Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0090

Dyrektywa Komisji 92/90/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. ustanawiająca obowiązki, jakim podlegają producenci i importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych oraz ustanawiająca szczegóły ich rejestracji

OJ L 344, 26.11.1992, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/90/oj

31992L0090Dziennik Urzędowy L 344 , 26/11/1992 P. 0038 - 0039
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 46 P. 0042
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 46 P. 0042


Dyrektywa Komisji 92/90/EWG

z dnia 3 listopada 1992 r.

ustanawiająca obowiązki, jakim podlegają producenci i importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych oraz ustanawiająca szczegóły ich rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 92/10/EWG [2], w szczególności jej art. 6 ust. 7 tiret czwarte oraz art. 6 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

stosowanie wspólnotowego systemu ochrony roślin w odniesieniu do Wspólnoty jako obszaru bez granic wewnętrznych wymagać będzie przeprowadzenia kontroli zdrowia roślin danych produktów Wspólnoty przed ich przemieszczaniem w ramach Wspólnoty; najbardziej właściwym miejscem dla przeprowadzenia tych kontroli jest miejsce produkcji producentów wymienionych w rejestrze urzędowym;

w celu produkcji roślin, produktów roślinnych lub innych, które nie są zakażone lub zarażone przez organizmy szkodliwe określone w dyrektywie Rady 77/93/EWG oraz w celu odpowiedniego monitorowania przez Państwa Członkowskie takiej produkcji właściwe jest ustanowienie większej liczby zasad umieszczania producentów lub innych osób w rejestrze urzędowym, dla których takie umieszczenie jest wymagane, jak również niektórych szczegółów oraz – w takim zakresie – obowiązków, jakim powinni podlegać producenci roślin, produktów roślinnych lub innych;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie stanowią, że każdy producent, zbiorowy skład, centrum wysyłkowe, inna osoba lub importer, który podlega odpowiednio art. 6 ust. 4 akapit trzeci, art. 6 ust. 5, art. 10 ust. 3 tiret drugie lub art. 12 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 77/93/EWG, wypełnia wniosek o umieszczenie w rejestrze urzędowym, w drodze odpowiedniej procedury rejestracji, do właściwych organów określonych w dyrektywie 77/93/EWG.

2. Państwa Członkowskie stanowią, że w chwili otrzymania wniosku określonego w ust. 1 wymienione wyżej właściwe organy odnotowują ten wniosek w urzędowym rejestrze wniosków i badają informacje podane na druku wniosku.

3. Właściwe organy umieszczają każdego producenta, zbiorowy magazyn, centrum wysyłkowe, inną osobę lub importera określonych w ust. 1 w rejestrze urzędowym wymienionym w tym samym ustępie, pod indywidualnym numerem rejestracyjnym umożliwiającym ich odpowiednią identyfikację, po tym jak organy te ustalą, że producent, zbiorowy magazyn, centrum wysyłkowe, inna osoba lub importer mają możliwość i wyrażają chęć spełnienia obowiązków ustanowionych w art. 2 ust. 2 i tych określonych w art. 2 ust. 3 i art. 3.

4. Gdy po przeprowadzeniu kontroli określonej w ust. 2 okazuje się, że obowiązki określone w art. 2 ust. 2 nie zostają spełnione, właściwe organy nie umieszczają producenta, zbiorowego magazynu, centrum wysyłkowego, innej osoby lub importera w rejestrze urzędowym określonym w ust. 1, tak długo jak ust. 3 nie jest stosowany.

5. Państwa Członkowskie stanowią, że dane umieszczone w rejestrze odpowiednio poprawia się lub uaktualnia, jeżeli producent, zbiorowy magazyn, centrum wysyłkowe, inna osoba lub importer określony w ust. 1 zdecyduje się na prowadzenie działalności dodatkowej lub innej niż ta określona początkowo.

6. Państwa Członkowskie stanowią, że właściwe organy podejmują niezbędne środki, jeżeli przestaną być spełniane obowiązki określone w art. 2 ust. 2 oraz gdzie właściwe, w art. 2 ust. 3 i art. 3.

