Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1637

Rozporządzenie Komisji NR 1637/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

OJ L 222, 17.8.2001, p. 20–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 128 - 136

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R0218

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1637/oj

32001R1637Dziennik Urzędowy L 222 , 17/08/2001 P. 0020 - 0028


Rozporządzenie Komisji NR 1637/2001

z dnia 23 lipca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych [1], w szczególności jego art. 2 ust. 3 oraz art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dziewiąte Posiedzenie Konferencji Stron Konwencji w sprawie Międzynarodowego Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory (CITES) w 1994 r. domagało się monitorowania danych dotyczących połowu oraz handlu gatunkami ryb spodoustych (rekiny, raje, płaszczki) przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz przez regionalne agencje ds. rybołówstwa.

(2) Na swoim osiemdziesiątym siódmym posiedzeniu statutowym Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) postanowiła przyjąć grupowanie gatunków ryb spodoustych, które opisano w sprawozdaniu Grupy Badawczej ds. Gatunków Ryb Spodoustych oraz na wniosek FAO włączyć dane gatunki do kwestionariusza Statlant 27A w sprawie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku.

(3) ICES rozszerzyła swój wykaz gatunków, których połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku są zapisywane w jej bazie danych i dlatego należy zachęcić Państwa Członkowskie do przedkładania dostępnych danych statystycznych dotyczących tych dodatkowych gatunków.

(4) Artykuł 4 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 3880/91 przewiduje, że Państwa Członkowskie, za uprzednią zgodą Eurostatu, mogą przekazywać dane w innej formie lub za pomocą innych nośników niż te wymienione w załączniku IV do wyżej wskazanego rozporządzenia.

(5) Niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przekazanie danych w innej formie lub przy pomocy innych nośników niż te określone w załączniku IV do rozporządzenia (EWG) nr 3880/91 (odpowiednik wyżej wymienionych kwestionariuszy Statlant).

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG [2],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 3880/91 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie mogą przekazywać dane w formacie określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2001 r.

W imieniu Komisji

Pedro Solbes Mira

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ GATUNKÓW ZGŁASZANYCH DO STATYSTYKI POŁOWÓW HANDLOWYCH DLA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO ATLANTYKU

Państwa Członkowskie muszą zgłaszać nominalne połowy gatunków oznaczonych gwiazdką*. Zgłaszanie nominalnych połowów w odniesieniu do pozostałych gatunków jest fakultatywne w odniesieniu do identyfikacji poszczególnych gatunków. Jednakże gdy nie są przekazywane dane dotyczące poszczególnych gatunków, do sprawozdania włącza się dane w zbiorczych kategoriach. Państwa Członkowskie mogą przekazać dane dotyczących gatunków nieuwzględnionych w wykazie pod warunkiem, że gatunki te są jasno zdefiniowane.

Uwaga:

"n.e.i." jest skrótem od "not elsewhere identified" (gdzie indziej nieokreślone)

Nazwa polska | Identyfikator trzyliterowy | Nazwa naukowa | Nazwa angielska |

Certy n.e.i. | FBR | Abramis spp. | Freshwater breams |

Jaź | FID | Leuciscus (= Idus) idus | Ide (Orfe) |

Płoć | FRO | Rutilus rutilus | Roach |

Karp | FCP | Cyprinus carpio | Common carp |

Karaś pospolity | FCC | Carassius carassius | Crucian carp |

Lin | FTE | Tinca tinca | Tench |

Karpiowate n.e.i. | FCY | Cyprinidae | Cyprinids |

Szczupak | FPI | Esox lucius | Northern pike |

Szczupak-okoń | FPP | Stizostedion lucioperca | Pikeperch |

Okoń | FPE | Perca fluviatilis | European perch |

Miętus | FBU | Lota lota | Burbot |

Kostnoszkieletowe ryby morskie n.e.i. | FRF | ex Osteichthyes | Freshwater fishes |

