Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0050

Dyrektywa Komisji 93/50/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. określająca niektóre rośliny niewymienione w załączniku V część A do dyrektywy Rady 77/93/EWG, których producenci, magazyny lub centra wysyłkowe w strefach produkcji takich roślin, muszą być wpisani do rejestru urzędowego

OJ L 205, 17.8.1993, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 184 - 185
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 184 - 185
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 398 - 399
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/50/oj

31993L0050Dziennik Urzędowy L 205 , 17/08/1993 P. 0022 - 0023
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 51 P. 0184
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 51 P. 0184


Dyrektywa Komisji 93/50/EWG

z dnia 24 czerwca 1993 r.

określająca niektóre rośliny niewymienione w załączniku V część A do dyrektywy Rady 77/93/EWG, których producenci, magazyny lub centra wysyłkowe w strefach produkcji takich roślin, muszą być wpisani do rejestru urzędowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmieniona dyrektywą 93/19/EWG [2], w szczególności jej art. 6 ust. 5 i art. 6 ust. 7 tiret piąte,

a także mając na uwadze, co następuje:

ze względu na produkcję niektórych produktów niewymienionych w załączniku V, część A do niniejszej dyrektywy, takich jak ziemniaki z wyjątkiem sadzeniaków lub owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, które nie są zakażone lub zarażone przez organizmy szkodliwe, określone w dyrektywie 77/93/EWG, i w celu odpowiedniego monitorowania przez Państwa Członkowskie takiej produkcji konieczne jest sporządzenie wykazu producentów wyżej wymienionych produktów lub, o ile jest to bardziej wygodne, zbiorowych magazynów lub centrów wysyłkowych w strefach produkcji tych produktów w lokalnym, regionalnym lub krajowym rejestrze;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie stanowią, że producenci lub zbiorowe magazyny lub centra wysyłkowe w strefach produkcji produktów wymienionych w Załączniku do niniejszej dyrektywy są wpisani do rejestru lokalnego, regionalnego lub krajowego.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do niniejszej dyrektywy w terminie określonym w art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 91/683/EWG [3] i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji przepisy prawa krajowego, przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja poinformuje o tym inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1993 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

[2] Dz.U. L 96 z 22.4.1993, str. 33.

[3] Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 29.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. Bulwy Solanum tuberosum L., inne niż sadzeniaki.

2. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce.

--------------------------------------------------

Top