Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3600

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

OJ L 366, 15.12.1992, p. 10–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 203 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 203 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 220 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 220 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 32 - 38

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/10/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3600/oj

31992R3600



Dziennik Urzędowy L 366 , 15/12/1992 P. 0010 - 0016
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 46 P. 0203
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 46 P. 0203


Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92

z dnia 11 grudnia 1992 r.

ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1], w szczególności jej art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja rozpocznie program pracy dotyczący stopniowego badania substancji czynnych dostępnych na rynku w dwa lata po dacie notyfikacji dyrektywy 91/414/EWG;

mając do czynienia z bardzo dużą liczbą substancji czynnych znajdujących się na rynku w tym czasie, wybór został już dokonany, biorąc pod uwagę w zrównoważony sposób takie aspekty, jak zdrowie i/lub dane środowisko, możliwość występowania pozostałości w produktach poddanych obróbce, znaczenie dla rolnictwa preparatów zawierających te substancje, wszelkie oczywiste braki danych (lub odwrotnie, obecność kompletu, uaktualnionych danych) oraz wszelkie podobieństwa właściwości chemicznych lub biologicznych;

należy określić relacje między producentami, Państwami Członkowskimi a Komisją oraz zobowiązania każdej ze stron do wykonania programu;

należy przewidzieć procedurę powiadamiania, za pomocą której producenci mają prawo informowania Komisji o tym, że w ich interesie leży zabezpieczenie włączenia substancji czynnej do załącznika I tej dyrektywy i o ich zobowiązaniu się do przedłożenia wszelkich niezbędnych danych dla prawidłowej oceny i podjęcia decyzji w sprawie tej substancji czynnej w świetle kryteriów włączania określonego w art. 5 dyrektywy 91/414/EWG;

konieczne jest określenie zobowiązań powiadamiających w odniesieniu do formatów, okresów i władz otrzymujących informacje, które należy przedkładać; muszą zostać określone konsekwencje administracyjne będące następstwem niewywiązania się z tych zobowiązań;

przy dokonywaniu tej oceny należy również wziąć pod uwagę informacje techniczne lub naukowe dotyczące ewentualnych szkodliwych oddziaływań substancji czynnej lub jej pozostałości przedłożone w odpowiednim terminie przez jakiekolwiek inne zainteresowane strony;

badania oceniające powinny być rozdzielone między właściwe władze Państw Członkowskich; dlatego dla każdej substancji czynnej powinno być wyznaczone Państwo Członkowskie sprawozdawca w celu zbadania i dokonania oceny przedłożonych informacji w ścisłych konsultacjach z ekspertami z pozostałych Państw Członkowskich i przedstawienia Komisji wyników tej oceny oraz zalecenia podjęcia decyzji w odniesieniu do danej substancji czynnej;

procedury ustanowione w tym rozporządzeniu nie powinny naruszać procedur, jakie należy podjąć w ramach innych przepisów prawa wspólnotowego;

w celu uniknięcia dublowania prac, w szczególności doświadczeń z wykorzystaniem kręgowców, przepisy szczególne muszą przewidzieć zachęcanie producentów do przedkładania wspólnej dokumentacji;

procedury na podstawie rozporządzenia nie powinny mieć wpływu na możliwość prowadzenia dochodzenia i podjęcie działań zapobiegawczych zgodnie z dyrektywą Rady 79/117/EWG [2], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 91/188/EWG [3], w przypadku gdy informacje, które stają się dostępne dla Komisji, wskazują, że mogą być spełnione wymogi dla wprowadzenia zakazu przewidzianego w dyrektywie 79/117/EWG; w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia takie informacje dotyczące atrazyny i kwintocenu są badane w sposób szczególny;

