Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0693

Decyzja Komisji z dnia 25 października 2000 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 703 Maszyny rolnicze — sieczkarnie zielonki — bezpieczeństwo z wykazu odniesień do norm w ramach wykonywania dyrektywy 98/37/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 3104)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 286, 11.11.2000, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 121 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 121 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 158 - 158

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/693/oj

32000D0693Dziennik Urzędowy L 286 , 11/11/2000 P. 0040 - 0040


Decyzja Komisji

z dnia 25 października 2000 r.

w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 703 "Maszyny rolnicze — sieczkarnie zielonki — bezpieczeństwo" z wykazu odniesień do norm w ramach wykonywania dyrektywy 98/37/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 3104)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/693/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn [1], zmienioną dyrektywą 98/79/WE [2], w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 dyrektywy 98/37/WE, z późniejszymi zmianami, przewiduje, że maszyny mogą być wprowadzane do obrotu handlowego i do eksploatacji tylko wówczas, gdy nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób oraz, gdzie właściwe, zwierząt domowych i nie stwarzają zagrożenia dla mienia, przy odpowiednim, zgodnym z przeznaczeniem zainstalowaniu, konserwacji oraz użytkowaniu.

(2) Domniemywa się, że maszyny zgodne z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, spełniają podstawowe wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w art. 3 dyrektywy 98/37/WE, z późniejszymi zmianami.

(3) Państwa Członkowskie są zobowiązane do publikacji odniesień do norm krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich.

(4) Odniesienia do normy zharmonizowanej EN 703:1995 "Maszyny rolnicze — sieczkarnie zielonki — bezpieczeństwo" zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 229 z dnia 8 sierpnia 1996 r. w ramach wykonywania dyrektywy 98/37/WE, z późniejszymi zmianami.

(5) Obecnie norma ta daje domniemanie zgodności.

(6) Włochy odnotowały, że na ich terytorium miało miejsce wiele śmiertelnych wypadków związanych z użytkowaniem sieczkarni zielonki produkowanych w zgodzie z normą EN 703. W rezultacie Włochy stoją na stanowisku, że norma ta nie spełnia podstawowych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie oraz że odniesienia do niej powinny zostać wycofane z publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, by nie dawały domniemania zgodności z dyrektywą.

(7) Komitet Techniczny CEN/TC 144 zbadał problem i rozpoczął pracę nad rewizją normy. W związku z istotnymi trudnościami, jakie napotkał podczas prac, Komitet uznał, że do czasu ratyfikacji zrewidowanej normy upłynie kilka lat.

(8) Biorąc pod uwagę przewidywane opóźnienie, proponuje się, by odniesienia do tej normy zostały niezwłocznie wycofane, aby zapobiec stosowaniu ich w przyszłości jako normy zharmonizowanej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odniesienia do normy EN 703 "Maszyny rolnicze — sieczkarnie zielonki — bezpieczeństwo" zostają wycofane z publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W związku z powyższym używanie tej normy nie daje już domniemania zgodności z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywie 98/37/WE, z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2000 r.

W imieniu Komisji

Erkki Liikanen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1.

[3] Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

--------------------------------------------------

Top