Jesiortowate n.e.i. | STU | Acipenseridae | Sturgeons |

Węgorz europejski | ELE* | Anguilla anguilla | European eel |

Sielawa | FVE | Coregonus albula | Vendace |

Siejowate n.e.i. | WHF | Coregonus spp. | Whitefishes |

Łosoś atlantycki | SAL* | Salmo salar | Atlantic salmon |

Troć | TRS | Salmo trutta | Sea trout |

Łososiowate n.e.i. | TRO | Salmo spp. | Trouts |

Koleniowate n.e.i. | CHR | Salvelinus spp. | Chars n.e.i. |

Stynka | SME | Osmerus eperlanus | European smelt |

Łososiowce n.e.i. | SLX | Salmonoidei | Salmonids |

Sieja pospolita | PLN | Coregonus lavaretus | European whitefish |

Sieja ostronosa | HOU | Coregonus oxyrinchus | Houting |

Minogi | LAM | Petromyzon spp. | Lampreys |

Alozy n.e.i. | SHD | Alosa alosa, A. fallax | Shads |

Śledziowce n.e.i. | DCX | Clupeoidei | Diadromous clupeoids |

Ryby denne (kostne, kostnoszkieletowe) n.e.i. | DIA | ex Osteichthyes | Diadromous fishes |

Smuklica n.e.i. | MEG* | Lepidorhombus whiffiagonis | Megrim |

Smuklica czteroplama | LDB | Lepidorhombus boscii | Fourspot megrim |

Smuklice n.e.i. | LEZ* | Lepidorhombus spp. | Megrims |

Turbot | TUR* | Psetta maxima | Turbot |

Nagład | BLL* | Scophthalmus rhombus | Brill |

Halibut atlantycki | HAL* | Hippoglossus hippoglossus | Atlantic halibut |

Gładzica | PLE* | Pleuronectes platessa | European plaice |

Kulbak czarny | GHL* | Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut |

Szkarłacica | WIT* | Glyptocephalus cynoglossus | Witch flounder |

Niegładzica | PLA* | Hippoglossoides platessoides | Long-rough dab |

Zimnica | DAB* | Limanda limanda | Common dab |

Złocica | LEM* | Microstomus kitt | Lemon sole |

Stornia | FLE* | Platichthys flesus | European flounder |

Sola | SOL* | Solea vulgaris | Common sole |

Sola laskara | SOS | Solea lascaris | Sand sole |

Sola senegalska | OAL | Solea senegalensis | Senegalese sole |

Sole n.e.i. | SOO* | Solea spp. | Soles |

Płastugokształtne n.e.i. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes |

Brosma | USK* | Brosme brosme | Tusk (= cusk) |

Dorsz atlantycki | COD* | Gadus morhua | Atlantic cod |

Morszczuk europejski | HKE* | Merluccius merluccius | European hake |

Molwa | LIN* | Molva molva | Ling |

Molwa niebieska | BLI* | Molva dypterygia (= byrkelange) | Blue ling |

Greater forkbeard | GFB | Phycis blennoides | Greater forkbeard |

Widlak biały | HAD* | Melanogrammus aeglefinus | Haddock |

Nawaga europejska (= navaga) | COW | Eleginus navaga | Wachna cod (= navaga) |

Czarniak | POK* | Pollachius virens | Saithe (= pollock = coalfish) |

Rdzawiec | POL* | Pollachius pollachius | Pollack |

Dorszyk polarny | POC | Boreogadus saida | Polar cod |

Okowiel | NOP* | Trisopterus esmarki | Norway pout |

Bielmik (= bib) | BIB | Trisopterus luscus | Pouting (= bib) |

Błękitek | WHB* | Micromesistius poutassou | Blue whiting(= poutassou) |

Witlinek | WHG* | Merlangius merlangus | Whiting |

Buławik czarny | RNG | Coryphaenoides rupestris | Roundnose grenadier |

Morowate | MOR | Moridae | Morid cods |

Karlik | POD | Trisopterus minutus | Poor cod |

Ogak | GRC | Gadus ogac | Greenland cod |

Dorszyk polarny | ATG | Arctogadus glacialis | Arctic cod |

Dorszokształtne n.e.i. | GAD | Gadiformes | Gadiformes |

Argentyna wielka | ARU | Argentina silus | Greater argentine |

Srebrzyk smukły | ARY | Argentina | Argentine |

Argentyny (Srebrzyki) | ARG | Argentina spp. | Argentines |

Konger | COE | Conger conger | European conger |

Piotrosz | JOD | Zeus faber | Atlantic John Dory |

Labraks | BSS | Dicentrarchus labrax | Sea bass |

Granik wielki | GPD | Epinephalus guaza | Dusky grouper |

Wrakoń | WRF | Polyprion americanus | Wreckfish |

Strzępielowate | BSX | Serranidae | Sea basses, sea perches |

Luszczowate n.e.i. | GRX | Haemulidae(= Pomadasyidae) | Grunts |

Kulbin | MGR | Argyrosomus regius | Meagre |

Morlesz bogar | SBR | Pagellus bogaraveo | Red (= common) sea bream |

Morlesz szkarłatny | PAC | Pagellus erythrinus | Common pandora |

Kielczak wielkooki | DEL | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex |

Kielczaki n.e.i. | DEX | Dentex spp. | Dentex |

Pagrus, pagrus różowy | RPG | Sparus pagrus(= sedicum) | Red porgy |

Dorada | SBG | Sparus aurata | Gilthead sea bream |

Salpa | BOG | Boops boops | Bogue |

Prażmowate n.e.i. | SBX | Sparidae | Porgies, sea breams |

Barwena | MUR | Mullus surmuletus | Red mullet |

Ostrosz drakon | WEG | Trachinus draco | Greater weaver |

Zębacz smugowy | CAA* | Anarhichas lupus | Atlantic wolf-fish (= catfish) |

Zębacz plamisty | CAS* | Anarhichas minor | Spotted wolf-fish |

Węgorzyca | ELP | Zoarces viviparus | Eel-pout |

Tobiasze | SAN* | Ammodytes spp. | Sand eels (= sand lances) |

Babki | GOB | Gobius spp. | Atlantic gobies |

Karmazyny | RED* | Sebastes spp. | Atlantic redfishes |

Skorpenowate n.e.i. | SCO | Scorpaenidae | Scorpion fishes |

Kurkowate n.e.i. | GUX* | Triglidae | Gurnards |

Tasza (= zając morski) | LUM | Cyclopterus lumpus | Lurnpfish (= lurnpsucker) |

Żabnica | MON* | Lophius piscatorius | Monk (= anglerfish) |

Żabnica afrykańska | ANK | Lophius budegassa | Blackbellied angler |

Żabnice n.e.i. | MNZ* | Lophius spp. | Monkfishes |

Ciernikowate | SKB | Gasterosteus spp. | Sticklebacks |

Morlesz krwisty | SBA | Pagellus acarne | Axillary (= Spanish) seabream |

Kielec właściwy | DEC | Dentex dentex | Common dentex |

Bekaonikowate | SNI | Macrorhamphosidae | Snipe fishes |

Skalnik prążkowany | STB | Morone saxatilis | Striped bass |

Zębacze n.e.i. | CAT* | Anarhichas spp. | Wolf-fishes (= catfishes) |

Karmazyn montela | REB* | Sebastes mentella | Beaked redfish |

Karmazyn atlantycki | REG* | Sebastes marinus | Golden redfish |

Red gurnard | GUR* | Aspitrigla (= Trigla) cuculus | Red gurnard |

Grey gurnard | GUG* | Eutrigla (= Trigla) gurnardus | Grey gurnard |

Kurek sinopłetwy | GUM | Chelidonichthys obscura | Long-finned gurnard |

Kurek smugowy | CTZ | Chelidonichthys lastiviza | Streaked gurnard |

Wstęgówka | CBC | Cepola rubescens | Red bandfish |

| TLD | Acantholatris monodactylus | St Paul's fingerfin |

| IYL | Sicyopterus lagocephalus | |

Gonustel | EPI | Epigonus telescopus | Black cardinal fish |

Gardłosz | HPR | Hoplostethus mediterraneus | Mediterranean slimehead |

| TJX | Trachyscorpia cristulata | Atlantic thornyhead |

Wargacz kniazik | USB | Labrus bergylta | Ballan wrasse |

Wargacz merula | WRM | Labrus merula | Brown wrasse |

Beryks | BYS | Beryx splendens | Splendid alfonsino |

Okoniokształtne nadnaddenne n.e.i. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs |

Gromadnik | CAP* | Mallotus villosus | Capelin |

Belona | GAR | Belone belone | Garfish |

Makrelosz | SAU | Scomberesox saurus | Atlantic saury |

Mugilowate n.e.i. | MUL | Mugilidae | Mullets n.e.i. |

Tasergal | BLU | Pomatomus saltatrix | Bluefish |

Ostrobok pospolity | HOM* | Trachurus trachurus | Atlantic horse mackerel |

Ostrobok czarny | JAA | Trachurus picturatus | Blue jack mackerel |

Ostrobok śródziemnomorski | HMM | Trachurus mediterraneus | Mediterranean horse mackerel |

Ostroboki n.e.i. | JAX* | Trachurus spp. | Jack and horse mackerels. |

Amia | LEE | Lichia amia | Leerfish |

Brama | POA | Brama brama | Atlantic pomfret |

Aterynowate | SIL | Atherinidae | Silversides (= sandsmelt) |

Okoniokształtne pelagiczne n.e.i. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs. |

Śledź pospolity | HER* | Clupea harengus | Atlantic herring |

Sardynele n.e.i. | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas |

Sardynka europejska | PIL* | Sardina pilchardus | European sardine (= pilchard) |

Szprot atlantycki | SPR* | Sprattus sprattus | Sprat |

Sardela europejska | ANE* | Engraulis encrasicholus | European anchovy |

Śledziowce n.e.i. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids |

Pelamida | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |

Włócznik | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |

Tazar (Tazar marun) | FRI | Auxis thazard | Frigate tuna |

Northern bluefin tuna | BFT | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |

Tuńczyk biały | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |

Tuńczyk żółtopłetwy | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |

Tuńczyk pasiasty | SKJ | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |

Opastun | BET | Thunnus obesus | Bigeye tuna |

Tuńczykowce n.e.i. | TUX | Scombroidei | Tuna-like fishes |

Makrela japońska | MAS* | Scomber japonicus | Chub mackerel |

Makrela atlantycka | MAC* | Scomber scombrus | Atlantic mackerel |

Makrelowate n.e.i. | MAX | Scombridae | Mackerels |

Pałasz ogoniasty | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |

Pałasz czarny | BSF | Aphanopus carbo | Black scabbardfish |

Makrelowce n.e.i. | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes |

Lamna | POR* | Lamna nasus | Porbeagle |

Długoszpar, rekin olbrzymi | DGS* | Cetorrhinus | Picked (= spiny) dogfish |

Koleń | BSK | Squalus acanthias | Basking shark |

Rekin polarny | GSK | Somniosus microcephalus | Greenland shark |

Koleniowate n.e.i. | DGX* | Squalidae | Dogfish sharks. |

Raje n.e.i. | SKA* | Raja spp. | Skates. |

Koleniowate i rekinowate | DGH* | Squalidae, Scyliorhinidae | Dogfishes and hounds |