obecnie muszą zostać podjęte środki proceduralne i administracyjne w celu zapewnienia, że ocena substancji czynnych może się skutecznie rozpocząć od dnia wprowadzenia w życie dyrektywy 91/414/EWG;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wykonywania pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG (zwanej dalej "dyrektywą"). Pierwszy etap obejmuje ocenę substancji wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Przepisy art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 4 akapit drugi dyrektywy nie stosują się do substancji wymienionej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, dopóki procedury przewidziane w tym rozporządzeniu w odniesieniu do takiej substancji nie zostaną zakończone.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla:

a) przeglądów przeprowadzanych przez Państwa Członkowskie, w szczególności przeglądów w związku z odnawianiem zezwoleń na mocy art. 4 ust. 4 dyrektywy;

b) przeglądów dokonywanych przez Komisję na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy;

c) ocen przeprowadzanych na podstawie dyrektywy 79/117/EWG.

Artykuł 2

1. Do celów niniejszego rozporządzenia "środki ochrony roślin", "substancje", "substancje czynne", "preparaty" i "dopuszczenie środka ochrony roślin" mają znaczenie określone w art. 2 dyrektywy.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia będą stosowane następujące definicje:

a) "Producenci" oznaczają

- w odniesieniu do substancji czynnych wyprodukowanych we Wspólnocie – producenta lub osobę posiadającą siedzibę we Wspólnocie, wyznaczoną przez producenta jako jego jedyny przedstawiciel,

- w odniesieniu do substancji czynnych wyprodukowanych poza Wspólnotą – osobę posiadającą siedzibę we Wspólnocie i wyznaczoną przez producenta jako jego jedyny przedstawiciel lub, w każdym przypadku, gdy taka osoba nie została wyznaczona, importera(-ów) przywożącego do Wspólnoty substancję czynną, w czystej postaci lub w postaci preparatu;

b) "Komitet" oznacza Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin, określony w art. 19 dyrektywy.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wyznaczają organ mający koordynować współpracę z producentami, pozostałymi Państwami Członkowskimi i Komisją oraz ogólnie w celu wykonywania programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy i powiadamiają Komisję o nazwie wyznaczonego organu.

Artykuł 4

1. Każdy producent zamierzający uzyskać włączenie substancji czynnej określonej w załączniku I albo jej soli, estrów lub amin do załącznika I do dyrektywy powiadamia o tym Komisję w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla powyższego akapitu producenci substancji czynnej określonej w załączniku I są również zobowiązani do powiadomienia Komisji w tym samym okresie, gdy już nie dążą do ich włączenia do załącznika I do dyrektywy.

2. Powiadomienie Komisji musi być przesłane do DG VI, rue de la Loi 200, B-1049, Bruksela, zgodnie z powiadomieniem jak podano w załączniku II, wypełnionym i zawierającym zobowiązanie określone w części 5 wzoru powiadomienia.

3. Każdy producent, który nie powiadomił w terminie o danej substancji czynnej określonej w ust. 1, będzie mógł wziąć udział w programie określonym w art. 1 tylko wspólnie z innymi powiadamiającymi o tej substancji czynnej lub w przypadku określonym w jego ust. 4, wspierając powiadamiające Państwo Członkowskie, za zgodą pierwotnych powiadamiających.

4. Komisja informuje Państwa Członkowskie za pośrednictwem Komitetu, jeżeli dla danej substancji czynnej żaden producent nie przedstawił powiadomienia zgodnie z ust. 2. Państwa Członkowskie mogą zadeklarować swój interes w zabezpieczeniu włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy przy użyciu wzoru powiadomienia zamieszczonego w jego załączniku II. Powiadomienie musi być przesłane Komisji możliwe najszybciej i nie później niż w sześć miesięcy po poinformowaniu Państw Członkowskich przez Komisję. Po przedstawieniu powiadomienia Państwo Członkowskie wypełnia zobowiązania producenta określone w art. 5 i 8.

5. Jeżeli, po zastosowaniu powyższej procedury, żaden producent ani Państwo Członkowskie nie powiadomiło o swoim interesie uzyskaniem włączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy, decyzja o niewłączaniu tej substancji czynnej może być podjęta zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit ostatni dyrektywy.

