polskiej nazwy | SWM | Portunidae |

Brak polskiej nazwy | KCX | Lithodidae |

Brak polskiej nazwy | KCR | Lithodes antarcticua |

Brak polskiej nazwy | KCA | Lithodes ferox |

Brak polskiej nazwy | CGE | Geryon (= Chaceon) maritae |

Geryons (gdzie indziej nieokreślone) | GER | Geryon spp. |

Brak polskiej nazwy | GEY | Geryonidae |

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRA | Reptantia |

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone) | SLV | Panulirus spp. |

Brak polskiej nazwy | LOV | Panulirus regius |

Brak polskiej nazwy | LOK | Panulirus homarus |

Brak polskiej nazwy | LBC | Jasus lalandii |

Brak polskiej nazwy | LBT | Jasus tristani |

Brak polskiej nazwy | SLN | Palinuris delagoae |

Brak polskiej nazwy | SLS | Palinurus gilchristi |

Langustowate (gdzie indziej nieokreślone) | VLO | Palinuridae |

Brak polskiej nazwy | LOS | Scyllaridae |

Brak polskiej nazwy | NES | Nephropsis stewarti |

Brak polskiej nazwy | NEX | Nephropidae |

Krewetka | TGS | Penaeus kerathurus |

Brak polskiej nazwy | PNI | Penarus indicus |

Krewetka natalska | SOP | Penaeus notiatis |

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone) | PEN | Penaeus spp. |

Krewetka głębokowodna | DPS | Parapenaeus longirostris |

Brak polskiej nazwy | PEZ | Penaeidae |

Brak polskiej nazwy | ARV | Aristeus varidens |

Brak polskiej nazwy | ARI | Aristeidae |

Krewetka pospolita | CPR | Palaemon serratus |

Brak polskiej nazwy | SOZ | Solenoceridae |

Brak polskiej nazwy | KNI | Haliporoides spp. |

Brak polskiej nazwy | KNS | Haliporoides triarthrus |

Brak polskiej nazwy | JAQ | Haliporoides sibogae |

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone) | DCP | Natantia |

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRU | Crustacea |

Ślimak z rodz. Ucho morskie (gdzie indziej nieokreślone) | ABP | Haliotis midae |

Brak polskiej nazwy | GIW | Turbo sarmaticus |

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone) | OYX | Ostrea spp. |

Brak polskiej nazwy | ODE | Ostrea denticulata |

Brak polskiej nazwy | OYG | Crassostrea gigas |

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone) | OYC | Crassostrea spp. |

Brak polskiej nazwy | MSL | Perna perna |

Omułkowate (gdzie indziej nieokreślone) | MSX | Mytilidae |

Przegrzebek | PSU | Pecten sulcicostatus |

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone) | SCX | Pectinidae |

Brak polskiej nazwy | MAG | Mactra glabrata |

Brak polskiej nazwy | MAT | Mactridae |

Wenus | CLV | Veneridae |

Zreńka piaskowa | DOR | Dosinia orbignyi |

Urąbki | DON | Donax spp. |

Małż | RAC | Solen capensis |

Brak polskiej nazwy | SOI | Solenidae |

Małże (gdzie indziej nieokreślone) | CLX | Bivalvia |

Mątwy | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Brak polskiej nazwy | CHO | Loligo reynaudisagittatus |

Kalmar angolański | SQG | Todarodes angolensis |

Kalmary loligo (K. pospolite) | SQC | Loligo spp. |

Ośmiornicowate | OCT | Octopodidae |

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone) | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | MOL | Mollusca |

Brak polskiej nazwy | SEK | Arctocephalus pusillus |

Brak polskiej nazwy | SSR | Pyura stolonifera |

Jeżowiec (gdzie indziej nieokreślone) | URR | Parechinus angulosus |

Strzykwy (gdzie indziej nieokreślone) | CUX | Holothurioidea |

Bezkręgowce morskie | INV | Invertebrata |

Zachodni Ocean Indyjski (Główny obszar połowowy nr 51)

