Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0814

Rozporządzenie Rady (WE) nr 814/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej

OJ L 100, 20.4.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 181 - 183

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/814/oj

32000R0814Dziennik Urzędowy L 100 , 20/04/2000 P. 0007 - 0009


Rozporządzenie Rady (WE) nr 814/2000

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 32–38 Traktatu przewidziane jest wykonywanie wspólnej polityki rolnej.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [3] przewiduje, że środki przeznaczone na dostarczanie informacji w sprawie wspólnej polityki rolnej są finansowane przez Sekcję Gwarancji EFOGR.

(3) Utrzymane powinny zostać główne praktyczne aspekty obecnej polityki informacyjnej w kontekście wspólnej polityki rolnej.

(4) Artykuł 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego z dnia 21 grudnia 1977 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [4] przewiduje, że wykonanie środków przewidzianych w budżecie na istotne działania Wspólnoty wymaga przyjęcia aktu podstawowego. Na mocy Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 października 1998 r. w sprawie podstaw prawnych i wykonania budżetu [5], akt podstawowy jest również potrzebny w odniesieniu do środków objętych niniejszym rozporządzeniem.

(5) Wspólna polityka rolna jest często niewłaściwie rozumiana z powodu niedostatku informacji. Jedynym sposobem, aby skorygować tę sytuację, jest działanie poprzez spójną, obiektywną i całościową strategię informacyjną i komunikacyjną.

(6) Zagadnienia dotyczące wspólnej polityki rolnej i jej rozwoju powinny być objaśniane zarówno rolnikom, jak i innym bezpośrednio zainteresowanym stronom, jak również opinii publicznej, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Wspólnoty. Właściwe wykonywanie wspólnej polityki rolnej zależy w dużym stopniu od wyjaśnień udzielanych wszystkim zainteresowanym i wymaga integracji środków informacyjnych, które uważane są za elementy zarządzania tą polityką.

(7) Należy zdefiniować priorytetowe działania, które Wspólnota może wspierać.

(8) Organizacje reprezentujące osoby działające w rolnictwie i na obszarach wiejskich, szczególnie organizacje rolników, stowarzyszenia konsumentów i stowarzyszenia ochrony środowiska odgrywają zasadniczą rolę w informowaniu swych członków o wspólnej polityce rolnej i przekazują do Komisji, co do zasady, opinie zainteresowanych stron, w szczególności rolników.

(9) Ze względu na to, że wspólna polityka rolna jest pierwszą i najbardziej obszerną ze wszystkich zintegrowanych polityk Wspólnoty, jej założenia powinny być wyjaśniane opinii publicznej. Inne strony, które mogą przedstawiać projekty informacyjne, pomagające ten cel osiągnąć, powinny być ze względu na to uprawnione do przedstawiania propozycji.

(10) Komisja musi posiadać niezbędne zasoby do wykonywania akcji informacyjnych, które pragnie prowadzić w obszarze rolnictwa.

(11) Chociaż działania, w odniesieniu do których może być udzielana pomoc w ramach innych programów wspólnotowych, nie powinny być finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia, niemniej jednak powinno się zachęcać do komplementarności takich działań z innymi inicjatywami Wspólnoty.

(12) Środki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnota może finansować środki informacyjne odnoszące się do wspólnej polityki rolnej, które mają na celu w szczególności:

a) pomoc w wyjaśnianiu zagadnień tej polityki, z jednej strony oraz pomoc w jej wykonywaniu i rozwijaniu, z drugiej strony;

b) promowanie europejskiego modelu rolnictwa i przyczynianie się do jego rozumienia;

c) informowanie rolników i innych stron działających na obszarach wiejskich;

d) zwiększenie świadomości opinii publicznej w zakresie zagadnień i celów tej polityki.

Działania te zmierzają do dostarczenia spójnych, obiektywnych i całościowych informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Wspólnoty, w celu przedstawienia ogólnego obrazu tej polityki.

Artykuł 2

1. Środkami określonymi w art. 1 mogą być:

a) roczne programy robocze, przedstawiane, w szczególności, przez rolników lub organizacje zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich, stowarzyszenia konsumentów czy stowarzyszenia ochrony środowiska;

b) szczególne środki przedstawiane przez strony inne niż określone w lit. a), w szczególności władze publiczne Państwa Członkowskiego, media i uniwersytety;

c) działania prowadzone z inicjatywy Komisji.

2. Maksymalna stopa finansowania w odniesieniu do środków określonych w ust. 1 lit. a) i b) wynosi 50 % kwalifikujących się kosztów. Jednakże stopa finansowania może zostać podwyższona do 75 % w wyjątkowych przypadkach, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym.

3. Finansowaniu wspólnotowemu, jak przewidziano w art. 1, nie mogą podlegać następujące środki:

a) środki, które wymagane są przez prawo;

b) środki już finansowane na podstawie innych działań wspólnotowych.

4. W celu wykonywania działań, jak określono w ust. 1 lit. c), Komisja może odwołać się do wszelkiej pomocy technicznej i administracyjnej, jakiej mogłaby potrzebować.

Artykuł 3

1. Środki kwalifikujące się na podstawie art. 2 obejmują w szczególności rozmowy, seminaria, wizyty informacyjne, publikacje, działania i produkcje medialne, uczestnictwo w wydarzeniach i programach międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń.

2. Środki określone w art. 2 wybierane są na podstawie kryteriów ogólnych, takich jak:

a) jakość projektu;

b) efektywność pod względem kosztów.

Artykuł 4

Finansowanie wspólnotowe określone art. 1 nie przekracza rocznych środków ustalonych przez władze budżetowe.

Artykuł 5

Komisja zapewnia, aby wspólnotowe środki i projekty wykonywane na podstawie niniejszego rozporządzenia były spójne z innymi działaniami Wspólnoty i uzupełniały te działania.

Artykuł 6

Komisja monitoruje i sprawdza środki finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić, że są one wykonywane właściwie i skutecznie. Przedstawiciele Komisji są uprawnieni do prowadzenia kontroli takich środków na miejscu, łącznie z kontrolami wyrywkowymi.

Artykuł 7

Komisja, jeśli uznaje to za właściwe, ocenia środki finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Komisja co dwa lata przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wykonywania niniejszego rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie musi zostać przedstawione nie później niż dnia 31 grudnia 2001 r.

Artykuł 9

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia, włącznie z wszelkimi środkami przejściowymi, które mogłyby okazać się niezbędne, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 2.

Artykuł 10

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustanowiony na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin.

4. Komisja informuje Komitet o środkach przewidzianych i podejmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 kwietnia 2000 r.

W imieniu Rady

L. Capoulas Santos

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 376 E z 28.12.1999, str. 40.

[2] Opinia wydana dnia 17 marca 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

[4] Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2779/98 (Dz.U. L 347 z 23.12.1998, str. 3).

[5] Dz.U. C 344 z 12.11.1998, str. 1.

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

Top