Artykuł 5

1. Komisja bada razem z Komitetem powiadomienia określone w art. 4 ust. 2 i 4.

2. Po badaniu określonym w ust. 1 przyjmowane są decyzje zgodnie z procedurą na podstawie art. 19 dyrektywy, w formie rozporządzenia, dotyczące:

a) wykazu substancji czynnych przyjętego dla dokonania oceny w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy;

b) wyznaczenia Państwa Członkowskiego sprawozdawcy dla każdej czynnej substancji włączonej do wykazu określonego w lit. a).

3. W wykazie określonym w ust. 2 lit. a) niektóre substancje o podobnych strukturach lub właściwościach chemicznych mogą być pogrupowane razem; jeżeli powiadomiono o jakiejkolwiek substancji czynnej o różnym składzie, co może prowadzić do różnych własności toksycznych lub mieć różny wpływ na środowisko, mogą być one wymienione oddzielnie.

4. Dla każdej substancji przyjętej do oceny rozporządzenie, określone w ust. 2, podaje:

- nazwy wszystkich producentów, którzy przedstawili powiadomienia zgodnie z art. 2 ust. 1 lub, gdzie stosowne, Państwa Członkowskie, które przedstawiły powiadomienia na mocy art. 4 ust. 4,

- nazwę Państwa Członkowskiego wyznaczonego na sprawozdawcę,

- termin przedłożenia Państwu Członkowskiemu sprawozdawcy dokumentacji określonej w art. 6, ogólnie ustanawiany okres 12 miesięcy na zebranie dokumentów oraz na przedłożenie przez zainteresowane strony informacji technicznych lub naukowych w odniesieniu do potencjalnie niebezpiecznych oddziaływań substancji lub jej pozostałości na zdrowie ludzi i/lub zwierząt i/lub na środowisko.

5. Jeżeli podczas ponownej oceny określonej w art. 6, 7 i 8 brak równowagi staje się oczywisty w rozłożeniu zobowiązań ponoszonych przez Państwa Członkowskie jako sprawozdawców, może zostać podjęta decyzja z wykorzystaniem procedury określonej w art. 19 dyrektywy o wyznaczeniu innego Państwa Członkowskiego jako sprawozdawcy dla konkretnej substancji.

Artykuł 6

1. W terminach określonych w art. 5 ust. 4 tiret trzecie powiadamiający określeni w rozporządzeniu w określonym artykule muszą indywidualnie lub wspólnie przesłać do wyznaczonego organu Państwa Członkowskiego sprawozdawcy dla jakiejkolwiek danej substancji czynnej:

a) skróconą dokumentację określoną w ust. 2; oraz

b) kompletną dokumentację określoną w ust. 3.

Informacje te przesyłają również ekspertom określonym w art. 7 ust. 2 I, jeśli jest to wymagane, do właściwego organu określonego w art. 3 każdego Państwa Członkowskiego.

W przypadku gdy dla jakiejkolwiek substancji rozporządzenie przewidziane w art. 5 ust. 4 wskazuje kilka powiadomień, osoby powiadamiające podejmują wszelkie racjonalne działania, aby wspólnie przedstawić dokumenty wskazane w pierwszym akapicie. W przypadku gdy dokumentacja nie została przedstawiona przez wszystkich powiadamiających, informuje się o poczynionych próbach i powodach, dla których niektórzy producenci nie uczestniczyli w jej przygotowaniu.

2. Skrócona dokumentacja zawiera:

a) kopię powiadomienia; w przypadku wspólnego wniosku złożonego przez kilku producentów – kopię powiadomień przedstawionych zgodnie z art. 4 i nazwisko osoby wyznaczonej przez danych producentów jako odpowiedzialnej za wspólną dokumentację i przetworzenie dokumentacji zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia;

b) zalecane warunki wykorzystywania substancji czynnej, do uwzględnienia w związku z jej włączeniem do załącznika I do dyrektywy;

c) dla każdego punktu załącznika II do dyrektywy dostępną skróconą dokumentację i wyniki prób, nazwisko osoby lub nazwę instytutu, które przeprowadzały próby; te same informacje dla każdego punktu załącznika III do dyrektywy odpowiednie do oceny kryteriów określonych w art. 5 dyrektywy oraz dla jednego lub więcej preparatów, które są reprezentatywne dla warunków wykorzystania określonych w lit. b);

d) jeżeli informacje określone w niektórych punktach lit. c) nie są dostępne:

