Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0021

Dyrektywa Komisji 98/21/WE z dnia 8 kwietnia 1998 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/16/EWG mającą na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacjiTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 119, 22.4.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/21/oj

31998L0021Dziennik Urzędowy L 119 , 22/04/1998 P. 0015 - 0015


Dyrektywa Komisji 98/21/WE

z dnia 8 kwietnia 1998 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 93/16/EWG mającą na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 49, 57 ust. 1 i 2 zdanie pierwsze i trzecie i art. 66,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mającą na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/50/WE [2], w szczególności jej art. 44a,

a także mając na uwadze, co następuje:

Niderlandy wystąpiły z uzasadnionym wnioskiem o zmianę nazwy medycyny pracy dla tego Państwa Członkowskiego w wykazie specjalizacji medycznych, wspólnych dla przynajmniej dwóch Państw Członkowskich;

Belgia i Luksemburg wystąpiły z uzasadnionym wnioskiem o włączenie medycyny pracy dla tych Państw Członkowskich do wykazu specjalizacji medycznych, wspólnych dla przynajmniej dwóch Państw Członkowskich;

Szwecja wystąpiła z uzasadnionym wnioskiem o włączenie medycyny społecznej dla tego Państwa Członkowskiego do wykazu specjalizacji medycznych, wspólnych dla przynajmniej dwóch Państw Członkowskich;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu Wysokich Urzędników ds. Zdrowia Publicznego ustanowionego w decyzji Rady 75/365/EWG [3],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 7 ust. 2 dyrektywy 93/16/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a) w punkcie

"medycyna pracy"

dodaje się, co następuje:

"w Belgii: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde,

w Luksemburgu: médecine du travail";

b) w punkcie "medycyna pracy" określenie "arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" odnoszące się do Niderlandów zastępuje się określeniem "arbeid en gezondheid";

c) w punkcie

"medycyna środowiskowa (społeczna)"

dodaje się, co następuje:

"w Szwecji: Socialmedicin".

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 1998 r., o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.

Przepisy te powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 1998 r.

W imieniu Komisji

Mario Monti

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 165 z 7.7.1993, str. 1.

[2] Dz.U. L 291 z 24.10.1997, str. 35.

[3] Dz.U. L 167 z 30.6.1975, str. 19.

--------------------------------------------------

Top