Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3199

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

OJ L 288, 23.11.1993, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 145 - 148
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 145 - 148
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 249 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 184 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 184 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 37 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3199/oj

31993R3199Dziennik Urzędowy L 288 , 23/11/1993 P. 0012 - 0015
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0145
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0145


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93

z dnia 22 listopada 1993 r.

w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską;

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych [1], w szczególności jej art. 27 ust. 4;

uwzględniając dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania [2], zmienioną dyrektywą 92/108/EWG [3], w szczególności jej art. 24;

uwzględniając opinię Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG Państwa Członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że wymagania te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 3 i 4 tego artykułu;

przyjęto zastrzeżenia podniesione w stosunku do zgłoszonych wymagań;

zgodnie z wymaganiami ust. 4 wspomnianego artykułu należy podjąć decyzję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 dyrektywy 92/12/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Substancje skażające, które są wykorzystywane w każdym Państwie Członkowskim do celów całkowitego skażenia alkoholi, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG, są takie jak określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 1993 r.

W imieniu Komisji

Christiane Scrivener

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21.

[2] Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1.

[3] Dz.U. L 390 z 31.12.1992, str. 124.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Belgia

Pięć litrów metylenu na 100 litrów alkoholu etylowego, niezależnie od zawartości alkoholu oraz barwnika wystarczającego do osiągnięcia zaznaczonego niebieskiego lub purpurowego (fioletowego) koloru.

Pojęciu "metylen" odpowiadają następujące substancje:

- właściwy metylen, czyli surowy alkohol metylowy otrzymywany z suchej destylacji drewna, zawierający w masie co najmniej 10 % acetonu,

- mieszanina metylenu i alkoholu metylowego zawierająca w masie co najmniej 60 % właściwego metylenu oraz w masie 10 % acetonu,

- mieszanina alkoholu metylowego, acetonu i pirogenów, z silnym barwnikiem fuzlowym, zawierająca w masie co najmniej 10 % acetonu.

Dania

Na hektolitr czystego alkoholu:

- 2 litry ketonu metylowo-etylowego, i

- 3 litry ketonu metylowo-izobutylowego.

Niemcy

Na hektolitr czystego alkoholu:

1) 0,75 litra ketonu metylowo-etylowego, składającego się z

- w masie, 95–96 % ketonu metylowo-etylowego,

- w masie, 2,5–3 % ketonu metylowo-izopropylowego,

- w masie 1,5–2 % ketonu etylowo-izoamylowego (5-metylo-3-heptanon)

wraz z 0,25 litra zasad pirydynowych;

2) Jeden litr ketonu metylowo-etylowego, składającego się z

- 95–96 % w masie ketonu metylowo-etylowego,

- 2,5–3 % w masie ketonu metylowo-izopropylowego,

- 1,5–2 % w masie ketonu etylowo-izoamylowego (5-methyl-3-heptanon)

wraz z jednym gramem benzoesanu denaturującego.

Grecja

Pięć litrów alkoholu metylowego na hektolitr zanieczyszczonego alkoholu etylowego, z dodatkiem:

- 0,5 % nafty,

- 4 części na milion błękitu metylenowego,

- 1 % terpentyny.

Hiszpania

Na hektolitr czystego alkoholu:

- 1 gram benzoesanu denaturującego,

- 2 litry ketonu metylowo-etylowego (butanon), oraz

- 0,2 grama błękitu metylenowego (wskaźnik barwy – błękit zasadowy 52015).

Francja

Do jednego hektolitra alkoholu etylowego o mocy 90 % dodać:

- 3,5 litra metylenu, oraz

- 1 litr alkoholu izopropylowego.

"Régie type" – metylen

Definicja:

Zgodnie z decyzją ministerialną z dnia 7 maja 1955 r., podjętą po konsultacji z działem laboratoryjnym Ministerstwa Gospodarki i Finansów, metylen "régie type" musi spełniać następujące wymagania:

- musi wskazywać moc 90 % w temperaturze 20 °C z tolerancją 0,5,

- musi zawierać przynajmniej 6 % pirogenów (nieuwzględniając substancji mogących być zmydlone sodą i wyrażonych jako octan metylu),

- musi zawierać ketony i wodę dopełniające alkohol metylowy do 100,

- musi być otrzymany wyłącznie ze zwęglania drewna, przeprowadzonego pod nadzorem organów podatkowych.