- zgodnie z przepisami wprowadzającymi załączników II i III do dyrektywy naukowe lub techniczne powody wykazujące, że takie informacje nie są konieczne dla dokonania oceny substancji czynnej zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 dyrektywy,

- lub zobowiązanie producenta lub producentów przedkładających dokumentację, że brakujące dane zostaną przesłane w późniejszym terminie; musi zostać przedłożony szczegółowy harmonogram i dokumenty wskazujące, że zobowiązanie to może zostać wykonane.

3. Pełna dokumentacja zawiera protokoły i kompletne sprawozdania z badań, dotyczące wszystkich informacji określonych w ust. 2 lit. c).

4. W przypadku gdy dla jakiejkolwiek danej substancji czynnej dokumentacje określone w ust. 1 nie zostaną przesłane w terminie ustanowionym w art. 5 ust. 4 lub gdy przesłane dokumentacje wyraźnie nie spełniają wymogów ustanowionych w ust. 2 i 3, Państwo Członkowskie sprawozdawca powiadamia Komisję, podając przyczyny, na które powołują się powiadamiający.

5. Na podstawie sprawozdania Państwa Członkowskiego sprawozdawcy określonego w ust. 4 Komisja przedstawia Komitetowi projekt decyzji o niewłączaniu substancji czynnej do załącznika I, zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit ostatni dyrektywy, chyba że:

- nie zostanie przyznany nowy termin na przedłożenie dokumentacji spełniającej wymogi ust. 2 i 3; nowy termin zostanie przyznany tylko w przypadku, gdy zostanie udowodnione, że zwłokę spowodowały starania podjęte w celu przedstawienia wspólnych dokumentacji lub siła wyższa,

- Państwo Członkowskie informuje Komisję o swoim zamiarze zabezpieczenia włączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy oraz o swojej gotowości do zapewnienia właściwych dokumentacji określonych w ust. 1, a także do pełnienia obowiązków powiadamiającego określonych w art. 7 i 8.

Artykuł 7

1. W odniesieniu do każdej substancji czynnej, dla której został wyznaczony sprawozdawca, Państwo Członkowskie:

a) bada dokumentacje określone w art. 6 ust. 2 i 3 w kolejności, w jakiej je otrzymało od danego powiadamiającego lub powiadamiających, jak również wszelkie informacje określone w art. 5 ust. 4 tiret trzecie i wszelkie inne dostępne informacje; jeżeli dla jednej substancji czynnej złożono kilka dokumentacji, dokumentacja przedstawiona jako ostatnia ustali kolejność ich badania;

b) bezzwłocznie po zbadaniu dokumentacji zapewni, aby powiadamiający przedłożyli uaktualnioną skróconą dokumentację pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji;

c) przesyła Komisji możliwie jak najszybciej i najpóźniej w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu dokumentacji określonej w z art. 6 ust. 2 i 3 sprawozdanie z jego oceny dokumentacji, łącznie z zaleceniem:

- włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy, podając warunki jej włączenia, lub

- wycofania substancji czynnej z obrotu, lub

- zawieszenia obrotu substancją czynną z opcją ponownego rozważenia włączenia substancji czynnej do załącznika I, po przedłożeniu wyników dodatkowych prób lub dodatkowych informacji określonych w sprawozdaniu, lub

- odroczenia jakiejkolwiek decyzji w sprawie ewentualnego włączenia w oczekiwaniu na przedłożenie wyników dodatkowych prób lub informacji określonych w sprawozdaniu.