Nazwa polska | Identyfikator 3-literowy | Nazwa naukowa |

Hilza kele | HIX | Hilsa kelee |

Ilisza indyjska | HIL | Tenualosa ilisha |

Chanos | MIL | Chanos chanos |

Lates | GIP | Lates calcarifer |

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | FLX | Pleuronectiformes |

Jęzor indyjski | HAI | Psettodes erumei |

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone) | TOX | Cynoglossidae |

Bregmaceron pospolity | UNC | Bregmaceros macclellandi |

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | GAD | Gadiformes |

Harpadon (Bombajka) | BUC | Harpadon nehereus |

Ariiusowate (Zębacze) (gdzie indziej nieokreślone) | CAX | Ariidae |

Sauryda tumbil | LIG | Saurida tumbil |

Sauryda wielkołuska | LIB | Saurida undosquamis |

Jaszczurnikowate (gdzie indziej nieokreślone) | LIX | Synodontidae |

Mureny (gdzie indziej nieokreślone) | PCX | Muraenesox spp. |

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone) | COX | Congridae |

Beryksy | ALF | Beryx spp. |

Piotrosz japoński | JJD | Zeus japonicus |

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone) | DPX | Perciformes |

Graniki (gdzie indziej nieokreślone) | GPX | Epinephelus spp. |

Strzępielowate (gdzie indziej nieokreślone) | BSX | Serranidae |

Latarniki (gdzie indziej nieokreślone) | BIG | Priacanthus spp. |

Sylagusowate | WHS | Sillaginidae |

Mlecznik | TRF | Lactarius lactarius |

Kraśnikowate | EMT | Emmelichthyidae |

Gambra | RES | Lutjanus argentimaculatus |

Lucjany (gdzie indziej nieokreślone) | SNA | Lutjanus spp. |

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone) | SNX | Lutjanidae |

Niteczniki | THB | Nemipterus spp. |

Nitecznikowate | THD | Nemipteridae |

Mydliczkowate (gdzie indziej nieokreślone) | POY | Leiognathidae |

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone) | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) |

Kulbin południowy | KOB | Argyrosomus hololepidotus |

Kulbiniec złotousty | AWE | Atractoscion aequidens |

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone) | CDX | Sciaenidae |

Letrowate | EMP | Lethrinidae |

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone) | PAX | Pagellus spp. |

