EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0006

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 1999/507/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (Półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 4249)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 3, 6.1.2000, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 140 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 214 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 214 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 20 - 20

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2006; Uchylony przez 32006D0146

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/6(1)/oj

32000D0006Dziennik Urzędowy L 003 , 06/01/2000 P. 0029 - 0029


Decyzja Komisji

z dnia 10 grudnia 1999 r.

zmieniająca po raz drugi decyzję 1999/507/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (Półwysep) oraz Australii

(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 4249)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/6/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 96/43/WE [2], w szczególności jej art. 18 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 1999/507/WE [3], Komisja przyjęła środki ochronne w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (Półwysep) oraz Australii w odniesieniu do chorób Nipah i Hendra; między innymi łącznie z badaniami laboratoryjnymi psów i kotów przeznaczonych do przywozu do Wspólnoty.

(2) Przy braku uznanych międzynarodowo standardów procedur kontrolnych w odniesieniu do choroby Nipah, wymagania dotyczące badań dla psów i kotów zostały ustanowione zgodnie z urzędową notyfikacją służb weterynaryjnych Malezji do Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE) z dnia 28 maja 1999 r.

(3) Pismem z dnia 11 października 1999 r. służby weterynaryjne Malezji poinformowały urzędowo Komisję, że wymagany test ELISA na wychwycenie IgM nie może być przeprowadzany i że za test odpowiedni uważa się test ELISA na wychwycenie IgG.

(4) Z tego względu psy i koty przeznaczone do przywozu do Państw Członkowskich z Malezji nie mogą otrzymywać od służb weterynaryjnych Malezji świadectw zgodnych z prawem wspólnotowym.

(5) Wymagania badań psów i kotów przywożonych z Malezji muszą zostać zmienione, aby umożliwić stosowanie zatwierdzonych testów diagnostycznych do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Nipah.

(6) Dla jasności powinny zostać ustanowione przepisy zezwalające na tranzyt psów i kotów przez międzynarodowe porty lotnicze w Malezji.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 2 decyzji 1999/507/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 tiret trzecie skreśla się wyrazy "IgM i".

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do psów i kotów przewożonych tranzytem, pod warunkiem że pozostają one w granicach międzynarodowego portu lotniczego."

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 1999 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

[2] Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 1.

[3] Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 66.

--------------------------------------------------

Top