2. Od początku badania określonego w ust. 1 lit. a) Państwo Członkowskie sprawozdawca może żądać od powiadamiających, aby poprawili dokumentacje lub je uzupełnili. Ponadto podczas badania Państwo Członkowskie sprawozdawca zasięga opinii ekspertów z innych Państw Członkowskich, zatwierdzonych przez Komisję na wniosek zainteresowanego Państwa, w odniesieniu do całości lub pewnych części dokumentacji.

3. Po otrzymaniu skróconej dokumentacji i sprawozdania określonego w ust. 1 Komisja przekazuje dokumentację i sprawozdanie do zbadania Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin.

Po przeprowadzeniu badania Komisja, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek wniosku, jaki może przedłożyć w celu zmiany Załącznika do dyrektywy 79/117/EWG, przedstawia Komitetowi albo projekt dyrektywy dotyczącej włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy, ustalając (gdzie stosowne) warunki dla takiego włączenia, albo projekt decyzji, zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit ostatni dyrektywy, o niewłączaniu tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy.

4. Jednakże gdy po badaniu określonym w ust. 3 wymagane jest przedłożenie wyników niektórych dodatkowych prób lub dodatkowych informacji, Komisja ustala:

- termin, w którym wyniki lub informacje muszą zostać przedłożone Państwu Członkowskiemu sprawozdawcy oraz ekspertom wyznaczonym zgodnie z ust. 2 powyżej,

- termin, w którym dani powiadamiający muszą powiadomić Państwo Członkowskie sprawozdawcę i Komisję o swoim zobowiązaniu do przekazania wymaganych wyników lub informacji w terminie ustanowionym w tiret pierwszym.

5. Komisja przedkłada Komitetowi projekt decyzji o niewłączaniu substancji do załącznika I do dyrektywy. Zgodnie z jej art. 8 ust. 2 akapit ostatni w przypadku gdy:

- dani powiadamiający nie powiadomili o swoim zobowiązaniu się do przedłożenia wymaganych wyników w terminie określonym w ust. 4 tiret drugie,

- Państwo Członkowskie sprawozdawca poinformowało Komisję, że wyniki określone w ust. 4 tiret pierwsze nie zostały przedłożone w ustanowionym terminie.

Artykuł 8

1. Po otrzymaniu wyników dodatkowych prób lub dodatkowych informacji Państwo Członkowskie sprawozdawca musi:

a) zbadać je w powiązaniu z wynikami podanymi w już złożonej dokumentacji dotyczącej danej substancji;

b) bezzwłocznie po takim badaniu zapewnić, aby podsumowania dodatkowych prób i wyników tych prób lub dodatkowych informacji były wysłane przez powiadamiającego do innych Państw Członkowskich i Komisji;

c) powiadomić Komisję możliwie najszybciej i najpóźniej w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania wyników lub informacji o sprawozdaniu z oceny całej dokumentacji, łącznie z zaleceniem:

- włączenia substancji czynnej do załącznika I z podaniem warunków takiego włączenia,

- utrzymania lub zmiany warunków włączenia, w przypadku gdy substancja jest już włączona do załącznika I, lub

- wycofania substancji czynnej z obrotu, lub

- zawiesić obrót substancją czynną z opcją ponownego rozważenia włączenia substancji czynnej do załącznika I po przedłożeniu wyników niektórych dodatkowych prób lub informacji w celu wyjaśnienia wszelkich niejednoznacznych punktów wynikających z dodatkowych prób lub informacji przedłożonych zgodnie z art. 7 ust. 4,

- lub odłożenia decyzji w oczekiwaniu na przedłożenie niektórych wyników dalszych prób w celu wyjaśnienia wszelkich niejednoznacznych punktów wynikających z wyników dodatkowych prób przedłożonych zgodnie z art. 7 ust. 4, w przypadku gdy wyniki dodatkowych prób lub informacji nie pozwalają na wyciągnięcie ostatecznych wniosków.

