Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0725

Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2000 r. dotycząca niewłączenia technazenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 3354)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 292, 21.11.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/725/oj

32000D0725Dziennik Urzędowy L 292 , 21/11/2000 P. 0030 - 0031


Decyzja Komisji

z dnia 20 listopada 2000 r.

dotycząca niewłączenia technazenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 3354)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/725/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/10/WE [2],

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [3], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1972/1999 [4], w szczególności jego art. 7 ust. 3a lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/94 [5], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2230/95 [6], ustanowiło substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin, wyznaczone przez Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przy wykonywaniu rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, a także określiło powiadamiających dla każdej substancji czynnej.

(2) Technazen jest jedną z 90 substancji czynnych objętych pierwszym etapem programu przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

(3) Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 Zjednoczone Królestwo, będące wyznaczonym Państwem Członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy, w dniu 15 maja 1996 r. przedłożyło Komisji sprawozdanie ze swojej oceny informacji przedłożonych przez jedynego powiadamiającego zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia.

(4) Po otrzymaniu sprawozdania Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy Komisja podjęła konsultacje z ekspertami z Państw Członkowskich, jak również z jedynym pozostałym powiadamiającym (Hickson & Welch), jak to przewiduje art. 7 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

(5) Sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin. Przegląd ten zakończono w dniu 12 kwietnia 2000 r. w formie sprawozdania kontrolnego Komisji dotyczącego technazenu zgodnie z przepisami art. 7 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 3600/92.

(6) Przeprowadzone oceny ujawniły, że przedłożone informacje nie są wystarczające, aby wykazać, że środki ochrony roślin zawierające daną substancję czynną spełniają wymogi ustanowione w art. 5. ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7) Jedyny powiadamiający poinformował Komisję oraz Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy o tym, że nie zamierza dłużej uczestniczyć w programie pracy nad tą substancją czynną. Dlatego nie zostaną przedłożone dalsze informacje wymagane do osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy 91/414/EWG.

(8) Dlatego nie jest możliwe włączenie tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(9) Należy wyznaczyć szczególny termin na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu i zużycie istniejących zapasów zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG.

(10) Niniejsza decyzja nie ogranicza jakiegokolwiek działania, które Komisja może podjąć na późniejszym etapie w odniesieniu do tej substancji czynnej w ramach dyrektywy Rady 79/117/EWG [7].

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Technazen nie zostaje włączony jako substancja czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zapewnią, aby:

1. zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające technazen zostały cofnięte w okresie sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji;

2. od daty przyjęcia niniejszej decyzji żadne zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające technazen nie zostały udzielone lub odnowione na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wyznaczą szczególny termin na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu i zużycie istniejących zapasów zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG, który jest możliwie najkrótszy i nie dłuższy niż 20 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2000 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 57 z 2.3.2000, str. 28.

[3] Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10.

[4] Dz.U. L 244 z 16.9.1999, str. 41.

[5] Dz.U. L 107 z 28.4.1994, str. 8.

[6] Dz.U. L 225 z 22.9.1995, str. 1.

[7] Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

--------------------------------------------------

Top