EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0577

Rozporządzenie Rady (WE) NR 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

OJ L 77, 14.3.1998, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 133 - 137

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/577/oj

31998R0577Dziennik Urzędowy L 077 , 14/03/1998 P. 0003 - 0007


Rozporządzenie Rady (WE) NR 577/98

z dnia 9 marca 1998 r.

w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 213,

uwzględniając projekt rozporządzenia przedstawiony przez Komisję,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu wykonania wyznaczonych zadań Komisji potrzebne są porównywalne dane statystyczne na temat poziomu, modelu oraz trendów zatrudnienia i bezrobocia w Państwach Członkowskich;

najlepszą metodą uzyskania takich danych na poziomie Wspólnoty jest przeprowadzenie zharmonizowanych badań dotyczących siły roboczej;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3711/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia rocznego badania prób losowych dotyczącego siły roboczej zatrudnionej na terenie Wspólnoty [1] ustaliło, że, począwszy od 1992 r., badanie należy przeprowadzać wiosną każdego roku;

choć dla zapewnienia dostępności i harmonizacji danych oraz pomiaru zakresu pracy badanie ciągłe jest bardziej pożądane niż coroczne badanie w okresie wiosny, trudno jest zrealizować badanie ciągłe w tych samych dniach we wszystkich Państwach Członkowskich;

należy zachęcać do korzystania z istniejących źródeł administracyjnych, w stopniu w jakim mogą one w sposób przydatny uzupełnić dane uzyskane z wywiadów lub służyć jako podstawa do badania prób losowych;

dane zawarte w badaniu, ustalone w niniejszym rozporządzeniu, mogą ulec rozszerzeniu i obejmować dodatkowy zbiór zmiennych tworzących część programu modułów ad hoc, obejmujących okres kilku lat, opracowanych zgodnie z odpowiednią procedurą, będącą częścią przepisów wykonawczych;

do niniejszego rozporządzenia również mają zastosowanie zasada proporcjonalności i stosunek kosztu do wydajności, określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyki Wspólnoty [2], które stanowi ramy prawne dla tworzenia statystyki Wspólnoty;

poufność danych statystycznych regulują przepisy rozporządzenia (WE) nr 322/97 oraz rozporządzenia Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich [3] danych podlegających zasadzie poufności;

Komisja skonsultowała się z Komitetem ds. Programu Statystycznego ustanowionego decyzją nr 89/382/EWG, Euratom [4], zgodnie z art. 3 wymienionej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Częstotliwość badania

Każde z Państw Członkowskich przeprowadza co roku badanie prób losowych dotyczące siły roboczej, zwane dalej "badaniem".

Badanie jest badaniem ciągłym, dostarczającym kwartalne i roczne wyniki; jednakże Państwa Członkowskie, które nie są w stanie przeprowadzić badania ciągłego, mogą przeprowadzić jedynie badanie coroczne odbywające się wiosną.

Dane zgromadzone w czasie badania odnoszą się zasadniczo do sytuacji w ciągu tygodnia (liczonego od poniedziałku do niedzieli) poprzedzającego wywiad, noszącego nazwę tygodnia referencyjnego.

W przypadku badania ciągłego:

- tygodnie referencyjne rozłożone są równomiernie przez cały rok,

- wywiad zazwyczaj odbywa się w czasie tygodnia następującego bezpośrednio po tygodniu referencyjnym. Różnica między tygodniem referencyjnym, a datą wywiadu nie może być większa niż pięć tygodni, z wyjątkiem trzeciego kwartału,

- kwartały i lata referencyjne są zdefiniowane jako grupy o liczbie 13 lub 52 kolejnych tygodni. Listę tygodni tworzących dany kwartał lub rok sporządza się zgodnie z procedurą ustaloną w art. 8.

Artykuł 2

Jednostki i zakres badania, metody obserwacyjne

1. Badanie należy przeprowadzić w każdym z Państw Członkowskich, w wybranej grupie gospodarstw domowych lub osób zamieszkałych w czasie badania na obszarze gospodarczym danego Państwa Członkowskiego.