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone) | DEX | Dentex spp. |

Argyrus kolczasty | KBR | Argyrops spinifer |

Brak nazwy polskiej | SLD | Cheimerius nufar |

Petrak | RER | Petrus rupestris |

Pagrusy (Dagarele) (gdzie indziej nieokreślone) | RSX | Chrysoblephus spp. |

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone) | SBX | Sparidae |

Barweny | MUX | Mullus spp. |

Sułtanki | GOX | Upeneus spp. |

Barwenowate (gdzie indziej nieokreślone) | MUM | Mullidae |

Drepana | SPS | Drepane punctata |

Wargaczowate | WRA | Labridae |

Geresy | MOJ | Gerres spp. |

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone) | PRC | Percoidei |

Sygany | SPI | Siganus spp. |

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone) | SCO | Scorpaenidae |

Płaskogłowowate | FLH | Platycephalidae |

Rogatnicowate | TRI | Balistidae |

Świetlikowate | LXX | Myctophidae |

Tyrusy (Tylozury) | NED | Tylosurus spp. |

Półdziobce (gdzie indziej nieokreślone) | HAX | Hemirhamphus spp. |

Ptaszorowate (gdzie indziej nieokreślone) | FLY | Exocoetidae |

Barrakudy | BAR | Sphyraena spp. |

Cefal (Mugil cefal, Loban) | MUF | Mugil cephalus |

Cefalowate (gdzie indziej nieokreślone) | MUL | Mugilidae |

Wiciak wielki | FOT | Eleutheronema tetradactylum |

Wiciakowate (gdzie indziej nieokreślone) | THF | Polynemidae |

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone) | PPX | Perciformes |

Tasergal | BLU | Pomatomus saltatrix |

Rachica | CBA | Rachycentron canadum |

Rachicowate (gdzie indziej nieokreślone) | CBX | Rachycentridae |

Ostroboki (gdzie indziej nieokreślone) | JAX | Trachurus spp. |

Trzogon indyjski | RUS | Decapterus russelli |

Trzogony | SDX | Decepterus spp. |

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone) | TRE | Caranx spp. |

Sierpiki | POX | Trachinotus spp. |

Seriola lalanda | YTC | Seriola lalandi |

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone) | AMX | Seriola spp. |

Elagata | RRU | Elagatis bipinnulata |

Złotawka | GLT | Gnatanodon speciosus |

Panga | HAS | Megalaspis cordyla |

Talangi | QUE | Scomberoides (= Chorinemus) spp. |

Selar wielkooki | BIS | Selar crumenophthalmus |

| TRY | Selaroides leptolepis |

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone) | CGX | Carangidae |

Brak nazwy polskiej | POB | Formio niger |

Koryfena | DOL | Coryphaene hippurus |

Błyszczyk srebrzysty | SIP | Pampus argenteus |

Żuwakowate | BUX | Stromateidae |

Sardynela złotopaska | SAG | Sardinella gibbosa |

Sardynela oleista | IOS | Sardinella longiceps |

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone) | SIX | Sardinella spp. |

Sardynka południowoafrykańska | PIA | Sardinops ocellatus |

Śledź obły (Ś. okrągły) | RRH | Etrumeus teres |

Sardeliny | STO | Stolephorus spp. |

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone) | ANX | Engraulidae |

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone) | CLU | Clupeoidei |

Dorab | DOB | Chirocentrus dorab |

Doraby | DOS | Chirocentrus spp. |

Solandra | WAH | Acanthocybium solandri |

Makrela komerson | COM | Scomberomorus ommerson |

Makrela indyjska | GUT | Scomberomorus guttatus |

Makrela smugowa | STS | Scomberomorus lineolatus |

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone) | KGX | Scomberomorus spp. |

Tazar (Tazar marun) | FRZ | Auxis thazard, A rochei |

Tunek wschodni | KAW | Euthynnus affinis |

Tuńczyk pasiasty | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Tuńczyk tengol | LOT | Thunnus tonggol |

Tuńczyk biały | ALB | Thunnus alalunga |

Tuńczyk błękitny (południowy) | SBF | Thunnus maccoyii |

Tuńczyk żółtopłetwy | YFT | Thunnus albacares |

Opastun | BET | Thunnus obesus |

Żaglica pacyficzna | SFA | Istiophorus platypterus |

Marlin smugowy | BLZ | Makaira mazara |

Marlin czarny | BLM | Makaira indica |

Marlin pasiasty | MLS | Tetrapturus audax |

Żaglicowate | BIL | Istiophoridae |

Tuńczykowce (gdzie indziej nieokreślone) | TUX | Scombroidei |

Atun | SNK | Thyrsites atun |

Pałasz | LHT | Trichiurus lepturus |

Pałasz ogoniasty | SFS | Lepidopus caudatus |

Pałaszowate (gdzie indziej nieokreślone) | CUT | Trichiuridae |

Makrela kolias | MAS | Scomber japonicus |

Kanagurta | RAG | Rastrelliger kanagurta |

Kanagurty (gdzie indziej nieokreślone) | RAX | Rastrelliger spp. |

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone) | MKX | Scombroidei |

Włócznik | SWO | Xiphias gladius |

Ostronos | SMA | Isurus oxyrinchus |

Rekin błękitny | BSH | Prionace glauca |

Żarłacz białopłetwy | OCS | Carcharhinus longimanus |

Brak polskiej nazwy | CCQ | Carcharhinus sorrah |

Żarłacz ciemnoskóry, Rekin brązowy | DUS | Carcharhinus obscurus |

Żarłacz jedwabisty | FAL | Carcharhinus falciformis |

Brak polskiej nazwy | RHA | Rhizoprionodon acutus |

Żarłaczowate (gdzie indziej nieokreślone) | RSK | Carcharhinidae |

Młotowate (gdzie indziej nieokreślone) | SPY | Sphyrnidae |

Rochowate (gdzie indziej nieokreślone) | GTF | Rhinobatidae |

Piłowate | SAW | Pristidae |

Płaszczkokształtne (gdzie indziej nieokreślone) | SRX | Rajiformes |

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone) | SKX | Elasmobranchii |