Właściwym denaturatem są tu pirogeny. Nadają one mieszaninie nieprzyjemny smak, czyniąc alkohol niezdatnym do doustnego spożycia.

Dzięki swoim właściwościom chemicznym aceton ułatwia oddzielenie substancji skażającej w alkoholu w laboratorium.

Ostatecznie alkohol metylowy wykazuje skażenie. Jego temperatura wrzenia jest prawie taka sama jak alkoholu etylowego. Może on zatem być oddzielony jedynie przy wykorzystaniu szczególnych technik i urządzeń.

Zasadniczo jego obecność, powyżej określonego procentu, który jest różny w zależności od rodzaju alkoholu etylowego, wskazuje czy badany alkohol został uprzednio poddany ogólnemu procesowi denaturacji.

Irlandia

Mineralizowane metylowane spirytusy:

- 9,5 % benzyny drzewnej,

- 0,5 % surowej pirydyny,

- 0,025 uncji barwnika fiolet metylowy (na 100 galonów czystego alkoholu etylowego),

- 0,375 % olejów naftowych.

Uwaga:

Benzyna drzewna i surowa pirydyna mogą być zastąpione 10 % alkoholu metylowego.

Włochy

Na hektolitr czystego alkoholu:

- 125 gramów tiofenu,

- 0,8 grama benzoesanu denaturującego,

- 0,4 grama czerwieni zasadowej wskaźnik barwy 51 (czerwony barwnik),

- 2 litry ketonu metylowo-etylowego.

Luksemburg

Pięć litrów metylenu na 100 litrów alkoholu etylowego, niezależnie od zawartości alkoholu oraz barwnika wystarczającego do osiągnięcia zaznaczonego niebieskiego lub purpurowego (fioletowego) koloru.

Terminowi "metylen" odpowiadają następujące substancje:

- właściwy metylen, to znaczy surowy alkohol metylowy otrzymywany z suchej destylacji drewna, zawierający co najmniej 10 % acetonu w masie,

- mieszanina metylenu i alkoholu metylowego zawierająca w masie co najmniej 60 % właściwego metylenu oraz 10 % acetonu w masie,

- mieszanina alkoholu metylowego, acetonu i pirogenów zawierająca silny barwnik fuzlowy, zawierająca co najmniej 10 % acetonu w masie.

Niderlandy

Na hektolitr alkoholu etylowego:

Pięć litrów mieszaniny składającej się z:

- 60 % w objętości alkoholu metylowego,

- 11 % w objętości olejów fuzlowych (koncentrat produktów ubocznych destylacji alkoholu),

- 20 % w objętości acetonu,

- 8 % w objętości wody,

- 0,5 % w objętości alkoholu butylowego,

- 0,5 % w objętości formaliny (roztworu wodnego 37 % w masie formaldehydu),

razem z substancją koloryzującą, której ilość i skład spełniają warunki ustalone przez administrację skarbową.

Zjednoczone Królestwo

Substancja bazowa:

- 90 % objętości alkoholu etylowego,

9,5 % objętości benzyny drzewnej [1], oraz

0,5 objętości surowej pirydyny.

Do każdych 1000 litrów substancji bazowej dodaje się:

- 3,75 litrów ropy naftowej (olejów naftowych) oraz

- 1,5 części na milion fioletu metylowego.

[1] Benzyna drzewna może być produktem syntetycznym, musi jednakże posiadać własność niezdatności do spożycia doustnego jako mieszanina o składzie 5 % benzyny drzewnej na 95 % alkoholu. Własność tę osiąga się za pomocą stosunkowo złożonego lecz stabilnego "koktajlu" złożonego z substancji, które nie mogą być łatwo usunięte z alkoholu.Skład "benzyny drzewnej".Nie istnieje zalecany wykaz składników, jednakże w oficjalnie zatwierdzonej benzynie drzewnej można znaleźć niektóre z substancji z poniższej listy:

- pirydyna,

- zasady pirydynowe,

- zasady pirydynowe,

- aldehyd krotonowy,

- pikolen,

- benzoesan denaturujący,

- alkohol metylowy.

--------------------------------------------------

Top