2. Zasadniczy zakres badania obejmuje osoby zamieszkałe w odrębnych gospodarstwach domowych obszaru gospodarczego danego Państwa Członkowskiego. W miarę możliwości główna grupa osób mieszkających w odrębnych gospodarstwach domowych zostanie uzupełniona przez osoby mieszkające we wspólnych gospodarstwach domowych.

O ile to możliwe, gospodarstwa wspólne objęte zostaną badaniem z zastosowaniem próbki opracowanej specjalnie w celu umożliwienia bezpośredniej obserwacji wybranych osób. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas osoby z tych grup, wciąż związane z odrębnym gospodarstwem domowym, zostaną włączone do badania w powiązaniu z tym gospodarstwem domowym.

3. Zmienne zastosowane do określenia statusu zatrudnienia oraz częściowego bezrobocia należy uzyskać za pomocą wywiadu z wybraną osobą lub, gdy nie będzie to możliwe, z innym członkiem gospodarstwa domowego. Pozostałe informacje można uzyskać z innych źródeł, w tym z zasobów administracyjnych, o ile dane uzyskane w ten sposób są podobnej jakości.

4. Niezależnie czy jednostka objęta badaniem jest osobą fizyczną, czy chodzi tu o gospodarstwo domowe, zazwyczaj gromadzi się dane w odniesieniu do wszystkich członków tego gospodarstwa. Jednakże, jeśli jednostka objęta badaniem jest osobą fizyczną, informacje dotyczące innych członków tego gospodarstwa domowego:

- mogą nie zawierać charakterystyki wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. g), h), i) i j),

- mogą być gromadzone na podstawie próbek cząstkowych określonych w ten sposób, że:

- tygodnie referencyjne mogą być równomiernie rozłożone przez cały rok,

- liczba obserwacji (osoby fizyczne objęte badaniem plus członkowie ich gospodarstwa domowego) spełnia, dla potrzeb rocznych szacunków poziomów, kryteria wiarygodności określone w art. 3.

Artykuł 3

Reprezentatywność próby losowej

1. Dla grupy osób bezrobotnych, reprezentujących 5 % ludności w wieku produkcyjnym, względny błąd standardowy oceny rocznych przeciętnych (lub wiosennych ocen w przypadku badania rocznego wykonywanego na wiosnę) na poziomie NUTS II nie może przekraczać 8 % omawianej grupy ludności.

Regiony o liczbie mieszkańców mniejszej niż 300000 zwolnione są od tego wymogu.

2. W przypadku badania ciągłego, dla grupy stanowiącej 5 % ludności w wieku produkcyjnym, względne odchylenie standardowe na szczeblu krajowym dla oceny zmian między dwoma kolejnymi kwartałami nie może przekraczać 2 % omawianej grupy ludności.

Dla Państw Członkowskich o liczbie mieszkańców wynoszącej od jednego miliona do dwudziestu milionów wymaganie to jest złagodzone, tak aby względne odchylenie standardowe dla oceny zmian kwartalnych nie przekraczało 3 % omawianej grupy ludności.

Państwa Członkowskie, których liczba mieszkańców wynosi poniżej 1 miliona, zwolnione są z tych dokładnych wymagań dotyczących zmian.

3. Tam, gdzie badanie przeprowadzane jest jedynie na wiosnę, co najmniej jedna czwarta jednostek badanych pochodzi z badania poprzedniego, a co najmniej jedna czwarta stanowi część badania następnego.

Identyfikacja obu tych grup odbywa się z zastosowaniem kodu.

4. W przypadkach, w których brak odpowiedzi na niektóre pytania doprowadzi do braku danych, tam gdzie to stosowne należy zastosować metodę statystycznego przyporządkowania.

5. Czynniki statystycznie istotne oblicza się, biorąc pod uwagę zwłaszcza możliwość selekcji, a dane zewnętrzne odnoszące się do rozkładu populacji bada się pod względem płci, wieku (pięcioletnie grupy wiekowe) i regionu (poziom NUTS II), w przypadku, gdy takie dane zewnętrzne dane Państwo Członkowskie uznaje za wystarczająco wiarygodne.

6. Państwa Członkowskie dostarczą Komisji (Eurostat) wszelkich wymaganych informacji dotyczących organizacji i metodyki badania, a zwłaszcza wskażą kryteria przyjęte dla badania i zakres próby losowej.