2. Procedura przewidziana w art. 7 ust. 2 stosowana jest do badań określonych w ust. 1 lit. a).

3. Po otrzymaniu podsumowania i sprawozdania określonego w ust. 1 Komisja przekazuje je Komitetowi do zbadania w świetle już przeprowadzonego badania zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit pierwszy.

Po tym badaniu Komisja, bez uszczerbku dla wszelkich wniosków, jakie może przedłożyć w celu zmiany Załącznika do dyrektywy 79/117/EWG, przedstawia Komitetowi projekt decyzji o włączeniu substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy, ustalając (gdzie stosowne) warunki dla takiego włączenia albo projekt decyzji zgodny z art. 8 ust. 2 akapit ostatni dyrektywy, według których ta substancja czynna nie jest włączona do załącznika I. W przypadku substancji czynnej już wymienionej w wykazie w danym Załączniku projekt decyzji może zmieniać zasady regulujące włączenie.

4. Jeżeli po zbadaniu przez Komitet wskazany w powyższym ust. 3 akapit pierwszy, niezbędne są wyniki dalszych prób, stosuje się art. 7 ust. 4 i 5 oraz art. 8 ust. 1. W takich przypadkach Komisja podaje danym powiadamiającym jego szczegółowe powody, dla których wymagane są dodatkowe próby.

Artykuł 9

W przypadku gdy w odniesieniu do substancji wymienionej w załączniku A Komisja przedstawi wniosek o całkowity zakaz na podstawie dyrektywy 79/117/EWG, okresy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostają zawieszone do momentu podjęcia decyzji w sprawie tej propozycji. W przypadku gdy Rada zdecyduje o całkowitym zakazie substancji w Załączniku do dyrektywy 79/117/EWG, procedura na podstawie niniejszego rozporządzenia zostanie zakończona.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji

Ray Mac Sharry

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1, sprostowana w Dz.U. L 170 z 25.6.1992, str. 40.

[2] Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

[3] Dz.U. L 92 z 13.4.1991, str. 42.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz substancji objętych pierwszym etapem programu pracy przewidzianym w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG

Nazwa

1. Acefat

2. Metamidofos

3. Aldikarb

4. Amitraz

5. Azynofos etylowy

6. Azynofos metylowy

7. Karbendazym

8. Benomyl

9. Tiofanat metylowy

10. Chloropiryfos

11. Chloropiryfos metylowy

12. Cyflutryna

13. Beta-cyflutryna

14. Cyhalotryna

15. Lambda-cyhalotryna

16. Cypermetryna

17. Alfa-cypermetryna

18. Dnok

19. Deltametryna

20. Dinoterb

21. Endosulfan

22. Fention

23. Fenwalerat

24. Esfenwalerat

25. Lindan

26. Paration

27. Paration-metylowy

28. Permetryna

29. Benalaksyl

30. Metalaksyl

31. Chlorotalonil

32. Dinokap

33. Fenarimol l

34. Octan fentyny

35. Wodorotlenek fentyny

36. Flusilazol

37. Imazalil

38. Mankozeb

39. Maneb

40. Zineb

41. Metiram

42. Propineb

43. Thiram

44. Ferbam

45. Ziram

46. Propikonazol

47. Pirazofos

48. Kwintocen

49. Tiabendazol

50. Winklozolina

51. Procymidon

52. Iprodion

53. Klozolinat

54. Chlorprofam

55. Profam

56. Daminozyd

57. Hydrazyd kwasu maleinowego

58. Technazen

59. Alachlor

60. Amitrol

61. Atrazyna

62. Symazyna

63. Bentazon

64. Chlorotoluron

65. 2,4-d

66. 2,4-db

67. Etofumezat

68. Fluroksypyr

69. Glifozyna

70. Loxynil

71. Bromoksynil

72. Izoproturon

73. Mcpa

74. Mcpb

75. Mekoprop

76. Mekoprop-p

77. Metsulfuron

78 tifensulfuron

79. Triasulfuron

80. Molinat

81. Monolinuron

82. Linuron

83. Parakwat

84. Dikwat

85. Pendimetalina

86. Desmedifam

87. Fenmedifam

88. Propyzamid

89. Pirydat

90. Warfaryna

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WZÓR

Powiadomienie o substancji czynnej zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92

