Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0055

Dyrektywa Komisji 96/55/WE z dnia 4 września 1996 r. dostosowująca po raz drugi do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (chlorowane rozpuszczalniki)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 231, 12.9.1996, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 266 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 266 - 268

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/55/oj

31996L0055Dziennik Urzędowy L 231 , 12/09/1996 P. 0020 - 0021


Dyrektywa Komisji 96/55/WE

z dnia 4 września 1996 r.

dostosowująca po raz drugi do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (chlorowane rozpuszczalniki)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/769/EWG [1] z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, ostatnio zmienioną dyrektywą 94/60/WE [2], w szczególności jej art. 2a, wprowadzonym dyrektywą Rady 89/678/EWG [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

niektóre chlorowane rozpuszczalniki są niebezpieczne dla zdrowia i/lub środowiska i nie należy ich wprowadzać do obrotu w ogólnodostępnych substancjach i preparatach;

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/60/WE zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG określa, że osiem chlorowanych rozpuszczalników nie może być wykorzystywanych we wprowadzonych do obrotu ogólnodostępnych substancjach i preparatach;

okazało się, że te zawierające chlor rozpuszczalniki mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub środowiska, jeżeli stosuje się je zamiast zwykle używanych rozpuszczalników w przypadku niektórych zastosowań, w wyniku których się ulatniają, takich jak czyszczenie powierzchni i czyszczenie tkanin;

należy zakazać również używania tych ośmiu chlorowanych rozpuszczalników w substancjach i preparatach dopuszczonych do obrotu w celu takiego zastosowania;

ograniczenia ustanowione w niniejszej dyrektywie w sprawie użycia chlorowanych rozpuszczalników uwzględniają aktualny stan wiedzy i technik odnoszących się do bardziej bezpiecznych alternatyw;

niniejsza dyrektywa oparta jest na wstępnej analizie ryzyka, które stwarzają chlorowane rozpuszczalniki, jak również korzyści i niedogodności wynikających z ograniczenia ich użycia i sprzedaży; ogólną ocenę zagrożenia dla człowieka i środowiska chloroformem przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 [4] i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 [5];

niniejsza dyrektywa nie narusza prawodawstwa wspólnotowego ustanawiającego minimalne wymagania ochrony pracowników zawarte w dyrektywie Rady 89/391/EWG [6] i w dyrektywach szczegółowych opartych na niej, w szczególności w dyrektywie Rady 90/394/EWG [7];

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego dyrektyw dotyczących usunięcia barier technicznych w handlu substancjami i preparatami niebezpiecznymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG zostaje dostosowany do postępu technicznego zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 1997 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Przepisy te zostaną wprowadzone od dnia 30 czerwca 1998 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 września 1996 r.

W imieniu Komisji

Martin bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201.

[2] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 1.

[3] Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 24.

[4] Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1.

[5] Dz.U. L 161 z 29.6.1994, str. 3.

[6] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[7] Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG pkt 33–40 (włącznie) zastępuje się następującymi punktami:

Oznaczenie substancji, grup substancji lub preparatów | Warunki ograniczenia |

33. Chloroform CAS nr 67–66–3 34. Tetrachlorek węgla CAS nr 56–23–5 35. 1,1,2 Trichloroetan CAS nr 79–00–5 36. 1,1,2,2 Tetraochloroetan CAS nr 79–34–5 37. 1,1,1,2 Tetrachloroetan CAS nr 630–20–6 38. Pentachloroetan CAS nr 76–01–7 39. 1,1 Dichloroetylen CAS nr 75–35–4 40. 1,1,1 Trichloroetan CAS nr 71–55–6 | Nie mogą być używane w stężeniu równym lub większym od 0,1 % wagowo w substancjach i preparatach wprowadzonych do obrotu do powszechnej sprzedaży i/lub w dyfuzyjnych zastosowaniach, takich jak czyszczenie powierzchni i czyszczenie tkanin. Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów opakowania takich substancji i preparatów ich zawierające w stężeniu równym lub przekraczającym 0,1 % muszą być opatrzone czytelnym i niedającym się usunąć napisem: "Tylko do użytku w instalacjach przemysłowych". W drodze wyjątku przepis ten nie ma zastosowania do: a)produktów medycznych i weterynaryjnych, tak jak zostało to określone w dyrektywie 65/65/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 93/39/EWG;b)produktów kosmetycznych, tak jak zostało to określone w dyrektywie 76/768/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 93/35/EWG. |

--------------------------------------------------

Top