EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0353

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 1992 r. ustanawiająca kryteria zatwierdzania lub uznawania organizacji lub stowarzyszeń, które prowadzą lub zakładają księgi stadne dla zwierząt z rodziny koniowatych

OJ L 192, 11.7.1992, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 78 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 78 - 80
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 54 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 28 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; Uchylony przez 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/353/oj

31992D0353Dziennik Urzędowy L 192 , 11/07/1992 P. 0063 - 0065
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 43 P. 0078
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 43 P. 0078


Decyzja Komisji

z dnia 11 czerwca 1992 r.

ustanawiająca kryteria zatwierdzania lub uznawania organizacji lub stowarzyszeń, które prowadzą lub zakładają księgi stadne dla zwierząt z rodziny koniowatych

(92/353/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi [1], w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

we wszystkich Państwach Członkowskich księgi hodowlane prowadzą lub zakładają organizacje i stowarzyszenia lub służby urzędowe; konieczne jest zatem ustanowienie kryteriów zatwierdzania lub uznawania danych organizacji lub stowarzyszeń;

zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 90/427/EWG ustanowione kryteria muszą zapewnić, że zatwierdzone lub uznane organizacje czy zrzeszenia przestrzegają zasad przewidzianych przez organizacje lub stowarzyszenia, które prowadzą księgę stadną pochodzenia rasy;

organizacje lub stowarzyszenia mają obowiązek wystąpienia do właściwych władz tego Państwa Członkowskiego, na którego obszarze znajduje się ich główna siedziba, z wnioskiem o formalne uznanie;

władze Państwa Członkowskiego, do których wpłynął wniosek o uznanie danej organizacji lub danego stowarzyszenia, mają obowiązek formalnego uznania takiego stowarzyszenia lub organizacji pod warunkiem spełniania przez nie określonych kryteriów i posiadania wytyczonych celów swojej działalności;

środki przewidziane w niniejszej decyzji zgodne są z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Aby zostać urzędowo zatwierdzonymi lub uznanymi, prowadzące lub zakładające księgi stadne organizacje i stowarzyszenia muszą złożyć odpowiedni wniosek do władz tego Państwa Członkowskiego, na którego obszarze znajduje się ich główna siedziba.

Artykuł 2

1. Władze danego Państwa Członkowskiego mają obowiązek urzędowego zatwierdzania lub uznawania wszelkich organizacji lub stowarzyszeń prowadzących lub zakładających księgi stadne, pod warunkiem że takie organizacje lub stowarzyszenia spełniają warunki ustanowione w Załączniku do niniejszej decyzji.

2. Jednakże w Państwie Członkowskim, w którym już istnieje jedna lub większa liczba urzędowo zatwierdzonych organizacji czy stowarzyszeń, dla prowadzenia ksiąg danej rasy właściwe władze mogą odmówić uznania nowej organizacji czy stowarzyszenia:

- jeśli powoduje to zagrożenie dla zachowania tej rasy lub narażałoby na niepowodzenie działania poprawy lub programy selekcji prowadzone przez już istniejącą organizację lub zrzeszenie, lub

- jeśli zwierzęta z rodziny koniowatych tej rasy mają być wpisane lub zarejestrowane w sekcji specjalnej księgi stadnej prowadzonej przez organizację lub stowarzyszenie składające wniosek, dotyczący w szczególności tej sekcji, która z zasady ustanowionej w pkt 3 lit. b) Załącznika przynależy do organizacji lub stowarzyszenia, które prowadzi księgę stadną pochodzenia rasy.

3. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkim udzielonym urzędowym zatwierdzeniu lub uznaniu, jak również o udzielonych odmowach.

4. Jeżeli jakakolwiek organizacja lub stowarzyszenie otrzymuje w określonym Państwie Członkowskim odmowę urzędowego zatwierdzenia czy uznania, to uzasadnienie tej odmowy powinno zostać podane tej organizacji lub stowarzyszeniu na piśmie.

Artykuł 3

Właściwe władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego cofną urzędowe zatwierdzenie lub uznanie wszelkich organizacji czy stowarzyszeń, które prowadzą księgę stadną, jeżeli uznają, że nie spełniają one warunków ustanowionych w Załączniku.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji

Ray Mac Sharry

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 55.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Aby zostać urzędowo zatwierdzoną lub uznaną, dana organizacja lub stowarzyszenie prowadzące księgi stadne lub zakładające sekcję ksiąg stadnych oraz zakładające księgi stadne dla zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych musi:

1. posiadać osobowość prawną zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem tego Państwa Członkowskiego, w którym składa odpowiedni wniosek.

2. zapewnić właściwe władze, że:

a) prowadzi swoją działalność efektywnie;

b) spełnia zasady ustanowione w pkt 3 lit. b) Załącznika przez organizację czy zrzeszenie prowadzące księgę stadną pochodzenia rasy, jeśli sama ona nie jest organizacją czy zrzeszeniem prowadzącym księgę stadną pochodzenia rasy;

c) może przeprowadzać niezbędne kontrole dla sprawdzania pochodzenia;

d) posiada wystarczającą ilość zwierząt z rodziny koniowatych, aby zrealizować programy poprawy lub selekcji, niezbędne dla zachowania rasy;

e) jest w stanie wykorzystywać dane (dotyczące użytkowości) konieczne do przeprowadzenia programów poprawy, selekcji lub ochrony;

3. ustanowić zasady:

a) systemu zapisywania danych (np. dotyczących użytkowości), według których zwierzęta z rodziny koniowatych mogą być oceniane do celów poprawy, selekcji i zachowania rasy;

b) w przypadku organizacji czy stowarzyszenia, które trzyma księgę stadną pochodzenia rasy:

- systemu rejestracji pochodzenia,

- określenia właściwości danej rasy (lub ras) czy też populacji objętych księgą stadną,

- systemu identyfikacji zwierząt z rodziny koniowatych,

- określanie ich podstawowych celów selekcji,

- podziału księgi stadnej, jeżeli istnieją różne warunki wprowadzania zwierząt z rodziny koniowatych albo jeśli istnieją różne procedury klasyfikacji zwierząt z rodziny koniowatych wpisywanych do księgi,

- jeśli to konieczne, rodowodów wprowadzonych do jednej lub większej ilości ksiąg stadnych;

4. posiadać przepisy dotyczące procedury, która zapewnia w szczególności równe traktowanie hodowców. Jednakże w przypadku, jeżeli jedna rasa na terytorium Wspólnoty posiada kilka organizacji lub stowarzyszeń obejmujących całe terytorium, to przepisy proceduralne organizacji lub zrzeszenia mogą wymagać, aby zwierzęta z rodziny koniowatych urodziły się na danym terytorium, aby kwalifikowały się do wprowadzenia do deklaracji urodzeń. Powyższego ograniczenia nie stosuje się do wpisu w celach reprodukcyjnych.

--------------------------------------------------

Top