Rekiny n.e.i. | SKH | Seachimorpha (Pleurotremata) | Various sharks |

| GAU | Galeus spp. | Crest-tail catsharks |

Piłogon | SHO | Galeus melastomus | Blackmouth catshark |

Rekinek, rekinek psi | SYC | Scyliorhinus canicula | Small-spotted catshark |

Rekiny | API | Apristurus spp. | Deep-water catsharks |

Rekinek brunatny | PTM | Pseudotriakis | False catshark |

Lemargo | SOR | Somniosus rostratus | Little sleeper shark |

Kewaczo | GUP | Centrophorus granulosus | Gulper shark |

Koleń ujato | CPU | Centrophorus uyato | Little gulper shark |

Koleń czerwony | GUQ | Centrophorus squamosus | Leafscale gulper shark |

Lowfin gulper shark | CPL | Centrophorus lusitanicus | Lowfin gulper shark |

Kolczak, Kolczak czarny | ETX | Etmopterus spinax | Velvet belly |

Koleń długopłetwy | ETR | Etmopterus princeps | Great lanternshark |

Kolczak smukły | ETP | Etmopterus pusillus | Smooth lanternshark |

Kolczaki n.e.i. | SHL | Etmopterus spp. | Lantern sharks |

Koleń głębokowodny n.e.i. | DNA | Deania spp. | Deania dogfishes |

| DCA | Deania calcea | Birdbeak dogfish |

Koleń iberyjski | CYO | Centroscymnus coelolepis | Portuguese dogfish |

Koleń długonosy | CYP | Centroscymnus crepidater | Longnose velvet dogfish |

Koleń krótkonosy | CYY | Centroscymnus cryptacanthus | Shortnose velvet dogfish |