Artykuł 4

Charakterystyka badania

1. Dostarczone dane powinny być następujące:

a) dane demograficzne:

- numer porządkowy gospodarstwa domowego,

- płeć,

- rok urodzenia,

- data urodzenia w odniesieniu do końca okresu referencyjnego,

- stan cywilny,

- pokrewieństwo z osobą, do której badanie się odnosi,

- numer porządkowy małżonka,

- numer porządkowy ojca,

- numer porządkowy matki,

- narodowość,

- liczba lat zamieszkiwania w danym Państwie Członkowskim,

- państwo urodzenia (nieobowiązkowe),

- charakter udziału w badaniu (bezpośrednie uczestnictwo lub poprzez innego członka gospodarstwa domowego);

b) status zatrudnienia:

- status zatrudnienia w tygodniu, do którego odnosi się badanie,

- powód niewykonywania pracy, mimo posiadania zatrudnienia,

- poszukiwanie pracy przez osobę niemającą pracy,

- rodzaj poszukiwanej pracy (działalność własna lub praca najemna),

- stosowane metody poszukiwania pracy,

- dyspozycyjność do podjęcia pracy;

c) charakterystyka głównego zatrudnienia:

- status zawodowy/stanowisko,

- działalność gospodarcza miejscowej jednostki,

- wykonywane zajęcie/zawód,

- liczba osób pracujących w miejscowej jednostce/w miejscu zatrudnienia,

- miejsce pracy (państwo),

- miejsce pracy (region),

- rok i miesiąc rozpoczęcia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia,

- stopień ciągłości pracy (i powody),

- czas trwania pracy tymczasowej lub umowy o pracę na czas określony,

- rozróżnienie między pełnym/niepełnym wymiarem czasu pracy (wraz z powodami),

- praca w domu;

d) liczba godzin pracy/czas pracy:

- zwykła liczba godzin pracy w tygodniu,

- rzeczywista liczba godzin pracy tygodniowo,

- główny powód różnicy między rzeczywistą liczbą godzin pracy tygodniowo a normalną liczbą godzin pracy;

e) druga praca:

- występowanie kilku zatrudnień,

- status zawodowy/stanowisko,

- działalność gospodarcza miejscowej jednostki,

- rzeczywista liczba godzin pracy;

f) dostrzegalne niepełne zatrudnienie:

- chęć pracy w większym wymiarze godzin, niż w danym czasie jest to możliwe (nieobowiązkowe w przypadku badania rocznego),

- poszukiwanie innej pracy oraz jego powody,

- rodzaj poszukiwanej pracy (jako pracownik najemny lub w innym charakterze),

- zastosowane metody poszukiwania innej pracy,

- powody, dla których osoba nie szuka innej pracy (fakultatywne w przypadku badania rocznego),

- dyspozycyjność do podjęcia pracy,

- pożądana liczba godzin pracy (fakultatywne w przypadku badania rocznego);

g) poszukiwanie pracy:

- rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar),

- długość okresu poszukiwania pracy,

- sytuacja osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem poszukiwania pracy,

- zarejestrowanie w publicznym urzędzie pracy i otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych,

- chęć do pracy osób, które nie szukają pracy,

- powody, dla których osoba nie szukała pracy;

h) wykształcenie i przeszkolenie zawodowe

udział w kształceniu lub szkoleniu w ciągu ostatnich czterech tygodni:

- cel,

- poziom,

- rodzaj,

- łączny czas,

- całkowita liczba godzin,

- najwyższy ukończony poziom wykształcenia lub przeszkolenia,

- rok ukończenia tego najwyższego poziomu,

- uzyskane kwalifikacje zawodowe inne niż wykształcenie wyższe;

i) poprzednie doświadczenie zawodowe osoby pozostającej bez pracy:

- poprzednie zatrudnienie,

- rok i miesiąc ostatniego zatrudnienia,

- główny powód porzucenia ostatniego zatrudnienia,

- stanowisko w pracy zajmowane podczas ostatniego zatrudnienia,

- działalność gospodarcza miejscowej jednostki, w której osoba ostatnio pracowała,

- zawód wykonywany podczas ostatniego zatrudnienia;

j) sytuacja rok przed badaniem (nieobowiązkowe dla kwartału 1, 3 i 4)

