EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0623

Decyzja Komisji z dnia 20 października 1993 r. ustanawiająca dokument identyfikacyjny (paszport) towarzyszący zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych

Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; Uchylony przez 32008R0504 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj

31993D0623



Dziennik Urzędowy L 298 , 03/12/1993 P. 0045 - 0055
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 53 P. 0219
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 53 P. 0219


Decyzja Komisji

z dnia 20 października 1993 r.

ustanawiająca dokument identyfikacyjny (paszport) towarzyszący zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych

(93/623/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi [1], w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

dokument identyfikacyjny towarzyszący zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych musi pozwalać prześledzić pochodzenie zwierząt oraz musi zawierać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rodowodów zwierząt z rodziny koniowatych;

dnia 26 czerwca 1990 r. Rada przyjęła dyrektywę 90/426/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich [2], ostatnio zmienioną dyrektywą 92/36/EWG [3], zgodnie z przedmiotową dyrektywą opracowano specjalne świadectwa zdrowia do celów przywozu zarejestrowanych koni; świadectwa takie nawiązują do dokumentu identyfikacyjnego (paszportu);

na mocy dyrektywy 90/426/EWG dokument identyfikacyjny ma być wydawany przez władze hodowlane lub przez inny właściwy organ kraju pochodzenia zwierzęcia, który prowadzi księgi stadne lub rejestry danej rasy zwierząt, lub przez stowarzyszenie międzynarodowe albo organizację zajmującą się końmi do zawodów lub wyścigów konnych; dokument identyfikacyjny musi zawierać niektóre informacje na temat zdrowia, dające gwarancje odnośnie do stanu zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych;

w celu zapewnienia możliwości identyfikacji wszystkich zwierząt z rodziny koniowatych oraz dostępności wszystkich niezbędnych informacji dotyczących ich stanu zdrowia, w szczególności w zakresie szczepień i badań laboratoryjnych, należy ustanowić dokument identyfikacyjny;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Zootechnicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dokumenty identyfikacyjne towarzyszące zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych muszą być zgodne z przepisami Załącznika.

Artykuł 2

Dokumenty identyfikacyjne określone w art. 1:

- mogą towarzyszyć zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych urodzonym przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

- muszą towarzyszyć zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych urodzonym dnia 1 stycznia 1998 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 1993 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 55.

[2] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

[3] Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 28.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY ZAREJESTROWANYCH ZWIERZĄT Z RODZINY KONIOWATYCH

PASZPORT

Instrukcje ogólne

I. Paszporty muszą zawierać wszystkie instrukcje przydatne w przypadku ich zastosowania oraz szczegółowe informacje dotyczące właściwego organu, który je wydał.

II. Informacje podawane w paszportach

A. Paszporty muszą zawierać następujące informacje:

1. Sekcja I:

Właściciel

Obowiązkowo należy podać nazwisko właściciela lub jego agenta.

2. Sekcje II i III:

Identyfikacja

Zwierzę z rodziny koniowatych musi zostać zidentyfikowane przez właściwy organ.

3. Sekcja IV:

Rejestrowanie kontroli identyfikacji

W każdym przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustawowe i wykonawcze, właściwy organ zobowiązany jest dokonywać rejestracji kontroli przeprowadzanych w zakresie identyfikacji zwierzęcia z rodziny koniowatych.

4. Sekcje V i VI:

Zapis o szczepieniach

Wszystkie szczepienia muszą zostać odnotowane w sekcji V (tylko influenza koni) oraz w sekcji VI (wszystkie pozostałe szczepienia).

5. Sekcja VII:

Laboratoryjne badania stanu zdrowia

Odnotowane muszą zostać wyniki wszystkich badań przeprowadzonych w celu wykrycia chorób zakaźnych.

B. Paszporty mogą zawierać następujące informacje:

Sekcja VIII:

Podstawowe wymagania zdrowotne

Sekcja VIII podaje podstawowe wymagania zdrowotne.

Wyszczególnia choroby, które muszą zostać odnotowane w świadectwie zdrowia.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit źtre envisagéeDiseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passportChoroby, w odniesieniu do których obowiązuje adnotacja na świadectwie zdrowia załączonym do paszportu

1. Peste équineAfrican horse sicknessafrykański pomór koni

2. Stomatite vésiculeusevesicular stomatitispęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

3. Dourinedourinezaraza stadnicza koni

4. Morveglandersnosacizna

5. Encéphalomyélites équines (tous types)equine encephalomyelitis (all types)wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni (wszystkie typy)

6. Anémie infectieuseinfectious anaemianiedokrwistość zakaźna koni

7. Ragerabieswścieklizna

8. Fièvre charbonneuseanthraxwąglik

--------------------------------------------------

Top