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | MZZ | Osteichthyes |

Kraby pełnomorskie | CRS | Portunus spp. |

Krab błotny | MUD | Scylla serrata |

Geryons (gdzie indziej nieokreślone) | GER | Geryon spp. |

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRA | Reptantia |

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone) | SLV | Panulirus spp. |

Langusta natalska | SLN | Palinurus delagoae |

Brak polskiej nazwy | LOS | Scyliaridae |

Brak nazwy polskiej | NEA | Metanephrops andamanicus |

Brak nazwy polskiej | GIT | Penaeus monodon |

Brak nazwy polskiej | TIP | Penaeus semisulcatus |

Brak nazwy polskiej | PNI | Penaeus indicus |

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone) | PEN | Penaeus spp. |

Brak nazwy polskiej | KNS | Haliporoides triarthrus |

Brak nazwy polskiej | JAQ | Haliporoides sibogae |

Brak nazwy polskiej | KNI | Haliporoides spp. |

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone) | DCP | Natantia |

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone) | CRU | Crustacea |

Ślimaki z rodz. Uszy morskie | ABX | Haliotis spp. |

Brak nazwy polskiej | CSC | Crassostrea cucullata |

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone) | OYC | Crassostrea spp. |

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone) | CEP | Cephalopoda |

Mątwy | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmary loligo (K. pospolite) | SQC | Loligo spp. |

Ośmiornicowate | OCT | Octopodidae |

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone) | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | MOL | Mollusca |

Zielony żółw morski | TUG | Chelonia mydas |

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone) | TTX | Testudinata |

Strzykwy (gdzie indziej nieokreślone) | CUX | Holothurioidea |

| INV | Invertebrata |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

FORMAT DLA PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH, DLA REGIONÓW INNYCH NIŻ ATLANTYK PÓŁNOCNY

A. FORMAT KODOWANIA

Dane powinny być przekazywane w zapisach o zróżnicowanej długości z dwukropkiem (:) pomiędzy polami zapisu. Poniżej wymienione pola powinny zostać włączone do każdego zapisu:

Obszar | Uwagi |

Kraj | 3-literowy kod ISO (np. FRA = Francja) |

Rok | Np. 2001 albo 01 |

Główny obszar połowowy FAO | Np. 34 = centralno-wschodni Atlantyk |

Rejon | Np. 3,3 = rejon 3,3 |

Gatunek | 3-literowy identyfikator |

Połowy | Tony |

a) Połów jest zapisywany w ekwiwalencie żywej wagi wyładunków z dokładnością do najbliższej tony metrycznej.

b) Ilości poniżej połowy jednostki należy zapisywać jako "–1".

c) Kody państw:

Austria AUT

Belgia BEL

Dania DNK

Finlandia FIN

Francja FRA

Niemcy DEU

Grecja GRC

Irlandia IRL

Włochy ITA

Luksemburg LUX

Niderlandy NLD

Portugalia PRT

Hiszpania ESP

Szwecja SWE

Zjednoczone Królestwo GBR

Islandia ISL

Norwegia NOR

Bułgaria BGR

Cypr CYP

Republika Czeska CZE

Estonia EST

Węgry HUN

Łotwa LVA

Litwa LTU

Malta MLT

Polska POL

Rumunia ROM

Republika Słowacka SVK

Słowenia SVN

Turcja TUR

B. METODA PRZEKAZYWANIA DANYCH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Tak dalece jak to jest możliwe, dane powinny być przekazywane w formacie elektronicznym (na przykład załącznik e-mail).

Jeżeli to niemożliwe, przedkładanie plików na dyskietce 3,5″ HD będzie również akceptowane.

--------------------------------------------------

Top