EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0510

Decyzja Komisji z dnia 21 września 1993 r. zmieniająca decyzję Komisji 93/197/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych

OJ L 238, 23.9.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Uchylona w sposób domniemany przez 32018R0659

?: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/510/oj

31993D0510Dziennik Urzędowy L 238 , 23/09/1993 P. 0045 - 0045
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 52 P. 0158
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 52 P. 0158


Decyzja Komisji

z dnia 21 września 1993 r.

zmieniająca decyzję Komisji 93/197/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych

(93/510/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich [1], ostatnio zmieniona dyrektywą 92/36/EWG [2], w szczególności jej art. 15 lit. a) i art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja Komisji 93/197/EWG [3] ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i użytkowych zwierząt z rodziny koniowatych;

zgodnie z tą decyzją, wspomniane zwierzęta z rodziny koniowatych mogą być przywożone do Wspólnoty wyłącznie, jeśli przebywały określony okres czasu w zakładach pod nadzorem weterynaryjnym w wysyłającym państwie trzecim; w praktyce wystąpiły trudności, ponieważ przez cały ten okres zwierzęta muszą przebywać w wysyłającym państwie trzecim;

należy określić, że nie jest konieczne, aby cały wspomniany okres zwierzęta z rodziny koniowatych musiały spędzać w wysyłającym państwie trzecim, jeżeli koniowate zostały sprowadzone bezpośrednio ze Wspólnoty; z tego powodu należy zmienić decyzję 93/197/EWG;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do decyzji 93/197/EWG wprowadza się następujące zmiany:

w sekcji III lit. d) świadectw A, B, C, D i E tekst w nawiasach otrzymuje brzmienie "lub od momentu urodzenia, jeżeli zwierzę ma mniej niż trzy miesiące, lub od momentu wprowadzenia, jeżeli zostało sprowadzone bezpośrednio ze Wspólnoty Europejskiej w trakcie poprzednich trzech miesięcy."

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 1993 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

[2] Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 28.

[3] Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 16.

--------------------------------------------------

Top