Koleń | SYO | Scymnodon obscurus | Smallmouth knifetooth dogfish |

Koleń | SYR | Scymnodon ringens | Knifetooth dogfish |

Liksa | SCK | Dalatias licha | Kitefin shark |

Koleń czarny | CFB | Centroscyllium fabricii | Black dogfish |

Brązosz | OXY | Oxynotus centrina | Angular roughshark |

Kolcoskór | OXN | Oxynotus paradoxus | Sailfin roughshark |

Rekin kolczasty | SHB | Echinorhinus brucus | Bramble shark |

Rajowate n.e.i. | RAJ | Rajidae | Rays and skates |

Raja promienista | RJR | Amblyraja radiata | Starry ray |

Raja białoplama | RJH | Raja brachyura | Blonde ray |

Raja piaskowa | RJI | Raja circularis | Sandy ray |

Raja drobnooka | RJE | Raja microocellata | Small-eyed ray |

Raja bruzdowana | RJU | Raja undulata | Undulate ray |

Raja siwa | RJA | Raja alba | White skate |

Raja listnik | RJY | Raja fyllae | Round ray |

Chimera | CMO | Chimaera monstrosa | Rabbit fish |

Chimery n.e.i. | HYD | Hydrolagus spp. | Ratfishes |

Chimery ostronose | RHC | Rhinochimaera spp. | Knife-nosed chimaeras |

Chimery długonose | HAR | Harriotta spp. | Longnose chimaeras |

Ryby chrzęstnoszkieletowe n.e.i. | CAR | Chondrichthyes | Cartilaginous fishes |

Ryby denne n.e.i. | GRO | ex Osteichthyes | Groundfishes |

Ryby pelagiczne n.e.i. | PEL | ex Osteichthyes | Pelagic fishes |

Ryby morskie n.e.i. | MZZ | ex Osteichthyes | Marine fishes |

Inne ryby kostne n.e.i. | FIN | ex Osteichthyes | Finfishes |

Kieszeniec | CRE* | Cancer pagurus | Edible crab |

Raczyniec jadalny | CRG | Carcinus maenas | Green crab |

Pająk morski | SCR | Maja squinado | Spinous spider crab |

Kraby morskie n.e.i. | CRA | Reptantia | Marine crabs |

Kraby pływające n.e.i. | CRS | Portunus spp. | Swimcrabs n.e.i. |

Langusty n.e.i. | CRW* | Palinurus spp. | Palinurid spiny lobsters. |

Homar europejski | LBE* | Homarus gammarus | European lobster |

Homarzec | NEP* | Nephrops | Norway lobster |

Krewetka pospolita | CPR* | Palaemon serratus | Common prawn |

Pandaletka północna | PRA* | Pandalus borealis | Northern prawn |

Garnela | CSH* | Crangon crangon | Common shrimp |

Krewetki n.e.i. | PEN* | Penaeus spp. | Penaeus shrimps |

Krewetkowate | PAL* | Palaemonidae | Palaemonid shrimps |

Krewetki | PAN* | Pandalus spp. | Pink (= pandalid) shrimps |

Krewetki | CRN* | Crangonidae | Crangonid shrimps |

Dziesięcionogi pływające n.e.i. | DCP | Natantia | Natantian decapods |

Kaczenice | GOO | Lepas spp. | Goose barnacles |

Krewetka (Rockpool prawn) | PNQ | Palaemon elegens | Rockpool prawn |

Krewetka (Delta prawn) | PIQ | Palaemon longirostris | Delta prawn |

Homar skalny | JSP | Jasus paulensis | St Paul rock lobster |

Dziesięcionogi kroczące n.e.i. | LOX | Reptantia | Lobsters |

Craylets, squat lobsters n.e.i. | LOQ | Galatheidae | Craylets, squat lobsters. |

Skorupiaki morskie n.e.i. | CRU | ex Crustacea | Marine crustaceans |

Busycon | WHE | Buccinium undatum | Whelk |

Pobrzeżek | PEE | Littorina littorea | Periwinkle |

Pobrzeżki n.e.i. | PER | Littorina spp. | Periwinkles |

Ostryga jadalna | OYF* | Ostrea edulis | European flat oyster |

Pacific cupped oyster | OYG | Crassostrea gigas | Pacific cupped oyster |

Ostrygi n.e.i. | OYC* | Crassostrea spp. | Cupped oyster |

Omułek jadalny | MUS* | Mytilus edulis | Blue mussel |

Omułkowate n.e.i. | MSX | Mytilidae | Sea mussels. |

Przegrzebek wielki | SCE* | Pecten maximus | Common scallop |

Przegrzebek właściwy | QSC* | Chlamys opercularis | Queen scallop |

Przegrzebki n.e.i. | SCX* | Pectinidae | Scallops |

Sercówka jadalna (S. lamarcka) | COC | Cardium edule | Common cockle |

| CTG | Tapes decussatus | Grooved carpet shell |

Małż venus | CLQ | Arctica islandica | Ocean quahog |

Małże n.e.i. | CLX | Bivalvia | Clams |

Małże różnozębne | RAZ | Solen spp. | Razor clams |

Carpet shell | CTS | Tapes pullastra | Carpet shell |

Striped venus | SVE | Venus gallina | Striped verms |

Wenusy n.e.i. | CLV | Veneridae | Venus clams |

Mactra surf clams n.e.i. | MAT | Mactridae | Mactra surf clams |

Chamber venus | KFA | Circomphalus casinus | Chamber venus |

Małż jadalny z gatunku | GKL | Glycymeris glycymeris arcidae | Common European bittersweet |

Urąbki | DON | Donax spp. | Donax clams |

Sercówki n.e.i. | COZ | Cardiidae | Cockles |

Sercak | LVC | Laevicardium crassum | Norwegian egg cockle |

Czaszołki (małże) n.e.i. | LPZ | Patella spp. | Limpets |

Brzuchonogi n.e.i. | ABX | Haliotis spp. | Abalones |

Ślimaki n.e.i. | GAS | Gastropoda | Gastropods |

Piaskołaz owalek | ULV | Spisula ovalis | Oval surf clam |

| TWL | Tellina spp. | Tellins |

Mątwa pospolita | CTC* | Sepia officinalis | Common cuttlefish |

Kalmary loligo (K. pospolite) | SQC* | Loligo spp. | Common squids |

Kalmar illeks | SQI* | Illex illecebrosus | Short-finned squid |

Ośmiornicowate n.e.i. | OCT | Octopodidae | Octopuses |

Kalmary n.e.i. | SQU* | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids |

