Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3649

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki

OJ L 369, 18.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj

31992R3649Dziennik Urzędowy L 369 , 18/12/1992 P. 0017 - 0024
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0111
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 9 Tom 2 P. 0111


Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92

z dnia 17 grudnia 1992 r.

w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania [1], w szczególności jej art. 7 ust. 4,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

dla produktów objętych podatkiem akcyzowym, które są przeznaczone do konsumpcji w Państwie Członkowskim, swobodny przepływ tych produktów nie jest ograniczony do terytorium tego Państwa Członkowskiego, w przypadku gdy produkty te są przeznaczone lub oznakowane jako przeznaczone do celów handlowych w innym Państwie Członkowskim, wówczas podatek akcyzowy powinien zostać ponownie nałożony według zasad obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia oraz należy dokonać zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w Państwie Członkowskim wysyłki;

w celu zapewnienia kontroli fiskalnej tych produktów art. 7 ust. 4 dyrektywy 92/12/EWG przewiduje uproszczony dokument towarzyszący, który powinien zawierać wszystkie istotne dane dokumentu towarzyszącego określonego w art. 18 ust. 1 niniejszej dyrektywy; należy określić formę oraz treść tego dokumentu;

określone podmioty gospodarcze nie powinny być dodatkowo obciążane w zakresie dokumentacji transportowej, stąd należy dopuścić możliwość używania już istniejących dokumentów handlowych pod warunkiem spełnienia przez nie określonych warunków;

konieczne jest sporządzanie jednego egzemplarza dokumentu towarzyszącego w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w Państwie Członkowskim wysyłki;

należy określić szczegóły postępowania oraz ilość wymaganych egzemplarzy dokumentu towarzyszącego;

konieczne jest wprowadzenie wymogu sporządzania dokumentu towarzyszącego dla przepływu handlowego alkoholu denaturowanego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE,

Artykuł 1

Jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli.

Artykuł 2

1. Wzór zawarty w Załączniku może być stosowany zgodnie z objaśnieniami na odwrocie pierwszego egzemplarza tego wzoru jako uproszczony dokument towarzyszący.

2. Jako uproszczone dokumenty towarzyszące stosowane także mogą być dokumenty handlowe, takie jak na przykład faktury, opisy ładunku, listy przewozowe i inne, o ile zawierają te same dane co wzór określony w Załączniku oraz ich numeracja odpowiada odpowiednim rubrykom tego wzoru.

Artykuł 3

"Uproszczony dokument towarzyszący do celów kontrolnych (produkty objęte podatkiem akcyzowym)"

.

Artykuł 4

Uproszczony dokument towarzyszący jest sporządzany w trzech egzemplarzach.

Egzemplarz 1 powinien być zachowany przez dostawcę do celów kontroli fiskalnej

Egzemplarz 2 towarzyszy towarom podczas ich przewozu i pozostaje u odbiorcy.

Egzemplarz 3 towarzyszy towarom i jest odsyłany przez odbiorcę do dostawcy wraz z potwierdzeniem odbioru, jeżeli dostawca wnosi o to, w szczególności w celu późniejszego zwrotu podatku. Potwierdzenie odbioru powinno zawierać także informację odbiorcy o dalszym postępowaniu podatkowym wobec tych produktów w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Egzemplarz ten jest załączany do określonego w art. 22 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG wniosku o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego.

Artykuł 5

Uproszczony dokument towarzyszący jest także stosowany w przepływie wewnątrzwspólnotowym w przypadku przewozu alkoholu całkowicie denaturowanego przewidzianego w art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 92/83/EWG [2].

Artykuł 6

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji

Christiane Scrivener

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top