7. Każdy środek podjęty zgodnie z ust. 6 uchyla się tak szybko, jak tylko zostanie ustalone, że producent, zbiorowy magazyn, centrum wysyłkowe, inna osoba lub importer spełni prawdopodobnie w przyszłości wymagania i warunki niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie stanowią, że zgodnie z procedurą rejestracyjną określoną w art. 1 każdy dany producent, zbiorowy magazyn, centrum wysyłkowe, inna osoba lub importer podlega obowiązkom ustanowionym w ust. 2 bez uszczerbku dla tych określonych w ust. 3 i art. 3.

2. Ustala się następujące obowiązki określone w ust. 1 bez uszczerbku dla tych już ustanowionych w dyrektywie 77/93/EWG:

a) utrzymywanie uaktualnianego planu obiektów, w których rośliny, produkty roślinne lub inne rosną, są produkowane, składowane, przechowywane lub używane przez producenta lub zbiorowe magazyny lub centra wysyłkowe, osobę lub importera określonych w art. 1 ust. 1 lub są obecne w inny sposób;

b) utrzymywanie zapisów w celu skompletowania informacji dostępnych dla wymienionych odpowiedzialnych urzędowych organów w sprawie roślin, produktów roślinnych lub innych,

- nabywanych w celu składowania lub sadzenia roślin w obiektach,

- w trakcie produkcji, lub

- przesyłanych do innych miejsc,

i utrzymywanie odpowiednich dokumentów przez co najmniej jeden rok;

c) zapewnienie osobistej łączności z właściwymi organami lub za pośrednictwem innej osoby z technicznym doświadczeniem w produkcji roślin i związanych z nią zagadnień zdrowia roślin;

d) przeprowadzanie obserwacji wzrokowych, gdy jest to konieczne i we właściwym czasie oraz w sposób określony w wytycznych wydanych przez właściwe organy;

e) zapewnienie dostępu dla osób upoważnionych do działania na rzecz właściwych organów, w szczególności do inspekcji i/lub pobierania próbek oraz do zapisów określonych w lit. b) i odnośnych dokumentów;

f) współpraca w inny sposób z właściwymi organami.

3. Dodatkowe obowiązki natury ogólnej mogą być ustanowione w celu ułatwienia oszacowania sytuacji zdrowia roślin w obiektach; ustanawia się je w granicach prawa krajowego i mogą one uwzględniać szczegóły produkcji oraz, w miarę potrzeby, warunki przywozu, w szczególności rodzaj uprawy, lokalizację, wielkość, zarządzanie, personel i wyposażenie.

Artykuł 3

Producent, zbiorowy skład, centrum wysyłkowe, inna osoba lub importer spełnia na wniosek właściwych organów szczególne obowiązki dotyczące oszacowania lub rozwoju sytuacji zdrowia roślin w obiektach oraz mające na celu zagwarantowanie tożsamości materiału do czasu dołączenia "paszportu" roślin zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 77/93/EWG; te szczególne obowiązki mogą obejmować działania takie jak szczególne badania, pobieranie próbek, izolację, karczowanie, zabiegi, niszczenie i znakowanie (etykietowanie) oraz wszelkie inne środki, które są wyraźnie wymagane w załączniku IV część A sekcja II lub załączniku IV część B, gdzie to właściwe, dyrektywy 77/93/EWG.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie zapewniają spełnianie obowiązków określonych w art. 2 ust. 2 poprzez okresowe sprawdzanie co najmniej raz w roku zapisów i odnośnych dokumentów, jak opisano w art. 2 ust. 2 lit. b).

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie określonym w art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 91/683/EWG [3] i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

3. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji wszystkie przepisy prawa krajowego przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 1992 r.

W imieniu Komisji

Ray Mac Sharry

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

[2] Dz.U. L 70 z 17.3.1992, str. 27.

[3] Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 29.

--------------------------------------------------

Top