Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1500

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1500/94 z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) No 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

OJ L 162, 30.6.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 132 - 133
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 132 - 133
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 237 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Uchylona w sposób domniemany przez 32003R2286

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1500/oj

31994R1500Dziennik Urzędowy L 162 , 30/06/1994 P. 0001 - 0002
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 2 Tom 11 P. 0132
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 2 Tom 11 P. 0132


Rozporządzenie Rady (WE) NR 1500/94

z dnia 21 czerwca 1994 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) No 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. w sprawie stworzenia Wspólnotowego Kodeksu Celnego [1], w szczególności jego art. 249,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przewiduje, że preferencyjne środki taryfowe, zarówno te w umowach jakie zawarła Wspólnota z niektórymi państwami lub grupami państw i które przewidują zezwolenie na stosowanie preferencyjnych środków taryfowych, jak i te przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych państw lub grup państw lub terytoriów, a także autonomiczne środki zawieszające przewidujące redukcję lub stosowanie ulg w odniesieniu do należności przywozowych obciążających niektóre towary, stosuje się wyłącznie na wniosek zgłaszającego, w przypadkach kiedy, dane towary spełniają warunki przewidziane w tych środkach;

ważnym jest dla działań wspólnotowej polityki handlowej posiadanie wyczerpujących statystyk dotyczących wielkości obrotu towarowego korzystającego z tych środków;

aby takie statystyki mogły być używane, kody wpisane w polu 36 Jednolitego Dokumentu Administracyjnego muszą być wspólne dla wszystkich Państw Członkowskich;

jednakże Państwom Członkowskim powinna być dana możliwość przystosowania ich celnego systemu komputerowego; dlatego należy ustanowić przepis dotyczący okresu przejściowego w czasie którego można używać kody krajowe zgodne z tymi wspólnotowymi;

należy ustanowić przepis w celu zarejestrowania, od dnia 1 stycznia 1996 r., informacji dotyczących towarów, dla których refundacja wywozowa była wymagana;

w braku opinii Komitetu Kodeksu Celnego w sprawie projektu rozporządzenia przedstawionego przez Komisję, Rada zobowiązana do przyjęcia niezbędnych przepisów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach 37 i 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 [2] wprowadza się następujące zmiany zgodnie z Załącznikiem do tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 1994 r.

W imieniu Rady

G. Moraitis

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 655/94 (Dz.U. L 82 z 25.3.1994, str. 15).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. W załączniku 37 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

a) w tytule I pkt B.2. Wymagane dane — numer "36" należy wpisać w minimalnym wykazie pól wykorzystywanych w zgłoszeniu o dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu;

b) wpis dotyczący pola 36 w tytule II pkt C otrzymuje brzmienie:

"36. Preferencje taryfowe

Wprowadzić właściwy kod.

Do dnia 1 stycznia 1996 r., Państwa Członkowskie mogą korzystać z kodów innych niż te określone w załączniku 38, pod warunkiem że takie kody pozwolą na zarejestrowanie danych statystycznych co najmniej tak dokładnie jak kody określone w tym załączniku."

2. W załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w polu 36 dodaje się, co następuje:

"Pole 36: Preferencje taryfowe

Stosowne kody są podane poniżej:

1. Pierwsza cyfra kodu

Kod | Uzgodnienia taryfowe |

1 | Normalne uzgodnienia taryfowe (bez świadectwa preferencyjnego) |

2 | Ogólny System Preferencji |

3 | Inne preferencje celne (EUR 1, ATR lub równoważny dokument) |

2. Następne dwie cyfry

Kod | Uzgodnienia taryfowe |

00 | Żaden z poniższych |

10 | Zawieszenia taryfowe |

15 | Zawieszenia taryfowe z określonym przeznaczeniem ostatecznym |

18 | Zawieszenia taryfowe ze świadectwem poświadczającym szczególny charakter produktu |

20 | Kontyngent taryfowy |

23 | Kontyngent taryfowy z określonym przeznaczeniem ostatecznym |

25 | Kontyngent taryfowy ze świadectwem poświadczającym szczególny charakter produktu |

28 | Kontyngent taryfowy po uszlachetnianiu biernym |

40 | Szczególne ostateczne przeznaczenie wynikające ze Wspólnej Taryfy Celnej |

50 | Świadectwo potwierdzające szczególny charakter produktu. |

--------------------------------------------------

Top