Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0006

Dyrektywa Komisji 2001/6/WE z dnia 29 stycznia 2001 r. dostosowująca po raz trzeci do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznychTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 30, 1.2.2001, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2003; Uchylona w sposób domniemany przez 32003L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/6/oj

32001L0006Dziennik Urzędowy L 030 , 01/02/2001 P. 0042 - 0042


Dyrektywa Komisji 2001/6/WE

z dnia 29 stycznia 2001 r.

dostosowująca po raz trzeci do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 2000/62/WE [2] Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jej art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do dyrektywy 96/49/WE zawiera przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych zwykle znane jako "RID", stosowane od dnia 1 lipca 1999 r.

(2) RID jest uaktualniany co dwa lata, dlatego zmieniona wersja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r. z okresem przejściowym do dnia 31 grudnia 2002 r., za wyjątkiem towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały radioaktywne), dla których okres przejściowy zakończy się w dniu 31 grudnia 2001 r.

(3) Konieczne jest, zatem wprowadzenie zmian do załącznika do dyrektywy 96/49/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. transportu towarów niebezpiecznych, powołanego na mocy art. 9 dyrektywy 96/49/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik do dyrektywy 96/49/WE otrzymuje brzmienie:

"

ZAŁĄCZNIK

Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), zamieszczone jako załącznik I dodatku B do COTIF, obowiązujące od dnia 1 lipca 2001 r., w sprawie zastąpienia wyrażeń "umawiająca się strona" oraz "państwa lub drogi kolejowe" wyrażeniem "Państwo Członkowskie".

notabene:

Tekst ujednolicony RID w wersji z 2001 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.

"

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do towarów niebezpiecznych klasy 7 do dnia 31 grudnia 2001 r., a w odniesieniu do towarów innych klas najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie muszą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to musi towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przyjętych przepisów prawa krajowego, w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 stycznia 2001 r.

W imieniu Komisji

Loyola De Palacio

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25.

[2] Dz.U. L 279 z 1.11.2000, str. 44.

--------------------------------------------------

Top