EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0119

Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 1987 r. w sprawie wykazu zakładów w Brazylii zatwierdzonych w celu przywozu produktów mięsnych do Wspólnoty

OJ L 49, 18.2.1987, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 208 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 208 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 7 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 7 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 55 - 56

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; Uchylony przez 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/119/oj

31987D0119Dziennik Urzędowy L 049 , 18/02/1987 P. 0037 - 0038
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 22 P. 0208
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 22 P. 0208


Decyzja Komisji

z dnia 13 stycznia 1987 r.

w sprawie wykazu zakładów w Brazylii zatwierdzonych w celu przywozu produktów mięsnych do Wspólnoty

(87/119/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 86/469/EWG [2], w szczególności jej art. 17 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 17 ust. 1 dyrektywy 77/99/EWG muszą zostać ustalone wykazy zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych do wywozu produktów mięsnych do Wspólnoty; zakłady te muszą spełniać warunki ustanowione w Załączniku do wspomnianej dyrektywy;

Brazylia przekazała wykaz zakładów zatwierdzonych do wywozu produktów mięsnych do Wspólnoty;

wizytacje z ramienia Wspólnoty wykazały, że normy higieny niektórych z tych zakładów są wystarczające; mogą one wobec tego zostać umieszczone na wstępnym wykazie zakładów ustanowionym zgodnie ze art. 17 ust. 1, z których przywóz produktów mięsnych może być zatwierdzony;

sprawa innych zakładów wnioskowanych przez Brazylię musi zostać rozpatrzona ponownie na podstawie dodatkowych informacji dotyczących ich norm higieny i zdolności do szybkiego dostosowania się do ustawodawstwa wspólnotowego;

w międzyczasie, w celu uniknięcia jakiegokolwiek nagłego zakłócenia w istniejących przepływach handlowych, zakłady te mogą zostać tymczasowo zatwierdzone do kontynuowania wywozu produktów mięsnych do tych Państw Członkowskich, które są gotowe je zaakceptować;

konieczne będzie wobec tego ponowne zbadanie i w razie potrzeby zmiana niniejszej decyzji w świetle środków podjętych w tym celu i dokonanych ulepszeń;

niniejsza decyzja jest oparta na istniejących przepisach wspólnotowych stosowanych do przywozu z państw trzecich; konieczne będzie wobec tego ponowne rozpatrzenie niniejszej decyzji, jeżeli wyżej wspomniane przepisy mają zostać zmodyfikowane;

ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 dyrektywy 77/99/EWG, przepisy stosowane w innych przypadkach przez Państwa Członkowskie dotyczące przywozu produktów mięsnych z państw trzecich nie mogą być bardziej korzystne niż przepisy regulujące handel wewnątrzwspólnotowy; w odniesieniu do tego przywóz produktów mięsnych z zakładów wymienionych na wykazie zawartym w załączniku do niniejszej decyzji podlega w dalszym ciągu innemu ustawodawstwu weterynaryjnemu, szczególnie w odniesieniu do wymogów zdrowotnych zwierząt i ogólnym przepisom Traktatu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie mogą zatwierdzić przywóz produktów mięsnych z Brazylii tylko z zakładów wymienionych w Załączniku.

2. Jednakże Państwa Członkowskie mogą zatwierdzać w dalszym ciągu do dnia 15 sierpnia 1987 r. przywóz produktów mięsnych pochodzących z zakładów, które nie są wymienione w Załączniku, ale które zostały urzędowo zatwierdzone i zaproponowane przez organy brazylijskie na dzień 8 maja 1986 r., o ile przed dniem 16 sierpnia 1987 r. nie zostanie podjęta decyzja stanowiąca inaczej.

Komisja przekazuje wykaz tych zakładów Państwom Członkowskim.

3. Przywóz pochodzący z zakładów określonych w ust. 1 podlega w dalszym ciągu przepisom weterynaryjnym ustanowionym odrębnie, szczególnie w odniesieniu do wymogów dotyczących zdrowia zwierząt.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 stycznia 1987 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi i w razie potrzeby zmieniona przed dniem 16 sierpnia 1987 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 1987 r.

W imieniu Komisji

Frans Andriessen

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85.

[2] Dz.U. L 275 z 26.9.1986, str. 36.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAKŁADÓW

Nr zatwierdzenia | Zakład | Adres |

| |

SIF | 7 | Swift Armour SA Indústria e Comércio | Santana do Livramento, |

SIF | 10 | Frigorífico Bordon SA | São Paulo, São Paulo |

SIF | 381 | Frigorífico Kaiowa SA | Guarulhos, São Paulo |

SIF | 385 | Frigorífico Mouran SA | Andradina, São Paulo |

SIF | 736 | Sola SA Indústrias Alimentícias | Tres Rios, Rio de Janeiro |

SIF | 1676 | Swift Armour SA Indústria e Comércio | Uberlandia, Minas Gerais |

SIF | 2015 | Sadia Oeste SA Indústria e Comércio | Varzea Grande, Mato Grosso |

SIF | 2023 | Frigorífico Quatro Rios SA | Votuporanga, São Paulo |

--------------------------------------------------

Top