1. Dane identyfikacyjne powiadamiającego

1.1. Producent substancji czynnej (nazwa, adres, lokalizacja zakładu):

1.2. Spółka powiadamiająca (nazwa, adres itd., jeżeli inny niż w 1.1):

1.2.a. Działająca jako:

- jedyny przedstawiciel wyznaczony przez producenta,

- importer niewyznaczony jako jedyny przedstawiciel producenta.

1.3. Nazwisko osoby (fizycznej) odpowiedzialnej za powiadomienie i dalsze zobowiązania wynikające z rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

1.3.1. Adres do korespondencji:

1.3.2. a) Telefon:

b) Teleks:

c) Telefax:

1.3.3. a) Kontakt:

b) Inne:

2. Informacje mające na celu ułatwienie identyfikacji

2.1. Zaproponowana nazwa potoczna lub zaakceptowana przez ISO oraz synonimy określające, odpowiednio, wszelkie sole lub estry wyprodukowane przez tego producenta.

2.2. Nazwa chemiczna (nomenklatury IUPAC).

2.3. Numer(-y) kodowy(-e) rozwoju nadany przez producenta.

2.4. Oznaczenia numeryczne CAS, CIPAC (Międzynarodowa Rada w dziedzinie Analiz Pestycydów) i EWG (jeżeli są dostępne).

2.5. Wzór empiryczny i strukturalny, masa cząsteczkowa.

2.6. Specyfikacja czystości substancji czynnej odpowiednio w g/kg lub g/l.

2.7. Tożsamość izomerów, zanieczyszczeń i dodatków (np. stabilizatorów) wraz ze wzorem strukturalnym i ewentualnym zakresem wyrażonym w g/kg lub g/l.

3. Informacje o warunkach stosowania, objętych włączeniem do załącznika I i poparte przez wnioskodawcę

3.1. Funkcja: np. fungicyd, herbicyd, insektycyd, repelent, regulator wzrostu.

3.2. Przewidywany zakres stosowania: na polu, w szklarni, magazyn żywności lub pasz, ogródek przydomowy.

3.3. Wszelkie szczególne warunki dotyczące zdrowia, rolnictwa, zdrowia roślin lub środowiska, w których substancja czynna nie może lub nie powinna być stosowana.

3.4. Kontrolowane organizmy szkodliwe i uprawy lub produkty chronione lub poddawane działaniu.

4. Informacje o dopuszczonym stosowaniu znane powiadamiającemu

4.1. Kraje, w których prowadzona jest rejestracja (WE).

4.2. Kraje, w których prowadzona jest rejestracja (niebędące członkami WE).

4.3. Zarejestrowane stosowanie we WE, łącznie ze wszystkimi odpowiednimi warunkami.

4.4. Nazwa preparatów, rodzaj (kod GIFAP/FAO) i zawartość substancji czynnej (w g/kg lub g/l).

5. Zobowiązanie do przedłożenia dokumentacji

Powiadomienie potwierdza, że powyższe informacje są rzetelne i prawidłowe. Wyraża on zgodę na przedłożenie właściwym władzom wyznaczonego Państwa Członkowskiego składającego sprawozdanie dokumentacje określone w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 w terminie 12 miesięcy od decyzji Komisji przewidzianej w art. 5 ust. 4 niniejszego rozporządzenia. W każdym przypadku, gdy niniejsza decyzja ta zawiera wzmiankę o kilku powiadamiających o tej substancji czynnej, powiadamiający zobowiąże się do podjęcia rozsądnych starań dla przedstawienia jednej wspólnej dokumentacji z innymi powiadamiającymi.

Podpis (osoby upoważnionej do działania w imieniu spółki wymienionej w ppkt 1.1).

--------------------------------------------------

Top