Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0022

Dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. ustanawiająca minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich

OJ L 126, 28.4.1998, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 132 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 132 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 14 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/22/oj

31998L0022Dziennik Urzędowy L 126 , 28/04/1998 P. 0026 - 0028


Dyrektywa Komisji 98/22/WE

z dnia 15 kwietnia 1998 r.

ustanawiająca minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 98/2/WE [2], w szczególności jej art. 12 ust. 6 akapit przedostatni,

a także mając na uwadze, co następuje:

jeżeli uzgodnienia dotyczące kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część B do dyrektywy 77/93/EWG przywożonych z państw trzecich mają być wykonywane w sposób skuteczny, powinny zostać ustanowione zharmonizowane minimalne warunki przeprowadzania tych kontroli w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia;

minimalne warunki ustanowione dla przeprowadzania takich kontroli zdrowia roślin muszą uwzględniać wymagania techniczne stosowane w odniesieniu do odpowiedzialnych urzędowych organów określonych w art. 2 ust. 1 lit. g) dyrektywy 77/93/EWG, odpowiedzialnych za dane punkty kontroli, jak również przepisy stosowane w odniesieniu do pomieszczeń, narzędzi i sprzętu umożliwiających danym odpowiedzialnym urzędowym organom przeprowadzanie wymaganych kontroli zdrowia roślin;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie stanowią, że kontrole zdrowia roślin określone w art. 12 ust. 6 akapit czwarty dyrektywy 77/93/EWG, w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część B danej dyrektywy i przywożonych z państw trzecich oraz przeprowadzane w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, spełniają co najmniej minimalne warunki określone w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy dnia 1 października 1998 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji wszystkie przepisy prawa krajowego przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja poinformuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 kwietnia 1998 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

[2] Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 34.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich

1. Odpowiedzialne urzędowe organy, jak określono w art. 2 ust. 1 lit. g) dyrektywy 77/93/EWG, ponoszące odpowiedzialność za punkty kontroli określone w art. 1 niniejszej dyrektywy:

- są uprawnione do wykonywania swoich obowiązków,

- posiadają techniczne kompetencje, szczególnie w zakresie wykrywania i diagnozowania szkodliwych organizmów,

- posiadają doświadczenie w identyfikacji szkodliwych organizmów lub mają dostęp do takiej wiedzy,

- mają dostęp do właściwych pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i infrastruktury administracyjnej, do prowadzenia kontroli i badań określonych w ust. 3,

- mają dostęp do pomieszczeń umożliwiających prawidłowe składowanie i przeprowadzanie kwarantanny w odniesieniu do przesyłek, a w razie potrzeby do zniszczenia (lub innego odpowiedniego przetworzenia) całości lub części przejętej przesyłki,

- mają do dyspozycji:

a) pisemne, uaktualnione krajowe wytyczne przeprowadzania kontroli oparte na ustawodawstwie krajowym Państwa Członkowskiego, jak ustanowiono w ramach ustawodawstwa wspólnotowego;

b) uaktualniony zestaw wytycznych wspólnotowych dla ekspertów i dla inspektorów krajowych określonych w art. 19a ust. 6 dyrektywy 77/93/EWG;

c) uaktualnione ustawodawstwo wspólnotowe dotyczące zdrowia roślin;

d) uaktualniony wykaz zawierający adresy i numery telefonów laboratoriów specjalistycznych, które zostały urzędowo zatwierdzone do przeprowadzania testów na obecność szkodliwych organizmów lub identyfikacji szkodliwych organizmów. Wprowadzić należy odpowiednią procedurę w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa próbki(-ek) podczas przenoszenia ich do laboratorium i podczas procesu badania;

e) uaktualnione informacje o przesyłkach roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich, które przeszły:

- urzędowe przejęcie,

- urzędowe testy w specjalistycznych laboratoriach łącznie z ich wynikami,

co najmniej pod warunkiem że informacje te są istotne dla kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do miejsca, w którym są one przeprowadzane,

- dostosowują ustanowiony program kontroli zdrowia roślin najszybciej, jak to możliwe w sposób umożliwiający zaspokojenie aktualnych potrzeb, w świetle nowych zagrożeń dla zdrowia roślin lub wszelkich zmian w ilości/wielkości roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przedstawionych do wprowadzenia w punktach kontroli określonych w art. 1.

2. Wykwalifikowani urzędnicy i pracownicy określeni w art. 2 ust. 1 lit. i) akapit drugi dyrektywy 77/93/EWG rzeczywiście odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli w punktach kontroli określonych w art. 1 niniejszej dyrektywy:

- posiadają techniczne kompetencje, szczególnie w zakresie wykrywania i diagnozowania szkodliwych organizmów,

- posiadają doświadczenie w identyfikacji szkodliwych organizmów lub mają dostęp do takiej wiedzy,

jako część ich kwalifikacji wymaganych na podstawie danego art. 2 ust. 1 lit. i) akapit drugi i mają bezpośredni dostęp do informacji określonych w ust. 1 tiret szóste.

3. Pomieszczenia, narzędzia i sprzęt określony w ust. 1 mają, co najmniej:

a) w odniesieniu do pomieszczeń administracyjnych:

- szybki system komunikacji z:

- organem określonym w art. 1 ust. 6 dyrektywy 77/93/EWG,

- specjalistycznymi laboratoriami określonymi w ust. 1,

- organami celnymi,

- Komisją,

- innymi Państwami Członkowskimi,

- system powielania dokumentów;

b) w odniesieniu do pomieszczeń do przeprowadzania kontroli:

- odpowiednie tereny do przeprowadzania kontroli, gdzie to jest właściwe,

- stosowne oświetlenie,

- stół(-oły) do przeprowadzania kontroli,

- sprzęt odpowiedni do:

- kontroli wzrokowych,

- dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu używanego do kontroli zdrowia roślin,

- przygotowywania próbek do ewentualnych dalszych testów w specjalistycznych laboratoriach określonych w ust. 1;

c) w odniesieniu do pomieszczeń do pobierania próbek z przesyłek:

- właściwy materiał do indywidualnej identyfikacji i pakowania każdej próbki,

- stosowny materiał do pakowania w celu wysłania próbek do specjalistycznych laboratoriów określonych w ust. 1,

- plomby,

- pieczęcie urzędowe,

- odpowiednie oświetlenie.

--------------------------------------------------

Top