Mątwy n.e.i. | CTL* | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes |

Kalmar todarodes | SQE* | Todarodes sag. Sagittatus | European flying squid |

Głowonogi n.e.i. | CEP | Cephalopoda | Cephalopods |

Mięczaki (morskie) n.e.i. | MOL | ex Mollusca | Marine molluscs |

Rozgwiazda czerwona | STH | Asterias rubens | Starfish |

Rozgwiazdy n.e.i. | STF | Asteroidae | Starfishes |

Jeżowiec jadalny | URS | Echinus esculentus | Sea urchin |

Jeżowiec skalny | URM | Paracentrotus lividus | Stony sea urchin |

Jeżowce n.e.i. | URX | Echinoidea | Sea urchins |

Strzykwy n.e.i. | CUX | Holothurioidea | Sea cucumbers |

Szkarłupnie n.e.i. | ECH | Echinodermata | Echinoderms |

Strzykwa śródziemnomorska | SSG | Microcosmus sulcatus | Grooved sea squirt |

Żachwy n.e.i. | SSX | Ascidiacea | Sea squirts |

Skrzypłocz | HSC | Limulus polyphemus | Horseshoe crab |

Bezkręgowce morskie n.e.i. | INV | ex Invertebrata | Aquatic invertebrates |

Brunatnice | SWB | Phaeophyceae | Brown seaweeds |

Chrząstnica kędzierzawa | IMS | Chondrus crispus | Carragheen |

Galaretówka | GEL | Gelidium spp. | Gelidium spp. |

Gigartyna Gigartina spp. | GIG | Gigartina spp. | Gigartina spp. |

Skalinek | LIT | Lithothamnion spp. | Lithothamnion spp. |

Krasnorosty | SWR | Rhodophyceae | Red seaweeds |

Morszczyny n.e.i. | UCU | Fucus spp. | Wracks |

Alga atlantycka | ASN | Ascophyllum nodosum | North Atlantic rockweed |

Morszczyn piłkowany | FUU | Fucus serratus | Toothed wrack |

Sałata morska | UVU | Ulva lactuca | Sea lettuce |

Glony n.e.i. | SWX | ex Algae | Seaweeds |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

FORMAT DLA PRZEDKŁADANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW DLA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO ATLANTYKU NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH

A. FORMAT KODOWANIA

Dane należy przekazywać w zapisie o zróżnicowanej długości z dwukropkiem (:) pomiędzy polami zapisu. Poniżej wymienione pola powinny zostać włączone do każdego zapisu:

Pole | Uwagi |

Kraj | Trzyliterowy kod ISO (np. FRA — Francja) |

Rok | np. 2001 lub 01 |

Główny obszar połowu FAO | 27 = Północno-Wschodni Atlantyk |

Rejon | np. IVa = podobszar IVa CES. |

Gatunek | Trzyliterowy identyfikator |

Połów | Tony |

a) Połów rejestruje się w ekwiwalencie żywej wagi wyładunku z dokładnością do jednej najbliższej tony metrycznej.

b) Ilości poniżej połowy jednostki należy zapisywać jako "–1".

c) Kody państw:

Austria AUT

Belgia BEL

Dania DNK

Finlandia FIN

Francja FRA

Niemcy DEU

Grecja GRC

Irlandia IRL

Włochy ITA

Luksemburg LUX

Niderlandy NLD

Portugalia PRT

Hiszpania ESP

Szwecja SWE

Zjednoczone Królestwo GBR

Islandia ISL

Norwegia NOR

Bułgaria BGR

Cypr CYP

Republika Czeska CZE

Estonia EST

Węgry HUN

Łotwa LVA

Litwa LTU

Malta MLT

Polska POL

Rumunia ROM

Republika Słowacka SVK

Słowenia SVN

Turcja TUR

B. METODA PRZEKAZYWANIA DANYCH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W możliwie najszerszym zakresie dane powinny być przekazywane w formacie elektronicznym (na przykład załącznik e-mail). Jeżeli to niemożliwe, dopuszcza się przedkładanie plików na dyskietce 3,5″ HD.

--------------------------------------------------

Top