EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2967

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

OJ L 285, 25.10.1985, p. 39–40 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Uchylony przez 32008R1249 . Latest consolidated version: 15/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2967/oj

31985R2967Dziennik Urzędowy L 285 , 25/10/1985 P. 0039 - 0040
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 19 P. 0192
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 38 P. 0076
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 19 P. 0192
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 38 P. 0076


Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2967/85

z dnia 24 października 1985 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. o wspólnotowej organizacji rynku wieprzowiny [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2966/80 [2], w szczególności jego art. 2 i art. 4 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. określające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych [3], w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy określić szczegółowe zasady stosowania postanowień rozporządzenia (EWG) nr 3220/84, w szczególności środków mających na celu zapewnienie jego jednolitego stosowania;

termin "waga" jest używany w znaczeniu wagi tuszy po schłodzeniu; jest ona obliczana przy zastosowaniu do wyniku ważenia współczynnika przeliczeniowego, który należy określić; współczynnik ten może się zmieniać w zależności od czasu jaki upłynie pomiędzy ubojem świni a jej ważeniem; w związku z powyższym należy zezwolić na odpowiednie dostosowanie tego współczynnika;

zawartość chudego mięsa w tuszy jest szacowana na podstawie zatwierdzonych metod klasyfikowania; zatwierdzone mogą zostać jedynie te metody, których poprawność została statystycznie udowodniona; zatwierdzenie metod klasyfikacji wymaga, aby dopuszczalny błąd statystyczny nie przekraczał określonej wielkości;

znakowanie tuszy jest obowiązkowe bez uszczerbku dla przepisów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84; w celu zapewnienia większej przejrzystości rynku należy określić szczegółowe zasady znakowania i identyfikacji tuszy przy jednoczesnym umożliwieniu stosowania odstępstw od tych zasad w pewnych okolicznościach;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady wprowadzania w życie rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 stanowiącego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych.

Artykuł 2

1. Wagę tuszy po schłodzeniu, o której mowa w art. 2 ust. 2 akapicie pierwszym rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 uzyskuje się poprzez odjęcie 2 % od wagi tuszy przed schłodzeniem zanotowanej nie później niż 45 minut po uboju świni.

2. Jeżeli w danej rzeźni nie można zachować 45-minutowego okresu między ubojem a ważeniem sztuki trzody chlewnej, właściwe władze danego Państwa Członkowskiego mogą zezwolić na wydłużenie tego okresu pod warunkiem, że odjęcie 2 % od wagi, o czym mowa w ust. 1, będzie zmniejszane o 0,1 punktu procentowego z każdym dodatkowym rozpoczętym kwadransem.

3. Na drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, waga tuszy po schłodzeniu może być obliczana poprzez odniesienie do wcześniej ustalonych skal redukcji wagi całkowitej ustanowionych przez Państwa Członkowskie zgodnie z cechami charakterystycznymi ich stad trzody chlewnej i zgłaszanych Komisji. Użycie takich skali jest zatwierdzane zgodnie z procedurą, przewidzianą w art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, jeżeli redukcje dla odpowiednich przedziałów wagi odpowiadają, w miarę możliwości, redukcjom wynikającym z pkt 1 i 2.

Artykuł 3

1. Aby metoda szacowania zawartości chudego mięsa w tuszy została zatwierdzona jako metoda klasyfikowania w znaczeniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84, musi spełniać poniższe warunki:

- metoda jest oparta na reprezentatywnej próbce krajowej lub regionalnej produkcji wieprzowiny, która składa się co najmniej ze 120 tusz, w których zawartość mięsa chudego została określona zgodnie z art. 2 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 3220/84, bezpośrednio bądź poprzez krajowe metody dokonywania rozbioru mające równoważny efekt oraz

- współczynnik obliczeniowy jest większy od R2 = 0,64.

2. Zatwierdzona metoda klasyfikowania musi ponadto zachować standardowy margines błędu poniżej so = 2,5.

3. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o metodach klasyfikowania, o których zatwierdzenie dla swojego terytorium występują, podając podstawy, na których są one oparte i wzory używane do szacowania procentowej zawartości chudego mięsa, włączając w to korelacje pomiędzy zawartością chudego mięsa określaną na podstawie krajowych metod rozbioru mięsa stosowanych w tym celu a metodą rozbioru określoną w art. 2 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 3220/84.

Stosowanie metod klasyfikowania na terytorium Państwa Członkowskiego jest zatwierdzane zgodnie z procedurą określoną w art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75.

4. Stosowanie metod klasyfikowania musi we wszystkich szczegółach odpowiadać opisowi podanemu w zatwierdzającej je decyzji Wspólnoty.

Artykuł 4

1. Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84, tusze są znakowane wielką literą określającą klasę tuszy w skali podanej w art. 3 ust. 2 i 3 wskazanego rozporządzenia lub zawartością procentową mięsa chudego oszacowaną zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanego rozporządzenia oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, dodaje się wszelkie inne szczegóły, które zostaną uznane za właściwe. Wysokość liter i cyfr musi wynosić co najmniej dwa centymetry. Można używać każdego tuszu nietoksycznego, niezmywalnego i odpornego na gorąco, jak również jakiejkolwiek innej formy trwałego znakowania, uprzednio zatwierdzonej przez właściwe władze krajowe.

2. Półtusze są znakowane na skórze tylniej nogi lub szynki.

3. Naklejka przytwierdzona w sposób niemożliwy do usunięcia bez jej uszkodzenia także stanowi dopuszczalną formę oznakowania.

Artykuł 5

W przypadku określonym w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84, tusze wieprzowe identyfikuje się za pomocą dowolnych trwałych metod.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie środki, które uznają za niezbędne, aby zagwarantować stosowanie niniejszego rozporządzenia na swoim terytoriumi i bezzwłocznie informują o tych środkach Komisję.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1985 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 1985 r.

W imieniu Komisji

Frans Andriessen

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

[2] Dz.U. L 307 z 18.11.1980, str. 5.

[3] Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1.

--------------------------------------------------

Top