Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0051

Dyrektywa Komisji 93/51/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. ustanawiająca zasady przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną oraz przemieszczania takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze strefy chronionej oraz przemieszczanych w jej obrębie

OJ L 205, 17.8.1993, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 186 - 187
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 186 - 187
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 132 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 132 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/51/oj

31993L0051Dziennik Urzędowy L 205 , 17/08/1993 P. 0024 - 0025
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 51 P. 0186
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 51 P. 0186


Dyrektywa Komisji 93/51/EWG

z dnia 24 czerwca 1993 r.

ustanawiająca zasady przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną oraz przemieszczania takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze strefy chronionej oraz przemieszczanych w jej obrębie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 93/19/EWG [2], w szczególności jej art. 6 ust. 7 tiret pierwsze i drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

stosowanie wspólnotowego systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do Wspólnoty jako obszaru bez wewnętrznych granic obejmuje uznanie "stref chronionych" ustanowionych dla niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w odniesieniu do jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych;

zgodnie z przepisami dyrektywy 77/93/EWG z dniem 1 czerwca 1993 r. rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wymienione w załączniku V część A sekcja II nie mogą zostać wprowadzone do określonej strefy chronionej lub nie mogą być tam przemieszczane, chyba że "paszport" roślin ważny dla tej strefy i urzędowo wydany zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 danej dyrektywy jest dołączony do nich, do ich opakowań lub do pojazdów je transportujących; przepisów tych nie stosuje się, jeśli spełnione są pewne gwarancje w odniesieniu do przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną ustanowioną dla danych roślin, produktów roślinnych i innych w odniesieniu do jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych; takie przepisy mogą być spełniane przez mniej surowe warunki niż te określone w art. 6 ust. 4 danej dyrektywy w odniesieniu do takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z lub przemieszczanych w ramach takiej strefy chronionej;

w przypadku braku ogólnie akceptowanych gwarancji należy je ustanowić, uwzględniając typowe warunki, zgodnie z którymi odbywa się to wspomniane przemieszczenie, tak aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo zdrowia roślin;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie stanowią, że podczas przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów określonych w załączniku V część A sekcja II do dyrektywy 77/93/EWG, pochodzących spoza strefy chronionej ustanowionej dla danych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w odniesieniu do jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 77/93/EWG, przez taką strefę z miejscami przeznaczeniem poza strefą oraz bez ważnego dla takiej strefy "paszportu" roślin, spełnione są warunki ustanowione w ust. 2.

2. Następujące warunki muszą być spełnione:

a) opakowanie lub, w miarę potrzeby, pojazdy transportujące rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, określone w ust. 1, są czyste i wolne od odpowiednich organizmów określonych w ust. 1 oraz takiego charakteru, aby zapewnić, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych;

b) niezwłocznie po zapakowaniu opakowanie lub, w miarę potrzeby, pojazdy transportujące rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty muszą zostać zabezpieczone zgodnie z surowszymi normami zdrowia roślin w celu zagwarantowania, że nie ma żadnego ryzyka rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych w odpowiedniej strefie chronionej oraz że tożsamość ich pozostanie bez zmian, a także aby nie zostały zakwestionowane przez odpowiedzialne urzędowe organy, określone w dyrektywie 77/93/EWG, oraz że pozostaną zabezpieczone podczas transportu przez daną strefę chronioną;

c) roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom, określonym w ust. 1, towarzyszą dokumenty zazwyczaj używane do celów handlowych, wskazujące, że dane produkty pochodzą spoza odpowiedniej strefy chronionej i ich miejsce przeznaczenia leży poza odpowiednią strefą chronioną.

3. Jeśli podczas urzędowej kontroli, zorganizowanej na podstawie art. 11 ust. 7 dyrektywy 77/93/EWG i przeprowadzanej w miejscu leżącym w ramach danej strefy, uznaje się, że nie są spełnione wymagania ustanowione na mocy w art. 1 ust. 2, podejmuje się niezwłocznie następujące środki urzędowe, jeśli jest to właściwe, i bez uszczerbku dla środków podejmowanych w przypadku niespełniania przez rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty warunków przewidzianych w dyrektywie 77/93/EWG:

- plombowanie opakowania,

- transport, pod urzędową kontrolą, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza odpowiednią strefą chronioną.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie stanowią, że łagodniejsze warunki stosuje się do tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część A sekcja II do dyrektywy 77/93/EWG, pochodzących z lub przemieszczanych w ramach strefy chronionej ustanowionej dla danych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w odniesieniu do jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych.

2. Do celów ust. 1 mogą być stosowane następujące łagodniejsze warunki:

urzędowe badania określone w art. 6 ust. 4 danej dyrektywy mogą być spełniane przez warunki ustanowione w szczegółowych zasadach dotyczących przeprowadzania badań w dyrektywie Komisji 92/70/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. do celów uznawania stref chronionych we Wspólnocie [3].

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do niniejszej dyrektywy w terminie określonym w art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 91/683/EWG [4].

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji przepisy prawa krajowego, przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywę. Komisja poinformuje o tym inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1993 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

[2] Dz.U. L 96 z 22.4.1993, str. 33.

[3] Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 37.

[4] Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 29.

--------------------------------------------------

Top