- zasadniczy status pracy,

- stanowisko w pracy,

- działalność gospodarcza miejscowej jednostki, w której osoba ostatnio pracowała,

- kraj zamieszkania,

- region zamieszkania;

k) zasadniczy status pracy (nieobowiązkowe);

l) dochody (nieobowiązkowe);

m) dane techniczne odnoszące się do wywiadu

- rok badania,

- tydzień referencyjny,

- tydzień przeprowadzenia wywiadu,

- Państwo Członkowskie,

- region gospodarstwa domowego,

- stopień zurbanizowania,

- numer seryjny gospodarstwa domowego,

- rodzaj gospodarstwa domowego,

- rodzaj instytucji,

- wskaźnik ważenia,

- próba cząstkowa w odniesieniu do poprzedniego badania (badanie roczne),

- próba cząstkowa w odniesieniu do badania następnego (badanie roczne),

- kolejny numer serii badania.

2. Celem uzupełnienia informacji opisanych powyżej w ust. 1 można dodać dalszy zestaw zmiennych, w dalszej części zwany "modułem ad hoc".

Co roku należy opracować, zgodnie z procedurą ustaloną w art. 8, program modułów ad hoc obejmujący okres kilku lat:

- program ten dla każdego modułu ad hoc określać będzie przedmiot badania, okres referencyjny, wielkość próby (równa lub mniejsza od wielkości próby określonej zgodnie z art. 3) oraz ostateczny termin przesłania wyników (który może różnić się od terminu ustalonego w art. 6),

- należy określić Państwa Członkowskie oraz regiony objęte badaniem, a także szczegółową listę danych, które należy zgromadzić w module ad hoc, co najmniej dwanaście miesięcy przed rozpoczęciem okresu referencyjnego dla tego modułu,

- wielkość modułu ad hoc nie może przekraczać wielkości modułu c opisanego w ust. 1.

3. Definicje, poprawki, kodyfikację zmiennych, dostosowanie listy zmiennych badania spowodowane rozwojem technik i koncepcji, a także listę zasad formułowania pytań dotyczących statusu pracy sporządza się zgodnie z procedurą ustaloną w art. 8.

Artykuł 5

Przeprowadzenie badania

Państwa Członkowskie mogą wprowadzić obowiązek odpowiedzi na pytania.

Artykuł 6

Przekazywanie danych

W terminie do najpóźniej dwunastu tygodni od zakończenia okresu referencyjnego w przypadku badania ciągłego (i w terminie do dziewięciu miesięcy od zakończenia okresu referencyjnego w przypadku badania odbywającego się na wiosnę) Państwa Członkowskie przesyłają do Eurostatu wyniki badania bez bezpośrednich identyfikatorów.

Artykuł 7

Sprawozdania

Sprawozdanie na temat realizacji niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi oraz Radzie co trzy lata, począwszy od roku 2000. W sprawozdaniu takim zawarta jest ocena, zwłaszcza badania jakości metod statystycznych, mających na celu poprawę wyników oraz uproszczenie procedury badania.

Artykuł 8

Procedura

Do pomocy Komisji zobowiązany jest Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany w dalszej części "komitetem".

Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt właściwych działań, które należy podjąć. Komitet wydaje opinię dotyczącą tego projektu w terminie, który może wyznaczyć przewodniczący w zależności od pilności sprawy. W przypadku decyzji, które Rada powinna przyjąć na wniosek Komisji, opinię tę wydaje się głosami większości określonej w art. 148 ust. 2 Traktatu. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w ramach komitetu są liczone w sposób ustalony w wymienionym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

Komisja przyjmuje przewidziane działania, jeśli są one zgodne z opinią komitetu.

Jeśli przewidziane działania nie są zgodne z opinią komitetu, lub gdy nie jest wydana opinia, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie wniosek w sprawie środków, które należy podjąć. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Jeśli po upływie trzech miesięcy od daty skierowania wniosku Rada nie podejmie decyzji, Komisja przyjmuje proponowane działania.

Artykuł 9

Przepis uchylający

Rozporządzenie (EWG) nr 3711/91 traci moc.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 1998 r.

W imieniu Rady

G. Brown

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 351 z 20.12.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

[3] Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1, rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 322/97.

[4] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

Top