EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0847

Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

OJ L 115, 9.5.1996, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 4 - 6

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj

31996R0847Dziennik Urzędowy L 115 , 09/05/1996 P. 0003 - 0005


Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96

z dnia 6 maja 1996 r.

wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

w uzupełnieniu do przepisów wymienionych w art. 4 ust. 2 rozrządzenia Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r ustanawiającego wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury [3], należy ustanowić warunki prowadzenia działań eksploatacyjnych, które mogłyby poprawić dostępne obecnie mechanizmy, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ustalanej z roku na rok elastyczności w zarządzaniu ogólnymi dopuszczalnymi połowami (TAC) i kwotami, co w pewnych granicach jest zgodne z polityką ochrony zasobów;

zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 Rada ma obowiązek ustalenia możliwości połowów przyznawanych Państwom Członkowskim oraz określenia warunków pozwalających na ich coroczne dostosowywanie;

należy określić zasoby podlegające zapobiegawczym lub analitycznym TAC;

należy zdefiniować do celów niniejszego rozporządzenia dozwolone wyładunki dla danego zasobu;

w pewnych warunkach zapobiegawcze całkowite limity połowowe oraz kwoty w odniesieniu do niektórych zasobów mogą zostać zwiększone podczas roku, bez większego ryzyka nieposzanowania zasady racjonalnego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów morskich;

należy nakłaniać Państwa Członkowskie do przenoszenia z roku na rok części ich kwot zasobów podlegających analitycznym TAC;

stopień eksploatacji innych zasobów podlegających zapobiegawczym lub analitycznym TAC może w znacznym stopniu uczynić niepożądanym wszelkie zwiększenie TAC;

należy karać za przekroczenia kwot; można to osiągnąć poprzez nakładanie odpowiednich ograniczeń na kwoty w kolejnym roku na Państwa Członkowskie odpowiedzialne za przekroczenie; zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli stosowany we wspólnej polityce rybołówstwa [4], Rada przyjęła zasady pozwalające Komisji na dokonanie potrąceń w przypadku przekroczenia kwoty, z uwzględnieniem stopnia przekroczenia, ewentualnych przekroczeń podczas poprzedniego roku i stanu biologicznego danych zasobów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Zapobiegawcze TAC stosuje się w odniesieniu do zasobów, dla których nie istnieje żadna ocena naukowa w zakresie możliwości połowowych w roku, podczas którego TAC mają być wyznaczone; we wszystkich innych przypadkach stosuje się analityczne TAC.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia dozwolone wyładunki zasobu dla danego Państwa Członkowskiego składają się z kwoty przyznanej przez Radę na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92, ze zmianami wynikającymi z:

- wymian przeprowadzonych na podstawie art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92,

- kompensacji przewidzianej w art. 21 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93,

- ilości przyjętych na podstawie art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz

- potrąceń przewidzianych w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Ustalając TAC zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 Rada określi:

- zasoby, które są przedmiotem zapobiegawczego TAC oraz te, które są przedmiotem analitycznego TAC, na podstawie dostępnych opinii naukowych na temat zasobów,

- zasoby, w odniesieniu do których nie stosuje się art. 3 i 4, na podstawie biologicznego stanu zasobów i zobowiązań podjętych wobec państw trzecich,

- zasoby, w odniesieniu do których stosuje się potrącenia przewidziane w art. 5 ust. 2, na podstawie ich stanu biologicznego.

Artykuł 3

1. Jeśli poziom wykorzystania TAC przekracza 75 % przed dniem 31 października roku jego stosowania, Państwa Członkowskie dysponujące kwotą zasobu, w odniesieniu do którego TAC został ustalony, mogą złożyć wniosek o jego zwiększenie. Wniosek wraz z odpowiednimi towarzyszącymi informacjami biologicznymi i zawierający informacje o wielkości wnioskowanego zwiększenia powinien być skierowany do Komisji. Komisja w ciągu 20 dni roboczych zbada wszystkie elementy wniosku, w związku z przedłożeniem Radzie propozycji zmiany rozporządzenia ustalającego TAC i kwoty, jeśli uzna je za zasadne. Państwo Członkowskie zostanie poinformowane o wyniku badania.

2. Państwa Członkowskie mogą dokonać połowu o 5 % większego niż dozwolony wyładunek. Jednakże połowy te będą uznawane za przekraczające dozwolone wyładunki w stosunku do potrąceń przewidzianych w art. 5.

3. Jeśli poziom wykorzystania kwoty danego zasobu przekracza 75 % tej kwoty przed dniem 31 października roku jej stosowania, Państwo Członkowskie, któremu kwota ta została przyznana może złożyć wniosek do Komisji o pozwolenie na wyładunek dodatkowych ilości ryb z tego samego zasobu, podając wnioskowaną ilość dodatkową, która nie może być większa niż 10 % danej kwoty. Komisja w ciągu 20 dni roboczych podejmie decyzję w tej sprawie, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 36 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93. Ilość dodatkową przyznaną na mocy tej procedury uznaje się za przekroczenie dozwolonych wyładunków do celów odliczeń przewidzianych w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

1. Artykuł 3 ust. 2 i 3 stosuje się w odniesieniu do zasobów objętych analitycznymi TAC.

2. W odniesieniu do zasobów objętych analitycznymi TAC, z wyjątkiem tych, określonych w art. 5 ust. 2, Państwo Członkowskie, któremu została przyznana odpowiednia kwota, może zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty.

Komisja powiększa przyznaną kwotę o zatrzymaną ilość, według procedury przewidzianej w art. 36 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

Artykuł 5

1. Z wyjątkiem zasobów określonych w ust. 2, wszystkie wyładunki przekraczające wyładunki objęte zezwoleniem są odejmowane od kwot przyznanych na następny rok w odniesieniu do tych samych zasobów.

2. W odniesieniu do zasobów określonych w art. 2 tiret trzecie, przekroczenie wyładunków objętych zezwoleniem pociągnie za sobą redukcję przyznanej kwoty na rok następny zgodnie z następującą tabelą:

Wymiar przekroczenia wyładunków objętych zezwoleniem | Potrącenie |

Pierwsze 10 % | Przekroczenie × 1,00 |

Następne 10 %-20 % | Przekroczenie × 1,10 |

Następne 20 %-40 % | Przekroczenie × 1,20 |

Wszelkie dalsze przekroczenie większe niż 40 % | Przekroczenie × 1,40 |

Jednakże potrącenie równe przekroczeniu x 1,00 stosuje się we wszystkich przypadkach przekroczenia wyładunków objętych zezwoleniem równego lub mniejszego niż 100 ton.

Dodatkowe 3 % ilości złowionej z przekroczeniem wyładunków objętych zezwoleniem odejmuje się na każdy następny rok przekroczenia wyładunków objętych zezwoleniem o więcej niż 10 %.

3. Potrąceń dokonuje się bez uszczerbku dla przepisów art. 21 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Jednakże art. 5 stosuje się od dnia 1 stycznia 1998 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 1996 r.

W imieniu Rady

G. Lombardi

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 382 z 31.12.1994, str. 4.

[2] Dz.U. C 249 z 25.9.1995, str. 84.

[3] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[4] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2870/95 (Dz.U. L 301z 14.12.1995, str. 1).

--------------------------------------------------

Top